Άρθρο 11 – Διάκριση και διαχωρισμός των κρατουμένων

1. Οι κρατούμενοι διακρίνονται σε κατηγορίες με σκοπό την υπαγωγή τους στο σύνολο των κανόνων του παρόντος, ανάλογα με τη νομική ή και την πραγματική κατάστασή τους.
2. Η νομική κατάσταση αφορά τον εκάστοτε ισχύοντα δικαιολογητικό λόγο της κράτησης, βάσει του οποίου οι κρατούμενοι διακρίνονται σε α) υποδίκους, β) καταδίκους, γ) οφειλέτες, δ) αλλοδαπούς υπό απέλαση και ε) υπό μεταφορά και εκζητούμενους υπό έκδοση ή παράδοση προς εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.
3. Η πραγματική κατάσταση αφορά ιδίως την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά του φύλου, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την εθνότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και την κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας όπως προκύπτει από βεβαίωση δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιατρού του καταστήματος κράτησης. Βάσει της πραγματικής κατάστασής τους οι κρατούμενοι διακρίνονται σε:
α) άνδρες και γυναίκες,
β) ανηλίκους, νεαρούς ενήλικες, ενήλικες και υπερήλικες,
γ) έγγαμους, με τους οποίους εξομοιώνονται και όσοι είναι μέρη συμφώνου συμβίωσης και άγαμους,
δ) γονείς και μη, ιδίως ανήλικων παιδιών και ειδικότερα μητέρες ή πατέρες που έχουν μαζί τους τα βρέφη τους μέχρι τη συμπλήρωση του τρίτου έτους της ηλικίας τους,
ε) ημεδαπούς και αλλοδαπούς,
στ) ομόθρησκους ή ομόδοξους και ετερόθρησκους ή ετερόδοξους,
ζ) υγιείς και ασθενείς, άτομα με αναπηρία, πάσχοντες από χρόνια και μεταδοτικά νοσήματα, ψυχικά ασθενείς και εξαρτημένους,
η) κρατουμένους με επαγγελματικές δραστηριότητες και
θ) κρατουμένους με ιδιαιτερότητες σεξουαλικού προσανατολισμού.
4. Υπόδικοι ή κατάδικοι κρατούμενοι οι οποίοι μετάγονται για δικονομικούς ή συναφείς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 73 του παρόντος, υπόδικοι ή κατάδικοι εκζητούμενοι υπό έκδοση ή παράδοση προς εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και κατάδικοι υπό μεταφορά διαχωρίζονται από τους άλλους κρατουμένους της αντίστοιχης με αυτούς κατηγορίας στα καταστήματα κράτησης που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές. Σε περίπτωση μεταγωγής για δικονομικούς ή συναφείς λόγους, σε τόπο μακράν του καταστήματος στο οποίο κρατείται και πρόσκαιρης παραμονής σε αυτόν, αν δεν υπάρχει στον τόπο της μεταγωγής αντίστοιχο κατάστημα ή τμήμα καταστήματος, ο κρατούμενος διαμένει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τοπικού αστυνομικού καταστήματος. Αν λόγοι που συνδέονται με την ασφάλεια της χώρας ή τη δημόσια τάξη ή την τάξη και την ασφάλεια στα καταστήματα κράτησης καθιστούν επιβεβλημένη τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφάλειας για τη φύλαξη κρατουμένου που μετάγεται για δικονομικούς λόγους και την αποφυγή της επικοινωνίας του με κρατουμένους άλλων κατηγοριών, η φύλαξη και παραμονή αυτού, αντί του καταστήματος κράτησης, μπορεί να γίνεται με αιτιολογημένη διάταξη του οικείου Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε κατάλληλο χώρο αστυνομικού καταστήματος, χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων επισκέψεων και επικοινωνίας και εφαρμοζομένης της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του παρόντος.
5. Για την επιλογή των χώρων κράτησης, τον διαχωρισμό και την εξειδίκευση της μεταχείρισης των κρατουμένων συνεκτιμώνται το στάδιο κράτησης και το καθεστώς διαβίωσής τους, και συγκεκριμένα εάν αυτοί:
α) ευρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο ενημέρωσης και προσαρμογής αμέσως μετά την εισαγωγή τους στο κατάστημα κράτησης,
β) έχουν προηγούμενη εμπειρία εγκλεισμού σε ένα ή περισσότερα καταστήματα κράτησης,
γ) εργάζονται ή συμμετέχουν σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ή άλλα προγράμματα ή εν γένει απασχολούνται δημιουργικά,
δ) συμμετέχουν σε θεραπευτικά προγράμματα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης εγκεκριμένου οργανισμού σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία περί εξαρτησιογόνων ουσιών,
ε) λαμβάνουν τακτικές ή εκπαιδευτικές άδειες,
στ) διαβιούν σε ημιελευθερία και
ζ) εκτίουν τμηματικά την ποινή τους.
6. Οι κρατούμενοι κάθε νομικής κατηγορίας διαβιώνουν σε ιδιαίτερα καταστήματα ή αυτοτελή τμήματα ή διαφορετικούς, ειδικά καθορισμένους χώρους ατομικής ή ομαδικής κράτησης, κατά τις διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου του παρόντος. Με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού καθορίζεται, ως προς τον χώρο διαμονής και τους όρους επίβλεψης, τηρουμένης για τους υποδίκους της ρύθμισης του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος, η μεταχείριση κρατουμένων οι οποίοι:
α) εκδηλώνουν αυτοκαταστροφική ή βίαιη συμπεριφορά προς τους συγκρατούμενούς τους ή και προς το προσωπικό του καταστήματος,
β) εκφοβίζουν συγκρατούμενούς τους και τους εκμεταλλεύονται ή ασκούν βία σε βάρος τους, όπως αποδεικνύεται από αποφάσεις του αρμόδιου για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου οργάνου,
γ) είναι ευάλωτοι λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους και των αξιόποινων προσβολών της γενετήσιας ελευθερίας για τις οποίες κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί,
δ) υπάγονται σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και
ε) έχουν καταδικαστεί για την οργάνωση αποδράσεων και άλλων αξιόποινων πράξεων, που τελούνται εντός των καταστημάτων κράτησης και προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων.
Ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός επανεξετάζει την απόφασή του αυτεπαγγέλτως ή μετά από πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος οποτεδήποτε ή μετά από αίτηση του κρατουμένου τον οποίο αφορά, εφόσον παρέλθουν τρεις μήνες από την έκδοσή της και εξακολουθεί να ισχύει. Μετά την δεύτερη συνεχή απόρριψη της αίτησης του κρατουμένου, ο τελευταίος μπορεί να προσφύγει εντός δέκα ημερών στο Δικαστήριο Έκτισης Ποινών.
7. Συγχρωτισμός κρατουμένων οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές νομικές κατηγορίες δικαιολογείται για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης και συμμετοχής σε θεραπευτικά προγράμματα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης και εν γένει δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου κράτησης. Κρατούμενοι διαφορετικών κατηγοριών οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πτέρυγες ή τμήματα του ίδιου καταστήματος επιτρέπεται να επικοινωνούν για αποδεδειγμένους οικογενειακούς, επαγγελματικούς και υπερασπιστικούς λόγους κατόπιν αίτησής τους και σχετικής απόφασης του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος. Ο τρόπος της επικοινωνίας καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 του παρόντος κώδικα. Εάν οι κρατούμενοι αυτοί είναι σύζυγοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ή και συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού εφαρμόζεται το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του παρόντος.

