Άρθρο 43 Μεταβατικές Διατάξεις

1. Από τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του ν. 4519/2018 (Α’ 25) και ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός διάδοχος των καταργούμενων νομικών προσώπων καθώς και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ). Για τους πρώτους έξι μήνες της λειτουργίας του την διοικητική υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Κατά την έναρξη της λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ και μέχρι την πρόσληψη προσωπικού μέσω των διαδικασιών ΑΣΕΠ, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η απόσπαση προσωπικού στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τις αποσπάσεις αυτές δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του Φορέα ανά κατηγορία και κλάδο, και μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται από το Δ.Σ. του Φορέα μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός. Στη συνέχεια αποσπώνται οι επιλεγέντες υπάλληλοι με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα.
3. Το πάσης φύσεως προσωπικό των ΦΠΔΔ μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ και τοποθετείται στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που συνιστώνται, όπως αυτές περιγράφονται και αντιστοιχούν στους καταργούμενους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Παραρτήματος Ι.
4. Εκκρεμείς δίκες των φορέων που καταργούνται συνεχίζονται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ.
5. Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους φορείς, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 υλοποιούνται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος είναι καθολικός τους διάδοχος ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότησή τους.
6. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και πόροι των φορέων που καταργούνται μεταφέρονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ.
7. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των καταργούμενων ΦΔΠΠ καθώς και κάθε σκοπός που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης των προστατευόμενων περιοχών καθώς και της διατήρησης της βιοποικιλότητας εκπληρώνονται και ασκούνται εφεξής από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.
8. Μέχρι την τελική επιλογή των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων τοποθετούνται προσωρινά Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:20 | Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Σχετικά με τα άρθρα 34 και 43 που αφορούν τη στελέχωση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών οι υπάλληλοι που τώρα υπάρχουν, δε γνωρίζουν ακόμη πως θα γίνει αξιολόγηση του υφιστάμενου προσωπικού (ίσως πριμοδοτηθεί η συναφής προϋπηρεσία), ούτε είναι ακόμη γνωστό πόσο γρήγορα θα τρέξει ο ορισμός ΔΣ για τον νέο οργανισμό που συστήνεται. Αλλά αναφέρεται στο Νομοσχέδιο ότι προβλέπεται πρόσληψη προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ, επομένως ο σύλλογος θα μπορούσε να ζητήσει τη στελέχωση καθεμιάς μονάδας με τουλάχιστον έναν Μηχανικό Περιβάλλοντος ώστε στα σχετικά οργανογράμματα να προβλεφθεί. (Τώρα οι περισσότεροι από τους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης δεν έχουν ΠΕ Μηχανικό Περιβάλλοντος, αλλά ΠΕ Περιβάλλοντος, ή άλλες ειδικότητες βιολόγους, δασολόγους κλπ).
  (1) Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το πάσης φύσεως προσωπικό των ΦΔ μεταφέρεται στον ΟΦΥΠΕΚΑ με την ίδια σχέση εργασίας (δηλαδή ορισμένου χρόνου) και τοποθετείται στις αντίστοιχες ΜΔΠΠ. Θα πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος στελέχωσης των φορέων. (2) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η μετάβαση του υφιστάμενου προσωπικού των ΦΔΠΠ στις νέες ΜΔΠΠ που δημιουργούνται, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο Νόμου (επί του Άρθρου 32) αναφέρεται πως το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στους ΦΔΠΠ θα μεταφερθεί στον Οργανισμό, και θα αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία προκειμένου να καλύψει τις θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Δεν είναι επομένως ξεκάθαρο ποιος και πως θα αξιολογήσει το υφιστάμενο προσωπικό το οποίο τονίζεται πως έχει τοποθετηθεί στις θέσεις αυτές προφανώς μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ. Το προσωπικό εργάζεται για περισσότερο από 12 έτη στους ΦΔΠΠ, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία στο αντικείμενό του καλύπτοντας προφανώς πάγιες και διαρκείς ανάγκες .
  Η αναγκαιότητα αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού είχε τουλάχιστον αναγνωριστεί στο Ν.4519/2018 με σχετική διάταξη η οποία προέβλεπε ειδική μοριοδότηση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία πρόσληψης του τακτικού προσωπικού (άρθρο 7Α Ν.4605/2019).
  Στις παραγράφους 5-6 αναφέρεται ότι δικαιούχος όλων των προγραμμάτων και των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων των υφιστάμενων ΦΔΠΠ, καθίσταται ο ΟΦΥΠΕΚΑ από τη στιγμή του διορισμού του Διοικητικού του Συμβουλίου, οι διαδικασίες ωστόσο που θα απαιτηθούν για την πλήρη μετάβαση οικονομικών στοιχείων και την εντέλει επικαιροποίηση/ενημέρωση των Τεχνικών Δελτίων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα είναι αναμφίβολα χρονοβόρες δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων και πιθανόν μεγάλες μειώσεις στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για την προστασία του περιβάλλοντος.

 • 18 Μαρτίου 2020, 03:56 | Χρήστος

  Δουλεύοντας επί πάνω από 12 χρόνια σε Φορέα Διαχείρισης, θα ήθελα να πω σε όλους ότι καλά κάνει ο υπουργός σε ότι λέει και θέλει να πράξει. Όχι ότι τα λέει σωστά, αλλά για την πολιτική ιδεολογία της παρατάξεως του καλά κάνει και κάνει ότι βλέπετε και ότι θα δείτε στο μέλλον. Αυτός δεν φταίει, έτσι έμαθε στην παράταξη που είναι, δεν μπορεί να βγει από τον δρόμο που του μάθανε. Προφανώς και άλλοι λίγο, άλλοι πολύ, πάνω κάτω τα ίδια έκαναν όσοι κυβέρνησαν εδώ και χρόνια όσο αφορά το ζήτημα το δικό μας, το ζήτημα της ομηρίας μας. Έχουμε δεκάδες προβλήματα, δεν έχει νόημα να τα πω και εγώ, έχουν αναφερθεί και τα ξέρετε όλοι. Ήθελα ουσιαστικά να πω και θα επιμείνω σε αυτό, ότι την μεγαλύτερη ευθύνη για μένα έχουν αυτοί που διοικούν εδώ και χρόνια τον «σύλλογο εργαζομένων» (ο θεός να τον κάνει). Αυτοί φταίνε και η ατολμία τους τόσα χρόνια, για την κατάσταση που βιώνουμε, αυτοί φταίνε που ήταν με το «δος ημίν σήμερον», αυτοί φταίνε που δεν βρέθηκε λύση ως τώρα. Απλά λουστειτε τα συνάδελφοι και μην σκατε. Στην ίδια μοίρα είμαστε σχεδόν όλοι (κάποιοι θα επιζήσουν και μετά από αυτό), για μένα και τους περισσότερους από εσάς, ίσως η καθημερινότητα αλλάξει. Οπότε σας εύχομαι καλή συνέχεια και να είσαστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα σε όλους και όλες και ελπίζω να «περάσει» το μήνυμα μου.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο που σπαταλησατε να το διαβάσετε.

  Χρήστος – Πάτρα.

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:06 | Δέσποινα Ανδρονικίδη

  Γενική παρατήρηση από την άποψη της διαχείρισης πράξεων των ΦΔΠΠ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ:

  Θεσμικές αλλαγές αυτής της έκτασης σε Δικαιούχους πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ακόμα και αν είναι ορθής κατεύθυνσης, απαιτούν μεγάλο πλήθος ενεργειών της Διοίκησης ,σε νομοθετικό και σε διαχειριστικό επίπεδο, σημαντικό χρόνο προσαρμογής και στην παρούσα χρονική περίοδο (και συγκυρία) υπάρχει σημαντική πιθανότητα να υπάρξει αξιοσημείωτη καθυστέρηση στην υλοποίηση των πράξεων, με δυσμενή επίπτωση τόσο στα αναμενόμενα αποτελέσματα τους, όσο και στην απορρόφηση των αντίστοιχων κονδυλίων της Βιοποικιλότητας.

  Προτείνεται:
  -Οι μεταβατικές διατάξεις να επιτρέπουν τη συνέχιση υλοποίησης των πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, με το υπάρχον καθεστώς των ΦΔΠΠ και τις υπάρχουσες ομάδες έργου μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου (δηλαδή ως το τέλος 2023) ή τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση όλων νομοθετικών και θεσμικών ενεργείων που θα επιτρέψουν στον νέο Φορέα να είναι πλήρως λειτουργικός.
  -Το προσωπικό των ΦΔΠΠ, το οποίο διαθέτει πλέον σημαντική γνώση/εμπειρία σε θέματα των περιοχών ευθύνης τους, στις διαδικασίες / απαιτήσεις υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, να αξιοποιηθεί πλήρως στη στελέχωση του νέου Φορέα.

  Αναλυτικότερη τεκμηρίωση των ανωτέρω:

  Α) Παρούσα φάση υλοποίησης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ:
  Η Διαχειριστική Αρχή του τομεακού ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, μετά από περίοδο αναμονής των αποφάσεων του ΥΠΕΝ για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας των ΦΔΠΠ, προχώρησε, σε συνεννόηση με το Υπουργείο, στον σχεδιασμό και έκδοση Πρόσκλησης που εξειδίκευε (δέσμευε) κονδύλια του ΕΠ (περίπου 40 εκ.€) και έδινε οριζόντιες κατευθύνσεις προς όλους τους ΦΔΠΠ για το περιεχόμενο των πράξεων (προφανώς λαμβάνοντας υπόψη το σύστημα διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών όπως οριζόταν στον Ν. 4519/2018 του ΥΠΕΝ, το οποίο προέβλεπε 36 ανεξάρτητους ΦΔΠΠ / Δικαιούχους). Σημαντικό στοιχείο στην Πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι η υποχρέωση άνω του 50% του προϋπολογισμού των πράξεων των ΦΔΠΠ να κατευθύνεται προς διαχειριστικές δράσεις προστασίας ειδών / οικοτόπων, σε συμφωνία με το PAF και την Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα, καλύπτοντας έτσι ορισμένες ανάγκες της χώρας και επαναλαμβανόμενες συστάσεις/απαιτήσεις της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της ΕΕ. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τα κονδύλια αυτά είναι και τα μόνα που αφορούν δράσεις διαχείρισης και όχι μελετητικές / σχεδιαστικές ενέργειες (οι οποίες είναι επίσης πολύ σημαντικές).
  Αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένες 18 πράξεις υφιστάμενων ΦΔΠΠ με προϋπολογισμό περίπου 18 εκ. €, εκ των οποίων περίπου το 60% σχετίζεται με διαχειριστικές δράσεις. Περίπου13 εκ € των ανωτέρω προβλέπεται να υλοποιηθούν μέσω υποέργων υλοποίησης με Ίδια Μέσα. Αναμένεται άμεσα ένταξη και άλλων πράξεων των οποίων η αξιολόγηση έχει προχωρήσει σημαντικά (επιπλέον 8-10 εκ) και ακολουθούν οι προτάσεις των νέων ΦΔΠΠ.
  Σε όλους τους ΦΔΠΠ των ενταγμένων πράξεων έχουν δοθεί οδηγίες υλοποίησης, βάσει της τωρινής δομής των πράξεων / ΤΔΠ και αρκετοί Φορείς, σε συνεννόηση με τη Διαχειριστική Αρχή, έχουν προγραμματίσει ή/και αρχίσει διαδικασίες αναθέσεων, συμβασιοποιήσεων, καθώς και ενέργειες για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση μελετών ή και έργων.

