Άρθρο 51 Πεδίο εφαρμογής – διαδικασία για την υπαγωγή στο πλαίσιο του παρόντος νόμου

1. Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α. Οικιστικές πυκνώσεις ορίζονται οι συγκεντρώσεις κατοικιών, οι οποίες παρουσιάζουν εν τοις πράγμασι λειτουργική ενότητα λόγω της εγγύτητας μεταξύ τους και της εξυπηρέτησής τους από κοινά δίκτυα (όδευση, ενέργεια, ύδρευση κ.λπ.).
β. Κατοικία νοείται το οικοδόμημα που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους της ειδικής χρήσης «κατοικία» της περ. 1 του τμήματος II του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114).
γ. Συνοδεύουσα την κατοικία κατασκευή νοείται κάθε μόνιμη κατασκευή πλησίον του οικοδομήματος, η οποία είναι απαραίτητη λειτουργικά για την πραγμάτωση της ειδικής χρήσης της κατοικίας.
2. Κατοικίες που σχηματίζουν οικιστικές πυκνώσεις εντός περιοχών που περιλαμβάνονται σε ανηρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες μπορούν να εξαιρεθούν προσωρινά από την κατεδάφιση και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52-55 του παρόντος.
3. Αποκλείεται η υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 55 του παρόντος για:
α) κτίρια που δεν έχουν το χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.
β) κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28.7.2011.
γ) κτίρια και λοιπές κατασκευές που ευρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου.
δ) κτίρια και λοιπές κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιγ’, ιε’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017(Α’ 167).
ε) κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 998/1979.
στ) κτίρια και λοιπές κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ρέματα που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΚΠ), σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
4. Σε περίπτωση που προκύπτει, μετά από διόρθωση προδήλου σφάλματος, αποδοχή αντιρρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 3889/2010, ακύρωση του χάρτη με δικαστική απόφαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρτη, ότι η υπαχθείσα στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος κατοικία δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, η υπαγωγή αυτή αίρεται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα και πρόστιμα που έχει τυχόν καταβάλει. Το ίδιο ισχύει και εάν η παραπάνω διαπίστωση γίνει καθ’ οποιοδήποτε προγενέστερο στάδιο της υπαγωγής.

 • 18 Μαρτίου 2020, 07:19 | ΦΑΤΣΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Στην παράγραφο 3ε του άρθρου 51 πρέπει να προστεθεί κτίρια και λοιπές κατασκευές σε εκτάσεις αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, εφόσον τα κτίρια αυτά έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της υποχρεωτικής αναδάσωσης

 • 18 Μαρτίου 2020, 02:40 | Φορείς κ Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων

