Άρθρο 62 Καταργούμενες διατάξεις

1. Από 1η Μαρτίου 2020 καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), όπως ισχύει.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/ 2727/2003 (Β΄ 1909).
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η περίπτωση γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 51373/4684/2015 (Β’ 2706), η οποία εγκρίθηκε με την ΠΥΣ 49/2015 (Α΄ 174).
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 18485/2017 (Β΄ 1412).

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:35 | Γιώργος Μαυριάς, Γεν. Δ/ντής ECOELASTIKA A.E. (ΣΕΔ ελαστικών)

  Η κατάργηση της παράγραφος 6 του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81) είναι πολύ σωστή αφού η παρ. 6 παραβιάζει την Οδηγία 2000/53. Προφανώς όμως δεν μπορεί να γίνει αναδρομικά.
  Εξίσου θετική είναι η κατάργηση της ΚΥΑ 50910/2727/2003

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:36 | Νίκος Βουδούρης, Διευθύνον Σύμβουλος Elbisco Α.Ε.

  Πολύ ορθή η κατάργηση της παρωχημένης ΚΥΑ 50910

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:57 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΑΣΕΠΠΕ

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν καταργούνται οι μεταβατικές διατάξεις, δηλαδή το Άρθρο 16 της ΚΥΑ 50910/2003/Β1909. Στη περίπτωση που καταργείται ολόκληρη η ΚΥΑ, θα πρέπει να διευκρινιστεί πότε θα αντικατασταθεί.

  Σημειώνεται επίσης ότι η Παρ. 6 του Άρθρου 8, του ΠΔ 116/2004 (Α’ 81), δεν υφίσταται.

 • 17 Μαρτίου 2020, 16:15 | Νίκος Ρηγίζος

  Με το εν λόγω άρθρο μεταξύ άλλων καταργείται η ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003, για την οποία δεν αναφέρεται αν θα εκδοθεί κάποια σχετική ΚΥΑ. Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της εν λόγω ΚΥΑ εκδόθηκαν σχετικές εγκύκλιοι οι οποίες καθορίζουν το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών διαχείρισης των μη επικίνδυνων αποβλήτων, οι οποίες δεν διευκρινίζεται αν καταργούνται ή όχι.

 • Προβλέπεται στο σημείο 2, η κατάργηση της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003.
  Παρακαλούμε, διευκρινίστε ότι δεν θα καταργηθεί η εκδοθείσα σε συνέχεια της άνω ΚΥΑ, με αριθμ.πρωτ.Οικ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που διέπει την αδειοδότηση των εργασιών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (δια της οποίας επιτυγχάνεται ο έλεγχος της διαδικασίας διαχείρισης).

 • 5 Μαρτίου 2020, 10:42 | Στ Μαν

  Ένα μεγάλο θέμα για την Κρήτη και τα νησιά είναι οι χορτολιβαδικές εκτάσεις. Γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται διάταξη (είχε έλθει σε τροπολογία πριν τις εκλογές που δεν πρόκανε να ψηφισθεί) να τθέτει εκτός δασικής νομοθεσίας τις χρολιβαδικές εκτάσεις με τίτλους προ του 2003; Παραθέτω τη διάταξη όπως δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ:
  «Για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αναγνώρισης από τη Δασική Υπηρεσία τίτλων που ανάγονται προ του 2003, ενώ είναι δυνατή και η επίκληση της χρησικτησίας μέσω αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια ή στο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών.
  Η αναγνώριση κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών ή η αναγνώρισή τους ως ιδιωτικών, έχει ως αποτέλεσμα ότι δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
  Με τη ρύθμιση αυτή, σύμφωνα την αιτιολόγηση που γίνεται από το ΥΠΕΝ, ολοκληρώνεται η επίλυση προβλημάτων που είχαν εντοπιστεί κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα και σε περιοχές που δεν υπάρχει τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου και έτσι επιταχύνεται η ολοκλήρωση πράξεων και συμβολαίων που έχουν παγώσει».
  Είναι πολλές οι υποθέσεις για την κατηγορία αυτή και έτσι διευκολύνεται το έργο των επιτροπών.