Άρθρο 56 – Εκπαιδευτικές άδειες

1. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για τη φοίτηση κρατουμένων σε δομές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, όταν τέτοιες δομές δεν υπάρχουν εντός του καταστήματος κράτησης ή δεν επαρκούν για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των εκπαιδευόμενων, και εφόσον στην περιοχή φοίτησης λειτουργεί κατάστημα κράτησης αντίστοιχο προς την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι. Η άδεια χορηγείται από το Συμβούλιο του άρθρου 9 παράγραφος 2 του παρόντος, με τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 1, περιπτώσεις (3) και (4) του παρόντος. Για μεν τους υποδίκους απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του δικαστικού οργάνου που διέταξε την προσωρινή κράτηση, για δε τους χρεοφειλέτες και η σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Πρωτοδικών του τόπου κράτησης. Η άδεια χορηγείται εντός ευλόγου χρόνου, προκειμένου ο κρατούμενος να μπορεί να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Εάν το Συμβούλιο του άρθρου 9 παράγραφος 2 του παρόντος αποφαίνεται υπέρ της χορήγησης της άδειας, αλλά υπάρχει αρνητική γνώμη του δικαστικού οργάνου που διέταξε την προσωρινή ή την προσωπική κράτηση, ο κρατούμενος δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο Έκτισης Ποινών ως συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν.
2. Η φοίτηση καταδίκων και υποδίκων φοιτητών και σπουδαστών σε ιδρύματα δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν έχουν λάβει την ως άνω άδεια, μπορεί να γίνεται και με παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από πρόταση του ΚΕΣΦ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων, καθώς και η συμμετοχή στις εξετάσεις των ανωτέρω φοιτητών ή σπουδαστών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν. Στους ίδιους φοιτητές και σπουδαστές, εφόσον έχουν με επιτυχία παρακολουθήσει το ένα τρίτο (1/3) των μαθημάτων και εργαστηρίων, κατά τους όρους που ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, επί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, μπορεί να χορηγείται άδεια με ηλεκτρονική επιτήρηση, χωρίς περιορισμούς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
3. Δεν χορηγείται εκπαιδευτική άδεια για σπουδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα κατώτερης βαθμίδας από αυτό στο οποίο έχει ήδη φοιτήσει ο ενδιαφερόμενος κρατούμενος, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί εκπαιδευτικοί λόγοι που θα επιδράσουν θετικά στην επαγγελματική του κατάσταση και στην προοπτική της κοινωνικής ένταξής του.
4. Κατά τον χρόνο της εκπαιδευτικής άδειας, ο κρατούμενος διαμένει στο κατάστημα κράτησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά προτίμηση σε χώρους που διατίθενται για τη διαμονή των αδειούχων κρατουμένων ή σε ειδική δομή ή κέντρο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 του παρόντος. Στην απόφαση που χορηγεί την άδεια ορίζονται οι αναγκαίες για την υλοποίησή της λεπτομέρειες και προϋποθέσεις, και ιδιαίτερα: α) το εκπαιδευτικό ίδρυμα φοίτησης και το κατάστημα ή άλλος χώρος διαμονής, β) οι ημέρες και οι ώρες απουσίας του αδειούχου κατά τις ανάγκες του οικείου εκπαιδευτικού προγράμματος, γ) η ολική ή μερική απαλλαγή του αδειούχου από υποχρεώσεις του προγράμματος λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου διαμονής για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και της μελέτης του.
4. Ειδικά στους σπουδαστές δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων, μπορεί η χορηγούμενη εκπαιδευτική άδεια απουσίας να περιορίζεται μόνο κατά τις περιόδους των εξετάσεων και μέχρι 15 ημέρες ανά εξεταστική περίοδο. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρακολουθούν μαθήματα στα καταστήματα κράτησης με ανάλογη εφαρμογή της νομοθεσίας περί κατ’ οίκον διδασκαλίας, προετοιμαζόμενοι για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το αρμόδιο όργανο μπορεί κατά παρέκκλιση των ορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του παρόντος να υπολογίσει μόνον ένα μέρος του χρόνου των αδειών ως χρόνο έκτισης της ποινής, αν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, για την ανάκληση της εκπαιδευτικής αδείας, έστω κι αν αυτή δεν έγινε.
5. Η εκπαιδευτική άδεια λήγει με την ολοκλήρωση της φοίτησης του κρατουμένου. Με απόφαση του Συμβουλίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος, η εκπαιδευτική άδεια μπορεί να ανακληθεί αν: α) ο αδειούχος τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα των κατηγοριών Α’ και Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του παρόντος, ή, β) η συνέχιση της άδειας δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες για τέλεση νέων εγκλημάτων, ή, γ) ο κρατούμενος κάνει κακή χρήση της άδειας. Ως κακή χρήση της άδειας θεωρείται ιδίως η πλημμελής παρακολούθηση ή η κακή επίδοση του κρατουμένου στις σπουδές του. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται σχετική έκθεση του συμβούλου εκπαίδευσης ή του κοινωνιολόγου ή του υπεύθυνου της εκπαιδευτικής δομής στην οποία φοιτά ο κρατούμενος.
6. Κρατούμενοι που κάνουν χρήση εκπαιδευτικής άδειας επιδοτούνται κατά τη διάρκειά της από τα Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και καλύπτει τουλάχιστον τα απολύτως αναγκαία έξοδά τους, λαμβανομένων υπόψη και των προβλεπομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 33 του παρόντος.