 • Ως Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων θεωρούμε ιδιαίτερης σημασίας τις παρακάτω τροποποιήσεις στο Άρθρο 11.

  – Παράγραφος 3.α: Προτείνουμε να αφαιρεθεί το εδάφιο (α) “άνδρες και γυναίκες” και στη θέση του να τοποθετηθεί αντίστοιχο εδάφιο “άνδρες κρατούμενοι, γυναίκες κρατούμενες και κρατούμενα άτομα που βάσει του αυτοπροσδιορισμού τους εντοπίζονται εκτός του έμφυλου διπόλου”

  – Παράγραφος 3.θ: Προτείνουμε η ασαφής και αδόκιμη φράση “κρατουμένους με ιδιαιτερότητες σεξουαλικού προσανατολισμού” να αντικατασταθεί από τη φράση “Μη ετεροφυλόφιλους/ες κρατουμένους/ες”.

  – Παράγραφος 3: Προτείνουμε την προσθήκη μίας ακόμα κατηγορίας που σε συνθήκες νομικού κειμένου θα προχωρεί σε ονομαστική αναγνώριση της διάκρισης των τρανς προσώπων από τα cis (μη τρανς). Συγκεκριμένα, προτείνουμε προσθήκη σημείου με αριθμό (ι) και διατύπωση “Κρατουμένους/ες των οποίων η ταυτότητα φύλου δεν ταυτίζεται με εκείνη που τους αποδόθηκε κατά τη γέννησή τους”.

  – Παράγραφος 3: Προτείνουμε την προσθήκη μιας ακόμα κατηγορίας που σε συνθήκες νομικού κειμένου θα προχωρεί σε ονομαστική αναγνώριση των intersex προσώπων. Συγκεκριμένα προτείνουμε προσθήκη σημείου με αριθμό (ια): “Κρατουμένους/ες των οποίων τα χαρακτηριστικά φύλου δεν συνάδουν στο σύνολό τους με τα τυπικά χαρακτηριστικά του αρσενικού ή του θυληκού.”.

  – Παράγραφος 6γ: Αδυνατούμε πραγματικά να κατανοήσουμε πού θεμελιώνεται η συσχέτιση που γίνεται μεταξύ σεξουαλικού προσανατολισμού και “αξιόποινων προσβολών της γενετήσιας ελευθερίας”. Θεωρούμε στιγματιστικό και απαράδεκτο να συγχέονται από το νομοθέτη τα δύο θέματα δημιουργώντας εσφαλμένες κι αντιεπιστημονικές εντυπώσεις. Προτείνουμε το εδάφιο να διαχωριστεί σε δύο αυτοτελή και συγκεκριμένα το (γ) να αντικατασταθεί από το εδάφιο “είναι ευάλωτοι/ες λόγω της κοινωνικής απόρριψης του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της ταυτότητας, της έκφρασης ή/και των χαρακτηριστικών του φύλου τους.”

  Εκ μέρους της Colour Youth,

  Φίλιππος Παγάνης
  Διαχειριστής

 • Ακόμη, στην Παράγραφο 6, σημείο γ) συμπεριλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία οι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους (εδώ σαφέστατα πρέπει να προστεθεί και η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου), μαζί με τους κρατούμενους ή υπόδικους για αδικήματα προσβολής γενετήσιας ελευθερίας. Τούτο θεωρούμε ότι ουσιαστικά αλλά και σημειολογικά είναι λανθασμένη η ταυτόχρονη συμπερίληψη των ευάλωτων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού που άλλους κρατούμενους που έχουν διαπράξει αδικήματα προσβολής γενετήσιας ελευθερίας. Πρέπει οπωσδήποτε να διαχωριστούμε, ενώ επαναλαμβάνουμε πρέπει να προστεθούν η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου.

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού
  Πρόεδρος.

