Άρθρο 51 – Τηλεφωνική επικοινωνία, επικοινωνία με τηλεδιάσκεψη, τηλεγραφήματα και επιστολές

1. Κάθε κρατούμενος επικοινωνεί με τηλέφωνο που βρίσκεται σε κοινόχρηστο, οπτικά ελεγχόμενο χώρο του καταστήματος. Οι κρατούμενοι δηλώνουν τους αριθμούς τηλεφώνου των προσώπων με τα οποία επιθυμούν να επικοινωνούν, ώστε αυτοί να καταχωριστούν σε ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κέντρο, και λαμβάνουν προσωπικό κωδικό πρόσβασης τον οποίο χρησιμοποιούν για την τηλεφωνική επικοινωνία τους. Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και κάθε συναλλαγή με αυτά αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα. Με απόφαση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι επικοινωνίας με επαρκή σε αριθμό κοινόχρηστα τηλέφωνα, η πρόσβαση των κρατουμένων σε αυτά καθώς και οι περιπτώσεις επικοινωνίας με άτομα τα οποία δεν επιτρέπεται να επισκέπτονται τον κρατούμενο.
2. Κάθε κρατούμενος δικαιούται να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον δικηγόρο του χωρίς αριθμητικό περιορισμό.
3. Δεν τίθεται περιορισμός στην αποστολή επιστολών ή τηλεγραφημάτων που πραγματώνουν τους σκοπούς του άρθρου 49 παράγραφος 1 του παρόντος κώδικα.
4. Το περιεχόμενο των επιστολών και της τηλεφωνικής και κάθε άλλης μορφής τηλεπικοινωνιακής ανταπόκρισης ή επικοινωνίας κατά το άρθρο 19 του Συντάγματος δεν ελέγχεται. Σε περίπτωση που το επιβάλλουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή προς διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, το περιεχόμενο αυτό μπορεί να ελεγχθεί υπό τις εγγυήσεις που ορίζει o νόμος 2225/1994 για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας.
5. Οι κρατούμενοι επικοινωνούν με δική τους δαπάνη, αν όμως δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, η σχετική δαπάνη μπορεί να καλύπτεται με μέριμνα της κοινωνικής υπηρεσίας και της διαχειριστικής επιτροπής του καταστήματος, από τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των άπορων κρατουμένων ή με διάθεση δωρεάν τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας.
6. Σε χώρο του καταστήματος προσιτό στους κρατουμένους τοποθετείται ταχυδρομικό κιβώτιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Η διεύθυνση του καταστήματος φροντίζει αμέσως για την έγκαιρη αποστολή και παραλαβή τηλεγραφημάτων ή συστημένων επιστολών από και προς κρατουμένους.
7. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων που ρυθμίζουν την επικοινωνία των κρατουμένων κατά τις προηγούμενες διατάξεις, κάθε κρατούμενος μπορεί να προσφύγει στον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.
8. Οι κρατούμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τηλεδιάσκεψη με τα πρόσωπα που δικαιούνται ή επιτρέπεται να δέχονται σε επισκεπτήριο, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του παρόντος, , βάσει προγράμματος που καθορίζεται με ημερήσια διαταγή του Διευθυντή ύστερα από πρόταση του αρχιφύλακα. Η άδεια για επικοινωνία με ηλεκτρονική οπτικοακουστική σύνδεση χορηγείται, κατόπιν αιτήσεων του κρατουμένου και των προσώπων με τα οποία ζητείται η επικοινωνία, από το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης, το οποίο καθορίζει τον χώρο και τον χρόνο στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση, τη διάρκειά της, τα μέτρα ταυτοποίησης των προσώπων με τα οποία επικοινωνεί ο κρατούμενος, τον οπτικό έλεγχο από υπάλληλο του καταστήματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για τη χορήγηση της άδειας εξετάζεται αν:
α. προβάλλονται λόγοι που δικαιολογούν τη χορήγηση έκτακτης άδειας, αλλά το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε λόγω πρακτικών προβλημάτων, ή αν
β. ο κρατούμενος δεν δέχεται καθόλου ή δέχεται σπάνια επισκέψεις λόγω μεγάλης απόστασης του καταστήματος κράτησης από τον τόπο διαμονής των οικείων του ή λόγω οικονομικής δυσχέρειας των τελευταίων να ταξιδέψουν μέχρι το κατάστημα κράτησης, ή αν
γ. υπάρχουν υπερασπιστικοί, δικαιοπρακτικοί ή άλλοι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την επικοινωνία του κρατουμένου με τον δικηγόρο του, αλλά αυτός δεν δύναται να τον επισκεφθεί λόγω άλλων ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεών του.
9. Η επικοινωνία με τηλεδιάσκεψη μπορεί να περιοριστεί και το περιεχόμενό της να ελεγχθεί κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
10. Οι όροι και η διαδικασία για την εφαρμογή των ρυθμίσεων για επικοινωνία των κρατουμένων με τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από γνώμη του ΚΕΣΦ.