  Η δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», εν μέσω καραντίνας στην οποία έχει μπει η χώρα μας και κατ’οίκον περιορισμού των πολιτών, δεν προάγει τις αρχές της διαβούλευσης και της απρόσκοπτης συμμετοχής σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Aarhus, σχετικές οδηγίες ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, υπάρχει αδυναμία σύγκλισης συλλόγων, κινημάτων πολιτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ, αλλά και οργάνων των οποίων οι απόψεις είναι καίριες για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όπως πχ Επιτροπή Φύση 2000. Η απομακρυσμένη επαφή μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαδικασίες ζωντανού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων και οργάνων τα οποία αδυνατούν να συγκληθούν ώστε να λάβουν αποφάσεις.
  Ζητάμε λοιπόν να πράξετε το αυτονόητο και να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και τη σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
  Δεδομένου όμως ότι η δημόσια διαβούλευση κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, υποβάλλουμε τις παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε για πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ύστερα από μια πιο εκ βάθους μελέτη και σύγκλιση των οργάνων μας προκειμένου να παρθούν συλλογικές αποφάσεις:
  Οι αποκαλούμενες «οικιστικές πυκνώσεις», κρίθηκαν από την ολομέλεια του ΣτΕ (ΣτΕ 685/2019) ως αντικείμενες στο αρθ. 24 παρ.1 του Συντάγματος.
  Από το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβάλλεται, μία παράλληλη και ξέχωρη διαδικασία από την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη, εντός των ιωδών περιγραμμάτων, η οποία προβλέπει την τακτοποίηση των κατοικιών και των συνοδών κατασκευών για διάστημα 30 ετών. Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει αίτημα με παράβολο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ στη συνέχεια καταρτίζεται οικονομοτεχνική μελέτη σε επίπεδο περιφέρειας (εξαιρέσεις ισχύουν για Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική), η οποία αποφαίνεται ως προς τις συνέπειες διατήρησης ή κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών. Οι προδιαγραφές των μελετών, η διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης τους θα είναι αντικείμενο σχετικής ακόλουθης Υπουργικής Απόφασης. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω μελέτες, για να μοιάζει η όλη διαδικασία σύννομη με τις επιταγές του ΣτΕ, προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα καθορίζει, τις περιοχές όπου εφαρμόζεται η τακτοποίηση, τα πρόστιμα, η αναστολή των ήδη ληφθέντων διοικητικών κυρώσεων, οι δράσεις του δασικού ισοζυγίου, κ.λ.π. (βλπ. αρθ. 54 «Περιεχόμενο του προεδρικού διατάγματος»)
  Η παράλληλη αυτή διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων, η οποία καταργεί την αξία του Δασικού Χάρτη και του Δασολογίου, δεν προσδίδει κανένα αίσθημα δικαίου, ενώ τιμωρεί ουσιαστικά όσους δεν πρόλαβαν ή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να οικοδομήσουν. Κανονικά αυτή η διαδικασία τακτοποίησης θα έπρεπε να ακολουθεί τη διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων του αρθ.18 του ν.3889/2010 και όχι να προηγείται ή να γίνεται παράλληλα, πόσο δε μάλλον να γίνεται ανεξάρτητα και παραβλέποντας τον ισχύοντα νόμο (3889/10) και το ίδιο το Σύνταγμα (απόφαση ΣτΕ 685/19).
  Το νομοσχέδιο, με τα άρθρα 50 έως 55, προσθέτει έναν ακόμη τρόπο διευθέτησης (και ενθάρρυνσης) της αυθαίρετης δόμησης. Η αντίστοιχη αντιμετώπιση των κατασκευών και ιδιοκτησιών εντός μη εγκεκριμένων οικισμών της παρ. 2β του αρθ. 23 του ν. 3889/2010, όπως ορίζεται στο αρθ. 24 του ίδιου νόμου, προβλέπει μία πολύ πιο διαφορετική διαδικασία από αυτή της τακτοποίησης. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι, πώς γίνεται μία αυθαίρετη κατασκευή εντός δασικής έκτασης να αντιμετωπίζεται με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους, όταν υπάγεται μέσα στα αμφιλεγόμενα όρια μιας οικιστικής πύκνωσης και με αυστηρότερους όρους όταν υπάγεται μέσα σε ένα μη εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης. Πρόκειται ξεκάθαρα για άνοιγμα ενός ακόμη παραθύρου παρανομίας στην, ήδη διάτρητη από τις πολιτικές λαθροχειρίες και σκοπιμότητες του παρελθόντος, περιβαλλοντική νομοθεσία.
  Στο πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ 685/2019 εξάλλου, επικρίνεται όχι μόνο η εξαίρεση της ανάρτησης των οικιστικών πυκνώσεων, αλλά και η ίδια η διαδικασία οριοθέτησή τους και εφαρμογής των κριτηρίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. Το παρόν νομοσχέδιο όμως, δεν εξετάζει τα κριτήρια προσδιορισμού των οικιστικών πυκνώσεων, ούτε τροποποιεί σε καμία περίπτωση τα συγκεκριμένα όρια και περιορίζεται στην παρ. 1α του αρθ. 51 όπου «Οικιστικές πυκνώσεις ορίζονται οι συγκεντρώσεις κατοικιών, οι οποίες παρουσιάζουν εν τοις πράγμασι λειτουργική ενότητα λόγω της εγγύτητας μεταξύ τους και της εξυπηρέτησής τους από κοινά δίκτυα (όδευση, ενέργεια, ύδρευση κ.λπ.).» Ο νομοθέτης δηλαδή, περιορίζεται να συμμορφωθεί με τις επιταγές του ΣτΕ, μόνο ως προς το τυπικό κομμάτι της έκδοσης ΠΔ και της ανάρτησης των εκτάσεων των οικιστικών πυκνώσεων.
  Η επίλυση ενός υπαρκτού διαχρονικού προβλήματος δεν μπορεί να γίνει εν νυκτί με όρους τακτοποίησης, απαιτεί συναίνεση, αποφασιστικότητα και μακροχρόνιες διαδικασίες που πρέπει να βασίζονται σε ένα εγκεκριμένο γενικό σχεδιασμό. Οι προτεινόμενες μελέτες θα πρέπει να εξαρτώνται από το χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της εκάστοτε περιοχής, να αποτελούν μέρος Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, ΓΠΣ, κλπ. και να εγκρίνονται από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και ειδικότερα της Δασικής. Καμία όμως λύση για την αυθαίρετη δόμηση δεν μπορεί να σταθεί αν δεν εξασφαλίζει το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Η τακτοποίηση των 30 ετών δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος.
  Προτείνεται η πλήρης διαγραφή των άρθρων 50-55 και η εξέταση του ζητήματος σε ένα ευρύτερο πλάνο, το οποίο θα αποτυπώνεται σε ένα νέο ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο θα συνταχθεί σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία και τα σχέδια διαχείρισης και προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων τα οποία εκπονεί. Αν απαιτηθεί, για την εφαρμογή επιτέλους, αληθινής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι αυθαίρετες κατασκευές (οικίες, αποθήκες, ναΐσκοι, ναοί κλπ) να απομακρυνθούν αφού απαλλοτριωθούν προς αποζημίωση των ιδιοκτητών που έχουν καταβάλλει φόρους, τέλη κλπ, και να εφαρμοστεί ένας σοβαρός και απαράβατος πλέον, σχεδιασμός.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:43 | Χρήστος Πανταζόπουλος