 • Αιτήματα των κρατουμένων: Απόσυρση της σημείωσης της παραγράφου 1 για την γνωμοδότηση δικαστικού λειτουργού που διέταξε την προσωρινή κράτηση κρατουμένου και μπορεί να προσβάλλει το δικαίωμα του στην εκπαιδευτική άδεια. Ή τουλάχιστον την θέσπιση χρονικού ορίου 12 μηνών (εφόσον δεν έχει γίνει το δικαστήριο) της γνωμοδότησης από την ημερομηνία έναρξης της δίωξης ώστε να μην αποξενωθεί τελείως ο κρατούμενος φοιτητής από τις σπουδές του.

  Διεύρυνση της δυνατότητας παρακολούθησης των σπουδών των κρατουμένων φοιτητών χωρίς τους αυθαίρετους και αντιεκπαιδευτικούς περιορισμούς όπως διατυπώνονται στην παράγραφο 2 και παράγραφο 4.

 • Παραγρ.1: Να καταργηθεί το βέτο του μειοψηφούντος δικαστικού οργάνου έναντι του πλειοψηφούντος Συμβουλίου – ως εξόχως αντιδημοκρατική διάταξη.
  Παραγρ.2: Η εκπαιδευτική άδεια πρέπει να χορηγείται σε όλους τους κρατούμενους α)ως μέσο ουσιαστικής εμπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία (η οποιία εξ αντικειμένου συμβάλλει στον σωφρονισμό) β)ως κίνητρο γ)ως επιβράβευση (κάτι που προβλέπει ο νέος Σ.Κ.) και δ)ως μέσο κοινωνικοποίησης μέσω της ένταξης σε ένα προνομιακό κοινωνικό περιβάλλον με το οποίο πολλοί κρατούμενοι δεν θα είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν/επηρεαστούν.
  Παραγρ.3: Να καταργηθεί η διάταξη, καθώς ο κρατούμενος είναι ελεύθερος να επιλέξει σπουδές σε όποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ακόμη και κατώτερης βαθμίδας είτε διότι αναζητεί περισσότερο πρακτικές ή εύκολες ή επαγγελματικά ενδιαφέρουσες δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών διαβίωσής του.
  Παραγρ.4: Αντιστρατεύεται τις εκπαιδευτικές προσπάθειες των κρατουμένων, ακυρώνει τη λειτουργία της άδειας που εκτέθηκε στον σχολιασμό της παραγρ.2, προτρέπει σε πλημμελή φοίτηση στις θεωρητικές σχολές, δεν συνδράμει τους πασχίζοντες κατ’ ιδίαν να τελειώσουν το λύκειο εξ αποστάσεως και ως εκ τούτων πρέπει να απαλειφθεί.
  Παραγρ.5: Η εκπαιδευτική άδεια δεν πρέπει να διακόπτεται ή να αποτελεί διαπραγματευτικό μέσο. Το κατάστημα κράτησης διαθέτει ήδη άλλες ποινές για πειθαρχικά παραπτώματα. Η κακή επίδοση δεν νοείται να αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας, δεδομένων των δυσκολιών μελέτης σε κοινό θάλαμο κλπ