 • Άρθρο 11 – Διάκριση και διαχωρισμός κρατουμένων:

  Θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι γίνεται δεκτή παλαιότερη πρότασή μας, ώστε στον διαχωρισμό κρατουμένων, στην Παράγραφο 3, προστίθεται στις «πραγματικές καταστάσεις» η ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου (αναφέρεται: «3. Η πραγματική κατάσταση αφορά ιδίως την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά του φύλου, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση […]», ωστόσο στο σημείο θ) έχουμε αναφορά σε «κρατουμένους με ιδιαιτερότητες σεξουαλικού προσανατολισμού», το οποίο σαφώς πρέπει να αλλάξει καθώς η λέξη «ιδιαιτερότητες» συνδέεται με στιγματισμό, και προτείνουμε την αναδιατύπωση: «κρατούμενους που δεν αυτοπροσδιορίζονται ή δεν εντάσσονται εντός του διπόλου άντρας-γυναίκα ή πρόσωπα που τα ίδια κατά δήλωσή τους είναι ευάλωτα λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου τους».

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού
  Πρόεδρος.

 • Αιτήματα των κρατουμένων:ΑΜΕΣΗ απόσυρση της ρύθμισης για επαναφορά ειδικών συνθηκών φυλακών τύπου Γ’ (εμπνεύσεως της κυβέρνησης ΝΔ και του πρώην υπουργού Χ.Αθανασίου) έτσι όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 (φύλαξη κρατουμένων και απομόνωση σε αστυνομικά τμήματα και υπηρεσίες αντί σε καταστήματα κράτησης) και της παραγράφου 6 ιδίως όπως περιγράφεται και στην περίπτωση ε.

 • Η παρ γ’ είναι προβληματική γιατί βάζει τους κρατούμενους για σεξουαλικά αδικήματα στην ίδια κατηγορία με τους ομοφυλόφιλους. Για εντελώς διαφορετικό λόγο είναι ευάλωτος ένας βιαστής στη φυλακή και για εντελώς διαφορετικό λόγο ένας ομοφυλόφιλος. Η σχετική πρόβλεψη είναι σαν να υπονοεί ότι η ομοφυλοφιλία είναι σεξουαλικό αδίκημα και σαν να νομιμοποιεί τις διακρίσεις σε βάρος των ομοφυλόφιλων. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει ρύθμιση για τράνς κρατούμενες και κρατούμενους. Θα πρέπει να υπάρξει διευκρίνιση που να συνδέει την επιλογή ταυτότητας φύλου με την τοποθέτηση σε γυναικείες ή αντρικές φυλακές αντίστοιχα.

  Η παρ ε’ στην πραγματικότητα επαναφέρει τις φυλακές τύπου Γ’ με τη μόνη διαφορά ότι δεν αλλάζει τα όρια στο κλάσμα των αδειών και της αναστολής όπως προέβλεπε ο αντίστοιχος νόμος Αθανασίου. Προβλέπει με λίγα λόγια την επέκταση των άρθρων 187 και 187Α του ΠΚ στο σωφρονιστικό πεδίο. Πρόκειται για την ίδρυση φυλακής μέσα στη φυλακή, όπως ισχύει για όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 6 και θεσμοθετεί τη μόνιμη απομόνωση αφού η διατύπωση είναι «ειδικά καθορισμένους χώρους ατομικής ή ομαδικής κράτησης».

  Παρ ζ: Οι ενδεδειγμένοι χώροι για πάσχοντες από χρόνια και μεταδοτικά νοσήματα, για ψυχικά ασθενείς και για εξαρτημένους είναι οι ειδικές υγειονομικές δομές και όχι οι ειδικές φυλακές.

 • Παρ 3(β):3 Να καταργηθεί ο εγκλεισμός των ανηλίκων και να εγκατασταθούν σε εναλλακτική ανοιχτή δομή με ψυχοκοινωνική-εκπαιδευτική υποστήριξη.

  (δ)Να καταργηθεί ο εγκλεισμός των γονέων μικρών παιδιών και να αντικατασταθεί με εναλλακτικές ποινές όπως κατ’ οίκον περιορισμό ή αναστολή ποινής ή ανοιχτή δομή με ψυχοκοινωνικη-εκπαιδευτική υποστήριξη.

