Άρθρο 27 – Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

1. Οι κρατούμενοι δικαιούνται φροντίδας για τη σωματική και ψυχική υγεία τους. Η διεύθυνση εξασφαλίζει στους κρατουμένους ιατρική, οδοντιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη επιπέδου ανάλογου με αυτό που παρέχεται στον λοιπό πληθυσμό. Στα καταστήματα κράτησης γυναικών είναι απαραίτητη η παρουσία γυναικολόγου. Η περίθαλψη των κρατουμένων περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία κάθε ασθένειας, την αποτροπή επιδείνωσης ή την αποκατάσταση της υγείας του κρατουμένου και την ανακούφισή του από τον πόνο. Η δαπάνη καλύπτεται από το κράτος ή και από τον ασφαλιστικό φορέα του κρατουμένου.
2. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την πρόληψη των αυτοκτονιών των κρατουμένων, του AIDS ή άλλων μεταδοτικών ασθενειών, την προστασία της ψυχικής τους υγείας και την απεξάρτηση των εξαρτημένων από ουσίες. Στην τελευταία περίπτωση εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των άρθρων 31 περ. β’, 34 και 35 του Ν. 4139/2013 όπως ισχύει. Γενικότερα, στο πλαίσιο της μέριμνας για την περίθαλψη των κρατουμένων οργανώνονται προγράμματα τακτικής ενημέρωσης, συμβουλευτικής και παρέμβασης σε συνεργασία με δημόσιους και πιστοποιημένους μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς φορείς, υπό την επιστημονική εποπτεία δημόσιου φορέα. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε κρατουμένους και υπαλλήλους και εγκρίνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος.
3. Κάθε κρατούμενος εξετάζεται από τον ιατρό του καταστήματος κατά την εισαγωγή του, σύμφωνα με τα άρθρα 21 παράγραφος 3 και 22 παράγραφος 2 του παρόντος και εφεξής ανά εξάμηνο ή όποτε το ζητήσει καθώς και όταν συντρέχει λόγος που καθιστά ενδεχόμενη την αποφυλάκισή του, όπως όταν αναμένεται έκδοση βουλεύματος δικαστικού συμβουλίου ή απόφασης δικαστηρίου. Ο κρατούμενος μπορεί επίσης να ζητήσει να εξεταστεί από ιατρό της επιλογής του σε συνεννόηση με τον ιατρό του καταστήματος. Σε περίπτωση χρόνιων παθήσεων ο κρατούμενος δικαιούται να ζητήσει να τον παρακολουθεί ο θεράπων ιατρός του, με παρουσία του ιατρού του καταστήματος. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση των άρθρων 21 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 1 του παρόντος. Η δαπάνη για τον ιατρό επιλογής του κρατουμένου βαρύνει τον ίδιο.
4. Αν σε συγκεκριμένο κατάστημα δεν υπηρετεί μόνιμο υγειονομικό προσωπικό, οι ανάγκες καλύπτονται σε 24ωρη βάση από οργανικές μονάδες του ΕΣΥ και με επισκέψεις εξωτερικών ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, που καλούνται από τον Διευθυντή του καταστήματος και αμείβονται κατ’ επίσκεψη από αυτόν, ή από τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου ή από τοπικό κέντρο υγείας. Το ύψος της αμοιβής των κατ’ επίσκεψη αμειβόμενων ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνώμη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος ή άλλου κατά περίπτωση αρμόδιου επαγγελματικού φορέα.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξευρίσκεται ιατρός, νοσηλευτής ή άλλος επαγγελματίας υγείας κατά τις προηγούμενες διατάξεις, ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του καταστήματος, καλεί ιατρό κατάλληλης ειδικότητας, νοσηλευτή ή άλλο κατάλληλο επαγγελματία υγείας από πίνακα επισκεπτών κατά ειδικότητες να προσέλθει εντός 24 ωρών. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει πρόσωπα που διαμένουν στην έδρα του καταστήματος και κατά προτίμηση αυτούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Οι διατάξεις των άρθρων 185 επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζονται ανάλογα.
6. Σε περίπτωση διαφωνίας του ιατρού του καταστήματος με τη διάγνωση ή τον τρόπο θεραπείας που προτείνει ο ιατρός επιλογής του κρατουμένου και κατόπιν αιτήματος του κρατουμένου ή του ιατρού της επιλογής του καλείται από τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό ο τοπικά αρμόδιος ιατρός από τον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 30 του παρόντος.
7. Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας κρατουμένου ενημερώνονται άμεσα οι οικείοι του ή τα κατά δήλωση πρόσωπα εμπιστοσύνης του από την κοινωνική υπηρεσία ή τον Διευθυντή του καταστήματος. Σε περίπτωση θανάτου κρατουμένου ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 78 του παρόντος.

 • ως Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας θεωρούμε σημαντικό ναγίνουν οι παρακάτω τροποιήσεις στο Άρθρο 27

  Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 27, παραγνωρίζεται ότι ανάγκη για παρουσία γυναικολόγου δεν έχουν μόνο οι γυναίκες κρατούμενες. Προτείνουμε να εισαχθεί πρόταση, μετά το τέλος της τρίτης πρότασης της παραγράφου στην οποία θα αναφέρεται: “Αντίστοιχη παρουσία γυναικολόγου εξασφαλίζεται και στα υπόλοιπα καταστήματα, πέρα από αυτά όπου κρατούνται γυναίκες, εφόσον πρόσωπα οποιασδήποτε ταυτότητας φύλου κρατούμενα σε αυτά δηλώσουν αιτιολογημένα ότι έχουν τη σχετική ανάγκη.”

  Ακόμη, θεωρούμε πολύ σημαντικό, και είναι μία από τις βασικές ελλείψεις του σχεδίου νόμου σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των τρανς κρατουμένων, το ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένη πρόβλεψη για όσα άτομα ακολουθούν ή επιθυμούν να ξεκινήσουν να ακολουθούν, διαδικασία ιατρικής φυλομετάβασης. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε να εισαχθεί παράγραφος: “Σε περίπτωση που ένα κρατούμενο άτομο ακολουθεί ιατρική φυλομετάβαση ή δηλώνει υπευθύνως ότι επιθυμεί να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή, είτε χειρουργικά είτε φαρμακευτικά, λαμβάνεται μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση του ατόμου στο σύνολο της σχετικής περίθαλψης κάθε μορφής, με επαγγελματίες υγείας της επιλογής του.”

  Εκ μέρους της Colour Youth,

  Φιλιππος Παγάνης,
  Διαχειριστής

 • Άρθρο 27 – Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη:

  Εναλλακτικά της προσθήκης στο Άρθρο 13, όπως προτείναμε για ιατρική φροντίδα σε κρατούμενα πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία ιατρικού επαναπροσδιορισμού φύλου, θα μπορούσε να προστεθεί εδώ αυτή η διάταξη.

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού
  Πρόεδρος.