Άρθρο 12 – Ειδικές ρυθμίσεις για κρατούμενους ανηλίκους και νεαρούς ενήλικες

1. Κρατούμενοι και των δύο φύλων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος (ανήλικοι) διαμένουν σε καταστήματα κράτησης ή τμήματα των καταστημάτων κράτησης νέων που προορίζονται αποκλειστικά γι’ αυτούς. Κρατούμενοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι να συμπληρώσουν το 21ο έτος (νεαροί ενήλικες) διαμένουν σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης ή σε διαφορετικούς χώρους και τμήματα από αυτά στα οποία διαμένουν οι ανήλικοι, χωρίς να συγχρωτίζονται με τους λοιπούς ενήλικες κρατουμένους.
2. Μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους και εφόσον συντρέχουν λόγοι σχετικοί με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτισή τους καθώς και με την κατάσταση της υγείας τους, παραμένουν στα ίδια καταστήματα ή μετάγονται μετά από πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος και απόφαση της ΚΕΜ σε άλλα καταστήματα στα οποία προσφέρονται κατάλληλες υπηρεσίες και προγράμματα, ανάλογα με τη νομική κατάστασή τους.
3. Κατ’ εξαίρεση, μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους, επιτρέπεται μετά από πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος και απόφαση της ΚΕΜ η περαιτέρω παραμονή τους στα ίδια καταστήματα εφόσον εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους πρόκειται να αποφοιτήσουν από το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που παρακολουθούν.
4. Οι κανόνες διαβίωσης και τα προγράμματα που εφαρμόζονται στα καταστήματα ή στα ιδιαίτερα τμήματα ή στους χώρους κράτησης ανηλίκων και νεαρών ενηλίκων κρατουμένων, προσαρμόζονται στις φυσικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της ηλικίας και του φύλου τους. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την πρόσβαση ανηλίκων και νεαρών ενηλίκων κρατουμένων-θυμάτων σωματικής ή και ψυχολογικής κακομεταχείρισης και εκμετάλλευσης σε κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης.
5. Όλοι οι ανήλικοι κρατούμενοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες δομές. Για τη σχολική και επαγγελματική εκπαίδευση των ανηλίκων λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των γονέων ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα και συνεκτιμάται η γνώμη του κοινωνικού λειτουργού και του εκπαιδευτικού.
6. Όταν παρουσιάζεται ανάγκη μεταγωγής ανηλίκων και νεαρών ενήλικων κρατουμένων για λόγους δικονομικούς ή συναφείς, σύμφωνα με το άρθρο 73 του παρόντος και πρόσκαιρης παραμονής τους μακράν του καταστήματος στο οποίο κρατούνται, αν μεν υπάρχει στον τόπο της μεταγωγής αντίστοιχο κατάστημα, εισάγονται σε αυτό, αλλιώς διαμένουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τοπικού καταστήματος κράτησης ή τοπικού αστυνομικού τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές απαγορεύεται κάθε επικοινωνία τους με κρατουμένους άλλων κατηγοριών.

 • Ως Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων θεωρούμε απαραίτητο στο άρθρο 12 παράγραφος 1 να αντικατασταθεί η φράση “Κρατούμενοι και των δύο φύλων” με τη φράση “Κρατούμενοι/ες ανεξαρτήτως φύλου”. Η συγκεκριμένη φράση είναι άκρως προβληματική καθώς οδηγεί ολόκληρη την κοινότητα των ανηλίκων που δεν αυτοπροσδιορίζεται στο έμφυλο δίπολο στη νομική αορατότητα, ενώ παραγνωρίζει το θεσμικό δικαίωμα που έχει δοθεί σε άτομα για νομική αναγνώριση του εκτός διπόλου φύλου τους σε χώρες του εξωτερικού. (π.χ. Αυστραλία, Καναδάς)

  Εκ μέρους της Colour Youth,

  Φιλιππος Παγάνης,
  Διαχειριστής

 • Άρθρο 12 – Ειδικές ρυθμίσεις για κρατούμενους ανήλικους και νεαρούς ενήλικους:

  Η φράση «κρατούμενοι και των δύο φύλων» προτείνουμε να αλλάξει σε ««Κρατούμενοι ανεξαρτήτως φύλου και ταυτότητας ή έκφρασης φύλου», ενώ στην Παράγραφο 4, πλην «των ενδιαφερόντων του φύλου τους» πρέπει να προστεθεί και «ή της ταυτότητας φύλου τους». Γενικότερα, όσον αφορά το παρόν Σχέδιο Νόμου, καλό θα είναι όπου υπάρχει αναφορά στο φύλο, τούτο να μην γίνεται μέσω αναφορών σε δυϊσμό των φύλων.

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού
  Πρόεδρος.

 • Παρ 5. Στη φράση, «Όλοι οι ανήλικοι κρατούμενοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες δομές» να προστεθεί, «να συνεχίζουν την υποχρεωτική εκπαίδευση στη φυλακή».