Άρθρο 30 Γενικοί Διευθυντές

1. Οι Γενικοί Διευθυντές του ΟΦΥΠΕΚΑ έχουν τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος και τα ουσιαστικά προσόντα που αποφασίζονται από το Δ.Σ.. Επιλέγονται ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ.. του Οργανισμού, η οποία δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.
2. Υποψήφιοι για τη θέση των Γενικών Διευθυντών μπορεί να είναι ιδιώτες καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/ 1995. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από τo Δ.Σ. του Οργανισμού και διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Για την επιλογή, εισηγείται στο Δ.Σ. του Οργανισμού τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφασή του και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και δύο μέλη του Δ. Σ.
3. Η υπηρεσία στη θέση του Γενικού Διευθυντή αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης.

 • 18 Μαρτίου 2020, 09:56 | Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Οι Γενικοί Διευθυντές αναφέρεται πως θα επιλέγονται και θα διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Π.Υ.Σ. 33/2006, ωστόσο δεν υπάρχει σαφής αναφορά για το πώς θα γίνει η επιλογή των προϊστάμενων των τμημάτων όπως αυτοί περιγράφονται στο Άρθρο 32, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα προσόντα μεν αλλά και πολύ καλή γνώση των περιοχών αρμοδιότητάς τους.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:14 | ΡΕΜΑΤΤΙΚΗ / ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

  Η δημιουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ ως οργανισμού που ανήκει στο
  Υπουργείο Περιβάλλοντος, ταυτόχρονα με τη διάλυση των ΦΔΠΠ και την αντικατάστασή
  τους από τις ΜΔΠΠ ως τμήματα του ΟΦΥΠΕΚΑ, καταργεί την ανεξαρτησία που είχαν οι
  ΦΔΠΠ από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, οπότε η δουλειά τους και κυρίως οι
  γνωμοδοτήσεις τους δε θα μπορούν να είναι ανεξάρτητες και αντικειμενικές υπέρ του
  προστατευταίου αλλά θα υπόκεινται στις πιέσεις των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων
  τους.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:16 | Χρήστος Πανταζόπουλος

  Οι προστατευόμενες περιοχές δεν είναι εργοστάσια παραγωγής με ένταση κεφαλαίου ή εργασίας. Χρειάζονται εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στη διοίκηση και όχι διευθυντή παραγωγής που δεν διαθέτει επιστημονική γνώση επάνω στη βιοποικιλότητα και στο φυσικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση Διευθύντης θα πρέπει να οριστεί άτομο με εξειδικευμένη εμπειρία και μεταπτυχιακό/διδακτορικό σε καθαρά επιστημονικό θέμα δασολογίας-βιολογίας-φυσικού περιβάλλοντος.
  Τα άρθρα 27-43 να αποσυρθούνε και τα εκσυγχρονιστεί ο θεσμός των υπαρχόντων ΦΔ στην πλάτη των υπαλλήλων και άμισθων ΔΣ (ΑΜΙΣΘΩΝ) καλύπτει η πολιτεία τις υποχρεώσεις της ως προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ελληνική νομοθεσία για το φυσικό περιβάλλον και το μόνον που να μείνει να είναι η αναγνώριση της εργασίας των υπαλλήλων σε ΦΔ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:17 | Φορείς κ Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων

  Η δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», εν μέσω καραντίνας στην οποία έχει μπει η χώρα μας και κατ’οίκον περιορισμού των πολιτών, δεν προάγει τις αρχές της διαβούλευσης και της απρόσκοπτης συμμετοχής σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Aarhus, σχετικές οδηγίες ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, υπάρχει αδυναμία σύγκλισης συλλόγων, κινημάτων πολιτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ, αλλά και οργάνων των οποίων οι απόψεις είναι καίριες για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όπως πχ Επιτροπή Φύση 2000. Η απομακρυσμένη επαφή μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαδικασίες ζωντανού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων και οργάνων τα οποία αδυνατούν να συγκληθούν ώστε να λάβουν αποφάσεις.
  Ζητάμε λοιπόν να πράξετε το αυτονόητο και να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και τη σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
  Δεδομένου όμως ότι η δημόσια διαβούλευση κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, υποβάλλουμε τις παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε για πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ύστερα από μια πιο εκ βάθους μελέτη και σύγκλιση των οργάνων μας προκειμένου να παρθούν συλλογικές αποφάσεις:
  Η δημιουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ ως οργανισμού που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ταυτόχρονα με τη διάλυση των ΦΔΠΠ και την αντικατάστασή τους από τις ΜΔΠΠ ως τμήματα του ΟΦΥΠΕΚΑ, καταργεί την ανεξαρτησία που είχαν οι ΦΔΠΠ από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, οπότε η δουλειά τους και κυρίως οι γνωμοδοτήσεις τους δε θα μπορούν να είναι ανεξάρτητες και αντικειμενικές υπέρ του προστατευταίου αλλά θα υπόκεινται στις πιέσεις των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων τους.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:58 | Ελένη Κ.

  Γιατί εδώ δεν ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Δημόσιο για την επιλογή προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης?? (Άρθρο 85 «Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης 1.Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως κατ’ αναλογία με τα κριτήρια του άρθρου 85 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως εκάστοτε ισχύει».
  Τα άρθρα 2 και 3 δε συνάδουν. Πώς είναι δυνατό η υπηρεσία ιδιώτη στη θέση Γενικού Δ/ντή να αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία και να λαμβάνεται ως προϋπηρεσία στο δημόσιο χωρίς διορισμό μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 18:14 | Λάουρα

  παρ.2 «… να είναι ιδιώτες ….» και φυσικά προερχόμενοι από Ανώνυμες Εταιρείες περίεργων συμφερόντων. Γιατί;;; Γιατί να μην προέρχονται από το υφιστάμενο προσωπικό των ΦΔΠΠ;;; Μήπως δεν υπάρχουν τα απαραίτητα πτυχία; ή μήπως δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία;
  παρ.3 από τα αναγραφόμενα αντιλαμβανόμαστε πως ένας ιδιώτης που τοποθετήθηκε ΧΩΡΙΣ ΑΣΕΠ θα λάβει δημόσια προϋπηρεσία. Σωστά; ή κάνω λάθος;

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • Ήδη η ημερήσια διάταξη του κάθε ΔΣ από τους 36 ΦΔΠΠ περιλαμβάνει περίπου 20 θέματα, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μιας τεράστιας ατζέντας σε κάθε ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ. Ακόμη και αν κάποιες αρμοδιότητες δοθούν στους Γενικούς Διευθυντές, αυτοί είναι μόλις δύο γεγονός που συνεπάγεται πως αρκετά έγγραφα προς διεκπεραίωση θα καθυστερούν σημαντικά.

 • 16 Μαρτίου 2020, 13:24 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΔΠΠ

  Γενικοί Διευθυντές από τον Ιδιωτικό τομέα. Πραγματικός εκσυγχρονισμός του Συστήματος. Είναι βέβαιο πως δεν θα δούμε και μέλη της Επιτροπής που συνέταξε αυτό το Σχ. Νόμου σε αυτές τις θέσεις.