Άρθρο 28 – Ατομικό δελτίο υγείας και μητρώο ιατρικών εξετάσεων

1. Για κάθε κρατούμενο τηρείται υποχρεωτικά ατομικό δελτίο υγείας, στο οποίο καταχωρίζονται στοιχεία ιατρικού ενδιαφέροντος, όπως ο χρόνος διενέργειας κάθε ιατρικής εξέτασης, η σχετική διάγνωση, η θεραπευτική αγωγή που συστήθηκε, καθώς και το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα και η υπογραφή του ιατρού που εξέτασε τον κρατούμενο. Το δελτίο αυτό φυλάσσεται στο αρχείο του ιατρείου και συνοδεύει τον κρατούμενο σε κάθε μεταγωγή του.
2. Σε κάθε κατάστημα τηρείται μητρώο ιατρικών εξετάσεων κρατουμένων, στο οποίο αναγράφονται o χρόνος εξέτασης, η αγωγή που συστήθηκε και τα χορηγούμενα φάρμακα.
3. Το απόρρητο των ιατρικών εξετάσεων εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Γνώση του περιεχομένου του δελτίου και μητρώου που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνουν μόνον ο κρατούμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός και τα λοιπά αρμόδια όργανα του καταστήματος, κάθε φορά που για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης εξετάζεται η υγεία του κρατουμένου. Δεν επιτρέπεται σε κρατουμένους να έχουν πρόσβαση στα ατομικά δελτία υγείας συγκρατούμενών τους και στα μητρώα ιατρικών εξετάσεων.
4. Η χρήση προσωπικών ή άλλων στοιχείων σχετικών με την υγεία κρατουμένου από οποιονδήποτε μη έχοντα δικαίωμα πρόσβασης σ’ αυτά, συμπεριλαμβανομένων των μελών του προσωπικού του καταστήματος, απαγορεύεται και ελέγχεται πειθαρχικά ή και ποινικά. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση των στοιχείων αυτών από πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης, για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν καταχωρισθεί στα ανωτέρω δελτία και μητρώα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των στοιχείων αυτών ενώπιον δικαστικών αρχών όταν είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος σε υποθέσεις που αφορούν την ιατρική ευθύνη και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας, μετά από ειδική άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τέτοια άδεια δεν απαιτείται όταν τούτο έχει προβλεφθεί στην άδεια που έχει εκδοθεί για τη σύσταση και λειτουργία των αρχείων που περιέχουν αυτά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

 • 25 Οκτωβρίου 2017, 10:21 | ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Απαιτείται η ενημέρωση και η τήρηση αρχείου από τη μεριά των Σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντος Κ.Κ για το ατομικό δελτίο υγείας.
  Άλλωστε προβλέπεται κάτι αντίστοιχο και με τα έξω Σχολεία.

  ΦΕΚ 1296/21-5-2014 Τεύχος β
  «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων
  και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύ−
  λαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατο−
  μικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»