Άρθρο 59 Βιολογικά απόβλητα (άρθρο 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1, στοιχείο 19 της Οδηγίας 2018/851/ΕΕ)

Το άρθρο 41 του ν. 4042/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του παρόντος, τα βιολογικά απόβλητα θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να διαχωρίζονται και να ανακυκλώνονται στην πηγή είτε να συλλέγονται χωριστά και να μην αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων προκειμένου να υποβάλλονται σε ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και της χώνευσης, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και το προϊόν που προκύπτει από αυτή να πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας. Επιτρέπεται η κοινή με τα βιολογικά απόβλητα συλλογή αποβλήτων με παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης και κομποστοποίησης σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή ενδεχόμενα ισοδύναμα εθνικά πρότυπα για τις συσκευασίες που μπορούν να ανακτηθούν μέσω κομποστοποίησης και βιοαποδόμησης.
2. Οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παραγράφων 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους, διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους επαρκούς χωρητικότητας περιέκτες. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι φορείς των επιχειρήσεων των υπεραγορών τροφίμων, των παντοπωλείων, των οπωροπωλείων, των πρατηρίων άρτου, των πρατηρίων πώλησης ετοίμων φαγητών, των πρατηρίων ειδών ζαχαροπλαστικής/γαλακτοπωλείων/μπουγατσάδικων με παρασκευαστήριο, των λαϊκών αγορών, εννοουμένων όλων των ανωτέρω ανεξαρτήτως δυναμικότητας. Ως φορέας επιχείρησης νοείται κατά περίπτωση ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή της γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης κατά τις διατάξεις της ΚΥΑ 16228/2017 (Β΄ 1723).
3. Οι φορείς των επιχειρήσεων της παραγράφου 2 της παρούσας υποχρεούνται να εφαρμόσουν άμεσα τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από τον οικείο Δήμο.
4. Οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 3 της παρούσας επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.».

 • 18 Μαρτίου 2020, 07:01 | Εφη Δ.

  συμφωνώ:

  Τα νοικοκυριά και κυρίως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να επιτευχθεί ο σκοπός των καφέ κάδων, είναι απαραίτητη η χρήση αποκλειστικά πιστοποιημένων κομποστοποιήσιμων συσκευασιών με τις οποίες θα μπορούν να απορρίπτουν τα βιοαπόβλητα (οργανικά υπολείμματα)τους. Η χρήση διαφορετικών συσκευασιών δεν θα βοηθήσει στην κομποστοποίηση των αποβλήτων τους, οπότε δεν θα υπάρχει λόγος ύπαρξης ο καφές κάδος.

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:39 | Γιώργος Μαυριάς, Γεν. Δ/ντής ECOELASTIKA A.E. (ΣΕΔ ελαστικών)

  Πολύ σωστό

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:26 | Παναγιώτης

  Τα νοικοκυριά και κυρίως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να επιτευχθεί ο σκοπός των καφέ κάδων, είναι απαραίτητη η χρήση αποκλειστικά πιστοποιημένων κομποστοποιήσιμων συσκευασιών με τις οποίες θα μπορούν να απορρίπτουν τα βιοαπόβλητα (οργανικά υπολείμματα)τους. Η χρήση διαφορετικών συσκευασιών δεν θα βοηθήσει στην κομποστοποίηση των αποβλήτων τους, οπότε δεν θα υπάρχει λόγος ύπαρξης ο καφές κάδος.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:20 | Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΣΠΑΒ

  Άρθρο 59
  Εισηγητική έκθεση.
  Η παράγραφος 2 προβλέπει ρητά την υποχρέωση των φορέων των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και των λοιπών αναφερομένων σε αυτήν επιχειρήσεων να διαθέτουν επαρκούς χωρητικότητας περιέκτες για τη διασφάλιση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους δεδομένου ότι από αυτήν παράγεται ικανός όγκος του συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτων και οι φορείς τους είναι αναγκαίο και επιβεβλημένο να φέρουν την ευθύνη της ορθής διαχείρισής τους, η οποία θα συμβάλλει και στην πρόληψη της επιμόλυνσης των ανακυκλώσιμων υλικών που παράγεται εντός αυτών των επιχειρήσεων.
  Για την διευκόλυνση της ορθής τελικής διάθεσης των αποβλήτων προβλέπεται υποχρέωση των Δήμων που έχουν την ευθύνη για την συλλογή των απορριμμάτων να παρέχουν έκπτωση επί των δημοτικών τελών ανάλογη προς τις ποσότητες που κάθε φορέας διαθέτει εκτός δημοτικής συλλογής. Η τελική διάθεση πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένες μονάδες κομποστοποίησης ή αναερόβιας χώνευσης.
  Μονάδες αναερόβιας χώνευσης κατάλληλες για την αποστολή αυτή μπορούν να είναι οι ίδιες που υποδέχονται αγροτικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα και υποπροϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες 11 και 12 του άρθρου 4 του Ν. 4414/16.

