Άρθρο 17 – Διακρίσεις

1. Τα καταστήματα κράτησης διακρίνονται σε α) γενικά, β) ειδικά και γ) θεραπευτικά.
2. Τα γενικά καταστήματα κράτησης διακρίνονται σε Α΄ και Β’ τύπου, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ισχύει. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος, στα καταστήματα Α΄ τύπου κρατούνται οι υπόδικοι, οι κρατούμενοι για χρέη και οι κατάδικοι σε ποινή φυλάκισης και στα καταστήματα Β΄ τύπου κρατούνται όλοι οι υπόλοιποι κρατούμενοι.
3. Ειδικά καταστήματα είναι τα αγροτικά καταστήματα, η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Καταστημάτων Κράτησης (ΚΑΥΚΚ), τα καταστήματα κράτησης νέων και τα κέντρα ημιελεύθερης διαβίωσης.
4. Κατάδικοι κρατούμενοι ανεξαρτήτως των αξιόποινων πράξεων για τις οποίες κρατούνται, οι οποίοι είναι ικανοί για εργασία και ζητούν να εργασθούν στα αγροτικά καταστήματα κράτησης και την ΚΑΥΚΚ δύνανται να μετάγονται στα καταστήματα αυτά με απόφαση της ΚΕΜ, μετά από πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος και εφόσον:
(α) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ή συνολικές ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης μέχρι δέκα (10) έτη και δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή που δεν έχει διαγραφεί.
(β) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ή συνολικές ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης άνω των δέκα (10) ετών, έχουν εκτίσει πραγματικά το ένα πέμπτο (1/5) της ποινής τους και τους έχει χορηγηθεί πρόσφατα τουλάχιστον μία (1) τακτική άδεια τους όρους της οποίας έχουν τηρήσει.
(γ) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, έχουν εκτίσει πραγματικά οκτώ (8) έτη και τους έχει χορηγηθεί τουλάχιστον μία (1) τακτική άδεια τους όρους της οποίας έχουν τηρήσει.
Σε περίπτωση έκτισης ανασταλέντος υπολοίπου, για τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της αρχικώς επιβληθείσας ποινής και ο χρόνος των αθροιστικά εκτιόμενων ποινών, εάν έχουν επιβληθεί. Κρατούμενοι των κατηγοριών (β) και (γ) στους οποίους δεν χορηγείται τακτική άδεια αποκλειστικά λόγω του ότι δεν έχουν υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον, δύνανται να μετάγονται με απόφαση της ΚΕΜ σε αγροτικά καταστήματα κράτησης, μετά από πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος.
5. Κατάδικοι κρατούμενοι μετά τη λήξη της δεύτερης συνεχόμενης τακτικής άδειάς τους και εφόσον έχουν τηρήσει τους όρους της μπορεί να λαμβάνουν άδεια ημιελεύθερης διαβίωσης με απόφαση του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος κώδικα. Οι κρατούμενοι αυτοί διαμένουν σε χώρους των καταστημάτων κράτησης που διατίθενται για τη διαμονή των αδειούχων κρατουμένων ή σε ειδικές δομές ή κέντρα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
6. Τα θεραπευτικά καταστήματα κράτησης εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α’), όπως ισχύει, όσον αφορά τη μέριμνα για τη στελέχωση με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό, την υγειονομική οργάνωση και την υλικοτεχνική υγειονομική υποδομή και εξοπλισμό. Διακρίνονται σε κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, σε θεραπευτήρια για κρατουμένους που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και σε ειδικά θεραπευτικά καταστήματα ή τμήματα για εξαρτημένους χρήστες ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ. Τα προγράμματα που εφαρμόζονται σε κέντρα απεξάρτησης κρατουμένων ρυθμίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλων συναρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται η διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας των θεραπευτικών καταστημάτων, η λειτουργία τυχόν παραρτημάτων για γυναίκες και νεαρούς κρατουμένους, η σύνδεση με συγκεκριμένο νοσοκομείο του ΕΣΥ, τα θέματα πρόβλεψης οργανικών θέσεων, μεταφοράς και κατάταξης του υπηρετούντος ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού, καταβολής της μισθοδοσίας τους, κάλυψης κενών θέσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο ΕΣΥ των ανωτέρω θεραπευτικών καταστημάτων, οι ανάγκες κάλυψης ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών των καταστημάτων κράτησης της χώρας θα καλύπτονται από τα αντίστοιχα νοσοκομεία του ΕΣΥ με ευθύνη των αρμόδιων διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) και την υποχρεωτική παροχή τέτοιων υπηρεσιών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αυτών των νοσοκομείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών και κάθε σχετικό θέμα.
7. Τα μέτρα ασφάλειας των καταστημάτων κράτησης είναι ανάλογα προς το είδος των καταστημάτων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 παράγραφος 3 του παρόντος. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή θεσμών και προγραμμάτων που προβλέπονται στον κώδικα αυτόν.

  • Παρ 4: Να γίνει τροποποίηση των προϋποθέσεων ώστε να μπορούν να πηγαίνουν να εκτίουν μεγαλύτερο διαστημα της ποινής τους στις αγροτικές και επομένως και περισσότεροι. Το συγκεκριμένο ήταν και αίτημα της διεύθυνσης της Αγροτικής Φυλακής Κασσαβέτειας κατά την επίσκεψη της Πρωτοβουλίας: Θέλουν περισσότερους και για μεγαλύτερο διαστημα, προς αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας που αποκτούν εκεί.

    Παρ 6: Να οριστεί χρονική δέσμευση για τη διαδικασία ένταξης στο ΕΣΥ.

    Παρ 7: Να καταργηθούν τα μπλε κελιά και όλα τα κελιά αισθητηριακής απομόνωσης στο ψυχιατρείο Κορυδαλλού και όπου αλλού εφαρμόζονται

  • 27 Οκτωβρίου 2017, 09:52 | Σπύρος Κ.

    Με το παρόν άρθρο 17 αφενός συνεχίζεται η ανεδαφική και ψεύτικη κατηγοριοποίηση των Καταστημάτων Κράτησης σε Α και Β τύπου, δηλαδή υποδίκων και καταδίκων. Δυστυχώς, καμία πρόβλεψη και καμία κατεύθυνση για την πλήρη και ουσιαστική κατηγοριοποίηση των φυλακών, όπως οι φυλακές πρωτοέγκλειστων κρατουμένων, φυλακές υπότροπων κοκ.
    Επίσης, για μία ακόμη φορά επιχειρείται και υποκρύπτεται με την παρ. 6 η «ευγενική παραχώρηση» από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού στο παραπαίων ΕΣΥ και συγκεκριμένα στην Β Ψυχιατρική Κλινική του Αττικό. Ζητήματα διαφάνειας, λειτουργίας και τόσα άλλα με την παρούσα διατύπωση του άρθρου παραμερίζονται. Τι κρύβεται από πίσω?