Άρθρο 04 – Έννομη προστασία των κρατουμένων

1. Στην περίπτωση παράνομης ενέργειας σε βάρος τους ή παράνομης εντολής, οι κρατούμενοι έχουν το δικαίωμα να αναφέρονται μέσα σε εύλογο χρόνο στο Συμβούλιο καταστήματος κράτησης, εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα, δεν τους παρέχεται άλλο ένδικο βοήθημα. Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης με την οποία απορρίπτεται το αίτημά τους ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αναφοράς, αν δεν εκδόθηκε απόφαση, οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο Έκτισης Ποινών. Το Δικαστήριο Έκτισης Ποινών, εφόσον δεχθεί κατ’ ουσίαν την προσφυγή, διατάσσει την άρση των αποτελεσμάτων που απορρέουν από την παράνομη ενέργεια ή εντολή ή τις κατά τα ανωτέρω συνθήκες κράτησης. Ο κρατούμενος σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών μπορεί να έχει δωρεάν νομική αρωγή από μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου κράτησης, τα οποία εγγράφονται σε ειδικό κατάλογο που αποστέλλει κάθε έτος ο Πρόεδρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου στον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.
2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία ασκεί τη διοικητική εποπτεία επί της λειτουργίας του καταστήματος, ενημερώνεται σχετικά, μεριμνά για την άμεση συμμόρφωση των οργάνων του καταστήματος με την απόφαση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης ή του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών και ελέγχει τους υπευθύνους.
3.Η διεύθυνση του καταστήματος υποχρεούται να διαβιβάζει το αργότερο μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες κάθε αναφορά ή επιστολή κρατουμένου απευθυνόμενη προς δημόσια αρχή ή διεθνή οργανισμό, χωρίς να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της.
4. Η κοινωνική υπηρεσία του καταστήματος και ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός ενημερώνουν τον κρατούμενο σχετικά με την αρμόδια για την επώνυμη αναφορά του εθνική αρχή ή διεθνή οργανισμό, τον τρόπο και τον χρόνο αναφοράς.
5. Όλες τις κατά τον παρόντα κώδικα αιτήσεις, αναφορές και προσφυγές προς τα όργανα του καταστήματος ή τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό ή το Δικαστήριο Έκτισης Ποινών δικαιούνται στις περιπτώσεις των ανήλικων κρατουμένων να υποβάλλουν και οι κατά τον νόμο ασκούντες τη γονική μέριμνα.