Άρθρο 08 – Συμβούλιο καταστήματος κράτησης

1. Το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης εξειδικεύει σε κάθε κατάστημα κράτησης τη σωφρονιστική πολιτική που χαράσσεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Το συμβούλιο είναι τριμελές και απαρτίζεται από: α) τον Διευθυντή του καταστήματος ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του τμήματος διοίκησης, β) έναν κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο ή άλλον υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων, που εναλλάσσονται ανά έτος με σειρά αρχαιότητας, με τον αναπληρωτή του και γ) έναν κοινωνιολόγο ή εγκληματολόγο ή γεωπόνο ή άλλον υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού που εναλλάσσονται ανά έτος με σειρά αρχαιότητας, με τον αναπληρωτή του. Στα θεραπευτικά καταστήματα κράτησης και στα καταστήματα στα οποία λειτουργούν ειδικά προγράμματα απεξάρτησης εγκεκριμένου οργανισμού κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία περί εξαρτησιογόνων ουσιών, το τρίτο μέλος του συμβουλίου μπορεί να είναι μόνιμος ιατρός ή ψυχίατρος. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου καλούνται και συμμετέχουν χωρίς ψήφο: α) ο Προϊστάμενος του τμήματος φύλαξης του καταστήματος ή ο αναπληρωτής του, β) εκπρόσωποι φορέων που προσφέρουν στο κατάστημα προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής, θεραπείας κ.λπ., εφόσον ο ενδιαφερόμενος κρατούμενος παρακολουθεί κάποιο ή κάποια από αυτά. Στις περιπτώσεις ζ’, η’, θ’ και ι’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο απαρτίζεται από: α) τον Διευθυντή του καταστήματος ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του τμήματος διοίκησης, β) τον Προϊστάμενο του τμήματος φύλαξης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και γ) τον Διοικητή της εξωτερικής φρουράς ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Στις περιπτώσεις αυτές, στα καταστήματα κράτησης στα οποία δεν υπάρχει τμήμα εξωτερικής φρούρησης, το τρίτο μέλος του συμβουλίου είναι ο Διοικητής του τμήματος εξωτερικής φρούρησης του καταστήματος που καλύπτει τα καταστήματα αυτά. Τα μέλη του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση αυτή συμμετέχουν στην Επιτροπή κατάρτισης σχεδίων πάγιων προληπτικών ενεργειών που συγκροτείται με μέριμνα του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ασφάλειας Καταστημάτων Κράτησης, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων όπως στάση, απόπειρα απόδρασης, πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμός.
3. Κατά τις συνεδριάσεις του συμβουλίου χρέη εισηγητή εκτελεί μέλος που ορίζεται από τον πρόεδρο. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του τμήματος διοίκησης του καταστήματος που δεν είναι μέλος του συμβουλίου και τηρούνται πρακτικά, που μπορεί να είναι κατά περίπτωση συνοπτικά ή αναλυτικά.
4. Το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης:
α) υποβάλλει προτάσεις και παρατηρήσεις στον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και την κατάρτιση, τροποποίηση και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης,
β) εξετάζει αναφορές κρατουμένων σε περιπτώσεις παράνομων ενεργειών σε βάρος τους ή παράνομων εντολών άλλων οργάνων του καταστήματος,
γ) καθορίζει ειδικά κριτήρια διάκρισης και διαχωρισμού των κρατουμένων και αποφασίζει για την οριστική τοποθέτηση των κρατουμένων σε συγκεκριμένο τμήμα και χώρο του καταστήματος ή προτείνει στην ΚΕΜ τη μεταγωγή τους σε άλλο, καταλληλότερο κατάστημα κράτησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11-15 και 22 του παρόντος,
δ) αποφασίζει για την παράδοση ειδών διατροφής στους κρατούμενους κατά το επισκεπτήριο μέχρι δύο φορές το μήνα και την υποδοχή επισκεπτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παράγραφος 6 του παρόντος,
ε) παραγγέλλει τη μεταγωγή ασθενούς κρατουμένου σε θεραπευτικά καταστήματα ή νοσηλευτικά ιδρύματα κατά τα άρθρα 30 και 70 περ. δ’ του παρόντος μετά από θετική και αιτιολογημένη γνωμάτευση του ιατρού του καταστήματος και προτείνει στην ΚΕΜ τη μεταγωγή κρατουμένων σε άλλο κατάστημα κράτησης στις περιπτώσεις α’, β’, γ’ και στ’ του άρθρου 70 του παρόντος,
στ) γνωμοδοτεί σε περίπτωση που προγραμματίζονται αρχιτεκτονικές και κτιριολογικές παρεμβάσεις στο κατάστημα κράτησης κατά άρθρο 18 παρ. 5 του παρόντος,
ζ) επεξεργάζεται και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων φυσικής, διαδικαστικής και δυναμικής ασφάλειας, τα οποία είναι σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος και των νόμων περί προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου,
η) συγκεντρώνει, καταγράφει και αξιολογεί πληροφορίες για την πρόληψη της τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων ή και αξιόποινων πράξεων από τους κρατουμένους,
θ) διαχειρίζεται έκτακτα περιστατικά και κρίσεις σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, λαμβάνοντας ή εγκρίνοντας τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της ευταξίας και της ασφάλειας του καταστήματος κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 63 του παρόντος και
ι) αποφασίζει για τους όρους διεξαγωγής των επισκεπτηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παρ. 7 του παρόντος.
5. Το συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και κάθε άλλη φορά εφόσον συντρέχει λόγος, ύστερα από προφορική ή γραπτή πρόσκληση του προέδρου του, ο οποίος ορίζει και τα υπό συζήτηση θέματα. Συνέρχεται επίσης εάν το ζητήσει εγγράφως και αιτιολογημένα τουλάχιστον ένα από τα μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται όλα τα μέλη που το συγκροτούν και οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Αν διατυπώνονται περισσότερες από δύο γνώμες, το μέλος του συμβουλίου που ψηφίζει υπέρ της δυσμενέστερης γνώμης για τους κρατουμένους προσχωρεί στη γνώμη εκείνου που ψήφισε υπέρ της αμέσως ηπιότερης ώστε να διαμορφωθεί πλειοψηφία.
6. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου καλείται οπωσδήποτε, με προφορική ή γραπτή ειδοποίηση του Διευθυντή του καταστήματος κράτησης, και μπορεί να παρίσταται ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός. Ο ενδιαφερόμενος κρατούμενος μπορεί να παρίσταται εφόσον το ζητήσει και, εάν δεν το ζητήσει, μπορεί να καλείται εφόσον η παρουσία του κρίνεται αναγκαία.
7. Κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας του συμβουλίου ρυθμίζεται στις οικείες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

