Άρθρο 52 Υποβολή αιτημάτων

1. Η διαδικασία υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 55 του παρόντος εκκινεί με αίτηση που υποβάλλει ο κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που τηρείται από το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η ίδια πλατφόρμα χρησιμοποιείται και για την ολοκλήρωση της υπαγωγής κατά το άρθρο 55 του παρόντος νόμου. Οι όροι και προδιαγραφές λειτουργίας τής πλατφόρμας, η διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Η αίτηση της παραπάνω παραγράφου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. την περιγραφή της οικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των συνοδεουσών αυτήν κατασκευών, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος,
β. τη χρήση της οικίας,
γ. τον εντοπισμό της οικίας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων,
δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής επ’ αυτής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.
3. Το αίτημα συνοδεύεται από παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
4. Η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυτής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 55 του παρόντος. Η παραπάνω αναστολή και προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν ισχύει για κτίρια και κατασκευές της παρ. 4 του άρθρου 51 παρόντος ή σε περίπτωση που, με αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση κατεδάφιση της κατοικίας για λόγους αποτροπής άμεσου κινδύνου στη ζωή ή την περιουσία ή το περιβάλλον.
5. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία μιας δήλωσης είναι ανακριβή, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και το κτίριο που περιλαμβάνεται στη δήλωση αποκλείεται από την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55 του παρόντος.
6. Δεν αναστέλλεται η προθεσμία για ενδιαφερομένους που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 3889/2010, αίτηση για τη διόρθωση προδήλου σφάλματος του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αίτηση ακυρώσεως του κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν αμφισβητήσει με οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην οποίαν ευρίσκεται η κατοικία τους.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:43 | Φορείς κ Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων

  Η δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», εν μέσω καραντίνας στην οποία έχει μπει η χώρα μας και κατ’οίκον περιορισμού των πολιτών, δεν προάγει τις αρχές της διαβούλευσης και της απρόσκοπτης συμμετοχής σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Aarhus, σχετικές οδηγίες ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, υπάρχει αδυναμία σύγκλισης συλλόγων, κινημάτων πολιτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ, αλλά και οργάνων των οποίων οι απόψεις είναι καίριες για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όπως πχ Επιτροπή Φύση 2000. Η απομακρυσμένη επαφή μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαδικασίες ζωντανού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων και οργάνων τα οποία αδυνατούν να συγκληθούν ώστε να λάβουν αποφάσεις.
  Ζητάμε λοιπόν να πράξετε το αυτονόητο και να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και τη σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
  Δεδομένου όμως ότι η δημόσια διαβούλευση κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, υποβάλλουμε τις παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε για πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ύστερα από μια πιο εκ βάθους μελέτη και σύγκλιση των οργάνων μας προκειμένου να παρθούν συλλογικές αποφάσεις:
  Οι αποκαλούμενες «οικιστικές πυκνώσεις», κρίθηκαν από την ολομέλεια του ΣτΕ (ΣτΕ 685/2019) ως αντικείμενες στο αρθ. 24 παρ.1 του Συντάγματος.
  Από το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβάλλεται, μία παράλληλη και ξέχωρη διαδικασία από την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη, εντός των ιωδών περιγραμμάτων, η οποία προβλέπει την τακτοποίηση των κατοικιών και των συνοδών κατασκευών για διάστημα 30 ετών. Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει αίτημα με παράβολο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ στη συνέχεια καταρτίζεται οικονομοτεχνική μελέτη σε επίπεδο περιφέρειας (εξαιρέσεις ισχύουν για Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική), η οποία αποφαίνεται ως προς τις συνέπειες διατήρησης ή κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών. Οι προδιαγραφές των μελετών, η διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης τους θα είναι αντικείμενο σχετικής ακόλουθης Υπουργικής Απόφασης. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω μελέτες, για να μοιάζει η όλη διαδικασία σύννομη με τις επιταγές του ΣτΕ, προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα καθορίζει, τις περιοχές όπου εφαρμόζεται η τακτοποίηση, τα πρόστιμα, η αναστολή των ήδη ληφθέντων διοικητικών κυρώσεων, οι δράσεις του δασικού ισοζυγίου, κ.λ.π. (βλπ. αρθ. 54 «Περιεχόμενο του προεδρικού διατάγματος»)
  Η παράλληλη αυτή διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων, η οποία καταργεί την αξία του Δασικού Χάρτη και του Δασολογίου, δεν προσδίδει κανένα αίσθημα δικαίου, ενώ τιμωρεί ουσιαστικά όσους δεν πρόλαβαν ή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να οικοδομήσουν. Κανονικά αυτή η διαδικασία τακτοποίησης θα έπρεπε να ακολουθεί τη διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων του αρθ.18 του ν.3889/2010 και όχι να προηγείται ή να γίνεται παράλληλα, πόσο δε μάλλον να γίνεται ανεξάρτητα και παραβλέποντας τον ισχύοντα νόμο (3889/10) και το ίδιο το Σύνταγμα (απόφαση ΣτΕ 685/19).
  Το νομοσχέδιο, με τα άρθρα 50 έως 55, προσθέτει έναν ακόμη τρόπο διευθέτησης (και ενθάρρυνσης) της αυθαίρετης δόμησης. Η αντίστοιχη αντιμετώπιση των κατασκευών και ιδιοκτησιών εντός μη εγκεκριμένων οικισμών της παρ. 2β του αρθ. 23 του ν. 3889/2010, όπως ορίζεται στο αρθ. 24 του ίδιου νόμου, προβλέπει μία πολύ πιο διαφορετική διαδικασία από αυτή της τακτοποίησης. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι, πώς γίνεται μία αυθαίρετη κατασκευή εντός δασικής έκτασης να αντιμετωπίζεται με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους, όταν υπάγεται μέσα στα αμφιλεγόμενα όρια μιας οικιστικής πύκνωσης και με αυστηρότερους όρους όταν υπάγεται μέσα σε ένα μη εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης. Πρόκειται ξεκάθαρα για άνοιγμα ενός ακόμη παραθύρου παρανομίας στην, ήδη διάτρητη από τις πολιτικές λαθροχειρίες και σκοπιμότητες του παρελθόντος, περιβαλλοντική νομοθεσία.
  Στο πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ 685/2019 εξάλλου, επικρίνεται όχι μόνο η εξαίρεση της ανάρτησης των οικιστικών πυκνώσεων, αλλά και η ίδια η διαδικασία οριοθέτησή τους και εφαρμογής των κριτηρίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. Το παρόν νομοσχέδιο όμως, δεν εξετάζει τα κριτήρια προσδιορισμού των οικιστικών πυκνώσεων, ούτε τροποποιεί σε καμία περίπτωση τα συγκεκριμένα όρια και περιορίζεται στην παρ. 1α του αρθ. 51 όπου «Οικιστικές πυκνώσεις ορίζονται οι συγκεντρώσεις κατοικιών, οι οποίες παρουσιάζουν εν τοις πράγμασι λειτουργική ενότητα λόγω της εγγύτητας μεταξύ τους και της εξυπηρέτησής τους από κοινά δίκτυα (όδευση, ενέργεια, ύδρευση κ.λπ.).» Ο νομοθέτης δηλαδή, περιορίζεται να συμμορφωθεί με τις επιταγές του ΣτΕ, μόνο ως προς το τυπικό κομμάτι της έκδοσης ΠΔ και της ανάρτησης των εκτάσεων των οικιστικών πυκνώσεων.
  Η επίλυση ενός υπαρκτού διαχρονικού προβλήματος δεν μπορεί να γίνει εν νυκτί με όρους τακτοποίησης, απαιτεί συναίνεση, αποφασιστικότητα και μακροχρόνιες διαδικασίες που πρέπει να βασίζονται σε ένα εγκεκριμένο γενικό σχεδιασμό. Οι προτεινόμενες μελέτες θα πρέπει να εξαρτώνται από το χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της εκάστοτε περιοχής, να αποτελούν μέρος Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, ΓΠΣ, κλπ. και να εγκρίνονται από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και ειδικότερα της Δασικής. Καμία όμως λύση για την αυθαίρετη δόμηση δεν μπορεί να σταθεί αν δεν εξασφαλίζει το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Η τακτοποίηση των 30 ετών δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος.
  Προτείνεται η πλήρης διαγραφή των άρθρων 50-55 και η εξέταση του ζητήματος σε ένα ευρύτερο πλάνο, το οποίο θα αποτυπώνεται σε ένα νέο ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο θα συνταχθεί σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία και τα σχέδια διαχείρισης και προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων τα οποία εκπονεί. Αν απαιτηθεί, για την εφαρμογή επιτέλους, αληθινής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι αυθαίρετες κατασκευές (οικίες, αποθήκες, ναΐσκοι, ναοί κλπ) να απομακρυνθούν αφού απαλλοτριωθούν προς αποζημίωση των ιδιοκτητών που έχουν καταβάλλει φόρους, τέλη κλπ, και να εφαρμοστεί ένας σοβαρός και απαράβατος πλέον, σχεδιασμός.

