Άρθρο 37 Προγραμματικές Συμβάσεις

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις με τις Περιφέρειες και τους Δήμους για τις ΜΔΠΠ της χωρικής αρμοδιότητάς τους, , ενδεικτικό αντικείμενο των οποίων είναι:
α) η κατάρτιση σχεδίων φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών και εφαρμογή τους με αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των Περιφερειών και των Δήμων,
β) η συμμετοχή στον τοπικό αντιπυρικό σχεδιασμό στις περιοχές ευθύνης τους,
γ) η συνεργασία για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για τις προστατευόμενες περιοχές,
δ) η από κοινού προώθηση της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων και της υποστήριξης οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα,
ε) η κατάρτιση μελετών και σχεδίων και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:48 | Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Η ύπαρξη ειδικού άρθρου για Προγραμματικές Συμβάσεις είναι στην πραγματικότητα άνευ ουσίας τη στιγμή μάλιστα που η σύναψη προγραμματικών δεν δεσμεύει κανένα φορέα προς την υποχρέωση σύναψης αυτής.
  Οι υφιστάμενοι ΦΔΠΠ είναι ήδη υποστελεχωμένοι και οι ανάγκες σε προσωπικό σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκατασταθούν από Προγραμματικές Συμβάσεις με άλλες υπηρεσίες/δημόσιους φορείς κ.λπ. οι οποίοι ήδη παρουσιάζουν κενά στη λειτουργία τους.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:49 | Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης

  Επισημαίνοντας το τεράστιο έργο που επιτελεί η θηροφυλακή των κυνηγετικών οργανώσεων εδώ και 20 χρόνια θεωρούμε ότι στις μορφές διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, όπως τις αναφέρει το εν λόγω νομοσχέδιο, πρέπει να προβλέπεται και συμμετοχή εκπροσώπου αναγνωρσιμένης και συνεργαζόμενης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικής οργάνωσης, ειδικά για τη συμβολή στο σημαντικό πεδίο της φύλαξης. Η φύλαξη με τα μέχρι σήμερα μοντέλα διοίκησης στις προστατευόμενες περιοχές δεν έχει αποτελέσει προτεραιότητα. Αντίθετα η εμπειρία με τη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, οι εκατοντάδες χιλιάδες έλεγχοι και οι χιλιάδες μηνύσεις σε παραβάτες, αλλά και το προσωπικό και ο εξοπλισμός των κυνηγετικών οργανώσεων μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα στις προσπάθειες όλων για τον περιορισμό και την εξάλειψη της λαθροθηρίας. Η πολύχρονη εμπειρία και η καθολική αναγνώριση του έργου των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων θα μπορέσει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τα άρθρα 37, 38, 39 και 40 του παρόντος νομοσχεδίου.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:13 | Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης

  Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, συμφωνεί απόλυτα με τις θέσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος επί του άρθρου 37 στις οποίες αναφέρονται τα παρακάτω:
  Το άρθρο 37 του νομοσχεδίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά τη δασοπροστασία και τη φύλαξη, χωρίς να φροντίζει με μεταβατικές ή τροποποιητικές διατάξεις, να ρυθμίζει την εν λόγω αντίθεση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με:
  1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α’) «Περί Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 996/1971 και το ν. 177/1975 και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 298 Α’) «περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» ιδίως το άρθρο 5 παρ. 1 αυτού. Τις διατάξεις του ν.1845/1989 (ΦΕΚ 102Α’) «περί δασοπροστασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303Α’) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

  Η αρμοδιότητα της φύλαξης αποδίδεται στις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες και στους φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, που λειτουργούν επικουρικά σε αυτές.
  Δεν είναι δυνατόν να συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις για τη φύλαξη με αναρμόδιους Φορείς ( π.χ. Δήμους), χωρίς την συμμετοχή των φορέων που έχουν την καθ’ ύλη αρμοδιότητα υλοποίησης των σχεδίων φύλαξης.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:26 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