  Τα άρθρα για τις «οικιστικές πυκνώσεις» που δεν υπάρχουν σε καμία ανεπτυγμένη χώρα θίγουν το κοινό αίσθημα των πολιτών και δημιουργούν αδικία, αδικία εις βάρος πολιτών που δεν παρανόμησαν, μηχανικών και εργολάβων που δεν παρανόμησαν και δικηγόρων που δεν παρανόμησαν και ευνοούν μηχανικούς-δικηγόρους-εργολάβους και τελικούς ιδιοκτήτες αυθαιρέτων μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις. Να αφαιρεθεί γιατί δείχνει οτι πρέπει όλοι να παρανομήσουν αφού αφήνονται ατιμώρητα τα αυθαίρετα και δεν γκρεμίζονται με συνοπτικές διαδικασίες. Στο Καναδά μηχανικός να πιαστεί να κάνει αυθαίρετο χάνει την άδεια του εφ’όρου ζωής και ο Καναδάς είναι μια πλούσια-αναπτυγμένη-δημοκρατική χώρα. Εδώ τι γίνεται. Και αναφέρομαι στα αυθαίρετα τελευταίας 30ετίας και όσα χτίζονται ακόμη και σήμερα και ο Δήμος τους φτιάχνει δρόμους (χωρίς χωροταξία) η ΔΕΗ πηγαίνει ρεύμα, πηγαίνει νερό, κάνουν βόθρους αντί να συνδεθούν με βιολογικό κοκ. Πρέπει να σταματήσει αυτό και όχι να διαιωνιστεί στο άπειρο.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:25 | ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Προτείνουμε η παράγραφος 3ε του άρθρου 51 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «3ε. Αποκλείεται η υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 55 του παρόντος για: ε) κτίρια και συνοδεύουσες κατασκευές εντός των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων, που καταστράφηκαν συνέπεια πυρκαγιάς και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες για το λόγο αυτό, εφόσον τα κτίρια έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της υποχρεωτικής αναδάσωσης λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 998/1979.».

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:05 | Μαίρη

  Στο άρθρο 51 και στην 3ε, πρέπει να εξαιρεθούν τα κτίρια και οι κατασκευές εντός οικιστικών πυκνώσεων που βρίσκονται σε αναδασωτέα περιοχή λόγω πυρκαγιάς τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά την πυρκαγιά. Πρέπει να μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση κτίρια που υπήρχαν πριν την πυρκαγιά που προκάλεσε την αναδάσωση. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει ισονομία μεταξύ των πολιτών του ίδιου οικισμού

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:05 | Παρασκευή Φατσέα

  Πρέπει να γίνει τροποποίηση στην παράγραφο 3ε ως εξής
  Κτίρια και λοιπές κατασκευές που είναι σε περιοχή οικιστικών πυκνώσεων που κηρύχθηκε αναδασωτέα μετά από πυρκαγιά, εφόσον τα κτίρια αυτά έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της υποχρεωτικής αναδάσωσης

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:40 | Χρήστος Χρονόπουλος

  Προτείνω η παράγραφος 3ε του άρθρου 51 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «3ε. Αποκλείεται η υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 55 του παρόντος για: ε) κτίρια και συνοδεύουσες κατασκευές εντός των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων, που καταστράφηκαν συνέπεια πυρκαγιάς και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες για το λόγο αυτό, εφόσον τα κτίρια έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της υποχρεωτικής αναδάσωσης λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 998/1979.».

 • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού επισημαίνει πως «το νομικό εφεύρημα των «οικιστικών πυκνώσεων» – των άτυπων και αυθαίρετων οικισμών, που σημειώνονται με μωβ περίγραμμα και εξαιρούνται από τους δασικούς χάρτες», επί της ουσίας «επιβραβεύει την αυθαίρετη δόμηση σε δάση και δασικές εκτάσεις»
  Αυτή η τακτική έχει δικαστικά καταρρεύσει καθώς «με σαφέστατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας», έχει κριθεί αντισυνταγματικό.

 • 17 Μαρτίου 2020, 12:57 | ΠΟΛΙΤ ΕΞΩΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

  Προτάσεις
  «Η οικιστική πύκνωση, που αποτελεί οικισμό, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του δασικού χάρτη με πρόταση του οικείου ΟΤΑ δύναται να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης, εφόσον αποτελεί αναπόσπαστο οικονομικό και πολιτιστικό μέρος του Δήμου του.»
  «Μετά την υπαγωγή στο Νόμο, τον έλεγχο της νομιμότητας όσον αφορά τίτλους ιδιοκτησίας και την καταβολή του Δασικού Προστίμου το Δημόσιο παραιτείται των δικαιωμάτων του».
  «Κτίρια και οι συνοδεύουσες αυτά κατασκευές εντός ιωδών περιγραμμάτων εξαιρούνται της κατεδάφισης για 40 έτη από τη δημοσίευση του νόμου και η πράξη κατεδάφισης και τα λοιπά διοικητικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σε αυτές ανακαλούνται και δεν εκδίδονται νέα εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εξοφλήσουν ολοσχερώς το ειδικό ενιαίο πρόστιμο»
  «Μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δασικού προστίμου, η πράξη κατεδάφισης και τα λοιπά διοικητικά μέτρα, που έχουν επιβληθεί στα κτίρια και τις συνοδεύουσες αυτά κατασκευές, αναστέλλονται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι ενήμεροι ως προς την καταβολή των δόσεων».
  «Εκκρεμείς ποινικές διώξεις, για ανέγερση κτιρίων και των συνοδευουσών αυτά κατασκευών, σε εκτάσεις εντός των οικιστικών πυκνώσεων, αναστέλλονται με την προσκόμιση βεβαίωσης υπαγωγής και παύουν οριστικά με την ολοσχερή εξόφληση».

 • 16 Μαρτίου 2020, 18:20 | Ιωσήφ Λ.

  Άρθρο 51 παρ.2 & παρ.4

  Α. Θα ήταν σκόπιμο να διασαφηνιστεί ότι η δυνατότητα υπαγωγής στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, αφορά αποκλειστικά σε κατοικίες που αποτελούν αυθαίρετες κατασκευές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 4495/17, αλλιώς αφήνεται να εννοηθεί ότι και οι νόμιμες κατασκευές θα πρέπει να υπαχθούν.

  Β. Δεν είναι δυνατόν να εκκινείται διαδικασία υπαγωγής ή να συντελείται υπαγωγή στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, για κατοικίες που περιλαμβάνονται σε ανηρτημένους δασικούς χάρτες, πριν από την κύρωσή τους, αφού κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η ισχύς μιας διοικητικής πράξης – στην προκειμένη περίπτωση της «υπαγωγής»- δεν μπορεί να εξαρτηθεί από αίρεση, δηλαδή από περιστατικά ή γεγονότα μέλλοντα και αβέβαια (π.χ. περίπτωση αποδοχής αντιρρήσεων, διόρθωσης προδήλου σφάλματος κλπ).

 • 16 Μαρτίου 2020, 09:45 | Δημήτρης Βόσσης

  Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, θα επιθυμούσα να υποβάλω το σχόλιο μου. Αδυνατώ να κατανοήσω κάποια πράγματα. Δεν θα μπω στην ουσία καθώς τα προηγούμενα σχόλια, ιδιαιτέρως εκείνο του κυρίου Δερτούζου αναφέρει με λεπτομέρειες τα πεδία εκείνα που χρήζουν αλλαγής. Ήθελα όμως να απευθυνθώ στην κοινή λογική. Πως είναι δυνατόν να μην αντιλαμβανονται οι αξιότιμοι βουλευτές μας και το υπουργείο τον τρόπο για να προχωρήσει ο τόπος σε μια λύση για το τεράστιο αυτό θέμα με γνώμονα και το κοινό καλό αλλά και την λύση για τόσους ταλαιπωρημενους ανθρώπους που με ευθύνη και του ίδιου του κράτους για δεκαετίες υπομενουν τα οποία παράλογα του συστήματος. Εκλιπαρώ για μια προσεκτική ματιά στο θέμα καθώς αφορά χιλιάδες οικογένειες. Τόσα και τόσα χρόνια εμπεριστατωμενων εκθέσεων επί του θέματος και τόσοι και τόσοι άνθρωποι που έχουν δώσει την ψυχή τους και το είναι τους για μια μόνιμη λύση πως είναι δυνατόν να μένουν στα αζήτητα….???
  Αξιότιμοι κύριοι, εκλιπαρουμε για λύση, εκλιπαρουμε για ανθρωπιά.

