Άρθρο 50 – Επισκέψεις

1. Κάθε κρατούμενος δικαιούται να δέχεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα επισκέψεις συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και συγγενών ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, διάρκειας το λιγότερο μιας ώρας, εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων επισκεπτών το επιτρέπει, διαφορετικά η ελάχιστη διάρκεια των επισκέψεων μπορεί να περιορίζεται στη μισή ώρα, με απόφαση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος. Δικαιούται επίσης να δέχεται οποιαδήποτε ημέρα εκτός Κυριακών και αργιών επισκέψεις του συνηγόρου του, συμβολαιογράφου, πραγματογνώμονα ή τεχνικού συμβούλου και επιμελητή ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής, χωρίς χρονικό περιορισμό, με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.
2. Το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης, με δική του πρωτοβουλία ή μετά από γραπτή πρόταση της κοινωνικής υπηρεσίας ή μετά από αίτημα κρατουμένου, μπορεί να επιτρέπει την επίσκεψη και άλλων προσώπων από το φιλικό περιβάλλον του κρατουμένου τα οποία επιθυμούν να συμβάλουν στην επίτευξη του σκοπού της παραγράφου 1 του άρθρου 49, ιδίως εάν ο κρατούμενος στερείται υποστηρικτικού οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος. Για την κρίση του αρμόδιου οργάνου λαμβάνεται υπόψη αν τα άτομα αυτά εμπλέκονται στις ποινικές υποθέσεις του κρατουμένου με τρόπο ώστε να εκτιμάται ότι θα ασκήσουν δυσμενή επίδραση σε αυτόν και αν επισκέπτονται ή ζητούν να επισκέπτονται και άλλους κρατουμένους. Άδειες επίσκεψης που έχουν χορηγηθεί κατά τα ανωτέρω, ισχύουν και σε περίπτωση μεταγωγής του κρατουμένου σε άλλο κατάστημα κράτησης για λόγους δικονομικούς ή συναφείς, εκτός εάν υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν την απαγόρευση των επισκέψεων από το αντίστοιχο όργανο του καταστήματος κράτησης στο οποίο έγινε η μεταγωγή. Εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, μέλη επιστημονικών εταιριών και ενώσεων, πολιτιστικών, θρησκευτικών ή άλλων συλλόγων με εγκεκριμένο καταστατικό διευκολύνονται να επισκέπτονται κρατουμένους με άδεια του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, το αρμόδιο συμβούλιο ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η κοινωνική υπηρεσία του καταστήματος μεριμνά για τη διατήρηση των δεσμών του κρατουμένου με την οικογένειά του και για τη δημιουργία θετικών διαπροσωπικών σχέσεων με τρίτα πρόσωπα. Η άρνηση του κρατουμένου να δεχθεί τους παραπάνω επισκέπτες δεν αποτελεί στοιχείο δυσμενούς κρίσης για αυτόν.
3. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε ειδικούς χώρους του καταστήματος που έχουν κατασκευαστεί για τον σκοπό αυτό ή ορίζονται κατά περίπτωση από το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης, χωρίς ακουστικό έλεγχο. Οι επισκέψεις διακρίνονται σε:
α) κλειστές, με οπτικό έλεγχο και χωρίς σωματική επαφή μεταξύ κρατουμένου και επισκέπτη,
β) ειδικές, με οπτικό έλεγχο και με σωματική επαφή μεταξύ κρατουμένου και επισκέπτη στην αρχή και στο τέλος τους,
γ) ανοικτές, με οπτικό έλεγχο και με σωματική επαφή μεταξύ κρατουμένου και επισκέπτη καθ’ όλη τη διάρκειά τους και
δ) ελεύθερες, χωρίς οπτικό έλεγχο και με σωματική επαφή μεταξύ κρατουμένου και επισκέπτη καθ’ όλη τη διάρκειά τους.
4. Οι επισκέψεις στις οποίες συμμετέχουν συγγενείς πέραν του πρώτου βαθμού και πρόσωπα από το φιλικό περιβάλλον του κρατουμένου για τις οποίες απαιτείται άδεια του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος είναι κλειστές. Οι επισκέψεις εκπροσώπων φορέων, συλλόγων κ.λπ. για τις οποίες προβλέπεται ενημέρωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διεξάγονται με τους όρους που τίθενται στην εγκριτική απόφαση.
5. Οι επισκέψεις στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά γονείς και τέκνα, σύζυγοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι ειδικές. Όταν τα τέκνα είναι ανήλικα, οι επισκέψεις αυτές είναι ανοικτές και πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερο, κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του καταστήματος. Τα ανήλικα τέκνα συνοδεύονται πάντα από ενήλικο πρόσωπο. Όταν και οι δύο σύζυγοι ή τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης ή και συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού είναι κρατούμενοι στο ίδιο συγκρότημα καταστημάτων κράτησης, επιτρέπεται επισκεπτήριο μεταξύ τους με άδεια του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού, στην οποία ορίζονται και οι όροι διεξαγωγής του επισκεπτηρίου, ιδίως ο χώρος, οι συνθήκες, η συχνότητα και η διάρκεια μετά από γνώμη του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος.
