Άρθρο 49 – Σκοπός και μέσα πραγμάτωσης της επικοινωνίας

1. Η τακτική και απρόσκοπτη επικοινωνία του κρατουμένου με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον αποσκοπεί στην ομαλή διαβίωσή του στο κατάστημα, την προετοιμασία για την απόλυσή του και την ταχύτερη προσαρμογή στην κοινωνική ζωή μετά την απόλυσή του.
2. Η εν λόγω επικοινωνία πραγματοποιείται ιδίως με: α) την υποδοχή επισκεπτών, β) την ανταλλαγή επιστολών και τηλεγραφημάτων, γ) την τηλεφωνική επικοινωνία και την τηλεδιάσκεψη, δ) τις άδειες εξόδου από το κατάστημα και ε) τις εναλλακτικές μορφές έκτισης των ποινών κατά της ελευθερίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ένατο κεφάλαιο του παρόντος.