 • 24 Οκτωβρίου 2017, 20:39 | Panagiota karp

  Αυτες οι αλλαγες ειναι σαν να εκτελω κλασικη συνταγη μαγειρικης με προσθηκες απλα καποιων νεων υλικων .
  Ενας νεος κωδικας μετα απο την κατασταση που εχουν ερθει οι φυλακες και μετα τοσα προστιμα πιυ εχουν επιβληθει στην Ελλαδα , αρα στους φτωχους ηδη πολιτες της , θα επρεπε να
  1. Εξηγει με σαφηνεια που θα τοποθετητε ο καθε κρατουμενος αναλογα με το ειδος της καταδικης ( γιατι ετσι οπως το λεει , αφου δεν υπαρχουν χωροι , κελια, χωρισματα κ.τ.λ θα μεινει για ΑΚΟΜΗ μια φορα στα χαρτια
  2. οι ερωτικες επαφες που θα γινονται ; στους χωρους που δεν υπαρχουν καν διαμορφωμενοι ; … αρα και αυτο στα χαρτια !
  3. Οι άδειες πάλι απο εισαγγελεα ; Δηλαδη παλι αναμονη 6-7 μηνες και συνηθως αρνητικη
  ποσο πιο λογικο θα ηταν να ψηφιστουν συγκεκριμενες προυποθεσεις , προφανως αλλες γι αυτους που εχουν σκοτωσει και αλλες σε αυτους που εχουν κλεψει- και να δινονται αρα οι αδειες αυτοματα με την πλήρωση των προύοθέσεων αφου απλα και με μια υπογραφη το πιστοποιησει ο διευθυντης των φυλακών .
  4. Αφου μεγαλα εγκλήματα τα τελευταια χρονια εχουν γινει απο την χρηση κινητών που μπηκαν παράνομα στις φυλακές γιατι κ . Κοντονη δεν ψηφίζετε νομο τοσο αυστηρο που να απολυονται οι σωφρονιστικοι υπαλληλοι -ολοι ομως οχι με την δικαολογια οτι δεν ξερουμε ποιος το εδωσε – της συγκεκριμενης φυλακής …. ετσι θα μπανουν να εργάζονται και άνθρωποι που είναι άνεργοι και δεν λαδώνονται γιατι ΦΥΣΙΚΑ λογω των χρημάτων βαζουν κινητα , δεν το κανουν απο αγάπη . Αν αυτο δεν γίνει τοτε μαλλον αποδεχεστε ευχαριστα την κατασταση η οποια προφανως δεν συμβαινει μονο με κινητα αλλα και με ναρκωτικα και αλκοολ και πολλα αλλα . Μολις αυτο το απλο ψηφιστει θα δειτε ποσα θα αλλαξουν , διοτι στην Ελλαδα ακομη και στην φυλακη οι πλουσιοι επιβιωνουν και οι διεφθαρμενοι υπαλληλοι.
  5. Προφυλάκιση 18 μηνες πάλι ;
  Γιατι ;
  Επειδη δεν δουλευουν οι δικαστες; Επειδη σε μια δικη καθε 10 λεπτα κανουν διακοπη , επειδη κανουν το 1/3 του πινακίου ; , επειδη σε όλους βαζουν μια εγκληματικη οργάνωση ; Επειδη δεν προσλαβανετε 500 δικαστικους εστω για δυο χρονια με ειδικους ορους ωστε να κλεισουν ολες τις υποθεσεις ετων ; Ποσα «γιατι »θα μπορουσα να γράψω αλλα χρειαζετε να σκεφτητε με αυτο το αρθρο οτι υπαρχουν και αθωοι που προφυλακιζονται ακομα και επειδη εχει κοιμηθει στραβα ο ανακριτης .
  Και αν το παιδι σας η το δικο μου δεν φταίει αλλα ειπε κάποιος οτι φταίει και δεν αποδειχτει ποτε γιατι απλα δεν φταιει ;
  Και αθωωθει ; Πως θα επανενταχθει ; πως θα ξεπερασει αυτα που περασε στα ιδρύματα τιμωρίας γιατι σωφρονιστικα σαφως και δεν ειναι ,πως θα βρει δουλειά που το ιντερνετ λεει το ονομα του παρανομα καταπατοντας το τεκμήριο της αθωωτητας αλλα και του υπάρχοντως νόμου και μάλιστα χωρις την παραμικρή κυρωση ; μέχρι και ολόκληρη η απολογία στον ανακριτη διαρέει στον τύπο μεσα σε 24 ωρες .
  Ναι να υπαρχει λοιπον προφυλάκιση με αποδείξεις ενοχής οχι με ενδείξεις και σε μεγάλες υποθέσεις να υπάρχει δικαστήριο ελευθερο να γινει αμέσως η δίκη οχι να καταστρέφονται ανθρωποι.
  Οσο για τις περιπτωσεις με αποδειξης ενοχης δεν παιζουν ρολο οι 18 μηνες οι 30 γιατι απλα αφαιρούνται απο την τελικη ποινη που με αποδειξεις θα υπάρξει σίγουρα . Τελος θα μπορούσε και η υποδικία να ειναι αναλογη του εγκλήματος .

