Άρθρο 59 – Ανάκληση άδειας για ημιελεύθερη διαβίωση

1. Η άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση μπορεί να ανακληθεί, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου αδειών και πειθαρχικού ελέγχου με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που τη χορήγησε, αν ο κατάδικος: α) παραβεί τους όρους ή τις υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί ή έχει αναλάβει, β) τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα των κατηγοριών Α’ και Β’ του άρθρoυ 66 του παρόντος, γ) διωχθεί για αξιόποινη πράξη τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, δ) δημιουργεί συστηματικά προβλήματα στον χώρο εργασίας ή απασχόλησης ή άλλης δραστηριότητάς του
2. Μετά την ανάκληση της άδειας ημιελεύθερης διαβίωσης, ο κατάδικος επιστρέφει με ασφαλή συνοδεία στο κατάστημα από το οποίο προήλθε βάσει της ανακλητικής απόφασης, χωρίς να απαιτείται παραγγελία μεταγωγής. Εάν ο κρατούμενος υπήχθη σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης στο κατάστημα κράτησης στο οποίο κρατείτο πριν τη χορήγησή της, επανατοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 22 του παρόντος.

  • Παραγρ.1: Να προβλεφθεί η ψυχοκοινωνική και όποια άλλη ειδική/τεχνική υποστήριξη του κρατούμενου ώστε να επιτύχει το μέτρο της ημιελεύθερης διαβίωσης και όχι να διακόπτεται, όπως στην περίπτωση (δ) η οποία ως αόριστη και προβληματική προτείνεται να απαλειφθεί («δημιουργεί συστηματικά προβλήματα στον χώρο εργασίας ή απασχόλησης…»).