Άρθρο 21 – Διαδικασία της εισαγωγής

1. Ο κρατούμενος οδηγείται στη γραμματεία του καταστήματος, όπου γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών εγγράφων εισαγωγής και εγγραφή του στο μητρώο και το τηρούμενο πληροφοριακό σύστημα διασύνδεσης των καταστημάτων κράτησης και της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Στο ανωτέρω μητρώο και το πληροφοριακό σύστημα καταχωρίζονται:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας του κρατουμένου, ο τόπος διαμονής του πριν την κράτηση, η οικογενειακή του κατάσταση, το θρήσκευμα ή το δόγμα στο οποίο ανήκει, εφόσον επιθυμεί να το δηλώσει για τη διευκόλυνση της άσκησης των θρησκευτικών του καθηκόντων, τα πρόσωπα ή η αρχή που πρέπει να ειδοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα δικαιολογητικά έγγραφα της κράτησης, στοιχεία ταυτότητας του θύματος, εάν υπάρχουν στα δικαιολογητικά της κράτησης έγγραφα, καθώς και η ημερομηνία και ώρα της εισαγωγής.
β) Συνοπτική έκθεση για την εισαγωγή του κρατουμένου στο κατάστημα, η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του καταστήματος και τον υπάλληλο που συνοδεύει τον προσαγόμενο. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής, θεωρημένο από τον Διευθυντή του καταστήματος, αποστέλλεται στην αρχή που παρήγγειλε την κράτηση.
γ) Η ημερομηνία έναρξης της κράτησης ή της εκτέλεσης της ποινής, η ημερομηνία της λήξης της, καθώς και κάθε άλλη μεταβολή του καθεστώτος κράτησης του κρατουμένου, οι χορηγούμενες άδειες, ιδίως δε η ημερομηνία της ενδεχόμενης υπό όρον απόλυσής του.
δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
3. Εκτός των ανωτέρω στοιχείων, καταγράφονται οποιεσδήποτε εμφανείς βλάβες και παράπονα του κρατουμένου για προηγούμενη κακομεταχείριση. Σε αυτές τις περιπτώσεις συντάσσεται αναφορά από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει τον κρατούμενο και ο τελευταίος οδηγείται στον ιατρό του καταστήματος αμελλητί ή παραπέμπεται σε εξωτερικό νοσηλευτικό ίδρυμα με τη διαδικασία του άρθρου 72 παρ. 2 του παρόντος. Ο κρατούμενος μπορεί να ζητήσει να εξετασθεί και από ιατρό της επιλογής του. Η αναφορά και η έκθεση ιατρικής εξέτασης διαβιβάζεται σε κάθε περίπτωση από τον Διευθυντή του καταστήματος κράτησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και ενημερώνεται το Μητρώο Σοβαρών Συμβάντων του καταστήματος. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε όμοια μεταγενέστερη περίπτωση.
4. Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τον κρατούμενο τίθενται στον τηρούμενο ατομικό φάκελό του. Σε κατάλληλη θέση επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του.
5. Αν στο κατάστημα λειτουργούν τμήματα, στα οποία κρατούνται άτομα διαφόρων κατηγοριών, η γραμματεία του καταστήματος τηρεί μητρώα και ατομικούς φακέλους για κάθε κατηγορία.
6. Γνώση των παραπάνω μητρώων και ατομικών φακέλων λαμβάνουν, εκτός από τα αρμόδια όργανα του καταστήματος κράτησης και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κρατούμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή τρίτο πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται άδεια του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού. Εάν άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή αρχές ζητούν πληροφορίες για τον κρατούμενο, οι πληροφορίες που δίδονται περιορίζονται αποκλειστικά σε θέματα αρμοδιότητας των αρχών αυτών, πάντα με υπηρεσιακή αλληλογραφία για την οποία ενημερώνεται ο κρατούμενος. Όλα τα προσωπικά δεδοµένα των κρατουμένων που είναι σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες καθώς και τα ιατρικά δεδομένα τους θεωρούνται ως ευαίσθητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 2472/1997 και κάθε επεξεργασία τους τελεί υπό τις εγγυήσεις του νόμου αυτού. Ειδικά για αλλοδαπούς εξετάζεται εάν ο κρατούμενος είναι αιτών διεθνή προστασία ή αν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δίδονται πληροφορίες στις διπλωματικές αρχές των χωρών στις οποίες ο κρατούμενος αντιμετωπίζει προβλήματα που τον καθιστούν αιτούντα ή δικαιούχο διεθνούς προστασίας και χορήγησης ασύλου.
7. Ο νεοεισαγόμενος υποβάλλεται σε έρευνα σωματική και των ατομικών ειδών του, η οποία διεξάγεται σε ιδιαίτερο χώρο και κατά τρόπο που δεν θίγει την αξιοπρέπειά του. Η έρευνα διενεργείται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους του ίδιου φύλου με τον κρατούμενο και, σε περίπτωση γύμνωσης του σώματος, αυτή δεν επιτρέπεται να γίνεται με αφαίρεση όλων των ενδυμάτων ταυτοχρόνως. Αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που να δικαιολογούν ενδοσωματική ή ακτινολογική έρευνα, αυτή διενεργείται μόνον από ιατρό, κατά τους κανόνες της ιατρικής, μετά από εντολή του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού.
8. Χρήματα και άλλα απαγορευόμενα είδη καθώς και επιτρεπόμενα είδη και αντικείμενα τα οποία ο ίδιος ο κρατούμενος επιθυμεί να δώσει προς φύλαξη, παραδίδονται με απόδειξη στον διαχειριστή του καταστήματος. Η διεύθυνση του καταστήματος κράτησης δεν ευθύνεται για την απώλεια ή καταστροφή αντικειμένων που ο κρατούμενος δηλώνει ότι επιθυμεί να κρατήσει.