  Β) Πρακτικά θέματα που δημιουργούνται με τις αλλαγές που προτείνει το νομοσχέδιο, εφόσον οι μεταβατικές διατάξεις δεν προβλέψουν επαρκές διάστημα για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών:

  Για την υλοποίηση πράξεων του ΕΣΠΑ απαιτούνται:
  I. Σαφές θεσμικό πλαίσιο του Δικαιούχου (νομική οντότητα, αρμοδιότητες, θέματα εφορίας / ΑΦΜ, αποφασίζοντα όργανα / τμήματα / λειτουργικές μονάδες, τρόπος λειτουργίας τους και διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, οικονομικής διαχείρισης, κλπ)
  II. Επαρκής προσδιορισμός και συγκεκριμένη στελέχωση των θέσεων εργασίας που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων
  III. Επαρκώς προσδιορισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και δείκτες
  IV. Ορθός σχεδιασμός της μεθοδολογίας υλοποίησης της κάθε πράξης, μέσω υποέργων, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ. Μέρος πράξης που θα υλοποιηθεί με Ίδια Μέσα απαιτεί σχετική απόφαση της Διοίκησης του Δικαιούχου (ΑΥΙΜ), στην οποία περιγράφονται ο τρόπος και τα μέσα υλοποίησης, με προσδιορισμό της ομάδας έργου και του τρόπου εμπλοκής του προσωπικού, αναφορά στις προκηρύξεις προμηθειών/ υπηρεσιών / έργων, κάτω των 60.000€, χωρίς ΦΠΑ, που θα χρειαστούν για την υλοποίηση των δράσεων. Οι διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων αυτών περιλαμβάνονται στο πλαίσιο υποέργου υλοποίησης με Ίδια Μέσα, και η Διαχειριστική Αρχή δύναται να διενεργεί δειγματοληπτικούς κατασταλτικούς ελέγχους στις διαδικασίες ανάθεσης. Αντίθετα, προκηρύξεις άνω των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ, αποτελούν ξεχωριστά υποέργα και απαιτείται προέγκριση δημοπράτησης και σύμβασης από την ΕΥΔ, μέσω του ΟΠΣ
  V. Λειτουργικές διαδικασίες χρηματοδότησης της πράξης (ορισμός υπολόγου, υπεύθυνου λογαριασμού, τραπεζικός λογαριασμός και λογιστική μερίδα που να ανταποκρίνονται στην εκάστοτε πράξη συγκεκριμένου Δικαιούχου, κλπ)
  VI. Διάφορα άλλα θέματα (π.χ. νέα έκδοση κωδικών ΟΠΣ , ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ)

  Οι προτεινόμενες αλλαγές του νομοσχεδίου επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στα δεδομένα και τη δομή των πράξεων που εντάχθηκαν ή υποβλήθηκαν και αξιολογούνται στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
  Στην ουσία με τη συνένωση ΦΔΠΠ (από 36 ΦΔΠΠ είτε σε έναν Φορέα είτε σε 24 διακριτές αναθέτουσες αρχές), θα απαιτηθεί χρονοβόρος διαχειριστικός επανασχεδιασμός όλων των πράξεων των ΦΔΠΠ και επαναπροσδιορισμός όλων των προαναφερθέντων σημείων ένα προς ένα (η διαδικασία αυτή αφορά τόσο τις ενταγμένες, όσο και τις υποβληθείσες προτάσεις των ΦΔΠΠ). Έτσι, όταν και εφόσον επιλυθούν όλα τα θεσμικά θέματα (οποιαδήποτε θεσμική εκκρεμότητα θα μπορούσε δυνητικά να καθυστερήσει / σταματήσει τις πράξεις), θα απαιτηθούν τροποποιήσεις αποφάσεων ένταξης, Τεχνικών Δελτίων Πράξεων , Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ), Τεχνικών Δελτίων Υποέργων και διαδικασιών ανάθεσης, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.

  Κατωτέρω αναφέρονται, ενδεικτικά, συγκεκριμένα θέματα και παρατηρήσεις που ανακύπτουν από τα προβλεπόμενα στο νομοσχεδίου:
  – Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, μόλις οριστεί το ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ καταργούνται τα νομικά πρόσωπα των ΦΔΠΠ, άρα οι Δικαιούχοι των πράξεων, με αποτέλεσμα να σταματάνε οι πράξεις μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι προαναφερθείσες θεσμικές απαιτήσεις του ΕΣΠΑ για τους Δικαιούχους πράξεων. Παράλληλα, μέχρι τότε, σταματά η χρηματοδότηση των πράξεων και επομένως οι πληρωμές των συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί
  – Η οργανωμένη υποστήριξη του νέου ΔΣ και η επαρκής ενημέρωση / αντίληψή του για όλα τα επιμέρους θέματα που αντιμετωπίζουν οι ΦΔΠΠ όλης της χώρας, ώστε να λαμβάνει τις πρέπουσες αποφάσεις, απαιτεί χρόνο. Ακόμα και αν υπήρχαν άμεσα πλήρως στελεχωμένες Διευθύνσεις του νέου Φορέα, θα απαιτείτο σημαντικός χρόνος μέχρι την αποκατάσταση επαρκών διαδικασιών επικοινωνίας με τις νέες ΜΔΠΠ όλης της χώρας, ώστε να προχωρά απρόσκοπτα η υλοποίηση των πράξεων.
  – Βάσει διαχειριστικής εμπειρίας, σημειώνεται ότι υπάρχει πιθανότητα στην πράξη να μη λειτουργήσει επαρκώς η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για 6μηνη υποστήριξη του νέου Φορέα από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και άρα να υπάρξει καθυστέρηση στην υλοποίηση των πράξεων
  – Ο νέος Φορέας, οι Διευθύνσεις του, τα εμπλεκόμενα στις πράξεις Τμήματά του και Μονάδες του πρέπει να επαναξιολογηθούν για την διοικητική και επιχειρησιακή τους επάρκεια, άρα πρέπει να υπάρχουν όλοι οι απαιτούμενοι κανονισμοί λειτουργίας, καθώς και επαρκής στελέχωση της νέας δομής με κατάλληλο προσωπικό.
  – Κάθε συνένωση ΦΔΠΠ απαιτεί επανεξέταση και επαναπροσδιορισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των αρχικών τους πράξεων. Ενδεικτικά, θα πρέπει να εξεταστεί:
  α) Αν οι προτεινόμενες δράσεις στις διάφορες περιοχές παραμένουν στην αρμοδιότητα της νέας ΜΔΠΠ και αν όχι, αν θα τις αναλάβει η ΜΔΠΠ που έχει αρμοδιότητα στην αντίστοιχη περιοχή, προφανώς με μετακίνηση των αντίστοιχων δαπανών
  β) Αν υπό τη νέα ΜΔΠΠ υπάρχουν ομοειδείς προμήθειες ή υπηρεσίες των αρχικών πράξεων που θα πρέπει να ομαδοποιηθούν και αν ναι, να αποφασιστεί αν θα γίνει ανάθεση του συνόλου τους . Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί αν προκύπτουν νέα υποέργα, για τα οποία θα απαιτείται διαδικασία προεγκρίσεων από την ΕΥΔ
  γ) Αν οι Ομάδες Έργου παραμένουν ίδιες και αν οι διάφορες δράσεις εξακολουθούν να γίνονται μέσω υλοποίησης με ίδια μέσα ή πλέον απαιτείται ανάθεση σε τρίτους (π.χ. για δράσεις παρακολούθησης ειδών / οικοτόπων),

  Συμπερασματικά:
  Το Υπουργείο θα πρέπει να θέσει επαρκές χρονικό διάστημα και κανόνες μετάβασης στο νέο σχήμα, εξασφαλίζοντας την Επιχειρησιακή και Διοικητική Ικανότητα του νέου Φορέα με παράλληλη λειτουργία των υπαρχόντων ΦΔΠΠ στο διάστημα αυτό, ώστε να ολοκληρωθούν αποτελεσματικά το σύνολο των προγραμματισμένων πράξεων (κυρίως δε των διαχειριστικών δράσεων τους), εκπληρώνοντας έτσι την στοχοθεσία του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για την Βιοποικιλότητα και αξιοποιώντας αποδοτικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Βιοποικιλότητα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

  Τα ανωτέρω αποτελούν προσωπικές απόψεις/εκτιμήσεις, βάσει της πολύχρονης διαχειριστικής μου εμπειρίας στην παρακολούθηση της υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των ΚΠΣ

  Δέσποινα Ανδρονικίδη
  Χειρίστρια πράξεων βιοποικιλότητας ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:17 | Ευτέρπη Πατετσινη

  Η στελεχωση των καινουριων δομων θα πρεπει να γινει απο το συνολο του υφισταμενου προσωπικου διοτι διαφορετικα θα παει χαμενη η πολυτιμη εμπειρια και η τεχνογνωσία των προηγούμενων ετων. Για την ομαλη μεταβαση στις μοναδες διαχείρισης και την ευρυθμη λειτουγια τους απαιτειται αμεση προκυρηξη ΑΣΕΠ για μονιμο προσωπικο με.αυξημενη μοριοδοτηση για την προϋπηρεσία σε ΦΔΠΠ. Οι νέες μονάδες θα πρέπει να είναι ΝΠΔΔ για να μπορέσουν να λυθούν τα πολυάριθμα προβλήματα που δημιουργεί στην οργάνωση και λειτουργία τους η ερμαφρόδιτη και κατάσταση των ΝΠΙΔ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:00 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

  1. Η διατύπωση στο Σ.Ν. (Άρθρο 43.1) “ …. από τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του Ν. 4519/2018 (Α’ 25)…” είναι προβληματική, διότι δεν ορίζεται κανένα μεταβατικό διάστημα. Προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Φορέων και η υλοποίηση των ενταγμένων Έργων των υφιστάμενων Φ.Δ. των Π.Π.. προτείνεται να συμπεριληφθεί στο σχετικό Άρθρο το παρακάτω » ….. Μέχρι, να συσταθεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ, να εκδοθεί ο σχετικός Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του και να καλυφθούν οι σχετικές προβλεπόμενες θέσεις, οι υφιστάμενοι Φ.Δ. των Π.Π. και για ένα μεταβατικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους συνεχίζουν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4519/2018……’’. Επισημαίνεται, επιπρόσθετα, ότι οι υφιστάμενοι Φ.Δ. των Π.Π. που έχουν ενταγμένα Έργα σε διάφορα χρηματοδοτούμενα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην υλοποίησή τους (κάποιοι Φ.Δ. αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα από τη δημοσίευση στη διαβούλευση του Σ.Ν. όπως για παράδειγμα άγονους Διαγωνισμούς λόγω της επισφάλειας που δημιουργεί η συγκεκριμένη διατύπωση – ποιος Οικονομικός Φορέας θα ήθελε να υπογράψει Σύμβαση για υλοποίηση οποιουδήποτε έργου υπό αυτές τις συνθήκες;). Επιπρόσθετα, αν η μετάβαση γίνει κατά τη διάρκεια κάποιου Έργου, δεν διασφαλίζεται από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Σ.Ν. ότι αυτή θα είναι τόσο ομαλή, ώστε να μη δημιουργηθούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σχετικών Δράσεων.

