Άρθρο 08 Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Στο άρθρο 18 του ν. 4014/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Μετά την 1.1.2021 όλα τα έγγραφα που αφορούν στην έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, περιλαμβανομένων των αιτήσεων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γνωμοδοτήσεων των φορέων της Διοίκησης, σχεδίων ΑΕΠΟ, καθώς και κάθε σχετική αλληλογραφία, διακινούνται αποκλειστικά μέσω του ΗΠΜ. Αποκλειστικά μέσω του ΗΠΜ θα διεξάγεται η δημόσια διαβούλευση, στις περιπτώσεις που απαιτείται».

 • 18 Μαρτίου 2020, 09:50 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Στο Άρθρο 08 «Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο» πρέπει να:
  • υπάρχει η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων από τον φορέα ενώ διατηρείται η ημερομηνία της υποβολής του αρχικού περιβαλλοντικού αιτήματος.
  • Υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης των απαιτούμενων πιστοποιητικών ISO, EMAS κλπ του άρθρου 01, ώστε να προβαίνει η αρμόδια Υπηρεσία στην παράταση της ισχύος ακόμη και των εν ισχύ ΑΕΠΟ στον αναφερόμενο χρόνο του άρθρου 1.
  • δοθούν κωδικοί πρόσβασης στους γνωμοδοτούντες φορείς και να ενημερωθούν όλες οι Υπηρεσίες για τον τρόπο λειτουργίας του ΗΠΜ. Τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία πολλοί φορείς δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη του ΗΠΜ και στέλνουν εγγράφως τις γνωμοδοτήσεις τους.
  • Ενημερώνεται- επικαιροποιείται το ΗΠΜ άμεσα με τις αλλαγές στη Νομοθεσία π.χ. δεν υπάρχει σήμερα η δυνατότητα υποβολής της τεχνικής έκθεσης αντί του φακέλου τροποποίησης του άρθρου 15 του Ν 4635/2019.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:41 | Σ. Καραθανάσης

  Το ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) λειτουργεί εδώ κι ενάμισι έτος. Παρ’ όλες τις ατέλειες του, όλα τα έγγραφα που αφορούν στην έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, περιλαμβανομένων των αιτήσεων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γνωμοδοτήσεων των φορέων της Διοίκησης, σχεδίων ΑΕΠΟ, καθώς και κάθε σχετική αλληλογραφία, διακινούνται μέσω του ΗΠΜ. Εντύπως κατατίθεται ένα έντυπο αντίγραφο της ΜΠΕ για έλεγχο από την Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή και ένα, μετά τον έλεγχο πληρότητας για διαβίβαση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το δεύτερο προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, και το πρώτο είναι απαραίτητο για να μπορέσει να πρωτοκολληθεί στην Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή, καθώς δεν εισέρχεται διαφορετικά στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και διακίνησης εγγράφων (Πρωτόκολλο) των Αρμόδιων Περιβαλλοντικών Αρχών, αφού τα διάφορα συστήματα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου δεν είναι συνδεδεμένα με το ΗΠΜ.

  Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να συνεχιστεί η διαδικασία ακριβώς όπως ισχύει μέχρι τώρα και να γίνει άμεσα αναβάθμιση του υφιστάμενου ΗΠΜ ώστε να περιλαμβάνει τις νέες ρυθμίσεις, να διορθώσει προβλήματα και σφάλματα τα οποία έχουν εντοπίσει όλοι οι χειριστές του, και να συνδεθεί με τα ηλεκτρονικά πρωτόκολλα των αντίστοιχων Αρμόδιων Περιβαλλοντικών Αρχών.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:27 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΑΣΕΠΠΕ

  Θα πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις για τους υπαλλήλους που θα χειρίζονται τις γνωμοδοτήσεις, όταν θα διαπιστώνεται ότι δεν ανταποκρίνονται γνωμοδοτώντας.
  Πρέπει να υπάρχει σαφής θεσμοθετημένη ευθύνη του υπαλλήλου που δεν γνωμοδότησε αν από τη μη γνωμοδότηση στο μέλλον υπάρξει περιβαλλοντική ζημία. Δεν αρκεί να θεωρείται θετική η γνωμοδότηση με την παρέλευση των ημερομηνιών.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 15:42 | MEDASSET

  Αναρωτιόμαστε με ποιο τρόπο θα διασφαλίζεται η δημόσια διαβούλευση, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι τα έγγραφα που αφορούν στην έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γνωμοδοτήσεων των φορέων της Διοίκησης, σχεδίων ΑΕΠΟ, καθώς και κάθε σχετική αλληλογραφία δε θα είναι ανοιχτά προς το ευρύ κοινό.

 • 17 Μαρτίου 2020, 15:42 | Ελένη Καλτσά, Χημ. Μηχανικός

  Θα πρέπει να αξιολογηθεί (με την συνδρομή των υπηρεσιών και μελετητών) και να εκσυγχρονιστεί το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο. Στην παρούσα φάση έχει ελλείψεις (και είναι λογικό). Για παράδειγμα, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, δεν υπάρχει πρόσβαση από όλες τις υπηρεσίες που γνωμοδοτούν ώστε να μπορεί ο φορέας να παρακολουθεί την εξέλιξη της μελέτης κλπ

 • Είναι αυτός ο περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία και συμμετοχής στη λήψη σχετικών αποφάσεων παραδεκτός; Μήπως στην Ελλάδα όπου το ποσοστό στον πληθυσμό επαρκούς κατάρτισης και χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων είναι ακόμα χαμηλό αυτός ο πλήρης αποκλεισμός άλλων μέσων υποβολής των απόψεων του κοινού αποκλείει πολλούς από τη διαδικασία; Μια αντιπαραβολή με το σχετικό ενωσιακό δίκαιο που θέτει τις ελάχιστες απαιτούμενες εγγυήσεις που κάνουν δυνατή τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων είναι πιθανό να φανερώσει σύγκρουση και όχι εναρμόνιση.

 • 16 Μαρτίου 2020, 12:14 | Νέστορας Κολοβός

  Εάν και εφόσον υποβάλλεται νέα ΜΠΕ, θα πρέπει να υπάρχει απ’ την αρχή η διαδικασία εξέτασης από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα. Επιπλέον και το πιο βασικό, το νομοσχέδιο δεν δίνει πουθενά την παραμικρή κατεύθυνση της βελτίωσης της απαράδεκτα χαμηλής ποιότητας των ΜΠΕ, που αποτελούν εκθέσεις ιδεών με παράθεση ευχολογίων, αναπαράγονται πανομοιότυπες με αντιγραφή+επικόλληση (copy+paste), τηρούν τον τύπο κι αποφεύγουν την ουσία.

 • Το ιστολόγιο «Λιγνίτης, ο δικός μας μαύρος χρυσός» συμφωνεί καταρχήν με όλους όσους ζητούν παράταση της διαβούλευσης, ωστόσο, λόγω και των ειδικών συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία κορονοϊού, προτείνει τη συνολική απόσυρση του εντελώς προβληματικού νομοσχέδιου.

  Ειδικά για το Άρθρο 8:
  Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο έχει κατασκευαστεί σε τρόπο που να πρέπει να συνδεθεί κανείς με κωδικούς ΑΑΔΕ. Προτείνεται να διαχωριστεί η είσοδος για «κατέβασμα» στοιχείων ή σχολιασμό, που να εξακολουθήσει να γίνεται με σύνδεση με κωδικούς ΑΑΔΕ, από την απλή θέαση στοιχείων, που πρέπει να είναι ελεύθερη, συμβάλλοντας στη διαφάνεια της πληροφόρησης των πολιτών.