  Επί του άρθρου.
  Προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:
  Στο τέλος της τροποποίησης του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 να προστεθεί μια παράγραφος ως εξής:
  5. Καθίσταται υποχρεωτική σε όλους του Δήμους η μείωση των δημοτικών τελών στους φορείς της παραγράφου 2, με την προϋπόθεση ότι τα οργανικά απόβλητα που προκύπτουν από τους χώρους εστίασης θα οδηγούνται σε νόμιμους τελικούς αποδέκτες προς ανακύκλωσή τους (π.χ. μονάδες βιοαερίου ή κομποστοποίησης).
  Μετά το τέλος της τροποποίησης του ν. 4042/2012:
  Οι κατηγορίες 11 και 12 του Πίνακα 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
  Βιοαέριο που προέρχεται από αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρωσίμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων. Στη Βιομάζα περιλαμβάνονται υπολείμματα τροφών και άλλων οργανικών υλών πλην αυτών που συλλέγονται κατά την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και καταλήγουν χωρίς διαχωρισμό στους ΧΥΤΑ, καθώς και ιλύς/λάσπη βιολογικών καθαρισμών που δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της στο σημείο παραγωγής της, εφόσον οι ετήσιες ποσότητες αυτών δεν υπερβαίνουν το 30% του συνόλου κατά βάρος ανά μονάδα ή το 20% κατά ενεργειακή απόδοση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:16 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

  Προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:
  Στο τέλος της τροποποίησης του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 να προστεθεί μια παράγραφος ως εξής:
  5. Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού υποχρεούνται να εφαρμόσουν άμεσα διαδικασία τιμολογιακής πολιτικής μείωσης των δημοτικών τελών ανά μοναδιαία ποσότητα βιοαποβλήτων (€/τν) σε όποια επιχείρηση της παραγράφου 2 της παρούσας συμβληθεί με νομίμως αδειοδοτημένο ιδιώτη τελικό αποδέκτη για τη διαχείριση και μεταφορά των βιοαποβλήτων (π.χ. μονάδες βιοαερίου ή κομποστοποίησης). Η μοναδιαία μείωση των δημοτικών τελών πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο ίση με την άμεση εξοικονόμηση του Δήμου που προκύπτει από το μέσο άμεσο μοναδιαίο κόστος διαχείρισης και μεταφοράς των βιοαποβλήτων στον εκάστοτε Δήμο. Η μοναδιαία αυτή μείωση θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση.

  Μετά το τέλος της τροποποίησης του ν. 4042/2012:
  Οι κατηγορίες 11 και 12 του Πίνακα 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
  Βιοαέριο που προέρχεται από αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρωσίμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων. Στη Βιομάζα περιλαμβάνονται υπολείμματα τροφών και άλλων οργανικών υλών πλην αυτών που συλλέγονται κατά την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και καταλήγουν χωρίς διαχωρισμό στους ΧΥΤΑ, καθώς και ιλύς/λάσπη βιολογικών καθαρισμών που δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της στο σημείο παραγωγής της, εφόσον οι ετήσιες ποσότητες αυτών δεν υπερβαίνουν το 30% του συνόλου κατά βάρος ανά μονάδα ή το 20% κατά ενεργειακή απόδοση.