  2. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να ισχύσουν στον νέο Νόμο σχετικές ρυθμίσεις για τους υφιστάμενους Φ.Δ. των Π.Π. μέχρι να ολοκληρωθεί το τρέχον ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Αν, όπως προβλέπεται στο Σ.Ν., με τον διορισμό του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ καταργούνται άμεσα οι υφιστάμενοι Φ.Δ. των Π.Π., και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις τους μεταφερθούν αυτόματα στον ΟΦΥΠΕΚΑ, είναι δεδομένο ότι θα ‘παγώσει’ η υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων, ενώ θα διακοπεί η διαδικασία ένταξης των Προτάσεων, που έχουν υποβληθεί από Φ.Δ. των Π.Π. και δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί οι Προτάσεις σε 19 από τους 36 Φ.Δ. των Π.Π.). Αυτό θα προκαλέσει ανάγκες για πολλές αλλαγές στο ΟΠΣ (ενοποίηση Πράξεων, αλλαγές στα Υποέργα, κ.λπ.) και επομένως θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων. Με δεδομένο ότι ο ‘καθαρός’ χρόνος υλοποίησης των Έργων είναι μόνο 2-3 έτη, αυτές οι καθυστερήσεις, αναπόφευκτα, θα προκαλέσουν και ακυρώσεις δράσεων άρα και δραματικές μειώσεις στην απορρόφηση Ευρωπαϊκών Κοινοτικών κονδυλίων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας. Ακόμα κι αν στελεχωθεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ με αποσπάσεις από το δημόσιο, δεν θα μπορεί να γίνει άμεσα σημαντική δουλειά, γιατί δεν θα υπάρχει σχετική εμπειρία στο νέο Προσωπικό. Είναι δεδομένο ότι οι υποχρεώσεις για την κάθε ΜΔΠΠ και οι ανάγκες καθημερινής λειτουργίας θα ‘τρέχουν’ από την επόμενη κιόλας μέρας της έκδοσης του ΦΕΚ διορισμού του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ με μεγάλο τον κίνδυνο της αδυναμίας κάλυψης των υποχρεώσεων. Για αυτό το λόγο προτείνεται η Παράγραφος 1 να καταργηθεί και να αποσυνδεθεί ο διορισμός του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ από την κατάργηση των υφιστάμενων Φ.Δ. των Π.Π.

  3. Στο Σ.Ν. θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη για άμεση μετατροπή των Σχέσεων Εργασίας του συνόλου του υφιστάμενου υπηρετούντος Προσωπικού στους Φ.Δ. των Π.Π. από Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) σε Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) για να μη χαθεί η πολύτιμη εξειδικευμένη εμπειρία σχεδόν είκοσι ετών. Εναλλακτικά, θα πρέπει να υπάρξει στο Σ.Ν. πρόβλεψη έκδοσης Προκήρυξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω του ΑΣΕΠ για πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου με αυξημένη μοριοδότηση για το σύνολο του υφιστάμενου προσωπικού στους Φ.Δ. των Π.Π. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ενισχυθεί έτι περαιτέρω το υφιστάμενο προσωπικό μέσω της πρόβλεψης για αύξηση των προκηρυσόμενων θέσεων στις ΜΔΠΠ, ώστε ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων να ανταποκρίνεται πραγματικά στη σπουδαιότητα της προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και στις αρμοδιότητες που θα αναλάβουν στις Π.Π.

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Φ.Δ. των Π.Π.: Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, Καθηγητής Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Καθηγητής Γ. ΑΡΑΠΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Ν. Πελοποννήσου-Κυθήρων, Διευθυντής Ερευνών Γ. ΚΑΡΕΤΣΟΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Πάρνηθας, Δρ. Γ. ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα, Υμηττού & Νοτιοανατολικής Αττικής

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:27 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ

  Σύμφωνα με το Άρθρο 43, παράγραφος 1 «Από τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του ν. 4519/2018 (Α’ 25) και ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός διάδοχος των καταργούμενων νομικών προσώπων καθώς και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ). Για τους πρώτους έξι μήνες της λειτουργίας του την διοικητική υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
  Να προστεθεί ότι μέσα στην μεταβατική περίοδο των 6 μηνών, το ΔΣ του ΟΦΙΠΕΚΑ «θα πρέπει να έχει αποκτήσει πλήρη Επιχειρησιακή και Διοικητική Επάρκεια, ιδίως Μηχανισμό Οικονομικής Διαχείρισης», ώστε, αφενός μεν, να μην παγώσουν υποχρεώσεις και πληρωμές έργων εν εξελίξει, αφετέρου δε, να είναι ικανό να προχωρήσει στην υλοποίηση νέων παρεμβάσεων.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:03 | Χρήστος Πανταζόπουλος

  Πλέον είναι αστείο, υπάλληλοι που περάσανε με ΑΣΕΠ μετά από 12-15 χρόνια να θεωρούνται ορισμένου χρόνου και να περάσουνε με αυτή τη σχέση.
  Γίνεται για διάφορες κατηγορίες και δεν είναι κατανοητή η διαχρονικά αρνητική στοχοποίηση από κύκλους του Υπουργείου ανεξαρτήτως πολιτικής ηγεσίας σε υπαλλήλους που καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες των ΦΔ.
  Τη μόνη παράγραφο που θα πρέπει να υπάρχει στο νομοσχέδιο είναι η εξής:
  Στους Φορείς Διαχείρισης συνιστάται προσωρινός Κλάδος μονίμων υπαλλήλων των υπαρχόντων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, με τριακόσιες σαράντα εννέα (349) οργανικές θέσεις ως εξής:
  ΠΕ (όσοι είναι στο σύνολο στους ΦΔ)
  ΤΕ (όσοι είναι στο σύνολο στους ΦΔ)
  ΔΕ (όσοι είναι στο σύνολο στους ΦΔ)
  ΥΕ (όσοι είναι στο σύνολο στους ΦΔ)
  Προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, του οποίου οι συμβάσεις παρατάθηκαν με τα άρθρο 14 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 184) που κυρώθηκε με το Άρθρο Δεύτερο του ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α’18/15-02-2016), άρθρου 16 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241/23-12-2016), με το άρθρου 48 του ν. 4508/2017 (ΦΕΚ Α’200/22-12-2017), με το άρθρο 11 (παρ 2α) του ν. 4519/2018 όπως ισχύει μέχρι της παρούσης, εντάσσεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται νέα κρίση σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις της παραγράφου @@ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε κλάδους και ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας. Ο προσωρινός κλάδος και οι θέσεις της παρούσας παραγράφου καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων υπηρετούν στον Κλάδο.
  Οτιδήποτε άλλο είναι άδικο διότι για υπαλλήλους με μικρότερο χρόνο εργασίας διαχρονικά έχουν περάσει σε θέσεις αορίστου και θα περάσουν και μελλοντικά. Η αυστηρότητα του ΥΠΕΝ ξεκινά και τελειώνει στοχοποιώντας 350 υπαλλήλους που τρώνε το ξύλο για τις προστατευόμενες περιοχές όλα αυτά τα χρόνια.
  Επιπλέον όσον αφορά το δημοσιονομικό κόστος, ούτως ή άλλως πληρώνεται αυτή τη στιγμή και μαζί με τα λειτουργικά φτάνουν οι ΦΔ τα 10.000.000 ευρώ. Για την ενημέρωση του κοινού ένα πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αντιστοιχεί σε 27,5 χρόνια συνεχούς λειτουργίας των ΦΔ, και είναι η πιο light σύγκριση χαμηλού δημοσιονομικού κόστους γιατί μπορούμε να βρούμε άπειρες περιπτώσεις που ξοδεύονται πάνω από 10.000.000 σε αντικείμενα που δεν χρειάζονται.
  Τα άρθρα 27-43 να αποσυρθούνε και τα εκσυγχρονιστεί ο θεσμός των υπαρχόντων ΦΔ στην πλάτη των υπαλλήλων και άμισθων ΔΣ (ΑΜΙΣΘΩΝ) καλύπτει η πολιτεία τις υποχρεώσεις της ως προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ελληνική νομοθεσία για το φυσικό περιβάλλον και το μόνον που να μείνει να είναι η αναγνώριση της εργασίας των υπαλλήλων σε ΦΔ.

 • · Προτείνεται οι ΜΔ να γίνουν 36 ή έστω 28 όσοι ήταν και οι παλαιοί ΦΔΠΠ. Με το ν.4519/2018 και τη δραματική αύξηση των ορίων του κάθε ΦΔΠΠ, η ονομασία τους ναι μεν άλλαξε αλλά διατηρήθηκε η έννοια των Εθνικών Πάρκων στις ονομασίες, προκειμένου να μην χαθεί το brandname που προσδίδει προστιθέμενη αξία στη χώρα και κύρος στην κάθε ΜΔ.

  · Ο νόμος πρέπει να ορίζει χρονικά τη μετάβαση από τη μία μορφή στην άλλη, για την απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης των ενταγμένων έργων των ΦΔΠΠ. Η διατύπωση “Από τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του ν. 4519/2018 (Α’ 25)…” είναι προβληματική, διότι δεν ορίζει συγκεκριμένο μεταβατικό διάστημα. Οι ΦΔΠΠ που έχουν ενταγμένα έργα σε διάφορα προγράμματα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην υλοποίησή τους (κάποιοι αντιμετωπίζουν ήδη από τη δημοσίευση του σχεδίου αυτού, π.χ. άγονοι διαγωνισμοί λόγω της επισφάλειας, που δημιουργεί η συγκεκριμένη διατύπωση – ποιος οικονομικός φορέας θα ήθελε να υπογράψει σύμβαση για υλοποίηση οποιουδήποτε έργου υπό αυτές τις συνθήκες;). Επιπρόσθετα, αν η μετάβαση γίνει κατά τη διάρκεια κάποιου έργου, πως διασφαλίζεται ότι αυτή θα είναι τόσο ομαλή, ώστε να μη δημιουργηθούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση. Πρέπει να ισχύσουν από τον νόμο οι ρυθμίσεις για τους ΦΔ, όταν θα ολοκληρωθεί το τρέχον ΕΣΠΑ.

