Άρθρο 06 – Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών

1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συστήνεται Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών (ΚΕΣΦ), το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.
Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συστήνεται εννεαμελές επιστημονικό – γνωμοδοτικό όργανο με την ονομασία Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών (ΚΕΣΦ) Το Συμβούλιο είναι εννεαμελές και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία ορίζονται ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής του, τα τακτικά μέλη και ισάριθμοι αναπληρωτές τους. Μέλη του Συμβουλίου ορίζονταιπροσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους στον τομέα τους.
2. Το ΚΕΣΦ απαρτίζεται από: α) τον πρόεδρο ο οποίος πρέπει να έχει την ιδιότητα καθηγητή ΑΕΙ με γνωστικό αντικείμενο τη σωφρονιστική ή την εγκληματολογία ή το ποινικό δίκαιοκαι ο οποίος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να ενταχθεί στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, β) – γ) δύο μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ με γνωστικό αντικείμενο τη σωφρονιστική ή την εγκληματολογία ή το ποινικό δίκαιο ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, δ) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στη σωφρονιστική ή την εγκληματολογία ή το ποινικό δίκαιο, ε) έναν ειδικό στην επιστήμη της πληροφορικής ή κοινωνιολογίας ή ψυχολογίας, στ) έναν ειδικό στην επιχειρησιακή ή κοινωνική έρευνα ή στην κοινωνική πολιτική, ζ) έναν επιστήμονα εξειδικευμένο στη μεταχείριση των εξαρτημένων ατόμων, η) έναν εισαγγελέα ή αντεισαγγελέα εφετών με εμπειρία εποπτείας καταστημάτων κράτησης και θ) τον Γενικό Διευθυντή Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής ή τον Συντονιστή φυλακών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή έναν ειδικό επιστήμονα-στέλεχος καταστήματος κράτησης με εμπειρία στα θέματα μεταχείρισης κρατουμένων. Στο Συμβούλιο παρίστανται όταν καλούνται προς τούτο οι Διευθυντές των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκπρόσωποι οποιασδήποτε άλλης σχετικής με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου υπηρεσίας, όπως οι υπεύθυνοι των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών μονάδων και προγραμμάτων των καταστημάτων κράτησης και άλλων υπηρεσιών έκτισης ποινών. Η θητεία των μελών του ΚΕΣΦ είναι τριετής. Το ΚΕΣΦ συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο πρόεδρος. Με απόφαση της Ολομέλειας μπορούν εντός του Συμβουλίου να συστήνονται ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές για την επεξεργασία ειδικότερων θεμάτων. Χρέη γραμματείας του ΚΕΣΦ εκτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Στο Συμβούλιο παρέχουν επίσης τις υπηρεσίες τους ένας επιστήμονας ειδικευμένος στη σωφρονιστική ή την εγκληματολογία και ένας επιστήμονας ειδικευμένος στη στατιστική επιστήμη. Καλούνται κατά περίπτωση μέλη επιστημονικών και άλλων φορέων που σχετίζονται με τα καταστήματα κράτησης και άλλες υπηρεσίες έκτισης ποινών.
3. Το ΚΕΣΦ είναι γνωμοδοτικό όργανο για τη χάραξη πολιτικής που αφορά την εκτέλεση των ποινών και των μέτρων ασφαλείας. Οι αρμοδιότητες του ΚΕΣΦ είναι οι εξής:
α) Γνωμοδοτεί ή διατυπώνει προτάσεις προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν το σύστημα των ποινών και των μέτρων ασφαλείας καθώς και την εν γένει σωφρονιστική πολιτική.
β) Υποβάλλει πρόταση προς το Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής για την αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου Σωφρονιστικής Πολιτικής και παρακολουθεί, αξιολογεί την υλοποίησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
γ) Συντάσσει σχέδια εγκυκλίων που αφορούν την εφαρμογή της σωφρονιστικής νομοθεσίας και συνεργάζεται με τις αρμόδιες στατιστικές αρχές και υπηρεσίες σχετικά με την τήρηση αξιόπιστων και επαρκών στοιχείων.
δ) Αξιολογεί ερευνητικές προτάσεις και εισηγείται για την έγκρισή τους ή προτείνει τη διεξαγωγή ερευνών που αφορούν την επιβολή και την εκτέλεση των ποινών, θέτει προτεραιότητες σε σχέση με τα ενδεδειγμένα πεδία έρευνας και τους όρους διεξαγωγής της, εποπτεύει την πραγμάτωση και συντονίζει τις σχετικές μελέτες.
ε) Αναπτύσσει συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο τόσο τη μεταφορά τεχνογνωσίας όσο και την υποστήριξη συγκεκριμένων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της λειτουργίας του συστήματος ποινών και μέτρων ασφαλείας.
στ) Υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ετήσια έκθεση με τα πεπραγμένα του, καθώς και αναφορά για τις υπάρχουσες τάσεις στη χρήση των επιμέρους ποινών και μέτρων ασφαλείας και τον ειδικότερο τρόπο εκτέλεσής τους. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις σωφρονιστικής και οικονομικής απόδοσης των καταστημάτων κράτησης και οι εκθέσεις δραστηριοτήτων των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής σχετικά με την επάρκεια της υλικοτεχνικής και οργανωτικής υποδομής του συστήματος ποινών και του ανθρώπινου δυναμικού που το στελεχώνει, εντοπίζονται καίριες δυσλειτουργίες τους και διατυπώνονται εξειδικευμένες και εμπεριστατωμένες προτάσεις νομοθετικού και οργανωτικού-διοικητικού περιεχομένου αντεγκληματικής πολιτικής.
4. Τα μέλη του ΚΕΣΦ για τη διευκόλυνση του έργου τους μπορούν να επισκέπτονται ατομικά ή ομαδικά τα καταστήματα κράτησης, τις υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής και άλλες υπηρεσίες έκτισης ποινών και μέτρων ασφαλείας, με απόφαση του συμβουλίου και ύστερα από σχετική ενημέρωση του Προϊσταμένου των υπηρεσιών αυτών, έχοντας ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους λειτουργίας τους και ακώλυτη επικοινωνία με τους κρατουμένους, τους υπό επιμέλεια και επιτήρηση υποδίκους και καταδίκους και τους υπαλλήλους που στελεχώνουν τις υπηρεσίες αυτές.
5. Το Συμβούλιο επικουρείται κατά τη λειτουργία του επιστημονικά και διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 2 του παρόντος. Η αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης και εκτός έδρας διαμονής των μελών του ΚΕΣΦ καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 • Ως Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων θεωρούμε σημαντικό στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο να συμμετέχει υποχρεωτικά ένας (1) τουλάχιστον επιστήμονας με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Με την παρούσα σύνθεση, κάτι τέτοιο προβλέπεται μόνο προαιρετικά μέσω των μελών (β) και (γ).