  Αιτιολόγηση τροποποιήσεων:
  Με τον τρόπο αυτό μπορεί στον ιδιωτικό τομέα να ξεκινήσει άμεσα η ορθή διαχείριση των βιοαποβλήτων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποδομές στους οικείους Δήμους περί υλοποίησης χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
  Όποια επιχείρηση δύναται να εξασφαλίσει χωριστή συλλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική της δραστηριότητα και προβεί σε σύμβαση με υφιστάμενη μονάδα ιδιώτη για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων, θα επωφελείται μείωση των δημοτικών τελών που της αναλογούν, ανάλογα με την ποσότητα των βιοαποβλήτων που οδηγεί προς διαχείρηση και θα είναι αντίστοιχη του κόστους που θα πλήρωνε ο Δήμος για τη μεταφορά και διαχείριση των εν λόγω βιοαποβλήτων. Σε αυτή την περίπτωση, ο οικείος Δήμος θα είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αντίστοιχη μείωση των δημοτικών τελών, με την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε επιχείρηση προσκομίσει σχετική σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση της ποσότητας των βιοαποβλήτων που διαχειρίζεται σε μηνιαία βάση.
  Επίσης με την ετήσια αναπροσαρμογή κάθε Δήμος θα μπορεί να προσαρμόζει την μοναδιαια τιμή μείωσης ανάλογα με το άμεσο κόστος που θα έχει με την ολοκλήρωση των υποδομών του. Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει ως κίνητρο κατ ελάχιστο το άμεσο λειτουργικό μοναδιαιο κόστος διαχείρισης (gate fee, καύσιμο και ανταλλακτικά λειτουργίας και συντήρησης οχημάτων ανά τόνο αποβλήτου) και όχι το έμμεσο (προσωπικό, επενδύσεις κλπ) και κατά συνέπεια και ο Δήμος θα έχει όφελος από την τιμολογιακή αυτή πολιτική ή τουλάχιστον μηδενική επιβάρυνση σε ταμειακή βάση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:14 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

  Προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:
  Στο τέλος της τροποποίησης του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 να προστεθεί μια παράγραφος ως εξής:
  5. Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού υποχρεούνται να εφαρμόσουν άμεσα διαδικασία τιμολογιακής πολιτικής μείωσης των δημοτικών τελών ανά μοναδιαία ποσότητα βιοαποβλήτων (€/τν) σε όποια επιχείρηση της παραγράφου 2 της παρούσας συμβληθεί με νομίμως αδειοδοτημένο ιδιώτη τελικό αποδέκτη για τη διαχείριση και μεταφορά των βιοαποβλήτων (π.χ. μονάδες βιοαερίου ή κομποστοποίησης). Η μοναδιαία μείωση των δημοτικών τελών πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο ίση με την άμεση εξοικονόμηση του Δήμου που προκύπτει από το μέσο άμεσο μοναδιαίο κόστος διαχείρισης και μεταφοράς των βιοαποβλήτων στον εκάστοτε Δήμο. Η μοναδιαία αυτή μείωση θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση.

  Μετά το τέλος της τροποποίησης του ν. 4042/2012:
  Οι κατηγορίες 11 και 12 του Πίνακα 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
  Βιοαέριο που προέρχεται από αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρωσίμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων. Στη Βιομάζα περιλαμβάνονται υπολείμματα τροφών και άλλων οργανικών υλών πλην αυτών που συλλέγονται κατά την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και καταλήγουν χωρίς διαχωρισμό στους ΧΥΤΑ, καθώς και ιλύς/λάσπη βιολογικών καθαρισμών που δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της στο σημείο παραγωγής της, εφόσον οι ετήσιες ποσότητες αυτών δεν υπερβαίνουν το 30% του συνόλου κατά βάρος ανά μονάδα ή το 20% κατά ενεργειακή απόδοση.

  Αιτιολόγηση τροποποιήσεων:
  Με τον τρόπο αυτό μπορεί στον ιδιωτικό τομέα να ξεκινήσει άμεσα η ορθή διαχείριση των βιοαποβλήτων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποδομές στους οικείους Δήμους περί υλοποίησης χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
  Όποια επιχείρηση δύναται να εξασφαλίσει χωριστή συλλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική της δραστηριότητα και προβεί σε σύμβαση με υφιστάμενη μονάδα ιδιώτη για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων, θα επωφελείται μείωση των δημοτικών τελών που της αναλογούν, ανάλογα με την ποσότητα των βιοαποβλήτων που οδηγεί προς διαχείρηση και θα είναι αντίστοιχη του κόστους που θα πλήρωνε ο Δήμος για τη μεταφορά και διαχείριση των εν λόγω βιοαποβλήτων. Σε αυτή την περίπτωση, ο οικείος Δήμος θα είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αντίστοιχη μείωση των δημοτικών τελών, με την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε επιχείρηση προσκομίσει σχετική σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση της ποσότητας των βιοαποβλήτων που διαχειρίζεται σε μηνιαία βάση.
  Επίσης με την ετήσια αναπροσαρμογή κάθε Δήμος θα μπορεί να προσαρμόζει την μοναδιαια τιμή μείωσης ανάλογα με το άμεσο κόστος που θα έχει με την ολοκλήρωση των υποδομών του. Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει ως κίνητρο κατ ελάχιστο το άμεσο λειτουργικό μοναδιαιο κόστος διαχείρισης (gate fee, καύσιμο και ανταλλακτικά λειτουργίας και συντήρησης οχημάτων ανά τόνο αποβλήτου) και όχι το έμμεσο (προσωπικο, επενδύσεις κτλπ) και κατά συνέπεια και ο Δήμος θα έχει όφελος από την τιμολογιακή αυτή πολιτική ή τουλάχιστον μηδενική επιβάρυνση σε ταμειακή βάση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:04 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΑΣΕΠΠΕ

  Επί της παρακάτω πρότασης: «3. Οι φορείς των επιχειρήσεων της παραγράφου 2 της παρούσας υποχρεούνται να εφαρμόσουν άμεσα τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από τον οικείο Δήμο.»
  Για την εφαρμογή της ως άνω σε Δήμους οι οποίοι δεν έχουν εκκινήσει υλοποίηση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, οι εταιρείες της παραγράφου 2 θα πρέπει να συνεργάζονται με ιδιωτικές εταιρείες που θα συλλέγουν τα βιοαπόβλητα, ώστε να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο. Κίνητρο για τη συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες συλλογής βιοαποβλήτων θα μπορούσε να αποτελέσει η έκπτωση του κόστους των ιδιωτικών υπηρεσιών από τα δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων της παραγράφου 2.

 • 17 Μαρτίου 2020, 15:52 | Ολγα

  Συμφωνώ με την τοποθέτηση του χρήστη: Στέλιος

  Όλες οι επιχειρήσεις όπως και τα νοικοκυριά που παράγουν οργανικά απόβλητα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά κομποστοποιήσιμες σακούλες ???Αλλιώς θα πετάνε μέσα πλαστικές σακούλες απορριμμάτων (όπως βλέπω συνέχεια) μέσα στους καφέ κάδους .. Και αποτέλεσμα μηδέν ! Πάλι στην χωματερή θα καταλήξουν με τα υπόλοιπα … κρίμα η όλη προσπάθεια …

  Η ενημέρωση πρέπει να είναι συνεχής και με ένταση αλλιώς θα έχουμε ένα αποτυχημένο σύστημα αντίστοιχο με των μπλε κάδων !

 • 17 Μαρτίου 2020, 14:48 | Αλεξάνδρα Μ.

  Οι επιχειρήσεις και γενικά οι καταναλωτές που παράγουν βιοαπόβλητα θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά κομποστοποιήσιμες συσκευασίες και να τις απορρίπτουν υποχρεωτικά στους καφέ κάδους.

  Γιατί να υπάρχουν εξαιρέσεις?

  Τι διαφορά έχει ο φούρνος, με το κρεοπωλείο και το εστιατόριο ?
  Δεν θέλουμε να αξιοποιηθούν και να ανακυκλωθούν φυσικά όσα παραπάνω απόβλητα μπορούμε ? Καλύτερα να πηγαίνουν στις χωματερές ? Να γίνει συνήθεια σε όλους!

 • 17 Μαρτίου 2020, 14:32 | Στέλιος

  Όλες οι επιχειρήσεις όπως και τα νοικοκυριά που παράγουν οργανικά απόβλητα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά κομποστοποιήσιμες σακούλες ???

  Αλλιώς θα πετάνε μέσα πλαστικές σακούλες απορριμμάτων (όπως βλέπω συνέχεια) μέσα στους καφέ κάδους .. Και αποτέλεσμα μηδέν ! Πάλι στην χωματερή θα καταλήξουν με τα υπόλοιπα … κρίμα η όλη προσπάθεια …

