Άρθρο 15 Επικαλύψεις και Συγκρούσεις

1. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση ή τροποποίηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων, που παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη ή αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης πρωτογενούς ενέργειας ή προκαλούν υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας και εφόσον δεν συντρέχει υποχρέωση προτεραιότητας εξέτασης βάσει διατάξεων νόμου, ο Φορέας Αδειοδότησης ζητά από τους αιτούντες τη διευθέτηση της εδαφικής επικάλυψης, ενεργειακής αυτοτέλειας ή της υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του δήμου εγκατάστασης, εντός τακτής προθεσμίας σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
2. Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, σε περίπτωση υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας, ο Φορέας Αδειοδότησης απευθύνεται στον οικείο Ο.Τ.Α. για τη διερεύνηση της δυνατότητας υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας εγκατάστασης Α/Γ στο δήμο αυτό, όπως αυτό προβλέπεται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε..
3. Σε περίπτωση αδυναμίας διευθέτησης της εδαφικής επικάλυψης ή ενεργειακής αυτοτέλειας των έργων ή υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του δήμου εγκατάστασης των σταθμών Α.Π.Ε., ο Φορέας Αδειοδότησης προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση και οι αιτήσεις που αφορούν στα εμπλεκόμενα έργα εξετάζονται βάσει κριτηρίων, όπως ενδεικτικά η ύπαρξη τίτλου κυριότητας ή κατοχής, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό.
Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού, κατά τη συγκριτική αξιολόγηση εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις της απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (Β’ 2373/2011), όπως ισχύει.
4. Κατά τη διάρκεια της συγκριτικής αξιολόγησης, λόγω υπέρβασης φέρουσας ικανότητας, αναστέλλεται η χορήγηση Βεβαιώσεων επόμενων κύκλων στον Ο.Τ.Α. εγκατάστασης των υπό συγκριτική αξιολόγηση σταθμών Α.Π.Ε..

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:10 | Enel Green Power Hellas

  Παράγραφος 3
  Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα της γης το οποίο είναι πολύ συχνό στις αιτήσεις Φ/Β. Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί έστω ως μεταβατικό μέτρο το να ζητείται από αμφότερους αιτούντες υπεύθυνη δήλωση ότι είναι κάτοχοι της έκτασης μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά τα οποία να λαμβάνονται υπόψη κατά τη συγκριτική αξιολόγηση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:34 | ΤΕΡΖΗΣ Κ.

  Στις συγκρούσεις έργων, να προστεθεί ως αποδεικτικό μέσο και η μίσθωση ή/και η συναίνεση του ιδιοκτήτη της έκτασης»

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:10 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Η προτεινόμενη ρύθμιση της διευθέτησης είναι ανεφάρμοστη για την τεχνολογία των ΜΥΗΕ, διότι η εδαφική επικάλυψη στην περίπτωση των ΜΥΗΕ είναι ταυτόχρονα και αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης της πρωτογενούς ενέργειας. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση επικάλυψης έργων, είναι αδύνατο να γίνει διευθέτηση της επικάλυψης, π.χ. με τον διαχωρισμό του έργου, διότι δεν θα πληρούνται τα χωροταξικά κριτήρια.
  Στις περιπτώσεις όπου θα υπάρχει εδαφική επικάλυψη αιτήσεων θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης η οποία θα βασίζεται μόνο στις μελέτες και στοιχεία που καταχωρήθηκαν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο κατά την υποβολή της αίτησης χωρίς την δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων εκτός αν αυτό απαιτηθεί από το φορέα αδειοδότησης.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:13 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

  Το αντικείμενο του προτεινομένου νομοσχεδίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Περιέχει όμως πολύπλοκες διατάξεις που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και συστηματική επιστημονική αντιμετώπιση, γιατί δεν επιδέχονται οποιεσδήποτε ερμηνείες καθώς σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται να αντιμετωπιστούν εποικοδομητικά οι διαχρονικά διαπιστωμένες δυσλειτουργίες του συστήματος προστασίας των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών. Θεωρούμε επομένως απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης. Έναν επιπλέον λόγο συνιστά η διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω της πανδημίας.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:56 | WWF Ελλάς και Greenpeace