 • 15 Μαρτίου 2020, 18:40 | ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Προτείνω η παράγραφος 3ε του άρθρου 51 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «3ε. Αποκλείεται η υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 55 του παρόντος για: ε) κτίρια και συνοδεύουσες κατασκευές εντός των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων, που καταστράφηκαν συνέπεια πυρκαγιάς και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες για το λόγο αυτό, εφόσον τα κτίρια έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της υποχρεωτικής αναδάσωσης λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη διάταξη παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979.».

 • 12 Μαρτίου 2020, 12:37 | Μαρία

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ:
  Να δοθεί διευκρίνηση πως αντιμετωπίζετε η περίπτωση όπου το δασικό αυθαίρετο κτίσμα,που περιλαμβάνεται (ή όχι) σε περιοχή οικιστικής πύκνωσης, έχει ομως ΗΔΗ τακτοποιηθεί και ενταχθεί (μαζί με άλλα κτίσματα που δεν βρίσκονται σε δασική περιοχή) στους νόμους περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (4178/2013 και 4495/2017) και έχει πληρώσει- εξοφλήσει όλα τα πρόστιμα και παράβολα που προβλέπονταν με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.
  Επίσης να δοθεί διευκρίνηση τι θα γίνει για το δασικό αυθαίρετο (που έχει ενταχθεί στους νόμους Ν.4178/2013 και Ν.4495/2017) αν παράλληλα έχει υποβληθεί και αντίρρηση κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος δασικού χάρτη με όλα τα σχετικά παραστατικά.
  Το δασικό αυθαίρετο θα υποβληθεί στον νέο νόμο και τι θα γίνει με την τακτοποίηση με τον Ν.4178/2013 και Ν.4495/2017?
  Τα παράβολα και πρόστιμα που πληρώθηκαν θα συμψηφιστούν (αν γίνει μεταφορά στο νέο νόμο)?

 • 12 Μαρτίου 2020, 09:46 | ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ ΜΑΝΟΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
  Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί ως προς το άρθρο 51 παρ.3.ε
  Άρθρο 51
  3. Αποκλείεται η υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 55 του παρόντος για: α) ……..β) ……..γ)…….δ……
  ε) κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 998/1979.
  Το άρθρο 38 του ν. 998/1979 αναφέρει.
  1. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς, αποψίλωσης ή άλλης αιτίας, κηρύσσονται υποχρεωτικά ως αναδασωτέα ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται. Της κήρυξης της αναδάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για τις οποίες, πριν την καταστροφή της δασικής βλάστησής τους από πυρκαγιά, έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο του παρόντος νόμου.»
  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής :
  Φέρνω ένα παράδειγμα . Σε μία περιοχή η οποία είναι φερόμενη δασική έκταση, έχουν κτιστεί 100 σπίτια , τα οποία βρίσκονται όλα εντός οικιστικής πύκνωσης . Από αυτά το Δασαρχείο τα τελευταία τριάντα χρόνια , για διαφόρους λόγους έχουν διώξει 20. Αυτοί οι 20 οι οποίοι σηκώνουν το Σταυρό του Μαρτυρίου, έχουν πρόστιμα και πρωτόκολλα κατεδάφισης και παλαιότερα πρωτόκολλα Διοικητικής αποβολής. Όταν το δασαρχείο έστελνε τα πρωτόκολλα κατεδάφισης,
  το έντυπο το οποίο ήταν πανομοιότυπο, ανέφερε ότι ο πολίτης ΑΠΟΨΙΛΩΣΕ, έκοψε δηλαδή δένδρα (έκοψε δεν έκοψε το έντυπο ανέφερε σε όλους ότι έκοψαν) ενώ με απόφαση του Δασάρχη το οικόπεδο του Πολίτη κηρυσσόταν ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΟ.
  Έτσι λοιπόν εάν η παράγραφος 3.ε του άρθρου 51 όπως πιο πάνω αναλύσαμε, παραμείνει ως έχει , τότε θα παρουσιάζεται το φαινόμενο , σε μία περιοχή η οποία θα βρίσκεται εντός οικιστικής πύκνωσης, να υπάρχουν οικίες οι οποίες δεν θα μπορούν να υπαχθούν στο Νόμο με αποτέλεσμα να θεωρούνται κατά την κύρωση των δασικών χαρτών , ότι είναι δασική έκταση το ακίνητό τους ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ το οποίο θα έχει ως συνέπεια να γκρεμίζονται.
  Αυτό είναι πολύ άδικο και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για λόγους ισονομίας , αφού όλοι όσοι βρίσκονται εντός οικιστικής πύκνωσης είναι ίσοι και έχουν κάνει όλοι τις ίδιες «παραβάσεις» περί αυθαιρέτων κτισμάτων.
  Συγχρόνως αν το συγκεκριμένο άρθρο παραμείνει ως έχει, τότε δεν έχει καμιά αξία η αναφορά που γίνεται στο νομοσχέδιο για αναστολή των προστίμων και κατεδαφίσεων, διότι μόνο οι πολίτες οι οποίοι οι οποίοι έχουν παραλάβει τα πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης (πρόστιμα) και τα πρωτόκολλα κατεδαφίσεως, έχουν το πρόβλημα. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα
  ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ {ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ ] ΟΠΟΥ Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΕΧΕΙ ΚΥΡΗΞΕΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ…!

  Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν.998/ 1979 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ… ……ΣΤΕΡΕΙ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ.
  Προτείνουμε λοιπόν το άρθρο 51 παρ. 3.ε να διορθωθεί ως εξής:
  3.ε Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν συνεπεία πυρκαγιάς. Της κήρυξης της αναδάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για τις οποίες, πριν την καταστροφή της δασικής βλάστησής τους από πυρκαγιά, έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης ή πριν από την πυρκαγιά υπήρχε οικισμός.
  Μία δεύτερη αναφορά την οποία έχουμε να κάνουμε αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν τακτοποιήσει το αυθαίρετο τους το οποίο βρίσκεται εντός Οικιστικής Πύκνωσης με δική τους ευθύνη είτε με το ν.4014 είτε με τους παρεμφερείς νόμους. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στον πολίτη εδίδετο το δικαίωμα να υπαχθεί στους εκάστοτε νόμους τακτοποίησης με δική τους ευθύνη και σε περίπτωση που η κύρωση των δασικών χαρτών θεωρούσε το οικόπεδό τους δασική έκταση θα έχαναν τα χρήματά τους.
  Οι πολίτες αυτοί λοιπόν να μπορούν να προσκομίσουν την συγκεκριμένη τακτοποίηση και τυχόν διαφορά η οποία θα προκύψει να την επιβαρυνθούν
  Με εκτίμηση οι Σύλλογοι:

  ΠΑΝΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
  Πρόεδρος Μάνος Δερτούζος τηλ.: 6973959584

  ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
  Πρόεδρος Θανάσης Ζήδρος τηλ.: 6978373555

  ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  Πρόεδρος Βλαχιώτης Γιάννης Τηλ.: 6944665007

 • 11 Μαρτίου 2020, 22:24 | Εξωραϊστικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος η Αύρα Μαραθώνα Οικ «Αύρα» Μαραθώνα

  Προτείνουμε η παράγραφος 3ε του άρθρου 51 να τροποποιηθεί ως εξής:

  «3ε. Αποκλείεται η υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 55 του παρόντος για: ε) κτίρια και συνοδεύουσες κατασκευές εντός των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων, που καταστράφηκαν συνέπεια πυρκαγιάς και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες για το λόγο αυτό, εφόσον τα κτίρια έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της υποχρεωτικής αναδάσωσης λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 998/1979.».

  Αιτιολογία

  Σκοπός της πρότασής μας είναι να γίνει η διευκρίνιση ότι δεν δύνανται να υπαχθούν στο νόμο κτίρια και συνοδεύουσες κατασκευές που ανεγέρθησαν μετά την κήρυξη της αναδάσωσης λόγω πυρκαγιάς και η πλήρης αποσύνδεση των πυρκαγιών από την επιδίωξη οικοπεδοποίησης. Επίσης να μην εμπίπτουν στις απαγορεύσεις υπαγωγής στο νόμο κτίρια και συνοδεύουσες κατασκευές που βρίσκονται εντός των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων, που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, λόγω της εκχέρσωσης που πραγματοποιήθηκε προκειμένου αυτά να ανεγερθούν. Αυτό πρέπει να συμβεί διότι αναστολή από την κατεδάφιση δεν προβλέπεται συλλήβδην για όλα τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων, αλλά μόνο εκείνα που βρίσκονται εντός των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων, δηλαδή αυτά που βρίσκονται σε συγκεντρώσεις κατοικιών, οι οποίες παρουσιάζουν εν τοις πράγμασι λειτουργική ενότητα λόγω της εγγύτητας μεταξύ τους και της εξυπηρέτησής τους από κοινά δίκτυα (όδευση, ενέργεια, ύδρευση κ.λπ.), όπου έχει αλλοιωθεί το φυσικό περιβάλλον ώστε να απαιτείται παρέμβαση αποκατάστασης του δασικού ισοζυγίου.