  · Αν με τον διορισμό του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ καταργούνται άμεσα οι υφιστάμενοι ΦΔΠΠ και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις τους μεταφερθούν αυτόματα στον ΟΦΥΠΕΚΑ, τότε θα παγώσει η υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων, ενώ θα διακοπεί η ένταξη των προτάσεων, που έχουν υποβληθεί και δεν εντάχθηκαν ακόμα. Αυτό θα προκαλέσει ανάγκες για πολλές αλλαγές στο ΟΠΣ (ενοποίηση πράξεων, αλλαγές στα υποέργα κ.λπ.) και άρα μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων. Επειδή ο καθαρός χρόνος υλοποίησης είναι μόνο 2-3 έτη, οι καθυστερήσεις θα προκαλέσουν και ακυρώσεις δράσεων. Άρα και δραματικές μειώσεις στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για τη βιοποικιλότητα. Ακόμα κι αν στελεχωθεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ με αποσπάσεις από το δημόσιο, σημαντική δουλειά δεν θα μπορεί να γίνει άμεσα, γιατί δεν θα υπάρχει σχετική εμπειρία. Οι υποχρεώσεις για την κάθε ΜΔ και οι ανάγκες καθημερινής λειτουργίας θα τρέχουν από την επόμενη κιόλας μέρας της έκδοσης του ΦΕΚ διορισμού του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ.

  · Άμεση μετατροπή των σχέσεων εργασίας του συνόλου του υφιστάμενου προσωπικού από συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, για να μη χαθεί η πολύτιμη εμπειρία σχεδόν είκοσι ετών.

  · Διαφορετικά, πρόβλεψη έκδοσης προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου με αυξημένη μοριοδότηση για το σύνολο του υφιστάμενου προσωπικού.

  · Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενισχυθεί το υφιστάμενο προσωπικό μέσω της πρόβλεψη αύξησης των προκηρυσσόμενων θέσεων, ώστε ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων να ανταποκρίνεται πραγματικά στη σπουδαιότητα της προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και στις αρμοδιότητες.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:22 | WWF Ελλάς

  Παρ. 2-3: Η προσωρινή στελέχωση του νέου οργανισμού κατά την έναρξη λειτουργίας του με την απόσπαση προσωπικού (με αποφάσεις των ΔΣ των φορέων διαχείρισης χωρίς πρόβλεψη κριτηρίων) και με γενικευμένη μεταφορά του υφιστάμενου προσωπικού των ΦΔ σε αντίστοιχες θέσεις των ΜΔΠΠ, ειδικά αν αυτές οι διαδικασίες συμβούν πριν την έκδοση του οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας και τη διαμόρφωση των δομών των υπηρεσιών του ΟΦΥΠΕΚΑ και των ΜΔΠΠ, δημιουργεί σύγχυση και αβεβαιότητα για την αποτελεσματική αρχική λειτουργία του και συνεπώς για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:19 | Θανάσης

  παρ.2 Γιατί να μην αποσπαστεί ή μεταταγεί το έμπειρο προσωπικό από τους ΦΔΠΠ;;;
  η παρ.3 να αναγραφεί ως εξής:
  Το πάσης φύσεως προσωπικό των ΦΔΠΠ μεταφέρεται, αυτοδικαίως ως μόνιμο προσωπικό στον ΟΦΥΠΕΚΑ και τοποθετείται στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που συνιστώνται κατά την ιδία αντιστοιχία ως ονομασία και περιοχή διαχείρισης των αντίστοιχων καταργούμενων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

  Να δημιουργηθεί και μία παράγραφος για τη διευθέτηση των κτιριακών προβλημάτων που έχουν αρκετοί ΦΔΠΠ.
  Συγκεκριμένα, πολλά Κέντρα Πληροφόρησης είναι παράνομα, δεν έχουν οικοδομική άδεια ή ακόμη χειρότερα δεν εδράζονται σε οικόπεδο του ΥΠΕΝ.
  Αποτέλεσμα αυτού: τα κτίρια καταρρέουν χωρίς κανείς να μπορεί να εντάξει τις αναγκαίες δαπάνες συντήρησης σε κάποιο πρόγραμμα.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:08 | Ελένη Κ.

  Ο διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ που ταυτόχρονα συνεπάγεται την κατάργηση των ΦΔΠΠ και τον ΟΦΥΠΕΚΑ να καθίσταται καθολικός διάδοχος των καταργούμενων νομικών προσώπων, προϋποθέτει μία σειρά από διαδικασίες που πρέπει να προηγηθούν, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα κενό στη διαχείριση των ΠΠ. Και αυτό σημαίνει την ξεκάθαρη μεταβατική περίοδο, που πρέπει να είναι μέχρι τη λήξη των Προγραμμάτων 31/12/2023.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:11 | Αντωνης

  Κύριε υπουργε οι εργαζόμενοι των Φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών έχουν αποκτήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια την τεχνογνωσία για την ομαλή λειτουργία και διαχείριση των περιοχών ευθύνης τους, κατά το παρελθόν και μέχρι σήμερα ανταποκριθηκαν στο έργο τους στον βαθμό βεβαίως που ειχαν την απαραίτητη υποστήριξη απο την επίσημη πολιτεία, για ότι δεν έγινε είναι βέβαιο οτι δεν είναι μόνο ευθύνη των εργαζομένων.
  Είναι αναγκαίο να προβλεφθει στον νέο νόμο με διάταξη η διασφάλιση της εργασίας όλων των ήδη υπηρετουντων εργαζομένων των Φορέων στις νέες μονάδες με μόνιμη σχέση εργασίας, κατοπιν αυτού και σε ευλογο χρονικό διάστημα να αξιολογηθουν για το έργο τους, οντας κανονικοι εργαζόμενοι με σταθερή χρηματοδότηση.
  Η επισήμανση ότι θα γίνει αξιολόγηση των εργαζομένων στους φορεις διαχειρισης μέσω ΑΣΕΠ και θα καταλάβουν θέσεις αορίστου χρόνου στις νέες μονάδες διαχείρισης είναι ασαφες και δεν διασφαλίζει τους εργαζόμενους, Παράδειγμα για την φύλαξη ο νέος νόμος προβλέπει μνημόνιο συνεργασίας με τις αποκεντρωμενες διοικησεις και τα λιμεναρχεια, τίθεται το ερώτημα δηλαδή οι φύλακες θα αξιολογηθουν για να παραμείνουν στις νέες μονάδες διαχείρισης οι οποίες βάση του νέου νόμου δεν θα έχουν την αρμοδιότητα τής φύλαξης, όλα αυτά πρέπει να αποσαφηνιστουν και να διατυπωθουν στο νέο νόμο με διατάξεις
  έτσι ώστε να διασφαλιστει η εργασία όλων των ήδη υπηρετουντων εργαζομένων των Φορέων διαχείρισης στις νέες μονάδες διαχείρισης με μόνιμη σχέση εργασίας και κατά συνέπεια να γίνει η μετάβαση στο νέο σχήμα με ομαλοτητα για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τις τρέχουσες δράσεις.

 • 1. Σχόλιο επί της παρ. 1
  Είναι σαφές από τις άνω παρατηρήσεις μας ότι συμφωνούμε με την κατάργηση του Εθνικού ΕΚΠΑΑ αλλά όχι με την άμεση κατάργηση των φορέων διαχείρισης ΠΠ.
  Στην περίπτωση όμως όπου το ΥΠΕΝ επιμείνει στη θέση του είναι απόλυτα αναγκαίο να υπάρχει μεταβατικό στάδιο.
  Θα πρέπει να οριστεί ένα χρονικό διάστημα, το οποίο θα λειτουργήσει ως μεταβατικό στάδιο ώστε να λυθούν τα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και της λειτουργίας των ΦΔΠΠ. Διότι όσοι ΦΔΠΠ έχουν ενταγμένα έργα σε διάφορα προγράμματα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα υλοποίησης κλπ.
  Προτείνεται, εφόσον διοριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΥΠΕΚΑ, να συνυπάρξει με τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για ένα εύλογο χρονικό διάστημα (προτείνεται ο ένας χρόνος), κατά το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΥΠΕΚΑ θα αναλάβει να επιβλέψει την ομαλή μετάβαση από το υπάρχον καθεστώς στο νέο σχήμα.

  2. Γενικό σχόλιο επί του άρθρου 43
  Εξακολουθεί να λείπει η απόδοση ουσιαστικής ιδιότητας φύλαξης (ανακριτικά καθήκοντα) στους φύλακες των ΜΔΠΠ
  Εξακολουθεί να μην αποσαφηνίζεται το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων στις ΜΔΠΠ. Θα είναι ή όχι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ισχύει για τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Δασαρχεία; Στην αιτιολογική έκθεση πάντως αναφέρεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα «θα αξιολογηθεί κατά την διαδικασία προκειμένου να καλύψει τις θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου». Αυτό σημαίνει μονιμοποίηση;
  Στα θετικά (και πάλι από την αιτιολογική έκθεση) η δυνατότητα πρόσληψης υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 16:04 | Γιάννης Κ.

  Μετά από 11 χρόνια εργασίας οι εργαζόμενοι εχτισαν από το μηδέν και κράτησαν τους φορείς διαχείρισης σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Όταν θέλουμε κ.υπουργε να αλλάξουμε κάτι δεν καταστρεφουμε το προηγούμενο αλλά δημιουργούμε πάνω σε αυτό. Δεν μπήκατε σε Κανέναν διάλογο και αυτό είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να σας αντιπροσωπευει. Ελπίζω να λάβετε υπόψη την διαβούλευση αν και νομίζω ότι είναι απλά μια ακόμη διαδικασία για εσάς καθώς έστω και την υστατη στιγμή θα ακουγατε ώστε να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις στο νομοσχέδιο που αφορούν τις ζωές μας και των οικογενειών μας. Ποιος θα αναιρεσει το γεγονός ότι το προσωπικό των φορέων προσεληφθηκε μέσω Ασεπ και βρίσκεται εδώ και πάνω από μια δεκαετία σε καθεστώς εργασιακής ομηριας; Αισθάνεστε δίκαιος να μην υπάρχει κάποια ειδική πρόνοια μόνιμης εργασίας για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει την ίδια τους την ζωή για να απαξιωθουν εν μια νυχτι οι φορείς διαχείρισης; Εάν θέλετε να αλλάξετε τους φορείς διαχείρισης καλώς να το κάνετε καθώς εσείς είστε η κυβέρνηση και εσείς είστε αυτοί που πρέπει να καθοδηγησετε μια χώρα μπροστά αλλά να λαμβάνετε υπόψιν και αυτούς που σας οδήγησαν να πάρετε μια τόσο σημαντική απόφαση αλλαγής των δομων καθώς αυτοί έχουν την ειδική εμπειρία να στελεχωσουν τις νέες δομές και έχοντας αποκτήσει την απαιτούμενη κοινωνική ταυτότητα να υλοπιησουν το έργο σας. Αυτοί δεν είναι άλλοι από το σημερινό υφισταμενο προσωπικό του κάθε φορέα διαχείρισης. Έστω και τώρα ελάτε σε επικοινωνία με τους εργαζόμενους για τα εργασιακά τους για το μέλλον τους και στην συνέχεια πραξετε αναλόγως. Ελπίδα χρειάζεται και όχι άγνωστο