  Ειδικά για τους ΑΣΠΗΕ, ο προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας δεν αναφέρεται πουθενά από πού προκύπτει. Ειδικά ο ορισμός της από τους ΟΤΑ είναι αυθαίρετος, καθώς απαιτείται μελέτη σωρευτικών επιπτώσεων ώστε να προσδιορίζεται με επιστημονικά κριτήρια η φέρουσα ικανότητα.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 15 Μαρτίου 2020, 20:37 | ΑΛΕΚΟΣ ΦΩΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΕ

  Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί αθρόα κατάθεση αιτήσεων Φ/Β Σταθμών σε ιδιωτικές εκτάσεις για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή τίτλος κυριότητας

  Αυτό γίνεται για λόγους τόσο ανταγωνισμού – εκβιασμού μεταξύ των εταιρειών ΑΠΕ , όσο και των ανυποψίαστων ιδιοκτητών των εκτάσεων

  Τέτοια φαινόμενα έχουν ήδη γίνει γνωστά κι από πασίγνωστες εταιρείες του χώρου, με παρουσία χρόνια στα πράγματα οι οποίες ενεργούν έτσι καθώς γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν ακόμα κυρώσεις και καθυστερούν ως εκ τούτου δεκάδες περιπτώσεις εταιρειών που θέλουν να υλοποιήσουν τα έργα τους, με νόμιμα μέσα

  Η εταιρεία μας ετοιμάζεται ήδη να καταθέσει αιτήσεις με νόμιμα συμφωνητικά σε εκτάσεις που έχουν αιτηθεί προηγουμένως ανταγωνίστριες εταιρείες, έχοντας ΄΄υποτίθεται΄΄ συμφωνητικά για τις ιδιωτικές εκτάσεις αυτές , χωρίς αυτό όμως να συμβαίνει

  Επειδή το φαινόμενο έχει λάβει διαστάσεις και κινδυνεύουν να εκτεθούν σοβαρές Ελληνικές και Διεθνείς Επενδυτικές – Ενεργειακές Εταιρείες , προτείνουμε :

  Σε κάθε αίτημα στη ΡΑΕ για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγής Φ/Β Έργου και πάντως πριν τη χορήγηση της, να προβλέπεται :

  1. Υπεύθυνη Δήλωση-ΥΔ του Νομίμου εκπροσώπου/ του Αιτούντα, που να δηλώνει ότι για τις συντεταγμένες του έργου ( σε ΕΓΣΑ ΄87) έχει ήδη σε ισχύ νόμιμα συμβόλαια , κατοχής ή νόμιμης χρήσης , εφόσον πρόκειται για ιδιωτικές εκτάσεις

  Έτσι και σε περίπτωση επικάλυψής , στις αντιρρήσεις εντός 15 ημερών, να μπορεί να αποδειχθεί η πραγματική κατοχή μέσω συμφωνητικών και τοπογραφικών, αλλά κυρίως να προκύπτει αστική ευθύνη του Νόμιμου Εκπροσώπου αν ψευδώς έχει καταθέσει σχετικά

  2. Επιπλέον να προβλέπεται και διοικητικό πρόστιμο επιβολής του από τη Ρ.Α.Ε , σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο Αιτών δεν είχε νόμιμα συμβόλαια και ψευδώς κατέθεσε αίτηση σε ιδιωτική έκταση, στο ποσό των 1.000 €/ MW

  Φυσικά τα παραπάνω θα ισχύουν και για τις παλαιότερες αλλά και για τις εκκρεμείς αιτήσεις ,όπως επίσης και για χορηγηθείσες άδειες παραγωγής που βεβαίως θα ανακαλούνται , αν διαπιστωθεί (πχ με καταγγελία από έχοντα έννομο συμφέρον κλπ ) μη νόμιμη κατοχή ή χρήση του γηπέδου εγκατάστασης

  Με εκτίμηση,

  Χ. Συρικέλας

 • Δεδομένης της έκτασης του νομοσχεδίου, της πληθώρας από διατάξεις που χρήζουν σοβαρής ανάλυσης, του εντοπισμού σειράς από πολύ προβληματικές διατάξεις, και των τομέων που αγγίζει το νομοσχέδιο, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