 • 11 Μαρτίου 2020, 22:22 | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Προτείνω η παράγραφος 3ε του άρθρου 51 να τροποποιηθεί ως εξής:

  «3ε. Αποκλείεται η υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 55 του παρόντος για: ε) κτίρια και συνοδεύουσες κατασκευές εντός των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων, που καταστράφηκαν συνέπεια πυρκαγιάς και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες για το λόγο αυτό, εφόσον τα κτίρια έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της υποχρεωτικής αναδάσωσης λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη διάταξη παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979.».

  Αιτιολογία

  Σκοπός της πρότασης είναι να γίνει η διευκρίνιση ότι δεν δύνανται να υπαχθούν στο νόμο κτίρια και συνοδεύουσες κατασκευές που ανεγέρθησαν μετά την κήρυξη της αναδάσωσης λόγω πυρκαγιάς και η πλήρης αποσύνδεση των πυρκαγιών από την επιδίωξη οικοπεδοποίησης. Επίσης να μην εμπίπτουν στις απαγορεύσεις υπαγωγής στο νόμο κτίρια και συνοδεύουσες κατασκευές που βρίσκονται εντός των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων, που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, λόγω της εκχέρσωσης που πραγματοποιήθηκε προκειμένου αυτά να ανεγερθούν. Αυτό πρέπει να συμβεί διότι αναστολή από την κατεδάφιση δεν προβλέπεται συλλήβδην για όλα τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων, αλλά μόνο εκείνα που βρίσκονται εντός των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων.

 • 11 Μαρτίου 2020, 15:07 | Παντελής Πατέλος

  Ως μόνιμος κάτοικος στην οικιστική πύκνωση-οικισμό «Αύρα Μαραθώνα» (η οποία αρχικά κηρύχθηκε πυρόπληκτη με ΦΕΚ μετά από φωτιά που στις 5/8/2013 προκάλεσε τζιπ του πολεμικού Ναυτικού και στη συνέχεια εκ πλάνης ανακηρύχθηκε αναδασωτέα) και ως ιδιοκτήτης στην περιοχή μίας οικίας που κάηκε και έχει κτιστεί με άδειες πολεοδομίας (1969 και 1981) και μιας άλλης ξεχωριστής οικίας που έχει κτιστεί και νομιμοποιηθεί το 1981:
  Προτείνω η παράγραφος 3ε του άρθρου 51 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «3ε. Αποκλείεται η υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 55 του παρόντος για: ε) κτίρια και συνοδεύουσες κατασκευές εντός των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων, που καταστράφηκαν συνέπεια πυρκαγιάς και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες για το λόγο αυτό, εφόσον τα κτίρια έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της υποχρεωτικής αναδάσωσης λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 998/1979.».

  Παντελής Πατέλος
  Δημοσιογράφος

 • Τακτοποιήσεις στις εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες
  Πολλές από τις ιδιοκτησίες ήσαν επί «εξ αδιαιρέτου» αγροτεμαχίων. Ωστόσο πολλοί ιδιοκτήτες αν και ήθελαν να ενταχθούν στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) και των παρεμφερών νόμων, δεν το κατάφεραν γιατί θα έπρεπε να έχουν την συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών.

  Την ίδια τύχη θα έχουν στην περίπτωση εφαρμογής του προτεινόμενου άρθρου 51.

  Θα μπορούσε να μπει μια διατύπωση που να ορίζει ότι : «Ειδικά για τις διαδικασίες τακτοποίησης αυθαιρέτων προ του 2011 και ένταξης στις διατάξεις του άρθρου 55 του παρόντος επιτρέπεται η παράκαμψη των διαδικασιών κατάτμησης.
  Το δικαίωμα ένταξης στις παραπάνω διαδικασίες δεν επιφέρει και την αυτόματη κατάτμηση των ακινήτων»

 • Το άρθρο 38 του ν. 998/1979 αναφέρει.
  «Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν ή
  καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς, αποψίλωσης ή άλλης
  αιτίας, κηρύσσονται υποχρεωτικά ως αναδασωτέα ανεξαρτήτως
  της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία
  βρίσκονται. Της κήρυξης της αναδάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για
  τις οποίες, πριν την καταστροφή της δασικής βλάστησής τους από
  πυρκαγιά, έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τα
  οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο του παρόντος νόμου.»

