Άρθρο 19 Βεβαίωση Ειδικών Έργων

1. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται από τον Φορέα Αδειοδότησης, κατόπιν υποβολής αιτήσεως στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την πρώτη έως και τη δεκάτη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων).
Προϋπόθεση για την εξέταση αιτήσεων επόμενου κύκλου αποτελεί η ολοκλήρωση εξέτασης των αιτήσεων του προηγούμενου κύκλου.
2. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος και συνοδεύεται επιπλέον από:
α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθμού Α.Π.Ε..
β) Για αιολικούς σταθμούς, από μετρήσεις του δυναμικού Α.Π.Ε. και για τις μονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα ενεργειακά ισοζύγια τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
γ) Ενεργειακή μελέτη και επιχειρηματικό σχέδιο του έργου. Ειδικά για τους υβριδικούς σταθμούς, η αίτηση συνοδεύεται από τεχνοοικονομική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει εκτίμηση της ενεργειακής αποδοτικότητας του σταθμού (ωριαία προσομοίωση της λειτουργίας του υβριδικού σταθμού, ωριαία προσομοίωση της λειτουργίας του αυτόνομου συστήματος, με και χωρίς τον υβριδικό σταθμό, για διάρκεια ενός έτους) με βάση τις αρχές που ορίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
δ) Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων αυτού να υλοποιήσουν το έργο με βάση την τεχνική τους επάρκεια και τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης (όπως ενδεικτικά ίδια κεφάλαια, τραπεζική χρηματοδότηση ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
ε) Συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο αιτών καθώς και το σύνολο των Βεβαιώσεων, Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων και Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κατέχει.
3. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος και εφόσον τεκμηριώνεται επιπλέον από τα υποβληθέντα στοιχεία:
α) Η ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου. Ειδικά για το αιολικό δυναμικό, οι υποβαλλόμενες μετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεστεί από πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με το πρότυπο DIN-EN ISO/IEC 17025/2000, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές μετρήσεων δυναμικού Α.Π.Ε. ή ενεργειακών ισοζυγίων ανά τεχνολογία προβλέπονται στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
β) Η οικονομοτεχνική αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του έργου, βάσει εκτιμώμενου εσωτερικού ποσοστού απόδοσης (IRR) που υπολογίζεται στη βάση τιμήματος που αντιστοιχεί στη μεσοσταθμική τιμή της τελευταίας διενεργηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας της τεχνολογίας αυτής.
γ) Η τεχνική επάρκεια του αιτούντος για την υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου.
δ) Η οικονομική επάρκεια του αιτούντος και η δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
ε) Η μη ύπαρξη θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια των εν γένει εγκαταστάσεων, δικτύων και του σχετικού εξοπλισμού του ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ και των δικτύων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εφόσον το προτεινόμενο έργο είναι Υβριδικός Σταθμός ή σταθμός Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή σταθμός Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκειται να συνδεθεί σε κορεσμένο νησιωτικό δίκτυο ή να εγκατασταθεί σε κορεσμένο νησιωτικό δίκτυο και προτείνεται να συνδεθεί με το Σύστημα ή το Δίκτυο σε περιοχή με μη κορεσμένο δίκτυο.
4. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων εκδίδεται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις για το εν λόγω έργο, άλλως εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας της προθεσμίας του αιτούντος να υποβάλει τις απόψεις του κατά των αντιρρήσεων.
Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης.
Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων φέρει ψηφιακή υπογραφή κατά την έννοια του Κανονισμού 2014/910/ΕΕ, όπως ισχύει, και περιλαμβάνει, πέραν των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 11, κατ΄ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) το σημείο σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα για τα ειδικά έργα των περιπτώσεων στ) και ζ).
β) το τύπο και τα χαρακτηριστικά του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, εάν υπάρχει.
Ειδικά σε περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., η ανωτέρω Βεβαίωση εκδίδεται με απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ.
5. Ο Φορέας Αδειοδότησης πριν εκδώσει την απόφαση του, μπορεί να συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τον κατ` αρχήν καθορισμό του τρόπου και του σημείου σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Ο καθορισμός αυτός λαμβάνει χώρα εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του ερωτήματος του Φορέα Αδειοδότησης προς τον Διαχειριστή και δεν συνεπάγεται δέσμευση του Διαχειριστή ή του Φορέα Αδειοδότησης για την ύπαρξη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης.
6. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ειδικού Έργου σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 10 του παρόντος, ώστε το προτεινόμενο έργο ή μέρος αυτού να μην υπάγεται πλέον στον ορισμό αυτό.
7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 4 και 7 έως 14 του άρθρου 12, καθώς και των άρθρων 12 έως 17 του παρόντος.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:09 | Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΣΠΑΒ

  Άρθρα 10 και 19
  Επί της αρχής.
  Στο γενικό μέρος της εισηγητικής έκθεσης για τη διαδικασία αδειοδότησης ΑΠΕ αναφέρεται ότι γενεσιουργός αιτία για τα μέτρα είναι ο στόχος μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, ποσοστό που αφορά τις εκπομπές που οφείλονται στην ηλεκτροπαραγωγή, τις μεταφορές και την θέρμανση/ψύξη. Όμως όλα τα αναφερόμενα στο νομοσχέδιο μέτρα έχουν σχέση μόνο με την πρώτη, και αυτό οφείλεται εν μέρει στην σχετική μονομέρεια που εμφανίζεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).
  Όμως, στα ενεργειακά σχέδια, και κατά συνέπεια στο αντικείμενο αρμοδιότητας της ΡΑΕ περιλαμβάνονται και άλλες μορφές ΑΠΕ που δεν σχετίζονται με την ηλεκτροπαραγωγή, και συγκεκριμένα τα ανανεώσιμα αέρια, με προεξάρχοντα το Βιομεθάνιο και το Υδρογόνο.
  Επί του Άρθρου 19. (πρόταση τροποποίησης)
  Ο Φορέας Αδειοδότησης τηρεί Eιδικό Mητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Στο Mητρώο, το οποίο εντάσσεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καταχωρούνται:
  α) Τα στοιχεία των Αδειών Παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, οι Βεβαιώσεις των άρθρων 11 και 19 του παρόντος, τα στοιχεία μεταβίβασής τους, οι τροποποιήσεις τους, καθώς και κάθε άλλη μεταβολή των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής, Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων.
  β) Τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στο καθεστώς εξαίρεσης της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, από την υποχρέωση λήψης των αδειών ή Βεβαιώσεων, καθώς και τα στοιχεία των σταθμών τους.
  Στο περιεχόμενο του Mητρώου παραχωρείται πρόσβαση από τον Φορέα Αδειοδότησης στους αρμόδιους Διαχειριστές και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  Το Μητρώο επικαιροποιείται κατ΄ ελάχιστο σε μηναία βάση με ευθύνη του Φορέα Αδειοδότησης.
  Επίσης ο Φορέας Αδειοδότησης τηρεί Eιδικό Mητρώο Παραγωγής Ανανεώσιμων Αερίων από Α.Π.Ε. Στο Mητρώο, το οποίο θα ενταχθεί σε Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών Ανανεώσιμων Αερίων από Α.Π.Ε., καταχωρούνται μονάδες Βιομεθανίου από Αναερόβια Χώνευση ή Αεριοποίηση, Υδρογόνου από Α.Π.Ε. ή ορυκτούς υδρογονάνθρακες

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:41 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

  Προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:
  Ο Φορέας Αδειοδότησης τηρεί Eιδικό Mητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Στο Mητρώο, το οποίο εντάσσεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καταχωρούνται:
  α) Τα στοιχεία των Αδειών Παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, οι Βεβαιώσεις των άρθρων 11 και 19 του παρόντος, τα στοιχεία μεταβίβασής τους, οι τροποποιήσεις τους, καθώς και κάθε άλλη μεταβολή των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής, Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων.
  β) Τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στο καθεστώς εξαίρεσης της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, από την υποχρέωση λήψης των αδειών ή Βεβαιώσεων, καθώς και τα στοιχεία των σταθμών τους.
  Στο περιεχόμενο του Mητρώου παραχωρείται πρόσβαση από τον Φορέα Αδειοδότησης στους αρμόδιους Διαχειριστές και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  Το Μητρώο επικαιροποιείται κατ΄ ελάχιστο σε μηναία βάση με ευθύνη του Φορέα Αδειοδότησης.
  Επίσης ο Φορέας Αδειοδότησης τηρεί Eιδικό Mητρώο Παραγωγής Ανανεώσιμων Αερίων από Α.Π.Ε. Στο Mητρώο, το οποίο θα ενταχθεί σε Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών Ανανεώσιμων Αερίων από Α.Π.Ε., καταχωρούνται μονάδες Βιομεθανίου από Αναερόβια Χώνευση ή Αεριοποίηση, Υδρογόνου από Α.Π.Ε. ή ορυκτούς υδρογονάνθρακες με ταυτόχρονη δέσμευση του άνθρακα (CCS) και άλλων αερίων ή τεχνολογιών.

  Αιτιολόγηση τροποποιήσεων:
  Στο γενικό μέρος της εισηγητικής έκθεσης για τη διαδικασία αδειοδότησης ΑΠΕ αναφέρεται ότι γενεσιουργός αιτία για τα μέτρα είναι ο στόχος μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, ποσοστό που αφορά τις εκπομπές που οφείλονται στην ηλεκτροπαραγωγή, τις μεταφορές και την θέρμανση/ψύξη. Όμως όλα τα αναφερόμενα στο νομοσχέδιο μέτρα έχουν σχέση μόνο με την πρώτη, και αυτό οφείλεται εν μέρει στην σχετική μονομέρεια που εμφανίζεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).
  Όμως, στα ενεργειακά σχέδια, και κατά συνέπεια στο αντικείμενο αρμοδιότητας της ΡΑΕ περιλαμβάνονται και άλλες μορφές ΑΠΕ που δεν σχετίζονται με την ηλεκτροπαραγωγή, και συγκεκριμένα τα ανανεώσιμα αέρια, με προεξάρχοντα το Βιομεθάνιο και το Υδρογόνο.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 5 Μαρτίου 2020, 12:24 | Ελισάβετ

  Πρέπει να αναγραφεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση αιτήσεων για ειδικά έργα είναι ο φάκελος της αίτησης να περιέχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή για την αποκατάσταση και απομάκρυνση του εξοπλισμού μετά το πέρας του ειδικού έργου.