 • 12 Μαρτίου 2020, 01:58 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ

  ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ από ΑΠΕ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ που ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, πχ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
  Οι παραπάνω περιορισμοί, αν καταλήγαμε ότι αξίζουν αυτές οι περιοχές πλαίσιο προστασίας, θα έπρεπε να αντισταθμιστούν με μικρά και απόλυτα εξειδικευμένα μέτρα ενίσχυσης τους.
  Μεταξύ αυτών θα μπορούσαν να είναι:
  Παρεμβάσεις και τεχνολογικές εφαρμογές που να βοηθούν την εξοικονόμηση ενέργειας σε παραδοσιακούς οικισμούς και που να επιτρέπονται βάσει των αρχιτεκτονικών κανόνων.
  Με κριτήριο την προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και την άρσης ανισοτήτων και μειονεκτικότητας, κύρια για τα ορεινά, να αναζητήσουμε ρήτρα στα προγράμματα εξοικονόμησης που να ενισχύει πολλαπλάσια το ποσοστό επιχορήγησης για έργο και τεχνολογίες εξοικονόμησης στις περιοχές αυτές. Μικρό, σαφές, απόλυτα στοχετευόμενο πρόγραμμα.
  Απο εγκαταστάσεις ΑΠΕ ποσοστό προβλέπεται ήδη για Κοινότητες Δημους στα όρια των οποίων υπάρχουν οι εγκαταστάσεις
  Σε περιοχές όμως με παραδοσιακούς οικισμούς ΔΕΝ μπορούν να γίνουν μεγάλες επεμβάσεις έργων εξοικονόμησης και δεν μπορούν να αναπτυχθούν και τεχνολογίες ΑΠΕ.
  Ίσως να έπρεπε μικρό ποσοστό από ΑΠΕ να κατευθύνεται στα όρια του νομού που αναπτύσσονται να ενισχυθεί η προστασία των παραδοσιακών οικισμών

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:27 | Παναγιώτης Ζεντέλης Καθ. ΕΜΠ

  Το πρόβλημα:

  Στη ΡΑΕ έχουν υποβληθεί κατά συρροή αιτήσεις για Φ/Β Έργα από επιτήδειους χωρίς τη γνώση των ιδιοκτητών της γης.

  Πρόταση:

  Να υποβάλλεται με την αίτηση στη ΡΑΕ για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγής Φ/Β Έργου:
  -είτε το συμφωνητικό μίσθωσης της γής με συνημμένο εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα
  -είτε υπεύθυνη δήλωση περί αυτού με πλήρη στοιχεία του ή των εκμισθωτών και με συντεταγμένες του ή των αγροτεμαχίων

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:08 | Παναγιώτης Ζεντέλης Καθ. ΕΜΠ

  Το πρόβλημα:

  Στη ΡΑΕ έχουν υποβληθεί κατά συρροή αιτήσεις για Φ/Β Έργα από επιτήδειους χωρίς τη γνώση των ιδιοκτητών της γης.Αποτέλεσμα είναι:

  -στη ΡΑΕ να εμφανίζεται μία εικονική πραγματικότητα πλήθους πλασματικών Έργων χιλιάδων MW σε ξένη γη,που δεν θα γίνουν ποτέ

  -να υπάρχουν πολλές τέτοιες αιτήσεις επιτήδειων στον ίδιο ή σε επόμενο κύκλο,που τα αντίστοιχα αγροτεμάχια είναι ίδια ή είναι επικαλυπτόμενα

  -ορισμένοι ιδιοκτήτες,που τυχαία είδαν στη ΡΑΕ τέτοιες αιτήσεις εν αγνοία τους, γνωστοποίησαν στη ΡΑΕ το πρόβλημα,η οποία συστηματικά απαντούσε ότι δεν υποχρεούται να εξετάσει αυτό το θέμα (!!)

  Το πρόβλημα δεν επιλύεται:

  Υπάρχει ήδη πρόβλημα αιτήσεων για Φ/Β Έργα χωρίς συμφωνητικό μισθωτηρίου της αντίστοιχης γης.Με το σχέδιο νόμου το πρόβλημα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται αλλά ενισχύεται η μεγένθυσή του.