 • Άρθρο 8 – Συμβούλιο καταστήματος κράτησης:

  Στην παράγραφο 4, σημεία β) και ε) ορίζεται ότι το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης «εξετάζει αναφορές κρατουμένων σε περιπτώσεις παράνομων ενεργειών σε βάρος τους ή παράνομων εντολών άλλων οργάνων του καταστήματος» καθώς και αποφασίζει για τις μεταγωγές αντιστοίχως, χωρίς όμως να δίνεται εγγύηση ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, αφού το συμβούλιο αυτό στην ουσία προέρχεται από το ίδιο το κατάστημα κράτησης. Η ρύθμιση αυτή απέχει μακράν των ευρωπαϊκών στάνταρντς όπως έχουν οριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού
  Πρόεδρος.

 • Να θεσμοθετηθεί συμμετοχή των κρατουμένων στο Συμβούλιο καταστήματος κράτησης.

 • 26 Οκτωβρίου 2017, 18:33 | Σπύρος Κ.

  Στο τέλος της παρ. 5 του παρόντος άρθρου αναφέρεται ότι: «Αν διατυπώνονται περισσότερες από δύο γνώμες, το μέλος του συμβουλίου που ψηφίζει υπέρ της δυσμενέστερης γνώμης για τους κρατουμένους προσχωρεί στη γνώμη εκείνου που ψήφισε υπέρ της αμέσως ηπιότερης ώστε να διαμορφωθεί πλειοψηφία». ΟΧΙ ΜΟΝΟ καταργείται η αρχή της πλειοψηφίας, αλλά καταργείται και η στοιχειώδης λογική της ελεύθερης άποψης!

 • 26 Οκτωβρίου 2017, 10:33 | Ιωάννης Καζλάρης

  Θεωρώ λανθασμένη τη διατύπωση της παρ.6″ Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου καλείται ο π ω σ δ ή π ο τ ε, με προφορική ή γραπτή ειδοποίηση του Διευθυντή του καταστήματος κράτησης, και μπορεί να παρίσταται ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός».Η προυπάρχουσα διατύπωση νομίζω ότι καλύπτει τόσο τις λειτουργικές ανάγκες του Συμβουλίου όσο και την δυνατότητα του Εισαγγελικού Λειτουργού να παρίσταται στις συνεδριάσεις του

 • 26 Οκτωβρίου 2017, 10:53 | Ιωάννης Καζλάρης

  Σωστά κατά τη γνωμη μας κατά την διατύπωση της 3 παραγ «.. χρέη εισηγητή εκτελεί μέλος που ορίζεται από τον πρόεδρο», δίνοντας την δυνατότητα και σε άλλες ειδικότητες ειδικού επιστημονικού προσωπικού (όπου υπάρχουν) να ενεργοποιούνται στα πλαίσια του οργάνου λήψης αποφάσεων.