  1. Η δυνατότητα σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων ή Μνημονίων Συνεργασίας με Περιφέρειες ή Δήμους προβλέπεται ήδη για τους υφιστάμενους Φ.Δ. των Π.Π., αλλά δεν δεσμεύει κανένα εκ των δυνητικά συμβαλλομένων Φορέα προς την υποχρέωση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ή Μνημονίου Συνεργασίας. Στο παρόν Σ.Ν. αυτό εξακολουθεί να αποτελεί δυνητική ενέργεια και δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και θα πρέπει απαραίτητα να υπάρξει δεσμευτική υποχρέωση για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης ή Μνημονίου Συνεργασίας και επίσης να υπάρχει η διαθεσιμότητα των απαραίτητων κονδυλίων για το πρόσθετο προσωπικό που απαιτείται. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια για την μείωση του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μέσο χρονικό διάστημα, που απαιτείται σήμερα για τη σύναψη μιας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ενός Φορέα με μια Περιφέρεια είναι περίπου 1 χρόνος (ακόμα και για τις περιπτώσεις που αφορούν την αντιμετώπιση ενός σοβαρού και έκτακτου περιστατικού).

  2. Επίσης είναι προφανές ότι εφόσον η Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ) και το Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ) αφορούν συγκεκριμένη Π.Π. η αρμοδιότητα αυτή θα πρέπει να ανήκει στην ΜΔΠΠ ώστε η διαδικασία να κινείται άμεσα και γρήγορα σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Η αρμοδιότητα για τις ΠΣ και τα ΜΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που έχουν εφαρμογή και καλύπτουν μεγάλες Γεωγραφικές ενότητες της χώρας και συνάπτονται με Υπουργεία.

  3. Όσον αφορά την Γνωμοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών στην διαδικασία επικαιροποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης, αυτή μπορεί να γίνεται μέσω της εκπροσώπησής τους στις Επιτροπές Διαχείρισης στις οποίες συμμετέχουν θεσμικά (βλ. Σχόλιο Άρθρου 35 – Αρμοδιότητες Επιτροπών Διαχείρισης).

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Φ.Δ. των Π.Π.: Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, Καθηγητής Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Καθηγητής Γ. ΑΡΑΠΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Ν. Πελοποννήσου-Κυθήρων, Διευθυντής Ερευνών Γ. ΚΑΡΕΤΣΟΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Πάρνηθας, Δρ. Γ. ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα, Υμηττού & Νοτιοανατολικής Αττικής

 • Άρθρο 37
  Προγραμματικές Συμβάσεις

  Το άρθρο 37 του νομοσχεδίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά τη δασοπροστασία και τη φύλαξη, χωρίς να φροντίζει με μεταβατικές ή τροποποιητικές διατάξεις, να ρυθμίζει την εν λόγω αντίθεση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με:
  1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α’) «Περί Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 996/1971 και το ν. 177/1975 και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 298 Α’) «περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» ιδίως το άρθρο 5 παρ. 1 αυτού. Τις διατάξεις του ν.1845/1989 (ΦΕΚ 102Α’) «περί δασοπροστασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303Α’) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

  Η αρμοδιότητα της φύλαξης αποδίδεται στις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες και στους φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, που λειτουργούν επικουρικά σε αυτές.
  Δεν είναι δυνατόν να συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις για τη φύλαξη με αναρμόδιους Φορείς (π.χ. Δήμους), χωρίς την συμμετοχή των φορέων που έχουν την καθ’ ύλη αρμοδιότητα υλοποίησης των σχεδίων φύλαξης.

 • Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων ή μνημονίων συνεργασίας προβλέπεται ήδη για τους ΦΔΠΠ, αλλά δεν δεσμεύει κανένα φορέα προς την υποχρέωση σύναψης αυτής. Αποτελεί δυνητική ενέργεια και δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Με το παρόν σχέδιο νόμου δεν καθίσταται υποχρεωτική η σύναψη προγραμματικών ή μνημονίων συνεργασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μέσο χρονικό διάστημα, που απαιτείται για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σε 1,5 έτος, ακόμα και για την αντιμετώπιση σοβαρού περιστατικού.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:30 | WWF Ελλάς

  Δεν είναι σαφές ποιος είναι ο ρόλος των μονάδων διαχείρισης στις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτει ο ΟΦΥΠΕΚΑ με περιφέρειες και δήμους, ενώ δεν υπάρχει αναφορά σε άλλους φορείς που θα μπορούσαν να συνάψουν προγραμματικές συμβάσεις στο πλαίσιο της διαχείρισης π.π. (π.χ. των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 41 του νομοσχεδίου, ή ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:52 | Ελένη Κ.

  Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων ή μνημονίων συνεργασίας (άρθρα 37, 38, 39 και 40) προβλέπεται ήδη για τους ΦΔΠΠ, αλλά δεν δεσμεύει κανένα φορέα προς την υποχρέωση σύναψης αυτής. Ακόμα και με το παρόν σχέδιο νόμου δεν διαφαίνεται υποχρεωτική η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή μνημονίων συνεργασίας.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:30 | ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

  Να προβλεφθεί η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:14 | Βαγγέλης Ι. Παράβας

  4. Η συμβολή και ευθύνη των ΜΔΠΠ στη φύλαξη των ΠΠ θα πρέπει να είναι πιο διευρυμένη, και αποφασιστική/δεσμευτική. Η παράγραφος ιγ) του άρθρου 34 θα πρέπει να περιλαμβάνει πιο πολλές αρμοδιότητες στις ΜΔΠΠ για τη σύνταξη ενός δεσμευτικού πλάνου φύλαξης προς τις αρμόδιες αρχές και όχι μόνο απλών προτάσεων. Παράλληλα και σύμφωνα με το σχόλιο πιο πάνω (4 για τον ΟΦΥΠΕΚΑ), η φύλαξη των ΠΠ θα ήταν πιο αποτελεσματική αν υπήρχαν αποσπασμένοι υπάλληλοι με ανακριτικές ιδιότητες στο προσωπικό των ΜΔΠΠ. Η υφιστάμενη διαδικασία καταγγελιών των εποπτών των ΦΔΠΠ και η καθυστερήσεις/αδυναμία βεβαίωσης παραβάσεων από το προσωπικό τους δυσκολεύει τη φύλαξη, ενώ στο θαλάσσιο περιβάλλον το κάνει σχεδόν αδύνατον. Το παρόν σχέδιο νόμου διαιωνίζει τα υφιστάμενα προβλήματα της φύλαξης των ΠΠ, και δεν δίνει λύση σε χρονίζοντα θέματα.

 • 17 Μαρτίου 2020, 16:26 | Βαγγέλης Ι. Παράβας

  7. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα πρέπει να μπορεί να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις και με άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου ειδικά τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, πέρα από τις Περιφέρειες και Δήμους, όπως μόνο αναφέρεται στο άρθρο 37.

 • 17 Μαρτίου 2020, 15:58 | Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

  Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων ή μνημονίων συνεργασίας δεν δεσμεύει καμία υπηρεσία προς την υποχρέωση σύναψης αυτής.
  Επίσης, δεν είναι κατανοητό πως θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών, μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων με τις Περιφέρειες και τους Δήμους οι οποίες δεν διαθέτουν δομές για φύλαξη, ούτε είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς. Ακόμα και να ξεπεραστούν τα ανωτέρω, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι υποστελεχωμένοι με σοβαρά προβλήματα και γεννάται το ερώτημα κατά πόσο θα είναι σε θέση να προσφέρουν ουσιαστική φύλαξη.

  ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

 • – Εδώ πρέπει να περιληφθούν και οι ΜΚΟ του άρθρου 41, αλλιώς εκείνο το άρθρο μένει ανεφάρμοστο.
  – Σημείο α: Δεν είναι σαφές τι προσωπικό και εξοπλισμό φύλαξης έχουν άραγε οι δήμοι και οι περιφέρειες που να σχετίζεται με την περιβαλλοντική παραβατικότητα στις ΠΠ.

 • 16 Μαρτίου 2020, 13:57 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΔΠΠ

  Εδώ, όπως και στα άρθρα 38, 39, 40 και 41, κρύβονται τα πραγματικά κίνητρα διάλυσης των Φ.Δ. Αφού δεν κατέστη εφικτό λόγω αντισυνταγματικότητας οι Φορείς Διαχείρισης να περάσουν στις αγκάλες των Περιφερειών, εφαρμόζεται το plan b όπου οι ΦΔ διαλύονται όχι επειδή είναι «ανεπαρκείς» αλλά για τον ακριβώς αντίθετο λόγο, βάζοντας παράλληλα τις Περιφέρειες από την πίσω πόρτα στην διαχείριση των Π.Π. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρός σχολιασμός για τα άρθρα αυτά αν και η διάταξη ότι για την φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών «δύναται» να υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση, ξαφνιάζει ακόμα και τους ανυποψίαστους.