6. Οι επισκέψεις σε νοσηλευόμενους κρατουμένους και σε κρατουμένους με αναπηρία κινητική, ακουστική ή οπτική, σε ανήλικους κρατουμένους και σε κρατουμένους οι οποίοι λαμβάνουν άδειες ή έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης ή εκτίουν τμηματικά την ποινή τους είναι ανοικτές.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι κατά την επίσκεψη θα επιχειρηθεί η εισαγωγή απαγορευμένων ειδών και αντικειμένων ή ότι θα τελεσθούν άλλα πειθαρχικά παραπτώματα ή και αξιόποινες πράξεις. Η τέλεση ή η απόπειρα τέλεσης τέτοιων παραπτωμάτων ή πράξεων στο παρελθόν από την πλευρά των κρατουμένων ή των επισκεπτών τους αποτελεί σοβαρό λόγο για να μην επιτραπεί η διεξαγωγή ανοικτών ή ειδικών επισκέψεων.
8. Κατάδικοι κρατούμενοι οι οποίοι δεν λαμβάνουν τακτικές άδειες δέχονται ανά δίμηνο ελεύθερες επισκέψεις συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης, διάρκειας τουλάχιστον δύο ωρών, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του καταστήματος που διασφαλίζει τον ιδιωτικό χαρακτήρα της συνάντησης. Ο έλεγχος των κρατουμένων κατά την είσοδό τους στον χώρο αυτό και κατά την έξοδό τους από αυτόν και των επισκεπτών πριν εισέλθουν στον χώρο αυτό για λόγους ασφαλείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του καταστήματος. Το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
9. Για τις ειδικές, τις ανοικτές και τις ελεύθερες επισκέψεις μπορεί να ορίζονται διαφορετικές ημέρες ή και ώρες διεξαγωγής από τις κλειστές επισκέψεις, με απόφαση του Διευθυντή του καταστήματος κράτησης ύστερα από εισήγηση του αρχιφύλακα.
10. Η επικοινωνία συνηγόρου, συμβολαιογράφου, πραγματογνώμονα ή τεχνικού συμβούλου και επιμελητή ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής, με τους κρατουμένους γίνεται με όρους διεξαγωγής ειδικών επισκέψεων.
11. Ο μέγιστος αριθμός των επισκέψεων και των επισκεπτών, οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής των επισκεπτηρίων, η διάρκεια και ο τρόπος επικοινωνίας, ο έλεγχος των κρατουμένων και των επισκεπτών για λόγους ασφαλείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του καταστήματος.
12. Σε περίπτωση απαγόρευσης, περιορισμού ή μη πραγματοποίησης των επισκέψεων, κάθε κρατούμενος μπορεί να προσφύγει στον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.
13. Σε αλλοδαπούς κρατουμένους παρέχονται όλες οι δυνατές διευκολύνσεις για να επικοινωνούν με τους διπλωματικούς ή προξενικούς εκπροσώπους του κράτους του οποίου φέρουν την υπηκοότητα, ή με άλλα πρόσωπα τα οποία, κατά την κρίση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος, συμβάλλουν στην εξομάλυνση των ειδικών προβλημάτων που δημιουργούνται από την κράτησή τους. Οι κρατούμενοι που προέρχονται από κράτη τα οποία δεν έχουν διπλωματικούς ή προξενικούς εκπροσώπους στη χώρα, καθώς και οι πρόσφυγες και οι απάτριδες, μπορούν να απευθύνονται στο διπλωματικό εκπρόσωπο του κράτους το οποίο έχει αναλάβει τα συμφέροντά τους ή σε οποιαδήποτε άλλη εθνική αρχή ή σε διεθνή οργάνωση της οποίας η αποστολή είναι να υπερασπίζεται τα συμφέροντα αυτά. Η επικοινωνία των κρατουμένων με τους διπλωματικούς ή προξενικούς εκπροσώπους και τα άλλα πρόσωπα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο γίνεται με τους όρους που ισχύουν για την επικοινωνία με τους δικηγόρους.

  • Παραγρ. 1 & 11: Προκειμένου οι επισκέψεις να επιφέρουν την θετική επίδραση για την οποία θεσπίστηκαν, η ελάχιστη διάρκειά τους πρέπει να παραμείνει σε κάθε περίπτωση μία βρα. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού επισκεπτών να επιστρατεύονται οι κοινόχρηστες αίθουσες (εκδηλώσεων, βιβλιοθήκες κλπ), όπου μπορεί να διεξαχθεί ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός ανοικτών επισκεπτηρίων. Η περιορισμένη διάρκεια των επισκέψεων είναι ένας από τους λόγους αποθάρρυνσης των συγγενών να ταξειδέψουν ως τη φυλακή.
    Παραγρ. 3, 4, 9:Να καταργηθούν πλέον τα κλειστά επισκεπτήρια, τα οποία δεν πληρούν τους όρους της φυσικής επίσκεψης, είναι στρεσογόνα και πηγή απογοήτευσης και για τα δύο μέρη.
    Παραγρ. 5: Να συμπληρωθεί το εδάφιο 3: το ανήλιμο παιδί-επισκέπτης συνοδεύεται από ενήλικο πρόσωπο του περιβάλλοντός του.
    Παραγρ. 7: Να απαλειφθεί, δεδομένου ότι αφ’ ενός γίνεται αυστηρός έλεγχος στην είσοδο και αφ’ ετέρου επιτρέπει την υποκειμενική εκτίμηση για κακή χρήση του επισκεπτηρίου.
    Παραγρ. 8: Ελάχιστη διάρκεια ελεύθερου 4 ώρες, οι άνθρωποι δεν είναι ρομπότ.