 • Αίτημα των κρατουμένων: Κατάργηση του ηλεκτρονικού φακελώματος των προσώπων που επικοινωνούν με τους κρατούμενους όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 1.

 • Παραγρ. 1: Η τηλεφωνική επικοινωνία είναι ένα παράθυρο στην ασφυξία του εγκλεισμού. Η επιλογή του συνομιλητή εξαρτάται από την ανάγκη της στιγμής, τη φόρτιση του κρατουμένου. Ως εκ τούτου ο περιορισμός των δυνητικών συνομιλητών από προκατατεθειμένη λίστα πρέπει να καταργηθεί. Επίσης να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός τηλεφώνων για να αποφεύγονται οι εντάσεις μεταξύ των εγκλείστων, να τοποθετηθούν τηλέφωνα στους θαλάμους. Να επιτραπούν κινητά τηλέφωνα – η άρνηση μιας επικοινωνιακής τεχνολογίας διευκολύνει το εμπόριό της στο εσωτερικό της φυλακής.
  Παραγρ. 5: Μέριμνα ώσστε οι άποροι να λαμβάνουν τουλάχιστον μία κάρτα/μήνα.
  Παραγρ. 7: Προβλήματα που ανακύπτουν να επιλύονται το αργότερο εντός 2 ημερών.
  Παραγρ. 8: Η χρήση του εικονοτηλέφωνου (αναφέρεται ως τηλεδιάσκεψη εδώ) να προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση από τον διευθυντή και την κοινωνική λειτουργό (δεν νοείται ημερήσιος προγραμματισμός, και εμπλοκή του αρχιφύλακα). Τα τεχνικά/ επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του μέσου αξιοποιούνται μέσω διαφορετικής προσέγγισης από αυτή του παρόντος Κώδικα πχ:Ο δυνητικός χρόνος λειτουργίας εικονοτηλεφώνων να είναι 7 ώρες, να χρησιμοποιούνται γι’ αυτό τον σκοπό τουλάχιστον 3 συσκευές και ο χρόνος επικοινωνίας να είναι 20 λεπτά, ενώ κάθε κρατούμενος πρέπει να ξέρει το εβδομαδιαίο ή 15ημερο πρόγραμμά του ώστε να έχει ενημερώσει τον συνομιλητή του προκειμένου να είναι διαθέσιμος σε ανάλογη συσκευή.

 • 26 Οκτωβρίου 2017, 16:34 | Γεωργιου Παναγιώτου

  Τι εννοειτε οταν λετε ότι «Οι κρατούμενοι δηλώνουν τους αριθμούς τηλεφώνου των προσώπων με τα οποία επιθυμούν να επικοινωνούν, ώστε αυτοί να καταχωριστούν σε ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κέντρο». Δηλαδή που αποσκοπέι το ηλεκτρονικο φακέλωμα των προσωπων που επικοινωνουν με τον εκαστοτε κρατούμενο. Ειναι παραλογισμός και δεν αποσκοπει πουθενά εκτός από την παραβίαση των προσωπικών δεδομενων.Θα πρεπει δηλαδή να δηλώσει και τα προσωπα που θα αλληλογραφεί, μεχρι που θα φτασει ο0 μεγαλος αδερφός. Καλο ειναι η πολιτεία να εκτιμησει και το δευτερογένες στιγμα που συνεπαγεται ο εγκλεισμός και να αφήσει τους συγγενείς και φίλους των κρατουμένω μακριά απο φακελωματα κια ελεγχους. Φτανει πια με την αυθαιρεσία