 • 16 Μαρτίου 2020, 12:48 | Δημήτρης Κοντάκος

  Η ύπαρξη του άρθρου αυτού (όπως και των αμέσως επόμενων) υποδηλώνει εμμέσως ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα είναι αναγκασμένος να καταφεύγει σε τρίτους φορείς για να επιτελέσει βασικές του αρμοδιότητες. Προγραμματικές συμβάσεις ούτως ή άλλως μπορεί να συνάψει ο ΟΦΥΠΕΚΑ. Η ύπαρξη των άρθρων αυτών υποδηλώνουν ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα αποτελεί μια ημιτελή δομή ενώ είναι αμφίβολο αν και κατά πόσον υπάρχει η δυνατότητα από τις αποκεντρωμένες τις περιφέρειες και τους δήμους να επιτελέσουν αυτό το ρόλο αφού και οι ίδιοι συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα (πχ λόγω έλλειψης προσωπικού μη ύπαρξης τεχνικών υπηρεσιών κλπ.). Το άρθρο 27 παράγραφος 5θ καλύπτει επαρκώς το θέμα και επομένως το άρθρο πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς.

 • 14 Μαρτίου 2020, 19:43 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Στις προγραμματικές Συμβάσεις πρέπει να μπουν τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Σε ότι αφορά τις Δασικές Υπηρεσίες (είτε μέσω του ΥΠΕΝ είτε μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) πρέπει να έχουν υποχρεωτική εμπλοκή μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων είτε μνημονίων Συνεργασίας με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, διότι διαφορετικά θα υπάρχουν δυσχέρειες στην υλοποίηση οποιονδήποτε δράσεων και έργων σε περιοχές που αποτελούν δασικά οικοσυστήματα.

  Α) Οι περιφέρειες και οι Δήμοι δεν έχουν δομές για φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών, ούτε τέτοια αρμοδιότητα.

 • 14 Μαρτίου 2020, 11:45 | Ελπίδα Περουλάκη

  Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί στο νομοσχέδιο προβλέπεται σε ειδικό άρθρο η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων του ΟΦΥΠΕΚΑ με τις Περιφέρειες και τους Δήμους για την υλοποίηση μελετών και λοιπών έργων. Ούτως ή άλλως και στην παρούσα φάση, δεν απαγορεύεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων αυτών. Επίσης, η πρόβλεψη για δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων δεν εξασφαλίζει και τη σύναψη αυτών. Εάν το άρθρο αυτό έχει προστεθεί με σκοπό να ασκηθεί μια επιπλέον πίεση στους συναρμόδιους φορείς και κεντρικές υπηρεσίες (οι οποίες είναι ήδη υποστελεχωμένες και με μεγάλο φόρτο εργασίας), να στηρίξουν την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων του ΟΦΥΠΕΚΑ, κρίνεται προβληματικό.

 • 13 Μαρτίου 2020, 17:20 | The Green Tank

  1. Η δυνατότητα σύναψης του ΟΦΥΠΕΚΑ προγραμματικών συμβάσεων πρέπει διευρυνθεί και να συμπεριλάβει πέρα από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και άλλες δημόσιες υπηρεσίες (ενδεικτικά: αποκεντρωμένες διοικήσεις, δασαρχεία, πυροσβεστική, κοκ), καθώς και άλλους φορείς. Σημειώνεται, ότι ήδη οι ΦΔΠΠ συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με την αποκεντρωμένη διοίκηση και τα δασαρχεία.

  2. Επιπλέον, πρέπει να προβλεφθεί η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

 • 12 Μαρτίου 2020, 14:58 | Λυδία Αλβανού

  Αν κι έχει σχολιαστεί παραπάνω: η προτεινόμενη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τους συνυπογράφοντες και το πιθανότερο είναι, με βάση προήγουμενη εμπειρία από την ελληνική πραγματικότητα και τη δημόσια διοίκησ, ότι θα μείνει στα χαρτιά

 • 10 Μαρτίου 2020, 11:21 | Αντώνης Μπαρνιάς

  Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων ή μνημονίων συνεργασίας δεν δεσμεύει κανένα φορέα προς την υποχρέωση σύναψης αυτής. Αποτελεί δυνητική ενέργεια και δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.