Άρθρο 47 – Παροχές σε χρήμα

Η βασική ασφάλιση κάθε εργαζόμενου κρατούμενου καλύπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Οι παροχές σε χρήμα κατατίθενται στον ατομικό λογαριασμό του κρατουμένου και διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος.