Άρθρο 16 Μείωση εφάπαξ τέλους υποβολής αίτησης

1. To εφάπαξ τέλος για την υποβολή εντός κύκλου της αίτησης του άρθρου 11 που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4001/2011υπέρ του Φορέα Αδειοδότησης, υπολογίζεται επί τη βάσει αξίας εξήντα (60) €/MW. Η ανώτατη αξία του εφάπαξ τέλους ορίζεται στον Κανονισμό και, σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.
2. Για την υποβολή αίτησης για τροποποίηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, το ύψος του τέλους ορίζεται στο ένα πέμπτο (1/5) του ποσού που προκύπτει από την παράγραφο 1.
Ειδικά σε περίπτωση αίτησης για τροποποίηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικής ενέργειας για αύξηση της ισχύος πέραν του 10% της αρχικά αναγραφείσας στη Βεβαίωση, Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή στην Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το τέλος για το πρόσθετο μέρος της ισχύος υπολογίζεται βάσει των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται επιπλέον του ποσού που προκύπτει από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

 • 18 Μαρτίου 2020, 07:10 | juwi Hellas AE

  Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να γίνονται αιτήσεις για περισσότερα από ένα Φ/Β έργα συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 20MW με κοινό σημείο διασύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή, τα έργα θα πρέπει να καταβάλουν εφάπαξ τέλος για την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τα συνολικά MW και όχι ανά έργο ξεχωριστά. Ο αιτών θα δεσμεύεται ότι τα έργα θα συμμετάσχουν σε κοινή ανταγωνιστική διαδικασία

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:48 | Enel Green Power Hellas

  Παράγραφος 2
  Θεωρούμε ότι αναλογικά με την περίπτωση της παραγράφου 1, πρέπει να υπάρχει όριο στα 2400 ευρώ (12.000/5)

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 16 Μαρτίου 2020, 12:27 | Νέστορας Κολοβός

  Δεν είναι σαφές ποια θα είναι η επίπτωση στα δημόσια έσοδα απ’ τη μείωση του εφάπαξ τέλους ούτε και ποιο το νόημα του πλαφόν στα 12.000€, που αντιστοιχεί σε 200MW. Πόσα έργα άραγε υπάρχουν ή προγραμματίζονται μεγαλύτερα από 200MW; Και γιατί δεν μπορούν να κατατμηθούν σε επιμέρους έργα των 199MW, που είναι ήδη μεγάλα;
  Ειδικά επί του Κεφαλαίου Γ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:
  Δεν εξηγείται πώς η δημιουργία κεντρικής δομής θα βελτιώσει τα “μεγάλα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υλικοτεχνική υποδομή”, καθώς και τη “διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια”, που αναφέρει η Αιτιολογική Έκθεση για τους σημερινούς Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Αν υπάρχουν κενά, καλύψτε τα. Αν κάπου διαπιστώνετε διοικητική ανεπάρκεια, αλλάξτε αιτιολογημένα τις διοικήσεις. Όμως αντί για αποκέντρωση της διοίκησης, με το νομοσχέδιο δημιουργείται άλλος ένας αθηνοκεντρικός φορέας. Αν όντως υπάρχει πρόβλημα διοίκησης, να εξεταστεί η ένταξη των ΦΔΠΠ ως 13 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και να μη γίνει άλλος ένας κεντρικός φορέας απλά και μόνο για την τακτοποίηση «ημετέρων» της εκάστοτε κυβέρνησης.

 • Το ιστολόγιο «Λιγνίτης, ο δικός μας μαύρος χρυσός» συμφωνεί καταρχήν με όλους όσους ζητούν παράταση της διαβούλευσης, ωστόσο, λόγω και των ειδικών συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία κορονοϊού, προτείνει τη συνολική απόσυρση του εντελώς προβληματικού νομοσχέδιου.

  Ειδικά για το Άρθρο 16:
  Δεν είναι σαφές ποια θα είναι η επίπτωση στα δημόσια έσοδα απ’ τη μείωση του εφάπαξ τέλους ούτε και ποιο το νόημα του πλαφόν στα 12.000€, που αντιστοιχεί σε 200MW. Πόσα έργα άραγε υπάρχουν ή προγραμματίζονται μεγαλύτερα από 200MW; Και γιατί δεν μπορούν να κατατμηθούν σε επιμέρους έργα των 199MW, που είναι ήδη μεγάλα;