 • 13 Μαρτίου 2020, 15:10 | Ι.ΜΑΧΑΙΡΑΣ

  Το ΗΠΜ τέθηκε σε καθολική λειτουργία για έργα και δραστηριότητες Α1 & Α2 κατηγορίας στις 10 / 10 / 2018 και γι’ αυτό θα πρέπει:
  1. Όλα τα έργα και οι δραστηριότητες Α1 & Α2 κατηγορίας που έχουν ΑΕΠΟ οι οποίες είναι αναρτημένες στον ισότοπο aepo.ypeka.gr να αποκτήσουν Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) μέσω του ΗΠΜ.
  2. Όλα τα έργα και οι δραστηριότητες Α1 & Α2 κατηγορίας που έχουν υποβάλει ΜΠΕ ή και Μελέτες Περιβάλλοντος για εγκρίσεις, ανανεώσεις ,Τροποποιήσεις ή και Ανανεώσεις – Τροποποιήσεις ΑΕΠΟ πριν την καθολική εφαρμογή του ΗΠΜ επιστρέφονται στους φορείς των για να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο ΗΠΜ σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
  3. Οι χρόνοι τήρησης της εμπρόθεσμης υποβολής των δεν θα επηρεαστεί από την ηλεκτρονική τους υποβολή στο ΗΠΜ και δίνεται επιπλέον χρόνος εμπρόθεσμης υποβολής άπαξ δύο (2) μηνών.

 • Δεδομένης της έκτασης του νομοσχεδίου, της πληθώρας από διατάξεις που χρήζουν σοβαρής ανάλυσης, του εντοπισμού σειράς από πολύ προβληματικές διατάξεις, και των τομέων που αγγίζει το νομοσχέδιο, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

 • 10 Μαρτίου 2020, 12:59 | ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩΣΧ. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

  Μετά τη διαδικασία γνωμοδοτήσεων και πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ θα πρέπει να μπορεί να ανεβαίνει στο ΗΠΜ τυχόν συμπληρωματικό τεύχος ΜΠΕ το οποίο θα περιγράφει τυχόν αλλαγές που επήλθαν στο στάδιο της διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων. Τό ίδιο θα πρέπει να ισχύει με τυχόν καινούργια διαγράμματα κάλυψης που αλλάζουν στην πορεία λόγω της διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων.

 • 9 Μαρτίου 2020, 14:08 | Κωστασ

  ίσως το ΗΠΜ, θα ήταν χρήσιμο να επεκταθεί και για την διαδικασία των ΣΜΠΕ.

 • 5 Μαρτίου 2020, 09:34 | Βασιλική

  Μέχρι στιγμής στο ΗΠΜ έχουν δικαίωμα εγγραφής μόνον όσοι έχουν δικαίωμα υπογραφής εγγράφων (Τμηματάρχες, Δ/ντες). Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που γνωμοδοτούν ή εισηγούνται (βλ. Τμήματα Περ/ντος προς Περιφερειακό Συμβούλιο) κατά την διαδικασία των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΠΜ.
  Υπάρχει πρόβλεψη για αυτή την περίπτωση?

  Πως θα γίνεται η διακίνηση της αλληλογραφίας??

  Σε ορισμένες Περιφέρειες σας υπενθυμίζουμε ότι η Δ/νση των Τμημάτων Περ/ντος είναι σε μία ΠΕ και τα υπόλοιπα Τμήματα Περ/ντος για να λάβουν μία υπογραφή από τον Δ/ντη της Δ/νσης πρέπει να περιμένουν το….ταχυδρομείο-με την υπογραφή του Διευθυντή- για να διεκπεραιωθεί η υπόθεση (αν δεν έχει χαθεί στην διαδρομή…που συμβαίνει κι αυτό!!). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει παράλληλα να γίνει και πλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων του Δημοσίου και να ολοκληρωθεί επιτέλους η ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων εντός των υπηρεσιών…διαφορετικά η επίτευξη των στόχων για ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων θα μείνει μόνο στα λόγια.