 • 17 Μαρτίου 2020, 15:58 | Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

  Δεν προβλέπεται ικανή μεταβατική περίοδος χωρίς να υπάρξουν κενά. Με τη δημοσίευση του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ καταργούνται αυτομάτως οι ΦΔΠΠ και σίγουρα θα υπάρξουν κενά και δυσλειτουργίες, κυρίως διοικητικής φύσεως.
  Αναφορικά με την υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων, οι οποίες θα μεταφερθούν αυτόματα στον ΟΦΥΠΕΚΑ, θα δημιουργηθούν ανάγκες για αλλαγές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΠΑ, με τις απαιτούμενες αλλαγές των δικαιούχων, τον επαναπροσδιορισμό χρονοδιαγραμμάτων, την μεταφορά υποέργων κ.ο.κ., γεγονός που από μόνο του θα προκαλέσει τεράστιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, δεδομένου και του περιορισμένου χρόνου που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου (31-12-2023). Συνέπεια των παραπάνω θα είναι η αδυναμία απορρόφησης της χρηματοδότησης για την βιοποικιλότητα και η συνεπακόλουθη απολογία του ΥΠΕΝ για την υστέρηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων στην ΕΕ.
  Αναφορικά στην οικονομική διαχείριση των ΜΔΠΠ δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές στις μεταβατικές διατάξεις. Ως εκ τούτου προκύπτουν διάφορα ερωτήματα διοικητικής-οικονομικής διαχείρισης όπως: οι ΜΔΠΠ θα εξακολουθούν να έχουν το ίδιο ΑΦΜ; ποιος θα είναι εργοδότης του προσωπικού που θα μεταφερθεί στον ΟΦΥΠΕΚΑ; ποιος θα έχει την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ, ΦΜΥ κλπ;
  Για την απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης των ενταγμένων έργων των ΦΔΠΠ, αλλά και της διευθέτησης των λοιπών διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, συνιστούμε την εξασφάλιση από το νομοθέτη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ικανής μεταβατικής περιόδου ως προς την προσαρμογή στο νέο καθεστώς (ήτοι τουλάχιστον μέχρι την λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 31-12-2023) ούτως ώστε να διασφαλίσει η επιτυχής εφαρμογή του.
  Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το πάσης φύσεως προσωπικό των ΦΔΠΠ μεταφέρεται στον ΟΦΥΠΕΚΑ με την ίδια σχέση εργασίας (ήτοι ορισμένου χρόνου) και τοποθετείται στις αντίστοιχες ΜΔΠΠ. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί στους ΦΔ και θα μεταφερθεί στον ΟΦΥΠΕΚΑ, θα αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία, προκειμένου να καλύψει τις θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Ποια διαδικασία είναι αυτή;
  Προτείνεται, η αναδιατύπωση του άρθρου ώστε να εξασφαλιστεί η μετάβαση όλου του υφιστάμενου προσωπικού των ΦΔΠΠ στις νέες ΜΔΠΠ, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το υφιστάμενο προσωπικό μετά από εργασία για περισσότερο από 12 χρόνια, είναι δεδομένη, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ήδη υποστελεχωμένων ΦΔΠΠ, για όλα τα χρόνια λειτουργίας τους. Εξάλλου, η ανωτέρω πρόβλεψη δεν αποκλείει την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού (των ίδιων ή/και διαφορετικών ειδικοτήτων) στις Διευθύνσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ και στις ΜΔΠΠ, οι οποίες ούτως ή άλλως κρίνονται επιβεβλημένες, λόγω της διευρυμένης χωρικής αρμοδιότητας.

  ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

 • 17 Μαρτίου 2020, 14:08 | ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

  Πρέπει να οριστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τη μετάβαση στο νεο συστημα προκειμένου να μην δημιουργηθύν προβλήματα στην υλοποίηση των ενταγμένων Έργων των σημερινών Φ.Δ. σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και να μην διακοπεί η ενταξη προτάσεων που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα.
  Για να μη χαθεί η πολύτιμη εξειδικευμένη εμπειρία που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει και τα 20 χρόνια θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μετατροπή των συμβάσεων του υφιστάμενου προσωπικού από συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου
  Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον η πρόβλεψη για αυξημένη μοριοδότηση μέσω προκηρυξεων ΑΣΕΠ για πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου για το σύνολο του υφιστάμενου προσωπικού Φ.Δ. όπως προβλεπόταν στον 4519/2018

 • 17 Μαρτίου 2020, 14:32 | Αρετή Ζαχαροπούλου

  Η συνέχιση της εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού των ΦΔΠΠ στις ΜΔΠΠ θα πρέπει να διασφαλιστεί λαμβάνοντας δεσμευτικότερους όρους.
  Το υπάρχον προσωπικό στους ΦΔΠΠ έχει εμπειρία χρόνων στις περιοχές ευθύνης των ΦΔΠΠ, και η εμπειρία αυτή αποτελεί σημαντικό προσόν για την άμεση και ορθή διαχείριση των ΠΠ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 14:26 | Χρήστος Φ.

  κ. Υπουργέ μετα απο τόσα χρόνια εργασιακής εμπειρίας και ομηρίας είναι αναγκαία η μετατροπη των συμβάσεων όλου του προσωπικού σε αορίστου χρόνου. Με διαδικασίες ΑΣΕΠ εχουμε προσληφθεί. Είναι νόμιμο (έχει γίνει πολλες φορες) και συνάμα ανθρώπινο.
  ευχαριστώ

 • 17 Μαρτίου 2020, 14:37 | Ευάγγελος Παππάς

  Η μετάβαση στο νέο σύστημα διακυβέρνησης είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί συγκροτημένα και εφόσον το νέο σύστημα έχει οργανωθεί. Επίσης η μετάβαση αυτή πρέπει να συνδυαστεί με το Σχέδιο Δράσης βελτίωσης της δημόσιας πολιτικής Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 42.

  Προτείνεται η προσθήκη της εξής παραγράφου:
  Μέχρι τη συγκρότηση των ΜΔΠΠ λειτουργούν οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) του Ν. 4519/2018. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός διάδοχος κάθε ΦΔΠΠ εφόσον έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί η σχετική ΜΔΠΠ.
  Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ δύναται να εξειδικεύεται η διαδικασία μετάβασης στο νέο σύστημα διακυβέρνησης.

 • 17 Μαρτίου 2020, 11:23 | ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.

  Αυτός ο ξαφνικός θάνατος θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των υπό κατάργηση ΦΔ. Θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ομαλή υλοποίηση όλων των συγχρηματοδοτούμενων κ εθνικών προγραμμάτων, καθυστερήσεις σε συμβασιοποιήσεις, σε πληρωμές αναδόχων και μισθοδοσία προσωπικού. Ποιος θα αναλάβει το κόστος των προστίμων από τη μη έγκαιρη απόδοση φόρου και ΦΜΥ για ακόμα μια φορά;
  Αναφέρεται ότι για τους πρώτους 6 μήνες η υποστήριξη θα γίνει από το ΥΠΕΝ; Το ΥΠΕΝ δεν μπορεί να στηρίξει τους ΦΔ όλα αυτά τα χρόνια ..αλήθεια θα το κάνει τώρα; Με τι προσωπικό και με ποιό τρόπο;

  Επίσης με δεδομένο το πλήθος των ΥΑ που πρέπει να εκδοθούν για να μπορέσει να λειτουργήσει το κεντρικό αυτό σύστημα του ΟΦΥΠΕΚΑ θα πρέπει να αναφερθεί ρητώς ότι θα ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΉ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2023 για να μπορέσουν οι ΦΔ να υλοποιήσουν τα πάσης φύσεως συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, να απορροφηθούν οι πόροι του ΕΣΠΑ & για να μην υπάρξουν παραπομπές από την ΕΕ για την ελλειπή προστασία των περιοχών Natura 2000.

  Πως μεταφέρεται το πάσης φύσεως προσωπικό στον ΟΦΥΠΕΚΑ τη στιγμή που δεν είναι στις αρμοδιότητες των ΜΔ η φύλαξη; Επομένως μάλλον η παράγραφος αυτή κάτι άλλο αποκρύπτει που δεν είναι σαφής και εν τέλει είναι έωλη η μεταφορά ΟΛΟΥ του προσωπικού στο νέο σχήμα. Ή μήπως δεν μεταφέρεται κανένας εν τέλει;

 • 17 Μαρτίου 2020, 07:28 | Σπυρίδων Ιωσηφίδης

  Μπορεί να θεωρηθεί κυνικό αλλά ως εργαζόμενος σε Φορέα Διαχείρισης με ΣΟΧ διάρκειας δεκατριών (13) χρόνων -μέχρι στιγμής- και έχοντας πλήρη επίγνωση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας, ως πρώην εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα αλλά και ως πρώην ελεύθερος επαγγελματίας, εκ πρώτης όψεως, θεωρώ ότι οφείλουμε όλοι οι εργαζόμενοι να είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι με το παρόν νομοσχέδιο, δε χάνουμε τη δουλειά μας. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει προοπτική για μονιμοποίηση, μετά από «κρυσταλική» αξιολόγηση με βάση τυπικά αλλά και αντικειμενικά κριτήρια, μέσω όσων νόμιμων διαδικασιών ενδείκνυνται, έτσι ώστε να προσμετρηθούν τόσο τα τυπικά προσόντα ΑΣΕΠ, όσο και τα ποιοτικά υπηρεσιακά χαρακτηριστικά με τα οποία θα αξιολογείται και η πραγματική συνεισφορά του κάθε εργαζόμενου στο φορέα που υπηρετεί όπως άλλωστε θα πρέπει να γίνεται σε όλο το δημόσιο. Η άποψη που διατυπώνεται για μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου μπορεί μεν κατ’ εμάς να είναι δίκαιη αλλά θεσμικά είναι ουτοπική και παράνομη, όπως φυσικά και η μακρόχρονη, διαρκής παράταση της απασχόλησής μας που εύστοχα έχει χαρακτηρισθεί ως «εργασιακή ομηρία», μια πρακτική που όμοιά της δεν υπήρξε, δεν υπάρχει και ούτε θα υπάρξει ποτέ σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Όντως, στην παράγραφο 1 του άρθρου παρατηρείται μια «βιασύνη» αλλά πόσα χρόνια ακόμα θα χρειαστεί ακόμα να περιμένουμε ώσπου να υπάρξει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που θα λειτουργεί επαρκώς ώστε να μπορεί να επιτελεί το έργο του ως στιβαρή κρατική δομή; Πέρασαν 20 χρόνια από την ίδρυση των Φορέων Διαχείρισης και ακόμα βρίσκονται σε ένα διαρκές μεταβατικό στάδιο αρχικής λειτουργίας (το περίφημο START UP).