 • 26 Οκτωβρίου 2017, 16:03 | Γεωργιου Παναγιώτου

  Μια παρατηρηση η γνωμοδοτηση του δικατικού λειτουργού θα πρεπει να ζητείται μεσα σε ενα χρονικό οριο ας πουμε 12 μηνών εφ οσον δεν εχει γίνει το δικαστηριο και κατα την ταπεινη γνωμη μου. Δεν εχει καμμια δουλεια ο εκαστοτε ανακριτής να γνωμοδοτεί για τις σπουδες των κρατουμενων. Δυσμενη συνεπεια ειναι οτι ο κρατούμενος φοιτητης θα αποξενωθεί απο τις σπουδές του …

 • 25 Οκτωβρίου 2017, 00:34 | Λαζαρος Δανιηλ

  Πρεπει να δειτε και τις περιπτωσεις των υποδικωκαταδικων οταν αποιος καταδικασμενος ο οποιος προφυλακιζεται για αλλη υποθεση χωρις ομως η προφυλακιση να τρεχει. Σε αυτη τη περιπτωση χωρις ενεργη προφυλακιση τυπικα θα πρεπει να ζητηται η αδεια του ανακριτη που τη διεταξε για αοριστο χρονικο διαστημα. Αυτο ειναι αδικο. Πρεπει να μπει ενα χρονικο περιθωριο στο οποιο να ζητηται η γνωμη του ανακριτη για εκπαιδευτικη αδεια. Αν καποιος πχ καταδικος προφυλακιστει ξανα και λογω ακριβως επειδη ειναι καταδικος το δικαστηριο να αργησει τοτε στην ουσια θα χαθει η δυνατοτητα εκπαιδευσης αφου θα πρεπει να περναει συνεχως απο εναν ανακριτη που τον προφυλακισε περα απο τον εισαγγελικο λειτουργο. Αυτο θα μπορουσε να λυθει ως εξης. Αν προστιθοταν η λεξη «ενεργη» προσωρινη κρατηση. Δηλαδη προσωρινη κρατηση με χρονικο περιθωριο. Γιατι στις περιπτωσεις υποδικοκαταδικων η προφυλακιση δεν ειναι ενεργη αλλα ξεκιναει αφου τυπικα αποφυλακιστεις απο το αδικημα που ησουν καταδικασμενος οταν προφυλακιστηκες ξανα. Οποτε να μπει η προσθηκη οτι να ζητηται η γνωμη του ανακριτη που διεταξε την ενεργη κρατηση οταν αυτη ειναι ενεργη. Σας ευχαριστω πολυ

 • 23 Οκτωβρίου 2017, 13:24 | Κωσταντίνος Μαρκελουδάκης

  Είναι απαράδεκτο για ένα «σοφρωνιστικό σύστημα» αφενός να δημιουργεί συνθήκες οικονομικής εκμετάλευσης των κρατουμένων που επιλέγουν το δρόμο της εκπαίδευσης από ιδιωτική εταιρία και αφετέρου να παγιδεύει τον κρατούμενο/φοιτητή στην επίτευξη ενός στόχου(1/3) εξαρχής αδύνατου εφόσον η υποχρεωτική φυσική παρουσία στα εργαστήρια απορρίπτεται από το ίδιο.

