Άρθρο 16 – Τρόπος σύστασης

1. Η σύσταση, μετεγκατάσταση, κατάργηση ή συγχώνευση όλων των κατηγοριών και τύπων των υπαρχόντων καταστημάτων κράτησης ή και η δημιουργία νέων τύπων καταστημάτων γίνεται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Η μετατροπή, μετονομασία και μεταβολή της έδρας των καταστημάτων κράτησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Για τη σύσταση θεραπευτικού καταστήματος κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 6 του παρόντος, συναρμόδιος για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος είναι ο Υπουργός Υγείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τη σύσταση, μέσα ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, έξω από το κατάστημα κράτησης, κέντρου υγείας ή ειδικού περιφερειακού ιατρείου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναλαμβάνει τη φύλαξη και διοίκηση του θεραπευτικού καταστήματος, ενώ τη στελέχωσή της σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 3772/2009 όπως ισχύει.