Άρθρο 39 Συνεργασία με Περιφέρειες

1. Για την επικαιροποίηση ή τροποποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, ο ΟΦΥΠΕΚΑ υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα Σχέδια Διαχείρισης, κατόπιν της γνωμοδότησης της αντίστοιχης Περιφέρειας που επισυνάπτεται υποχρεωτικά.
2. Για την εκπλήρωση του έργου τους, οι Περιφέρειες, κατά την κατάρτιση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης αυτών, του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), συνεργάζονται με τις ΜΔΠΠ που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της περιφέρειάς τους, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμβατότητα των Προγραμμάτων αυτών με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου καλεί τους Προϊσταμένους των ΜΔΠΠ και τους Συντονιστές των Επιτροπών Διαχείρισης των ΜΔΠΠ εντός της χωρικής αρμοδιότητας της αντίστοιχης Περιφέρειας στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά τις οποίες υποβάλλονται προς έγκριση τα Προγράμματα του προηγουμένου εδαφίου ή οι Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 37 ή συζητούνται θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:38 | Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης

  Επισημαίνοντας το τεράστιο έργο που επιτελεί η θηροφυλακή των κυνηγετικών οργανώσεων εδώ και 20 χρόνια θεωρούμε ότι στις μορφές διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, όπως τις αναφέρει το εν λόγω νομοσχέδιο, πρέπει να προβλέπεται και συμμετοχή εκπροσώπου αναγνωρισμένης και συνεργαζόμενης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικής οργάνωσης, ειδικά για τη συμβολή στο σημαντικό πεδίο της φύλαξης. Η φύλαξη με τα μέχρι σήμερα μοντέλα διοίκησης στις προστατευόμενες περιοχές δεν έχει αποτελέσει προτεραιότητα.
  Αντίθετα η εμπειρία με τη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, οι εκατοντάδες χιλιάδες έλεγχοι και οι χιλιάδες μηνύσεις σε παραβάτες, αλλά και το προσωπικό και ο εξοπλισμός των κυνηγετικών οργανώσεων μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα στις προσπάθειες όλων για τον περιορισμό και την εξάλειψη της λαθροθηρίας.
  Η πολύχρονη εμπειρία και η καθολική αναγνώριση του έργου των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων θα μπορέσει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τα άρθρα 37, 38, 39 και 40 του παρόντος νομοσχεδίου.

 • 18 Μαρτίου 2020, 06:34 | Διονυσία Χατζηλάκου

  Παράγραφος 2. Η πρόνοια για συμβατότητα μεταξύ του Περιφερειακού σχεδιασμού και των επιμέρους προγραμμάτων του και των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών Natura, η οποία εισάγεται στο παρόν άρθρο, είναι εξαιρετικά θετική. Όμως θα πρέπει να διυκρινιστεί μέσα από ποιό μηχανισμό/ διαδικασία θα διασφαλιστεί η συμβατότητα αυτή. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που οι απόψεις Περιφέρειας και Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών διίστανται, ποιά άποψη θα υπερισχίσει; Λογικά, θα πρέπει να υπερισχύουν τα εγκεκριμένα ΣΔ, αλλά αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί.

 • Προκειμένου η Περιφέρεια και οι Δήμοι να γνωμοδοτούν ξεχωριστά κατά την επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης σημαίνει ότι έχουν εξειδικευμένη γνώση επί θεμάτων βιοποικιλότητας και πραγματικό σκοπό την προστασία και διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων μέσω της διαχείρισης. Ακόμη και αν οι περιφέρειες διαθέτουν Δ/νσεις Περιβάλλοντος και σε πολλές περιπτώσεις ασχολούνται με θέματα βιοποικιλότητας γενικά λόγω του όγκου εργασιών που έχουν, οι Δήμοι δεν διαθέτουν τέτοια Δ/νση και ως επί το πλείστον το περιβάλλον ως έννοια γενική αποτελεί αρμοδιότητα των Αντιδημάρχων πρασίνου και καθαριότητας.
  Κρίνεται απαραίτητο να διαβουλεύονται με τις ΜΔ σχετικά και να εκφέρουν άποψη αλλά όχι να γνωμοδοτούν καθώς μία αρνητική εισήγηση ενδεχομένως να θέσε σε κίνδυνο κάποιο προστατευτέο είδος ή τύπο οικοτόπου.

 • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού είναι καταρχάς αντίθετη με το περιεχόμενο αυτού του άρθρου. Όποιο και να είναι το σχήμα που τελικά θα αποφασιστεί, προτεραιότητα δεν πρέπει να έχουν οι απόψεις των Περιφερειών, αλλά της Ευρωπαϊκής πολιτικής (Πράσινη Συμφωνία), δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη που δημιούργησε το δίκτυο NATURA2000 και ότι η Πράσινη Συμφωνία θέτει τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή ως βασικούς πυλώνες της πολιτικής της. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού συμφωνεί απόλυτα τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 10:44 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Αναφέρεται για συντονιστές Επιτροπών Διαχείρισης των ΜΔΠΠ, κάτι που στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει.

