Άρθρο 68 – Πειθαρχικά Όργανα

1. Σε κάθε κατάστημα λειτουργεί Συμβούλιο αδειών και πειθαρχικού ελέγχου που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του παρόντος. Κατά την πρώτη συνεδρίασή του, το Συμβούλιο καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του.
2. Δευτεροβάθμιο όργανο κρίσης επί των αποφάσεων του Συμβουλίου αδειών και πειθαρχικού ελέγχου αποτελεί το Δικαστήριο Έκτισης Ποινών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του επόμενου άρθρου.
3. Ουδέποτε ανατίθενται σε κρατούμενο υπηρεσίες ή καθήκοντα που περιέχουν στοιχεία άσκησης πειθαρχικής εξουσίας.