 • Με δεδομένο ότι η Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου (Ν. 4491/2017) είναι μια ένδικη διαδικασία που δεν εξασφαλίζει την απαραίτητη προσβασιμότητα στα τρανς πρόσωπα ενώ αποκλείει πολλά επιμέρους τμήματα της τρανς κοινότητας, θεωρούμε σημαντική την τροποποίηση της παραγράφου 2 του Άρθρου 21, ώστε να καταγράφονται οι επιθυμητές αντωνυμίες και ονοματεπώνυμα προσφώνησης. Η αντωνυμία και το ονοματεπώνυμο προσφώνησης οφείλουν να γίνονται σεβαστά από όλο το σωφρονιστικό προσωπικό. Συγκεκριμένα προτείνουμε η αρχή της παραγράφου να αναδιατυπωθεί ως εξής: “Τα στοιχεία ταυτότητας του/ης κρατουμένου/ης, η αντωνυμία και το ονοματεπώνυμο προτιμώμενης προσφώνησης σε περίπτωση που αυτά δε συνάδουν με τα στοιχεία ταυτότητας, ο τόπος διαμονής…”.

  Εκ μέρους της Colour Youth

  Φίλιππος Παγάνης
  Διαχειριστής

 • Άρθρο 21 – Διαδικασία εισαγωγής:

  Προτείνουμε κατά τη διαδικασία εισαγωγής το κρατούμενο πρόσωπο να έχει τη δυνατότητα εφόσον επιθυμεί να το δηλώσει της καταγραφής πέραν των στοιχείων ταυτότητας, του κοινωνικού του φύλου, καθ’ εφαρμογήν των συστάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη[4]. Συγκεκριμένα, μετά το Άρθρο 2, το ακόλουθο: «Κάθε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί της καταγραφής πλην των στοιχείων ταυτότητας, του μικρού ονόματος και του φύλου που συνάδει με την ταυτότητας φύλου του. Περαιτέρω τα κρατούμενα αυτά πρόσωπο προσφωνούνται από τους σωφρονιστικού υπαλλήλους με το όνομα αυτό και απαγορεύεται κάθε διάκριση ή απομείωση της προσωπικότητας με βάση την έκφραση ή ταυτότητα φύλου τους».

  Επιπλέον στην Παράγραφο 7 που αφορά τη σωματική έρευνα, κατ’ αρχήν θεωρούμε ότι παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα των κρατουμένων όταν τίθεται στη γενικότητά της. Θεωρούμε ότι πρέπει να συνοδεύεται, όταν και μόνον όταν κρίνεται αναγκαία, από αιτιολόγηση της χρείας αυτής ώστε να μην είναι δυσανάλογη πράξη και να μην εμπίπτει στην απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση του κρατουμένου (Άρθρο 3 ΕΣΔΑ)[5]. Επιπλέον, προτείνουμε την πρόθεση στοιχείου ως ακολούθως: «Στις περιπτώσεις που το πρόσωπο έχει δηλώσει επιθυμία καταγραφής και σε σχέση με την ταυτότητα φύλου του, εάν το ζητήσει η σωματική έρευνα διενεργείται από πρόσωπο του ιδίου κοινωνικού φύλου».

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού
  Πρόεδρος.

 • Αίτημα των κρατουμένων: Διόρθωση της παραγράφου 7 σχετικά με την ταπεινωτική γύμνωση του κρατουμένου για τον έλεγχο του. Υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά μέσα εκείνα που διασφαλίζουν τον έλεγχο για τυχόν παράνομα αντικείμενα αλλά και για ουσίες χωρίς να απαιτείται το ξεγύμνωμα του κρατουμένου που θυμίζει άλλες εποχές.

 • 26 Οκτωβρίου 2017, 16:46 | Γεωργιου Παναγιώτου

  Η ταπεινωτική γυμνωση των κρατουμένων , ο κολπικός ελεγχος των γυναικών μας θυμίζουν εποχές Αουσβιτς και είναι εγκληματικο που παει να περασει και στο καινουριο σωφρονιστικό κωδικα. Απο το αρθρο αυτό προκυπτει οτι δεν υπάρχει κανενας σεβασμός στην αξιοπρέπεια των κρατουμενων και οτι δεν θελει η πολιτεία να προκρινει τους ελεγχους με απλά συγχρονα ηλεκτρονικά και τεχνικά μεσα που διασφαλίζουν την τυχόν παρανομη εισαγωγη αντικειμένων από τους κρατούμενους. Εαν θελει οντως η πολιτεία να ξεγυμνωνει τους συμπολίτες μας να ισχυσει το ιδιο και για τους σωφρονιστικούς κια για την κοινωνική υπηρεσία με μοναδική εξαιρεση τους εισαγγελείς οι οποίοι εως τωρα η ιστορία εχει δείξει είναι οι μονοι που αποφευγουν να βαλουν ναρκωτικά, κινητά και αλλα αντικείμενα στα καταστηματα κρατησης…