 • – Παράγραφος 1: Γιατί ξεχωρίζει η περιφέρεια από τους φορείς που γνωμοδοτούν για τα σχέδια διαχείρισης; Θεωρείται τόσο σημαντικό να τονιστεί ότι στο προτεινόμενο ΣΔ πρέπει να επισυνάπτεται η γνωμοδότηση της περιφέρειας αλλά δεν προβλέπεται με τον ίδιο ξεχωριστό τρόπο η γνωμοδότηση των επιτροπών διαχείρισης των επιμέρους ΠΠ; Είναι προβληματική αυτή η λογική.
  – Παράγραφος 2: Πολύ θετική πρόβλεψη, ο σχεδιασμός των αυτοδιοικήσεων Α και Β βαθμού πρέπει να μην αντιστρατεύεται τους στόχους των εγκεκριμένων ΣΔ των ΠΠ αλλά να εναρμονίζεται με αυτά.

 • 16 Μαρτίου 2020, 20:23 | DALAKA

  Τα Σχέδια Διαχείρισης όλων των περιοχών Natura τα συντάσσει σήμερα το ΥΠΕΝ με το έργο των ΕΠΜ που υλοποιείται και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2021. Το κάθε ΣΔ θα αφορά μία ομάδα περιοχών Natura η οποία δεν θα αντιστοιχεί στις ομάδες των 24 ΜΔΠΠ. Και δεν γίνεται αυτό να αλλάξει σήμερα γιατί το έργο έχει ανατεθεί και υλοποιείται με βάση κάποια συγκεκριμένη λογική. Αυτά τα ΣΔ θα εγκριθούν με ΥΑ ή ΚΥΑ και θα κληθούν να τα υλοποιήσουν οι 24 ΜΔΠΠ. Αυτό θα φέρει κάποιες δυσκολίες (αναφέρονται σχετικά σχόλια το άρθρο 34, παρ. 1). Κατά την επικαιροποίηση των ΣΔ θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά γιατί στην πραγματικότητα δεν θα γίνει επικαιροποίηση αλά σύνταξη νέων ΣΔ γιατί θα πρέπει να αφορούν τις νέες ομάδες Natura (μία ανά ΜΔΠΠ).
  Εκτός αυτού η υποχρεωτική γνωμοδότηση της Περιφέρειας μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει. Καθώς τα ΣΔ δεν συντάσσονται ανά Περιφέρεια, θα πρέπει για κάθε ΣΔ να έχουμε γνωμοδοτήσεις από 2 ή και 3 Περιφέρειες. Και κάθε Περιφέρεια μα γνωμοδοτεί για 2 ή και 3 ΣΔ. Το πιο σοβαρό όμως είναι ότι οι Περιφέρειες ούτε γνωρίζουν ούτε διαθέτουν χρόνο να ασχοληθούν με τη διαχείριση των ΠΠ.

  Πολύ περισσότερο ισχύουν όλα τα παραπάνω για τους Δήμους (άρθρο 40)

 • 13 Μαρτίου 2020, 17:21 | The Green Tank

  1. Δεν θεωρείται σκόπιμο η Περιφέρεια και οι δήμοι να γνωμοδοτούν ξεχωριστά κατά την επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης (τροποποίηση δεν προβλέπεται). Κρίνεται απαραίτητο η διαδικασία αυτή να ανατεθεί στις Συμβουλευτικές Επιτροπές της εκάστοτε ΜΔΠΠ και η Περιφέρεια και οι Δήμοι ως ισότιμοι εμπλεκόμενοι φορείς να συμμετέχουν.

  2. Θετική θεωρείται η πρόβλεψη συνεργασίας μεταξύ των ΜΔΠΠ και των Περιφερειών και Δήμων για τον από κοινού προγραμματισμό των δράσεων τους. Πέραν από τη διασφάλιση της συμβατότητας των Προγραμμάτων με τα Σχέδια Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, πρέπει να προβλέπεται και η συμβολή στην εφαρμογή και υλοποίηση τους. Η πρόβλεψη αυτή θα είναι καθοριστικής σημασίας για την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

 • 10 Μαρτίου 2020, 11:11 | Αντώνης Μπαρνιάς

  Με ποιο τρόπο έχουν οι ΜΔΠΠ της ευθύνη της διαχείρισης ενώ παράλληλα δεν έχουν αντικείμενο φύλαξης/επόπτευσης, υλοποίησης – και όχι υποστήριξης – προγραμμάτων διαχείρισης, παροχής αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων, διαχείρισης εκτάσεων ή υποδομών της περιοχής ευθύνης του κ.λπ.