  Εκ μέρους της Colour Youth,

  Φίλιππος Παγάνης
  Διαχειριστής

 • Άρθρο 6 – Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών:

  Παρ’ ότι θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι στο Επιστημονικό Συμβούλιο προστίθενται δύο μέλη ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «τη σωφρονιστική ή την εγκληματολογία ή το ποινικό δίκαιο ή τα ανθρώπινα δικαιώματα» (Παράγραφος 2), προτείνουμε το ένα εκ των δύο να έχει οπωσδήποτε αντικείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα (καθώς η διατύπωση μέσω διαζεύξεων επιτρέπει κανένα εκ των δύο να μην έχει), ενώ ενδεχομένως θα πρέπει να εξεταστεί το Συμβούλιο αυτό, να καταρτιστεί ως Ανεξάρτητη Αρχή.

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού
  Πρόεδρος.

 • Παρ. 4: Η φράση, «Τα μέλη του ΚΕΣΦ για τη διευκόλυνση του έργου τους μπορούν να επισκέπτονται τα καταστήματα κράτησης…», να διατυπωθεί ως «Υποχρεούνται να επισκέπτονται τα Καταστήματα Κράτησης – τουλάχιστον τέσσερις φορές κατ’ έτος, σε κάθε τμήμα/πτέρυγα αυτών.