 • 20 Οκτωβρίου 2017, 09:41 | Αριστοτελης Κυριακού

  Ο θεσμός ηλεκτρονικής επιτήρησης ,το «βραχιολακι» θεσμοθετηθηκε για τους υποδικους και καταδικους έτσι ώστε να βρίσκονται σε κατ οικον περιορισμό, με την κοινή υπουργική απόφαση ενσωματωθηκαν κάποια εδάφια στο άρθρο για τις εκπαιδευτικές αδειες τα οποία δυστυχώς παρερμηνευονται κατα το δοκουν απο τον εκαστοτε εισαγγελέα, διότι δημιουργούν δυο ξεχωριστά καθεστώτα. Ειναι ολέθριο λάθος να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η διάκριση. Ας αποφασίσει το υπουργείο ποιο καθεστώς επιθυμεί και προς ποια κατευθυνση. Δυστυχώς απ οτι φαινεται η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης Group4 έχει μεγάλη επιρροή στις αποφάσεις του υποργείου και πρωωθει τα συμφεροντα της.Αλλωστε λαμβάνει 20000 ευρώ κάθε μηνα απο το υπουργείο για βραχιολακια που βρισκονται μονο στα συρτάρια τους. Οι ιδιωτικές εταιρείες δεν εχουν καμια δουλεια με τη δικαιοσύνη, πόσο μαλλον με την εκπαιδευτικη διαδικασία.Είναι σκανδαλο να εμπλέκεται μια ιδιωτική εταιρεία που ως σκοπό έχει μονο το κερδος στο ευεργετημα των εκπαιδευτικών αδειών. Πόσο μαλλον που το ποσοστό παραβίασης τους στο προηγούμενο καθεστώς ήταν και παραμενει απειροελαχιστο εως μηδαμινό.

 • 19 Οκτωβρίου 2017, 08:50 | Ζουγανελλης Ηλίας

  Μετην κοινη υπουργική απόφαση δημιουργούνται φοιτήτες κρατούμενοι δυο ταχυτητων, οι μεν οι οποιοι λαμβάνουν άδειες με βεβαιωσεις παρακολούθησης και οι δε με το θεσμο ηλεκτρονικής επιτηρησης. Η οικονομικη επιβαρυνση που συνεπαγεται το βραχιολάκι καταργεί εμμεσα το χαρακτηρα της δωρεαν παιδείας, ενώ βάζει μια ιδιωτική εταιρεία τη Group4 να θησαυρίζει εις βάρος των φοιτητών που είναι εγκλειστοι. Ντροπή!!!
  Επίσης ειναι κοροιδια το τελος της παραγραφου 2 που ανφέρει οτι «Στους ίδιους φοιτητές και σπουδαστές, εφόσον έχουν με επιτυχία παρακολουθήσει το ένα τρίτο (1/3) των μαθημάτων και εργαστηρίων» διοτι οι παροικουντες της Ιερουσαλημ γνωρίζουν οτι η παρακολούθηση εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και απαιτει φυσική παρουσία, άρα αποκλείεται κάποιος να περάσει το 1/3 και αυτό να συμπεριλαμβάνει εργαστήρια. Αρα δημιουργείται μια συνθηκη του να δηλώνεις μονο θεωρίες και να τις παρακολουθείς εξ αποστασεως και εαν κάνει καποιος το λαθος να δηλώσει εργαστήρια και απορριφθεί η αίτηση δίνει δικαιωμα στο πειθαρχικο συμβούλιο της φυλακής να απορριψει και την επόμενη αφού δε προκειται να περασει καποιος εργαστηριο αφου δεν μπορεί να βγει να το παρακολουθησει και ταυτοχρονα να συμπληρώσει το 1/3.