  Τα οριζόμενα παραπάνω με την διατύπωση αυτή «μπερδεύουν» τις ακολουθούμενες διαδικασίες των Δασικών χαρτών και τα ισχύοντα στις διαδικασίες λειτουργίας των Επιτροπών εξέτασης των αντιρρήσεων των δασικών χαρτών.
  Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 17 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ Α/182/2010) όπως προστέθηκε από το άρθρο δεύτερο εδαφ. 3 του Ν. 4462/2017 (ΦΕΚ Α 39/2017 και την εγκύκλιο 553373/411/2017 προβλέπεται ότι αν κατά την ανάρτηση του Δασικού χάρτη διαπιστωθεί ότι μια περιοχή χαρακτηρίστηκε ως Α (μη Δασική ή άλλης μορφής το 1945) και επίσης Α (μη Δασικής ή άλλης μορφής) κατά την πρόσφατη θέαση αλλά έχει κατά το παρελθόν κηρυχθεί ως αναδασωτέα (ΑΝ) τότε συνεπάγεται η υποχρέωση της διοίκησης να άρει αυτεπαγγέλτως την πράξη Αναδάσωσης.
  Επιπλέον όταν υποβληθεί αντίρρηση σε οποιονδήποτε χαρακτηρισμό Δασικού χαρακτήρα (ΔΔ ή ΔΑ ή ΑΔ) του Δασικού χάρτη τότε η Επιτροπή εξέτασης των αντιρρήσεων συζητά επί της ουσίας την κάθε αντίρρηση ανεξάρτητα από το γεγονός αν έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα.
  Εφόσον η Επιτροπή εξέτασης των αντιρρήσεων του Δασικού χάρτη ανατρέψουν τον Δασικό χαρακτήρα και αποφασίσουν ότι η έκταση είναι μη Δασικής μορφής (ΑΑ) τότε ακολουθεί η αναμόρφωση του Δασικού χάρτη σύμφωνα με την απόφαση της ΕΠΕΑ μέσω απόφασης άρσης της αναδάσωσης από τον Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

  Τονίζουμε ότι για τις ανάγκες του Δασικού χάρτη λαμβάνονται υπ όψιν ο αεροφωτογραφίες των ετών 1945 και η πρόσφατη θέαση των ετών 2007-2009 αποκλειστικά.
  Ωστόσο η κήρυξη αυτή ακόμα και αν ήταν δικαιολογημένη μπορεί να επεβλήθη με βάση ευρήματα των ενδιάμεσων ετών που πλέον δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

  Προτείνουμε λοιπόν το άρθρο 51 παρ. 3.ε είτε να επαλειφθεί ή να διορθωθεί ως εξής:

  51.3. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν συνεπεία πυρκαγιάς. Της κήρυξης της αναδάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για τις οποίες, πριν την καταστροφή της δασικής βλάστησής τους από οποιονδήποτε λόγω (και πυρκαγιά), έχει χορηγηθεί οποιουδήποτε είδους έγκριση επέμβασης, μέσω οποιασδήποτε Διοικητικής Πράξης.

 • 10 Μαρτίου 2020, 14:09 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

  Προτείνουμε η παράγραφος 3ε του άρθρου 51 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «3ε. Αποκλείεται η υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 55 του παρόντος για: ε) κτίρια και συνοδεύουσες κατασκευές εντός των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων, που καταστράφηκαν συνέπεια πυρκαγιάς και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες για το λόγο αυτό, εφόσον τα κτίρια έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της υποχρεωτικής αναδάσωσης λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 998/1979.».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

 • 10 Μαρτίου 2020, 00:18 | Ιωαννης Φωτάκης

  Γαύδος. προστατευόμενη Περιοχή.
  Γαύδος, γεωστρατηγική αξία εθνικής σημασίας.
  Να υπάρξει εξαίρεση.

 • 6 Μαρτίου 2020, 10:30 | kallyemy

  Παρακαλώ να δοθεί λύση στο πρόβλημα αυθαιρέτων που βρίσκονται σε δημόσια κτήματα. Για παράδειγμα, περιοχή στην Καβάλα (Κηπούπολη)εκτός σχεδίου πόλης, σε οικιστική πύκνωση που είναι κατοικημένη από το 1960 έως σήμερα με αυθαίρετες κατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο κατεδάφιση 70-80 κατοικιών;