  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του σε διαβούλευση σχεδίου νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών για τις ΑΠΕ θα πρέπει:

  -να υποβληθούν αντιρρήσεις από τους έχοντες έννομο συμφέρον,εν προκειμένω από τους ιδιοκτήτες της γης,αν ανακαλύψουν πριν τη χορήγηση από τη ΡΑΕ της Βεβαίωσης Παραγωγής ότι κάποιοι έχουν αιτηθεί Φ/Β Έργα στα αγροτεμάχιά τους (!!).Και τί θα γίνει αν το ανακαλύψουν μετά τη χορήγηση από τη ΡΑΕ της Βεβαίωσης Παραγωγής στους επιτήδειους;

  -όλοι οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της Επικράτειας να παρακολουθούν μήπως κάποιος επιτήδειος αιτήθηκε Φ/Β Έργο στο αγροτεμάχιό τους για να προβάλλουν αντιρρήσεις εγκαίρως (!!)

  Πρόταση επίλυσης απλή:

  Να υποβάλλεται με την αίτηση στη ΡΑΕ για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγής Φ/Β Έργου:
  -είτε το συμφωνητικό μίσθωσης της γής με συνημμένο εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα
  -είτε υπεύθυνη δήλωση περί αυτού με πλήρη στοιχεία του ή των εκμισθωτών και με συντεταγμένες του ή των αγροτεμαχίων

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:06 | Παναγιώτης Ζεντέλης Καθ.ΕΜΠ

  Το πρόβλημα:

  Στη ΡΑΕ έχουν υποβληθεί κατά συρροή αιτήσεις για Φ/Β Έργα από επιτήδειους χωρίς τη γνώση των ιδιοκτητών της γης.Αποτέλεσμα είναι:

  -στη ΡΑΕ να εμφανίζεται μία εικονική πραγματικότητα πλήθους πλασματικών Έργων χιλιάδων MW σε ξένη γη,που δεν θα γίνουν ποτέ

  -να υπάρχουν πολλές τέτοιες αιτήσεις επιτήδειων στον ίδιο ή σε επόμενο κύκλο,που τα αντίστοιχα αγροτεμάχια είναι ίδια ή είναι επικαλυπτόμενα

  -ορισμένοι ιδιοκτήτες,που τυχαία είδαν στη ΡΑΕ τέτοιες αιτήσεις εν αγνοία τους, γνωστοποίησαν στη ΡΑΕ το πρόβλημα,η οποία συστηματικά απαντούσε ότι δεν υποχρεούται να εξετάσει αυτό το θέμα (!!)

  Το πρόβλημα δεν επιλύεται:

  Υπάρχει ήδη πρόβλημα αιτήσεων για Φ/Β Έργα χωρίς συμφωνητικό μισθωτηρίου της αντίστοιχης γης.Με το σχέδιο νόμου το πρόβλημα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται αλλά ενισχύεται η μεγένθυσή του.

  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του σε διαβούλευση σχεδίου νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών για τις ΑΠΕ θα πρέπει:

  -να υποβληθούν αντιρρήσεις από τους έχοντες έννομο συμφέρον,εν προκειμένω από τους ιδιοκτήτες της γης,αν ανακαλύψουν πριν τη χορήγηση από τη ΡΑΕ της Βεβαίωσης Παραγωγής ότι κάποιοι έχουν αιτηθεί Φ/Β Έργα στα αγροτεμάχιά τους (!!).Και τί θα γίνει αν το ανακαλύψουν μετά τη χορήγηση από τη ΡΑΕ της Βεβαίωσης Παραγωγής στους επιτήδειους;

  -όλοι οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της Επικράτειας να παρακολουθούν μήπως κάποιος επιτήδειος αιτήθηκε Φ/Β Έργο στο αγροτεμάχιό τους για να προβάλλουν αντιρρήσεις εγκαίρως (!!)

  Πρόταση επίλυσης απλή:

  Να υποβάλλεται με την αίτηση στη ΡΑΕ για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγής Φ/Β Έργου:
  -είτε το συμφωνητικό μίσθωσης της γής με συνημμένο εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα
  -είτε υπεύθυνη δήλωση περί αυτού με πλήρη στοιχεία του ή των εκμισθωτών και με συντεταγμένες του ή των αγροτεμαχίων