Άρθρο 81 – Διοικητική εποπτεία

Η διοικητική εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κώδικα ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι Διευθυντές των καταστημάτων κράτησης και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής υποβάλλουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος ή της ΥΕΑΚΑ κατά τον προηγούμενο χρόνο, ενσωματώνοντας τις εκθέσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων, και καταθέτουν σχετικές προτάσεις βελτίωσης.