  Σπυρίδων Ιωσηφίδης
  Τεχνολόγος Ιχθυολόγος
  ΜSc Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας
  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων

 • – Παράγραφος 1: Είναι ασαφές τι σημαίνει ότι για τους πρώτους 6 μήνες τη διοικητική υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ θα αναλάβει το ΥΠΕΝ. Ποιες υπηρεσίες του κεντρικού υπουργείου μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν με τον διορισμό ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ και την κατάργηση των σημερινών ΦΔ; Βλ. και επόμενες παρατηρήσεις.
  – Παράγραφος 2: Επομένως από τότε που διορίζεται ΔΣ στον ΟΦΥΠΕΚΑ και αν υποθέσουμε ότι αμέσως συνεδριάζει και αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις μέχρι να τοποθετηθεί το αποσπασμένο προσωπικό μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών. Εντωμεταξύ από τον διορισμό του ΔΣ έχουν καταργηθεί οι ΦΔ. Πώς καλύπτονται οι υποχρεώσεις οικονομικής διαχείρισης και διοίκησης των υποθέσεων των ΦΔ σε αυτούς τους 2 μήνες; Ποιος εργάζεται για να τις καλύψει και ποιό είναι το όργανο λήψης αποφάσεων που αποφασίζει πληρωμές κλπ; Και πώς γίνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η κάλυψη των υποχρεώσεων των ΦΔ χωρίς Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και κανονισμό οικονομικής διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ; Μήπως δεν αρκεί ο διορισμός ΔΣ αλλά χρειάζεται να υπάρχουν οργανισμός και κανονισμός καθώς και προσωπικό στη θέση του για να αντικαταστήσει φορείς εν λειτουργία η νέα δομή;
  – Παράγραφος 3: Τοποθετείται το προσωπικό μόλις διοριστεί το ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ και καταργηθούν οι σημερινοί ΦΔ; Δηλαδή βρίσκονται ξαφνικά στελεχωμένες οι ΜΔΠΠ χωρίς ο ΟΦΥΠΕΚΑ να έχει προσωπικό, γενικούς διευθυντές, διευθυντές και τμηματάρχες; Και πού παρουσιάζεται αυτό το προσωπικό; Ποιος τους δίνει εντολές; Δεν φαίνεται να έχει γίνει επεξεργασία όλων αυτών των ζητημάτων. Άλλωστε στο αμέσως προηγούμενο άρθρο είχε προβλεφθεί η εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης το οποίο θα περιείχε και Σχέδιο Μετάβασης για την περίοδο μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ. Τα άρθρα 42 και 43 θα πρέπει να διαμορφωθούν συνεκτικά διότι το παρόν άρθρο μοιάζει να αγνοεί την πρόβλεψη για Σχέδιο Μετάβασης. Βλ. και πρώτη παρατήρηση στο άρθρο 32 σχετικά με το υπάρχον προσωπικό των ΦΔ.

 • Θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά για την ασφαλή μετάβαση όλου του προσωπικού στις νέες Μονάδες, καθώς και συγκεκριμένη αναφορά σχετικά με την μετάβασή του σε σχέση Αορίστου. Η απλή αναφορά ότι μεταφέρεται το προσωπικό στα νέα σχήματα είναι έωλη. Τα νέα Οργανογράμματα των ΜΔΠΠ πρέπει τουλάχιστον να περιέχουν τις θέσεις του υφιστάμενου προσωπικού.
  Πρέπει να επισυναφθεί στο Παράρτημα Ι και Χάρτης ώστε να φαίνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 που επωμίζεται η κάθε ΜΔΠΠ.

 • 16 Μαρτίου 2020, 13:19 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΔΠΠ

  Καταργείται όλος ο Νόμος 4519/18 ή μόνο το άρθρο 2 ?? Ο ΟΦΥΠΕΚΑ δεν θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του για έξι μήνες και θα υποστηρίζεται από το ΥΠΕΝ αλλά οι Φ.Δ. διαλύονται αμέσως με τη συγκρότηση του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ?? Τέτοια βιασύνη?? Την αναπόφευκτη απένταξη έργων στο ΥΜΕΠΠΕΡΑ και στα άλλα προγράμματα που συμμετέχουν οι ΦΔ ποιος θα την χρεωθεί?? Οι Φορείς Διαχείρισης πάλι?? Οι υπεύθυνοι του ΥΠΕΝ έχουν ενημερωθεί από την αρμόδια ΕΥΔ του ΥΜΕΠΠΕΡΑ ότι η παράταση εφαρμογής μέχρι την ολοκλήρωση των Πράξεων, ήτοι το 31/12/2023 είναι απαραίτητη.
  Η διάταξη για προσωπικό των ΦΠΔΔ είναι επιεικώς απαράδεκτη και δεν αρμόζει σε ανθρώπους που έχουν προσφέρει τα πάντα στους ΦΔ και ταλαιπωρούνται για σχεδόν 14 χρόνια. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορέσατε να γράψετε τίποτα περισσότερο?? Καμία μέριμνα??Και πως μεταφέρονται στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που συνιστώνται όταν οι 36 ΦΔ γίνονται 24??? Τα έπιπλα μεταφέρονται, οι εργαζόμενοι διορίζονται.

 • 16 Μαρτίου 2020, 12:11 | Δημήτρης Κοντάκος

  1) Στην παράγραφο 3 του άρθρου αναφέρεται ότι «Το πάσης φύσεως προσωπικό των ΦΠΔΔ μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ». Η σχέση εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού είναι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Χαρακτηριστικό όλων των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου είναι ότι ορίζεται χρονικό σημείο λήξης της σύμβασης. Εν προκειμένω στους υπαλλήλους των ΦΔ το σημείο αυτό προσδιορίζεται όχι με βάση κάποια ημερομηνία ή χρονική διάρκεια αλλά από ένα γεγονός. Το γεγονός αυτό είναι η ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης της παραγράφου 4 ή της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 4519/2018. Δηλαδή η ανάρτηση των οριστικών πινάκων με τα αποτελέσματα διαγωνισμού ΑΣΕΠ για τη πρόσληψη συμβασιούχων ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών ή συμβασιούχων αορίστου χρόνου στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Από τη στιγμή όμως που οι ΦΔΠΠ καταργούνται το άρθρο 7 του ν 4519/2018 καθίσταται μη εφαρμόσιμο. Επομένως το Υπουργείο θα κληθεί αργότερα (δεν ξέρουμε πότε) να ερμηνεύσει την παράγραφο 3 σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να οριστεί σαφώς εκ των προτέρων εντός του άρθρου το νέο σημείο λήξης των συμβάσεων του προσωπικού ορισμένου χρόνου που μεταφέρεται στον ΟΦΥΠΕΚΑ.
  2) Δυστυχώς για το προσωπικό που εργάζεται σήμερα στους ΦΔ, το νομοσχέδιο στερείται προβλέψεων που να εξασφαλίζουν, έστω με τον τρόπο που το έκανε ο 4519/2018 (που δεν ήταν καθόλου επαρκής), την απρόσκοπτη συνέχεια της εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι έχουν αξιοποιηθεί ως υπάλληλοι αορίστου χρόνου αφού είναι οι αποκλειστικοί εργαζόμενοι στο σύστημα διαχείρισης ΠΠ για πάνω από 12 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν οι προβλέψεις στο σχέδιο νόμου για την ομαλή μετάβασή τους στο νέο σχήμα με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η όποια αξιολόγηση των υπαλλήλων θα πρέπει να ακολουθήσει και οι υπάλληλοι να αξιολογηθούν ως υπάλληλοι αορίστου χρόνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Αν μη τι άλλο αυτό το οφείλει το ΥΠΕΝ ως ελάχιστο δείγμα αποκατάστασης της αδικίας που έχουν υποστεί αυτοί οι υπάλληλοι όλα αυτά τα χρόνια.

 • 16 Μαρτίου 2020, 12:53 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους ΦΔ έχουν πάνω από 10 χρόνια προυπηρεσία, (προσωπικά 15 χρόνια) εμπειρία, επιστημονική κατάρτηση στο αντικείμενο. Έχουν περάσει όλοι από διαδικασία ΑΣΕΠ. Έχουν στήσει τους φορείς, έχουν καταθέσει τεχνικά δελτία σε τουλάχιστον 2 ευρωπαικά προγράμματα. Έχουν απορροφήσει εκατομύρια!
  Και τώρα έρχεστε να μας πετάξετε! Σε ποια ευρωπαική χώρα γίνεται αυτό????
  Εσείς κ.Υπουργέ που θέλετε να ακολουθήσετε το πρότυπα της Ευρώπης????
  Στην καλύτερη περίπτωση να ξαναπεράσουμε από ΑΣΕΠ κινδυνεύοντας κάποιοι από μας να μείνουμε απέξω, αφού δεν διευκρίζεται στο νόμοσχέδιο ποια κρίτηρια θα ισχύσουν????
  Το νομοσχέδιο αφήνει πολλά κενά σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους των φδ!!!Ενώ θα έπρεπε να τους εξασφαλίζει μετά από τόσα χρόνια ομηρίας!!!!!

 • 15 Μαρτίου 2020, 21:55 | Λυδία Αλβανού

  «3. Το πάσης φύσεως προσωπικό των ΦΠΔΔ μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ και τοποθετείται στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που συνιστώνται, όπως αυτές περιγράφονται και αντιστοιχούν στους καταργούμενους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Παραρτήματος Ι.»
  – Και οι φύλακες μεταφέρονται; Με τι αντικείμενο αφού αφαιρείται η αρμοδιότητα της φύλαξης; Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα σώμα οικο-φυλάκων (από τη «δεξαμενή» των ΦΔΠΠ αλλά και από καινούργια άτομα, με κατάρτιση-επιμόρφωση ειδικά για εργασία στο πεδίο και σε ΠΠ και με ανακριτικές αρμοδιότητες) το οποίο θα στελεχώσει τις ΜΔΠΠ και θα συμβάλλει στο έργο της διαχείρισης των πιέσεων.
  – Με την ίδια σχέση εργασίας; Δηλαδή ορισμένου χρόνου; Και στη συνέχεια κατά τη διαδικασία (;) θα γίνει αξιολόγησή τους. Με βάση ποια κριτήρια και ποιος θα τους αξιολογήσει; Γιατί αυτή η αντιμετώπιση στο υφιστάμενο προσωπικό; Το ΥΠΕΝ όταν πρέπει να απαντήσει σε διεθνείς οργανισμούς (Ραμσάρ κλπ), στην ΕΕ για την εφαρμογή ενωσιακών υποχρεώσεων, εφαρμογή στρατηγικών κ.ά. χρησιμοποιεί την γνώση και εμπειρία του προσωπικού των ΦΔ, τους οποίους, ενώ τους εποπτεύει τόσα χρόνια, δεν τους εχει στηρίξει ουσιαστικά στο έργο τους. Με τα προβλεπόμενα σε αυτό νομοσχέδιο φαίνεται ότι όχι μόνο δεν υπάρχει βούληση για αξιοποίηση της πολύτιμης εμπειρίας που έχει αποκτηθεί τόσα χρόνια από το προσωπικό των ΦΔ, αλλά δεν υπάρχει ούτε ο σεβασμός και η αναγνώριση στη δουλειά τόσων ανθρώπων τόσα χρόνια κάτω από συνθήκες εργασιακής ομηρίας και ενώ παρέμεναν απλήρωτοι για μήνες. Αντιθέτως, για την πλήρη απαξίωση της δουλειάς των ΦΔΠΠ, ώστε να υπάρχει και η απαραίτητη «τεκμηρίωση» για την αποδυνάμωση και τον υποβιβασμό του θεσμού στο παρόν ν/σ, φρόντισε και το non paper που είχε διαρρεύσει πριν λίγες μέρες και έριχνε την ευθύνη και το ανάθεμα για όλες τις παραλείψεις, τις καθυστερήσεις και τις ανεπάρκειες του ΥΠΕΝ όλα τα προηγούμενα χρόνια στους ΦΔΠΠ!Υπάρχει και το ερώτημα: τι θα γίνει με όλα αυτά τα έργα (πάνω από 1,5εκ ευρώ για κάθε ΦΔ) τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, στην πλειονότητά τους με αποφάσεις Αυτεπιστασίας, και για τον σχεδιασμό τους και την σύνταξη των ΤΔ κοπίασαν τόσο πολύ οι επιστήμονες των ΦΔ;

