Άρθρο 75 – Εκτέλεση της μεταγωγής

1. Η μεταγωγή γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή μετακίνηση του κρατουμένου, αλλά χωρίς να θίγεται η αξιοπρέπειά του ή να του δημιουργούνται πρόσθετες ταλαιπωρίες, τηρουμένων και των διατάξεων για την έννομη προστασία των κρατουμένων του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος. Οι χειροπέδες χρησιμοποιούνται μόνον όποτε αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο από τα αρμόδια για τη μεταγωγή όργανα, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης του κρατουμένου και της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Σε περιπτώσεις μεταγωγής υπερηλίκων, εγκύων, ασθενών, ανηλίκων και προσωποκρατουμένων, το μέτρο αυτό αποφεύγεται.
2. Η μεταγωγή κρατουμένου στις περιπτώσεις των παραγράφων α’, β’, γ’, ε’ και στ’ του άρθρου 70 του παρόντος αναβάλλεται, εφόσον υπάρχει κίνδυνος ζωής ή σοβαρής και μόνιμης βλάβης της υγείας του, σύμφωνα με γνωμάτευση του ιατρού του καταστήματος, και μέχρις ότου ο κίνδυνος παρέλθει. Σε κάθε περίπτωση, ο Διευθυντής αναφέρει αμέσως την αναβολή της μεταγωγής στην αρχή που την παρήγγειλε.
3. Οι διατυπώσεις παράδοσης και παραλαβής του μεταγόμενου, τα μέσα πραγματοποίησης της μεταγωγής, τα μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκειά της, οι χώροι παραμονής κατά περίπτωση και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τα άρθρα 144 έως 154 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α’), καθώς και με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.