Άρθρο 40 – Οργάνωση εργασίας και απασχόλησης έξω από το κατάστημα

1. Η εργασία των κρατουμένων έξω από το κατάστημα κράτησης, σε βιομηχανικές, αγροτοβιομηχανικές, βιοτεχνικές ή αγροτικές μονάδες ή επιχειρήσεις που ανήκουν στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα ή σε Επαγγελματικές Σχολές και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, οργανώνεται από τη διοίκηση αυτών των μονάδων ή επιχειρήσεων και υλοποιείται με την εποπτεία της διεύθυνσης του καταστήματος κράτησης.
2. Κρατούμενοι που επιθυμούν να προσφέρουν κοινωφελή εργασία ή να συνεχίσουν την επαγγελματική τους απασχόληση ή για τους οποίους έχει εξευρεθεί εργασία, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, απασχολούνται στην εργασία αυτή εφόσον τους χορηγηθεί άδεια ημιελεύθερης διαβίωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 57 επόμενα του παρόντος.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των συναρμόδιων Υπουργών μετά από πρόταση ή γνώμη της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ίδρυσης συνεταιρισμών στους οποίους εργάζονται κρατούμενοι.