 • 14 Μαρτίου 2020, 11:39 | Ελπίδα Περουλάκη

  (1) Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το πάσης φύσεως προσωπικό των ΦΔ μεταφέρεται στον ΟΦΥΠΕΚΑ με την ίδια σχέση εργασίας (ήτοι ορισμένου χρόνου) και τοποθετείται στις αντίστοιχες ΜΔΠΠ. Ένα ζήτημα που προκύπτει αφορά τις ΜΔΠΠ, που θα αναλάβουν τις περιοχές αρμοδιότητας υφιστάμενων ΦΔ, οι οποίοι στην παρούσα φάση δε διαθέτουν προσωπικό. Για τις ΜΔΠΠ αυτές θα υπάρξουν αποσπάσεις ή θα παραμείνουν χωρίς προσωπικό μέχρι την πρόσληψη του προσωπικού αορίστου χρόνου;
  (2) Στην αιτιολογική έκθεση (στο άρθρο 32) αναφέρεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί στους ΦΔ και θα μεταφερθεί στον ΟΦΥΠΕΚΑ, θα αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία προκειμένου να καλύψει τις θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Ποια διαδικασία εννοεί; Το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τις θέσεις αορίστου χρόνου ή κάποια άλλη; Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η μετάβαση όλου του υφιστάμενου προσωπικού των ΦΔ στις νέες ΜΔΠΠ που δημιουργούνται, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Η αναγκαιότητα αυτή είχε αναγνωριστεί στο Ν4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» και με σχετική διάταξη προβλεπόταν ειδική μοριοδότηση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία πρόσληψης του τακτικού προσωπικού (άρθρο 7Α αυτού). Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξει σαφής αναφορά στο νέο νόμο για ειδική μοριοδότηση του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό εργάζεται για περισσότερο από 12 χρόνια, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία στο αντικείμενό του, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ήδη υποστελεχωμένων ΦΔ και έχοντας αρχικά προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Αυτή η πρόβλεψη δεν αποκλείει την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού (των ίδιων ή/και διαφορετικών ειδικοτήτων) στις Διευθύνσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ και στις ΜΔΠΠ, οι οποίες ούτως ή άλλως κρίνονται επιβεβλημένες, λόγω της μεγάλης χωρικής αρμοδιότητας αυτών.
  (3) Τέλος, παρόλο που στις παραγράφους 5-6 αναφέρεται ότι δικαιούχος όλων των προγραμμάτων και των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων των ΦΔ, καθίσταται ο ΟΦΥΠΕΚΑ από τη στιγμή του διορισμού του Διοικητικού του Συμβουλίου, οι διαδικασίες που θα απαιτηθεί να γίνουν (α) για την κατάργηση των ΑΦΜ των 36 ΦΔ, (β) για τις τροποποιήσεις των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (π.χ., ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ, ΕΠΑνΕΚ) και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, (γ) για την ανάληψη καθηκόντων από το προσωπικό που θα αποσπασθεί στις Διευθύνσεις του ΥΦΥΠΕΚΑ, προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις και οδηγούν σε πιθανότατη αδυναμία απορρόφησης των εξασφαλισμένων κονδυλίων για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Θα περίμενε κάποιος, η αιτιολογική έκθεση να αναλύει τον τρόπο μετάβασης από τη μια κατάσταση στην άλλη και να παραθέτει ένα εκτιμώμενο χρονικό πλαίσιο, αλλά αυτό απουσιάζει.

 • 13 Μαρτίου 2020, 17:20 | The Green Tank

  1. Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα πρέπει να προχωρήσει εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις για την επαρκή λειτουργία του (εξουσιοδοτικές διατάξεις, ειδικότερες ρυθμίσεις λειτουργίας, διοικητική επάρκεια, στελέχωση, πόροι, εξοπλισμός κοκ).

  2. Παρ. 1 Προτείνεται να αποσυνδεθεί ο διορισμός του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ από την κατάργηση των ΦΔΠΠ, καθώς ακόμα και όταν συσταθεί το ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ δεν θα έχει ακόμα τη λειτουργική επάρκεια (στελέχωση, πόρους) για να καλύψει το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες των φορέων διαχείρισης. Θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική μεταβατική ρύθμιση που να δίνει επαρκή χρόνο προετοιμασίας του ΟΦΥΠΕΚΑ και των ΜΔΠΠ, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης που προτείνεται στο άρθρο 42 του νομοσχεδίου, πριν διαδεχθούν τους ΦΔΠΠ. Επαρκής χρόνος θα πρέπει να δοθεί για την στελέχωση των ΜΔΠΠ με τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι ΜΔΠΠ θα έχουν επαρκή και τακτική αξιολόγηση.

  3. Στο ενδιάμεσο διάστημα θα πρέπει, επίσης, να διασφαλιστεί για εύλογο χρονικό διάστημα η πλήρης λειτουργία των υφιστάμενων ΦΔΠΠ με την εκπλήρωση από πλευράς ΥΠΕΝ όλων των σχετικών διοικητικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων το συντομότερο δυνατόν.

  4. Παρ. 7: Εφόσον οι αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ ορίζονται στο άρθρο 34 η συγκεκριμένη πρόβλεψη προκαλεί σύγχυση.

 • 13 Μαρτίου 2020, 17:32 | ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

  Κ,Υπουργε πρεπει να κανετε μια τροπολογία που όλοι οι υπάλληλοι των Φ.Δ. να γίνουν μόνιμο προσωπικό.

 • 12 Μαρτίου 2020, 15:21 | ΕΛΕΝΗ ΓΟΥΝΑΡΗ

  Δεν υπάρχει μέριμνα και δεν εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι των ΦΔΠΠ. Συγκεκριμένα, η φράση » όλοι οι εργαζόμενοι μεταφέρονται στο νέο φορέα ΟΦΥΠΕΚΑ με την ίδια σύμβαση εργασίας» πρέπει να διευκρινιστεί. Η τωρινή σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου, οι θέσεις του νέου φορέα είναι μόνιμης σύμβασης. Εάν γίνει η μετάβαση μέσω προκήρυξη του ΑΣΕΠ , πως θα διασφαλιστούν οι τωρινοί εργαζόμενοι?
  Πως και ποιος θα ορίσει το νέο οργανόγραμμα κάθε ΜΔΠΠ?
  Θα πρέπει αρχικά να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και οι τωρινοί εργαζόμενοι σε αυτές.Τόση εμπειρία θα πάει χαμένη?
  Πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για την ομαλή μετάβαση και διασφάλιση των εργαζομένων στις θέσεις εργασίας που υπάρχουν ήδη βάση του τωρινού οργανογράμματος π.χ. στον τομέα της εποπτείας και φύλαξης από τους φορείς μεταφέρεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι εργαζόμενοι τι μέλει γενέσθαι?
  Θα μεταφερθούν στα Δασαρχεία? με ποιο τρόπο? και με τι σχέση εργασίας?

 • 12 Μαρτίου 2020, 15:02 | Στρατης

  Κ.υπουργε τα δασαρχεία της χώρας υπολειτουργούν..έινε αποστελεχωμενα..γιατί δεν μεταφέρεται το εξειδικευμένο επιστημονικό και δασικό προσωπικό των φορέων διαχειρισης στην δασική υπηρεσία ως μόνιμους δασικους υπαλλήλους να καλύψετε τα κενά δασικού προσωπικού .

 • 11 Μαρτίου 2020, 22:12 | Γιούλη Πορτάλιου

  O νόμος πρέπει να ορίζει χρονικά τη μετάβαση από τη μία μορφή στην άλλη, για την απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης των ενταγμένων έργων των ΦΔΠΠ.
  Η διατύπωση “Από τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του ν. 4519/2018 (Α’ 25)…” είναι προβληματική διότι δεν ορίζει συγκεκριμένο μεταβατικό διάστημα. Οι ΦΔΠΠ που έχουν ενταγμένα έργα σε διάφορα προγράμματα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην υλοποίησή τους (κάποιοι αντιμετωπίζουν ήδη από τη δημοσίευση του σχεδίου αυτού, πχ. άγονοι διαγωνισμοί λόγω της επισφάλειας που δημιουργεί η συγκεκριμένη διατύπωση – ποιος οικονομικός φορέας θα ήθελε να υπογράψει σύμβαση για υλοποίηση οποιουδήποτε έργου υπό αυτές τις συνθήκες;). Επιπρόσθετα, αν η μετάβαση γίνει κατά τη διάρκεια κάποιου έργου πως διασφαλίζεται ότι αυτή θα είναι τόσο ομαλή ώστε να μη δημιουργηθούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση;
  Ίσως θα ήταν σκόπιμη και η παράλληλη λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ και των ΦΔΠΠ ως έχουν για ένα εύλογο διάστημα, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να συμπίπτει τουλάχιστον με τη διάρκεια των έργων στο ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 • 11 Μαρτίου 2020, 21:57 | Χρήστος

  Πρέπει να μετατραπούν οι Φορείς σε ΝΠΔΔ με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες. Αυτήν την στιγμή έχουν όλες τις υποχρεώσεις ενός προσώπου του Δημοσίου χωρίς όμως αρμοδιότητες και με προσωπικό σε αβεβαιότητα για πάνω από δεκαετία. Στο παρόν Νομοσχέδιο ο ΟΦΥΠΕΚΑ πρέπει να γίνει ΝΠΔΔ οπως το Πράσινο Ταμείο.

 • 11 Μαρτίου 2020, 17:11 | Στρατης

  Γιατί δεν εφαρμόζεται κ.υπουργε να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι σε ένα πρόγραμμα εργασιακής σύμβασης 5νταετους θητείας με δυνατότητα ανανεωσης δημοσίου δικαίου απτο πράσινο ταμείο και το υπερεμαα..όπως έγινε στους εργαζόμενους της δασουροσβεστικης..εφόσων οι φορείς θα γίνουν μονάδες διμοσιου δικαίου.ετσι που τους μεταφέρεται με την ίδια εργασιακη σύμβαση ομηρείας στον οφυπεκα δεν ξέρουν για πόσο θα έινε εκεί έχοντας τους σε συνεχόμενη εργασιακή ανασφαλεια μετά από τόσα χρόνια συνεχόμενης εργασίας..