 • 12 Μαρτίου 2020, 10:07 | ΧΑΡΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν βιοαπόβλητα (οργανικά υπολείμματα) θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά πιστοποιημένες κομποστοποιήσιμες συσκευασίες και να τις απορρίπτουν στους καφέ κάδους. Δεν θα πρέπει να αποτελεί απλά μια προτροπή αλλά υποχρέωση διότι αν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλη συσκευασία, υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης και τελικά αχρήστευσης του τελικού κομπόστ.
  Επίσης οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία,γήπεδα,πάρκα κ.α.) που έχουν οργανικά απόβλητα από κήπους, κλαδέματα, γρασίδι κτλ, πρέπει να συμπεριληφθούν στους υπόχρεους χρήσης του καφέ κάδου, με την κατάλληλη πάντα συσκευασία…

 • 11 Μαρτίου 2020, 10:27 | Παναγιώτης Γεροντόπουλος

  Βέβαια, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν βιοαπόβλητα (οργανικά υπολείμματα) θα πρέπει να χρησιμοποιούν κομποστοποιήσιμες αποκλειστικά σακούλες και να τις απορρίπτον στους καφέ κάδους. Επίσης θα πρέπει οι μονάδες κομποστοποίησης να είναι έτοιμες όταν οι επιχειρήσεις συλλέγουν τα βιοαπόβλητα. Προφανώς και αυτές οι διαδικασίες πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόγχρονα έτσι ώστε οι μονάδες επεξεργασίας να μην μείνουν χωρίς πρώτη ύλη.

 • 10 Μαρτίου 2020, 19:28 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

  ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

  Σύμφωνα με την αναφορά της παραγράφου 2, του νέου άρθρου 59.
  Για την επίτευξη των στόχων διαλογής στην πηγή (χωριστή διαλογή ) των βιοαποβλήτων, που προκύπτουν από τη δραστηριότητά (επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, επιχειρήσεων των υπεραγορών τροφίμων, των παντοπωλείων, των οπωροπωλείων, των πρατηρίων άρτου, των πρατηρίων πώλησης ετοίμων φαγητών, των πρατηρίων ειδών ζαχαροπλαστικής/γαλακτοπωλείων/μπουγατσάδικων με παρασκευαστήριο κ.ά. ) τους προτείνεται η οργάνωση και εφαρμογή των, διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους επαρκούς χωρητικότητας περιέκτες. (Καφέ κάδους)
  Επίσης σύμφωνα με την αναφορά της παραγράφου 1 του νέου άρθρου 59.
  Επιτρέπεται η κοινή με τα βιολογικά απόβλητα συλλογή αποβλήτων με παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης και κομποστοποίησης
  σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα.

  Σημειώνεται ότι στον Εθνικό στόχο της χωριστής διαλογής των βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβάνονται και η εκτροπή μέσω ανάκτησης των βρώσιμων ελαίων και λιπών, απόβλητα με παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης και κομποστοποίησης.
  Στην παραγράφων 7. Αποχέτευση – Στερεά και Υγρά Απόβλητα του Αρθρου 5. Γενικοί Υγειονομικοί Οροί και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Επιχειρήσεων της 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, και στην (ίί) υποπαράγραφο –Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, αναφέρεται και η απαίτηση διαχείριση της παράγωγης αποβλήτων μαγειρικών λιπών και ελαίων .

  Όποτε στην νέα απαίτηση προτείνω και καλό θα είναι να προστεθεί η εφαρμογή εντός της επιχείρησής τους ,
  επαρκούς χωρητικότητας περιέκτες ( δοχεία ), για την χωριστή συλλογή των διαχωρισθέντα στην πηγή μαγειρικών λίπων και έλαιων και την εγκατάσταση και εφαρμογή του κατάλληλου λιποσυλλέκτη, που έχει την δυνατότητα να παγιδεύει όσο λίπη και έλαια, δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν στην πηγή. Η συλλογής των μαγειρικών ελαίων και λιπών, θα αποδίδεται προς αξιοποίηση στις εγκεκριμένες επιχειρήσεις αποκομιδής λιπών και ελαίων (Ιδιωτικές – Οργανισμών και Φορέων κ.ο.κ).
  Η αναφορά εφαρμογών περιβαλλοντικών μέτρων σε νόμους , πιστεύω ότι θα έχει το κατάλληλο αποτέλεσμα, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ (Πολ. Μηχανικός

 • 10 Μαρτίου 2020, 14:49 | Μιχάλης Γκαραγκάνης

  Στην λίστα των υπόχρεων επιχειρήσεων της παρ. 2 πρεπει να προστεθούν σαφώς ιχθυοπωλεία και κρεοπωλεία όπως και κρεαταγορές/ιχθυαγορές-ιχθυόσκαλες