Άρθρο 72 – Μεταγωγή για λόγους υγείας ή σχετιζόμενους με την παρακολούθηση εγκεκριμένων θεραπευτικών προγραμμάτων

1. α) Στην περίπτωση μεταγωγής για λόγους υγείας, η μεταγωγή ασθενούς κρατουμένου σε θεραπευτικά καταστήματα ή νοσηλευτικά ιδρύματα κατά το άρθρο 30 του παρόντος παραγγέλλεται από το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος, μετά από θετική και αιτιολογημένη γνωμάτευση του ιατρού του καταστήματος ή, στην περίπτωση του άρθρου 27 παράγραφος 6, σύμφωνα με το πόρισμα του τοπικά αρμόδιου ιατρού σχετικά με το είδος της πάθησης και τις ανάγκες θεραπείας. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται εγγράφως δήλωση του κρατουμένου ότι επιθυμεί να μεταχθεί για τον λόγο που υποδεικνύει ο ιατρός, άλλως ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος και η ιατρική γνωμάτευση μαζί με την αρνητική δήλωση του κρατουμένου τίθενται στο ατομικό δελτίο υγείας του. Η απόφαση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης, η ιατρική γνωμάτευση και τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα κοινοποιούνται αμέσως στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών για ενημέρωση. Το ιατρείο του καταστήματος προβαίνει στον απαιτούμενο προγραμματισμό, σε συνεννόηση με το θεραπευτικό κατάστημα ή νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η μεταγωγή, και στην προετοιμασία του κρατουμένου, όπου χρειάζεται. Η απόφαση για τη μεταγωγή και οι απαραίτητες ιατρικές οδηγίες διαβιβάζονται στην αρμόδια για τη συνοδεία του κρατουμένου αρχή με ενημερωτικό σημείωμα ως προς την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κρατούμενος. Ο κρατούμενος ενημερώνεται για την ημέρα της μεταγωγής του στον απολύτως απαραίτητο για την προετοιμασία του χρόνο και επιβεβαιώνει την επιθυμία του να μεταχθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, λαμβάνεται υπεύθυνη δήλωσή του και η μεταγωγή ακυρώνεται.
β) Στην περίπτωση μεταγωγής για παρακολούθηση εγκεκριμένου θεραπευτικού προγράμματος σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης, την απόφαση λαμβάνει η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών ύστερα από αίτηση του κρατουμένου και πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης, με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος, από το οποίο ζητείται η μεταγωγή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ’ του άρθρου 70 του παρόντος. Κρατούμενος ο οποίος έχει κριθεί ως εξαρτημένος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επιθυμεί να παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης διευκολύνεται ή μετάγεται σε άλλο κατάστημα κράτησης όπου λειτουργεί σχετικό πρόγραμμα και παραμένει, αν το παρακολουθεί συστηματικά και εφόσον οι εκάστοτε διαθέσιμοι χώροι το επιτρέπουν. Κρατούμενος ο οποίος παρακολουθεί τέτοιο πρόγραμμα δεν μετάγεται όσο διαρκεί η συστηματική παρακολούθηση εκ μέρους του, εκτός εάν παραγγελθεί η μεταγωγή του για λόγους σχετικούς με την ομαλή λειτουργία του καταστήματος κράτησης ή δικονομικούς ή συναφείς, ή για λόγους υγείας, οπότε επαναμετάγεται μετά την έκλειψη αυτής της αιτίας. Σε περίπτωση μεταγωγής για λόγους σχετικούς με την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος κράτησης σύμφωνα με τα άρθρα 70 περίπτωση στ’ και 74 του παρόντος, προτιμάται κατάστημα όπου αναπτύσσεται αντίστοιχο θεραπευτικό πρόγραμμα, εκτός αν επιβάλλεται για σοβαρούς λόγους η μεταγωγή σε άλλο.
2. Σε επείγουσες περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι δυνατή η προγραμματισμένη αντιμετώπιση, και προκειμένου να αποτραπεί κίνδυνος ζωής ή σοβαρής και μόνιμης βλάβης της υγείας του κρατουμένου ή κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών νόσων ή βλάβης της υγείας άλλων κρατουμένων, ο Διευθυντής του καταστήματος ή ο αναπληρωτής του παραγγέλλει τη μεταγωγή του στα παραπάνω καταστήματα, με γνωμάτευση ιατρού ή και χωρίς αυτήν, εάν ο ιατρός απουσιάζει. Μέχρι τη μετακίνησή του, ο κρατούμενος παραμένει σε ειδικό χώρο, υπό την επίβλεψη του ιατρού ή νοσηλευτού. Η εν λόγω παραγγελία γνωστοποιείται αμέσως στο Συμβούλιο καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος, στην ΚΕΜ και στον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.
3. Η επαναμεταγωγή του κρατουμένου στο κατάστημα κράτησης από το θεραπευτικό κατάστημα ή το νοσηλευτικό ίδρυμα παραγγέλλεται από τον Διευθυντή του τελευταίου αμέσως μετά την έκδοση του εξιτηρίου και πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία μεταγωγών το ταχύτερο δυνατόν, ύστερα από συνεννόηση με τον Διευθυντή του καταστήματος κράτησης στο οποίο πρόκειται να επιστρέψει ο κρατούμενος. Αν ο ιατρός που επιλαμβάνεται ζητήσει επανεξέταση στο ίδιο θεραπευτικό κατάστημα ή νοσηλευτικό ίδρυμα, ή μεταφορά κρατουμένου από θεραπευτικό κατάστημα ή νοσηλευτικό ίδρυμα σε άλλο όμοιο προς διενέργεια ειδικών εξετάσεων ή ειδικής θεραπείας, ή προκύπτει δυνατότητα άμεσης εισαγωγής για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας που έχει διαγνωσθεί σε προηγούμενη μεταγωγή αλλά εκκρεμεί ελλείψει διαθέσιμων κλινών, αυτή παραγγέλλεται από τον Διευθυντή του καταστήματος κράτησης ή του θεραπευτικού καταστήματος ή του νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο ευρίσκεται ο κρατούμενος, σύμφωνα με την υπόδειξη του ιατρού. Η εν λόγω παραγγελία γνωστοποιείται αμέσως στο Συμβούλιο καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος, στην ΚΕΜ και στον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.
4. Στις περιπτώσεις μεταγωγής κρατουμένου για σοβαρούς λόγους υγείας κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο κοινωνικός λειτουργός ή ο Διευθυντής του καταστήματος κράτησης ειδοποιεί αμέσως τους συγγενείς του κρατουμένου και, αν δεν υπάρχουν συγγενείς, πρόσωπο ή αρχή που υποδεικνύει ο κρατούμενος.

  • Ως Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας προτείνουμε την προσθήκη παραγράφου υπ’ αριθμόν 5 Στο Άρθρο 72 με τη διατύπωση: “Στους σοβαρούς λόγους υγείας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται ρητά οι μεταγωγές κρατουμένων από και προς νοσηλευτικά ιδρύματα ή/και ιατρεία ή/και άλλες δομές σωματικής ή/και ψυχικής υγείας με οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με διαδικασία επιθυμητής ή εξελισσόμενης ιατρικής φυλομετάβασης.”

    Εκ μέρους της Colour Youth,

    Φιλιππος Παγάνης,
    Διαχειριστής