 • 10 Μαρτίου 2020, 13:34 | Γιαννης

  Μετα απο 13 χρονια εργασιας στους φορεις διαχειρισης προστατευομενων περιοχων. με διαρκως ανανεουμενες συμβασεις ορισμενου χρονου στο πλαισιο υλοποιησης ευρωπαικων προγραμματων και τα τελευταια 4 χρονια με ανανεουμενες συμβασεις ορισμενου χρονου με πληρωμη μισθοδοδιας απο το Πρασινο Ταμειο για την καλυψη των παγιων και διαρκων αναγκων διαχειρισης των προστατευομενων περιοχων δεν κατανοω την αναγκη μεταβασης των εργαζομενων στον οφυπεκα με το ιδιο καθεστως εργασιας. Η προσληψη των εργαζομενων μεσω ασεπ , το υψηλο επιστημονικο τους κυρος( δεν γνωριζω αλλον θεσμο της δημοσιας διοικησης με τοσο καταρτισμενο εργασιακο δυναμικο) , η τεχνογνωσια που εχουν αποκτησει, τα χρηματα που εχουν επενδυθει στους εργαζομενους αυτους καθως και οι σχεσεις εμπιστοσυνης που εχουν καλιεργησει με τους τοπικους πληθυσμους κατα την εκτιμηση μου θα επρεπε να κατευθυνουν το ΥΠΕΝ στην διαδικασια μετατροπης των συμβασεων τους απο ιδιτωικου δικαιου ορισμενου χρονου σε αοριστου χρονου για την καλυτερη λειτουργια του συστηματος που απαιτει εμπειρες διαχειριστες ιδιαιτερα σ αυτη τη φαση μεταβασης του

 • 10 Μαρτίου 2020, 12:55 | Χρήστος Π.

  Νομίζω ότι ο συντάκτης αυτού του νομοσχεδίου με την προχειρότητα του εκθέτει τον υπουργό. Και νομικά μάλλον φαίνεται έωλο. Σε κάθε περίπτωση το να ξανακριθούν οι υπάλληλοι των Φ.Δ. μέσω ΑΣΕΠ (ενώ ήδη έχει συμβεί αυτό) είναι εκ του περισσού και προσβλητικό για αυτούς. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα οργανισμών (πολλοί από τους οποίους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος) που η μεταφορά του προσωπικού από διαρκείς συμβάσεις ομηρίας σε εργασιακή αποκατάσταση έγινε ομαλά χωρίς φανφάρες και διαφωνίες. Ας γίνει με αυξημένη μοριοδότηση ανά μήνα εμπειρίας σε τελική ανάλυση. Τρόποι υπάρχουν. Να είναι ξεκάθαρο στο νομοσχέδιο.

 • 10 Μαρτίου 2020, 08:56 | ΝΑΝΣΥ

  Γιατί κάποιοι λέτε να περάσουν οι φύλακες στα δασαρχεία με μόνιμη εργασία; Χωρίς αυτούς το χάος;Σας πληροφορώ ότι το μεγαλύτερο αγκάθι στους ΦΔ ήταν η φύλαξη. (Και το υπουργείο μάλλον το πήρε μυρωδιά).
  Πως θα αναφέρει ο νομοθέτης να περάσουν μόνο οι φύλακες στα δασαρχεία;Χαζός είναι; (δεν είναι σας διαβεβαιώ). Αν γινόταν κάτι τέτοιο θα γινόταν ξεσηκωμός!!!!!!
  Κάποιοι θα πάνε απευθείας και κάποιοι μέσω ΑΣΕΠ και μπορεί να μην βρουν την θέση τους;
  Νομοθετικά δεν είναι σωστό. Οπότε χαλαρώστε και γίνεται όλοι μια ομάδα να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας.Το νομοσχέδιο σας αφήνει στον αέρα όλους.

 • 9 Μαρτίου 2020, 20:04 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

  Θα πρέπει να γραφτεί στο νόμο κ.Υπουργέ ότι οι φύλακες των Φ.Δ μετατάσσονται στα Δασαρχεία της χώρας με μόνιμη εργασία

 • 9 Μαρτίου 2020, 14:17 | ΝΩΝΤΑΣ

  Θα πρέπει να υπάρξει σαφής αναφορά για την ασφαλή μετάβαση ΟΛΟΥ του προσωπικού στις νέες μονάδες, καθώς και συγκεκριμένη αναφορά σχετικά με την μετάβαση του σε σχέση Αορίστου Χρόνου (όλοι οι εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ από το 2007 και μετά)έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τος.

 • 9 Μαρτίου 2020, 14:54 | ΝΑΝΣΥ

  κ. Υπουργέ να απαλειφθεί η φράση μεταφέρονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ οι εργαζόμενοι των φορέων διαχείρισης με την ίδια σύμβαση εργασίας…και να λέει μεταφέρονται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου εφόσον έχουν προσληφθεί με διαδικασία ΑΣΕΠ, ώστε να επιτευχθεί εργασιακή αποκατάσταση των εργαζομένων μετά από τόσα χρόνια συνεχόμενης εργασίας.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:15 | ΒΑΣΙΛΗΣ Γ.

  Η στελεχωση των καινουριων δομων θα πρεπει να γινει απο το συνολο του υφισταμενου προσωπικου διοτι διαφορετικα θα παει χαμενη η πολυτιμη εμπειρια και η τεχνογνωσία των προηγούμενων ετων. Για την ομαλη μεταβαση στις μοναδες διαχείρισης και την ευρυθμη λειτουγια τους απαιτειται αμεση προκυρηξη ΑΣΕΠ για μονιμο προσωπικο.

 • 9 Μαρτίου 2020, 11:06 | Στρατης

  Κ.υπουργε να απαληφθει η φράση μεταφέρονται στον οφυπεκα οι εργαζόμενοι των φορέων διαχείρισης με την ίδια σύμβαση εργασίας…και να λέει μεταφέρονται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου εφόσον έχουν προσληφθεί με διαδικασία ΑΣΕΠ..ώστε να επιτευχθεί εργασιακή αποκατάσταση των εργαζομένων μετά από τόσα χρόνια συνεχόμενης εργασίας..

 • 7 Μαρτίου 2020, 19:47 | Αθανασία Γεωργούλη

  Δεν αναφέρεται στις μεταβατικές διατάξεις κάτι για την οικονομική διαχείριση των ΜΔΠΠ δηλαδή οι ΜΔΠΠ θα εξακολουθούν να έχουν το ίδιο ΑΦΜ; Οι δραστηριότητες στο ΙΚΑ, στις ΔΟΥ θα συνεχίσουν να υφίστανται; Όσον αφορά το προσωπικό θα συνεχίσει να είναι εργοδότης ο κάθε ΦΔΠΠ ή η μονάδα του νέου οργανισμού(πχ υποβολή ΑΠΔ, Φόρων θα γίνονται κεντρικά ή από την αντίστοιχη ΜΔΠΠ ή η υποβολή προγραμμάτων στο ΕΡΓΑΝΗ,γενικά δηλαδή οι υποχρεώσεις που οφείλει ο κάθε ΦΔΠΠ μέχρι σήμερα); Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα συνεχίσει να εκδίδει ο κάθε ΦΔΠΠ;
  Όσον αφορά τις επιπρόσθετες δραστηριότητες έσοδα εισιτήρια εισόδου, ξεναγήσεις θα εκδίδονται τα αντίστοιχα παραστατικά από την κάθε ΜΔΠΠ; Θα έχει οικονομική αυτοτέλεια;
  Όσον αφορά τον προυπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της κάθε ΜΔΠΠ θα εγκρίνονται από το ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ; Στα έργα της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 που ήδη έχουν ενταχθεί οι ΦΔΠΠ και έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα παραστατικά ως Φορέας, καθώς και οι σχετικές εγγραφές στο σύστημα ΟΠΣ νόμιμους εκπροσώπους, υπευθύνους έργου και ΠΟΥ πως θα λειτουργήσει αυτό;Επίσης η συμβασοποίηση έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ανάμεσα στον ΦΔΠΠ (υπογράφοντας ο νόμιμος εκπρόσωπος) και τον ανάδοχο. Αυτές οι συμβάσεις μπορεί μεταγενέστερα να είναι άκυρες και συνεπώς η δαπάνη να μην είναι επιλέξιμη;
  Επιπρόσθετα στα ευρωπαϊκά προγράμματα που ήδη έχουν ενταχθεί οι ΦΔΠΠ τι θα ισχύει όσον αφορά τον νόμιμο εκπρόσωπο, την έκδοση παραστατικών (τιμολόγια επιχορήγησης)
  Προσωπική μου άποψη θα πρέπει να λυθούν και τα ζητήματα της οικονομικής διαχείρισης και της λειτουργίας των ΦΔΠΠ ώστε να μην υπάρχει κάποιο κενό μεταγενέστερα.

  Οικονολόγος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

 • 6 Μαρτίου 2020, 16:10 | DALAKA

  Αν με τον διορισμό του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ καταργούνται άμεσα οι υφιστάμενοι ΦΔΠΠ και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις τους μεταφερθούν αυτόματα στον ΟΦΥΠΕΚΑ τότε θα παγώσει η υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων, ενώ θα διακοπεί η ένταξη των προτάσεων που έχουν υποβληθεί και δεν εντάχθηκαν ακόμα. Αυτό θα προκαλέσει ανάγκες για πολλές αλλαγές στο ΟΠΣ (ενοποίηση πράξεων, αλλαγές στα υποέργα κ.λπ.) και άρα μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων. Επειδή ο καθαρός χρόνος υλοποίησης είναι μόνο 2-3 έτη, οι καθυστερήσεις θα προκαλέσουν και ακυρώσεις δράσεων. Άρα και δραματικές μειώσεις στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για τη βιοποικιλότητα.
  Ακόμα κι αν στελεχωθεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ με αποσπάσεις από το δημόσιο, σημαντική δουλειά δεν θα μπορεί να γίνει άμεσα γιατί δεν θα υπάρχει σχετική εμπειρία. Στη συνέχεια, θα έχουμε να απολογηθούμε στην ΕΕ για τη μη υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων στη βιοποικιλότητα, για τις οποίες τόσο παλέψαμε να διεκδικήσουμε ως τώρα. Χάνουμε τα χρήματα μίας προγραμματικής περιόδου και φορτωνόμαστε με το βάρος να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα στην ΕΕ όταν θα κληθούμε να ξανα-διεκδικήσουμε χρήματα για τη φύση.
  Πρέπει να βρεθεί τρόπος να μην αλλάξει η ροή υλοποίησης των έργων των ΦΔΠΠ που εντάχθηκαν ως τώρα ή θα ενταχθούν μέσα στο 2020.

 • 4 Μαρτίου 2020, 15:37 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  Στο άρθρο 43 Μεταβατικές διατάξεις καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Συμφωνα με το Ν. 4519/18 άρθρο 1 οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 2