  Μερικα ειναι τα παραπάνω που θα μπορουπσατε να δείτε για να αποκτησουμε στην Ελλαδα σωφρονιστικα ιδρύματα και οχι εκδικητικα !

  Τέλος οχι για σωφρονιστικο κωδικα αλλα για την σωστη σωφρονιστικη λειτουργια μπορειται να προσκαλέσετε απλους πολιτες ειτε πλουσιους πολυ ειτε φιλανθρωπους να προσφερουν οτι χρειαζεται καθε φυλακη , ειτε κτιριακα , ειτε είδη πρώτης αναγκης ωστε να διαμορφωθουν οι χωροι σωστα .
  Ειναι βέβαιο οτι – αν ειναι σοβαρη πρόταση – προσκληση , οχι δωστε τα για να τα φάμε και μεις ! – θα βρεθουν πολλοι. Βλέπουν στις ταμπέλες δημοσίων εργων : για αυτο το εργο δαπανήθηκαν 8.457.789€
  και οδηγόντας αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατι η ελλάδα χρωσταει τόσα , αντιλαμβανόμαδτε τωρα που καταντησαμε ετσι ποσα φάγανε για να φτάσει να κοστιζει κατι 100 φορες πανω απο την αξια του . Δεν ειναι ακριβη η σωστη ανακαινηση των φυλακων ειναι ακριβη μονο οταν οι πολιτικοι θελουν να τα τσεπώσουν . Αρα αφου ψηφισαμε εσας πρεπει αυτα να διορθωθουν γιατι γι αυτο σας ψηφίσαμε και χωρις αυτα δεν θα το ξανακανουμε .

 • 21 Οκτωβρίου 2017, 18:48 | ARISTEIDES

  Είναι ανεπίτρεπτο αρχιφύλακες και σωφρονιστικοί υπάλληλοι να αναμειγνύουν κρατούμενους, υπόδικους ή μη για οικονομικά ή τέλος πάντων μικρότερου βεληνεκούς αδικήματα, με βαρυποινήτες που εκβιάζουν για οτιδήποτε, προκειμένου να επιβιώσουν και εκείνοι στο μακρύ γολγοθά που τους περιμένει. Θα έπρεπε ήδη αυτά να έχουν εφαρμοστεί εάν βέβαια η Ελλάδα ήταν μία πιο εκσυγχρονισμένη χώρα όπως ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος.