 • 17 Μαρτίου 2020, 12:04 | ΠΟΛΙΤ ΕΞΩΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

  Στην παράγραφο 4 να αντικατασταθεί «Το αίτημα συνοδευεται από παράβολο εκατο (100) ευρώ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 11:43 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Παράγραφος 5. Είναι λάθος ο δειγματοληπτικός έλεγχος. Πρέπει ο έλεγχος να γίνεται στο 100% των περιπτώσεων. Εξάλλου δεν υπάρχει προθεσμία για τον έλεγχο, αυτός μπορεί να γίνεται σε βάθος χρόνου, και αντίστοιχα αν υπάρχουν παρεκκλίσεις να ανακαλούνται τυχόν αδειοδοτήσεις κλπ.

 • 12 Μαρτίου 2020, 12:47 | Μαρία

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ:
  Να δοθεί διευκρίνηση πως αντιμετωπίζετε η περίπτωση όπου το δασικό αυθαίρετο κτίσμα,που περιλαμβάνεται (ή όχι) σε περιοχή οικιστικής πύκνωσης, έχει ομως ΗΔΗ τακτοποιηθεί και ενταχθεί (μαζί με άλλα κτίσματα που δεν βρίσκονται σε δασική περιοχή) στους νόμους περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (4178/2013 και 4495/2017) και έχει πληρώσει- εξοφλήσει όλα τα πρόστιμα και παράβολα που προβλέπονταν με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.
  Επίσης να δοθεί διευκρίνηση τι θα γίνει για το δασικό αυθαίρετο (που έχει ενταχθεί στους νόμους Ν.4178/2013 και Ν.4495/2017) αν παράλληλα έχει υποβληθεί και αντίρρηση κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος δασικού χάρτη με όλα τα σχετικά παραστατικά.
  Το δασικό αυθαίρετο θα υποβληθεί στον νέο νόμο και τι θα γίνει με την τακτοποίηση με τον Ν.4178/2013 και Ν.4495/2017?
  Τα παράβολα και πρόστιμα που πληρώθηκαν θα συμψηφιστούν (αν γίνει μεταφορά στο νέο νόμο)?

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
  Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί ως προς το άρθρο 51 παρ.3.ε
  Άρθρο 51
  3. Αποκλείεται η υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 55 του παρόντος για: α) ……..β) ……..γ)…….δ……
  ε) κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 998/1979.
  Το άρθρο 38 του ν. 998/1979 αναφέρει.
  1. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς, αποψίλωσης ή άλλης αιτίας, κηρύσσονται υποχρεωτικά ως αναδασωτέα ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται. Της κήρυξης της αναδάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για τις οποίες, πριν την καταστροφή της δασικής βλάστησής τους από πυρκαγιά, έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο του παρόντος νόμου.»
  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής :
  Φέρνω ένα παράδειγμα . Σε μία περιοχή η οποία είναι φερόμενη δασική έκταση, έχουν κτιστεί 100 σπίτια , τα οποία βρίσκονται όλα εντός οικιστικής πύκνωσης . Από αυτά το Δασαρχείο τα τελευταία τριάντα χρόνια , για διαφόρους λόγους έχουν διώξει 20. Αυτοί οι 20 οι οποίοι σηκώνουν το Σταυρό του Μαρτυρίου, έχουν πρόστιμα και πρωτόκολλα κατεδάφισης και παλαιότερα πρωτόκολλα Διοικητικής αποβολής. Όταν το δασαρχείο έστελνε τα πρωτόκολλα κατεδάφισης,
  το έντυπο το οποίο ήταν πανομοιότυπο, ανέφερε ότι ο πολίτης ΑΠΟΨΙΛΩΣΕ, έκοψε δηλαδή δένδρα (έκοψε δεν έκοψε το έντυπο ανέφερε σε όλους ότι έκοψαν) ενώ με απόφαση του Δασάρχη το οικόπεδο του Πολίτη κηρυσσόταν ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΟ.
  Έτσι λοιπόν εάν η παράγραφος 3.ε του άρθρου 51 όπως πιο πάνω αναλύσαμε, παραμείνει ως έχει , τότε θα παρουσιάζεται το φαινόμενο , σε μία περιοχή η οποία θα βρίσκεται εντός οικιστικής πύκνωσης, να υπάρχουν οικίες οι οποίες δεν θα μπορούν να υπαχθούν στο Νόμο με αποτέλεσμα να θεωρούνται κατά την κύρωση των δασικών χαρτών , ότι είναι δασική έκταση το ακίνητό τους ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ το οποίο θα έχει ως συνέπεια να γκρεμίζονται.
  Αυτό είναι πολύ άδικο και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για λόγους ισονομίας , αφού όλοι όσοι βρίσκονται εντός οικιστικής πύκνωσης είναι ίσοι και έχουν κάνει όλοι τις ίδιες «παραβάσεις» περί αυθαιρέτων κτισμάτων.
  Συγχρόνως αν το συγκεκριμένο άρθρο παραμείνει ως έχει, τότε δεν έχει καμιά αξία η αναφορά που γίνεται στο νομοσχέδιο για αναστολή των προστίμων και κατεδαφίσεων, διότι μόνο οι πολίτες οι οποίοι έχουν παραλάβει τα πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης (πρόστιμα) και τα πρωτόκολλα κατεδαφίσεως, έχουν το πρόβλημα. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα
  ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ {ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ ] ΟΠΟΥ Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΕΧΕΙ ΚΥΡΗΞΕΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ…!

  Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν.998/ 1979 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ… ……ΣΤΕΡΕΙ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ.
  Προτείνουμε λοιπόν το άρθρο 51 παρ. 3.ε να διορθωθεί ως εξής:
  3.ε Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν συνεπεία πυρκαγιάς. Της κήρυξης της αναδάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για τις οποίες, πριν την καταστροφή της δασικής βλάστησής τους από πυρκαγιά, έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης ή πριν από την πυρκαγιά υπήρχε οικισμός.
  Μία δεύτερη αναφορά την οποία έχουμε να κάνουμε αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν τακτοποιήσει το αυθαίρετο τους το οποίο βρίσκεται εντός Οικιστικής Πύκνωσης με δική τους ευθύνη είτε με το ν.4014 είτε με τους παρεμφερείς νόμους. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στον πολίτη εδίδετο το δικαίωμα να υπαχθεί στους εκάστοτε νόμους τακτοποίησης με δική τους ευθύνη και σε περίπτωση που η κύρωση των δασικών χαρτών θεωρούσε το οικόπεδό τους δασική έκταση θα έχαναν τα χρήματά τους.
  Οι πολίτες αυτοί λοιπόν να μπορούν να προσκομίσουν την συγκεκριμένη τακτοποίηση και τυχόν διαφορά η οποία θα προκύψει να την επιβαρυνθούν
  Με εκτίμηση οι Σύλλογοι:

  ΠΑΝΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
  Πρόεδρος Μάνος Δερτούζος τηλ.: 6973959584

  ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
  Πρόεδρος Θανάσης Ζήδρος τηλ.: 6978373555

  ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  Πρόεδρος Βλαχιώτης Γιάννης Τηλ.: 6944665007

 • 5 Μαρτίου 2020, 09:55 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΡΔΟΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ:
  Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση όπου το δασικό αυθαίρετο κτίσμα, περιλαμβάνεται (είτε και Όχι) σε περιοχή οικιστικής πύκνωσης, έχει ομως ΗΔΗ τακτοποιηθεί και ενταχθεί στούς νόμους περί τακτοποίησης αυθαιρέτων(πχ 4014/2011 και 4178/2013)και έχει πληρώσει- εξοφλήσει όλα τα πρόστιμα και παράβολα που προβλέπονταν με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.
  Επίσης αν παράλληλα (η και όχι), έχει υποβληθεί ΗΔΗ αντίρρηση κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος δασικού χάρτη με όλα τα σχετικά παραστατικά.
  Θα γίνει μεταφορά στον νέο νόμο η απαιτείται εκ νέου διαδικασία ?
  Τα ήδη καταβεβλημένα παράβολα και πρόστιμα θα συμψηφιστούν ?

  με εκτίμηση
  Βασίλειος Σκόρδος