 • 20 Οκτωβρίου 2017, 16:05 | Αθηνά Τσακογιάννη

  Το άρθρο 11 στην παράγραφο ε εισάγει διάταξη που προβλεπόταν στις φυλακές τύπου Γ .Ο Σύριζα λέει ότι έχει καταργήσει τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Όμως τώρα με τον νέο σωφρονιστικό κώδικα περνάει διατάξεις τέτοιου τύπου, διατάξεις που εγκλωβίζουν τους κρατούμενους σε μια διαρκή τιμωρία και εκδίκηση.

 • 20 Οκτωβρίου 2017, 13:02 | Φωτεινή Σταύρου

  Για τον διαχωρισμό των κρατουμένων στην παράγραφο ε εισάγονται διατάξεις που προβλέπονταν στις φυλακές Γ τύπου για κάποιους κρατούμενους. Ο Σύριζα στην αρχή που ανέλαβε την εξουσία διακήρυξε ότι καταργεί τις φυλακές Γ τύπου. Τώρα με τρόπο που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτός παρά μόνο μετά από προσεκτική μελέτη ΄νομοθετεί διατάξεις φυλακών Γ τύπου διατάξεις που δεν διέπονται από κανένα πνεύμα σωφρονισμού ή ανθρωπισμού αλλά είναι εκδικητικές κι έχουν στόχο την σωματική και ψυχική εξόντωση αυτών των κρατουμένων

 • 20 Οκτωβρίου 2017, 09:38 | Αριστοτελης Κυριακού

  Η παραγραφος 6 είναι εντέχνως διατυπωμένη αόριστα και δίνει το δικαιωμα για παρερμηνείες. Κάποιος ο οποίος είναι γνωστης των καταστασεων στο ελληνικό σωφρονιστικο καταστημα θα μπορούσε να την ερμηνευσει ως δουρειο ιππο για την θεσμοθετηση φυλακων τύπου Γ. Εαν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η παρωδία με τις φυλακές τύπου Γ και την εκδικητικότητα του συστηματος. Τι σημαινει δηλαδή «ιδιαίτερα καταστήματα ή αυτοτελή τμήματα ή διαφορετικούς,ειδικά καθορισμένους χώρους ατομικής ή ομαδικής κράτησης» ποιος τα καθορίζει ως τετοια και με τι χαρακτηριστικά;Ποιος καθορίζει το τυπο του σεξαουαλικου προσανατολισμου και με τι κριτηρια θα γινεται αυτό; Γιατί κάποιος που εκδηλώνει αυτοκαταστροφική συμπεριφορά θα τιμωρείται περισσότερο και δεν προβλεπεται ειδική μεριμνα και θεραπεία για υτούς τους ανθρώπους; Ειναι προβληματική και η διατυπωση και η ερμηνεία υτής της παραγραφου

 • 18 Οκτωβρίου 2017, 20:34 | ARISTEIDES

  Όσο πιο γρήγορα εφαρμοστεί ο νέος κώδικας τόσο θα λιγοστέψουν και τα εγκλήματα που έχουν βάση την ανάμειξη καταδίκων με υπόδικους, βαρυποινητών με δικασμένους για μικρότερα εγκλήματα κ.λ.π. (π.χ. απαγωγές, εκβιασμοί κ.λ.π.)

 • 17 Οκτωβρίου 2017, 11:56 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ -ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ

  Απαιτείται πιο εξειδικευμένος διαχωρισμός κρατουμένων, γιατί πλέον
  τα περιστατικά βίας στα καταστήματα κράτησης, έχουν περάσει από κρατούμενο σε κρατούμενο και έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να υπάρξει για τα μέλη των εθνοτικών ομάδων, οι οποίες ομάδες με τις υπάρχουσες συνθήκες, μπορούν και ασκούν μια άτυπη εξουσία, έναντι άλλων συγκρατουμένων τους.
  Η χειρότερη φυλακή, είναι αυτή που βρίσκετε μέσα στην ίδια τη φυλακή.