Άρθρο 18 Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Ειδικών Έργων

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη του Φορέα Αδειοδότησης, εγκρίνεται ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Ειδικών Έργων. Με τον Κανονισμό αυτό εξειδικεύονται:
α) Τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 19
β) Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση Βεβαιώσεων των άρθρων 11 και 19, το υπόδειγμα αίτησης προς συμπλήρωση από τον αιτούντα και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, καθώς και η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αυτών, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων του άρθρου 19, η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής και της εξέτασης αντιρρήσεων κατά των υποβαλλόμενων αιτήσεων
γ) Η διαδικασία τροποποίησης και μεταβίβασης της Βεβαίωσης των άρθρων 11 και 19 αντιστοίχως, καθώς και υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων της Βεβαίωσης και της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων άρθρων 11 και 19 αντιστοίχως σε περίπτωση γνωστοποίησης μεταβολής
δ) Οι ειδικότερες υποχρεώσεις του κατόχου Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου πλήρωσης των οροσήμων του άρθρου 12 και των συναφών υποχρεώσεων, καθώς και η διαδικασία καταχώρησης της αυτοδίκαιης παύσης ισχύος και η διαδικασία ανάκλησης της Βεβαίωσης, καθώς και της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων
ε) Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης σε περίπτωση αδυναμίας διευθέτησης της εδαφικής επικάλυψης ή ενεργειακής αυτοτέλειας των έργων ή υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του δήμου εγκατάστασης των σταθμών Α.Π.Ε.
στ) Τα ζητήματα κορεσμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος
ζ) Κάθε άλλο ειδικό ζήτημα που προβλέπεται να ρυθμίζει ο Κανονισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Ο Κανονισμός δύναται να προβλέπει ειδικούς όρους για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και για τα Ειδικά Έργα, οι οποίοι θα αποτυπώνονται στις αντίστοιχες Βεβαιώσεις.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:16 | EREN HELLAS Α.Ε.

  Προτείνουμε να ενσωματωθεί στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικό κανονιστικό πλαίσιο για τους σταθμούς ΑΠΕ που διατηρούν σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μέχρι και 10% της εγκατεστημένης ισχύος τους και το χρησιμοποιούν αποκλειστικά στα πλαίσια συμμόρφωσης συμμετοχής τους στην Αγορά Ενέργειας με ενέργεια που αποθηκεύεται αποκλειστικά από τον συγκεκριμένο σταθμό ΑΠΕ.
  Αυτό θα πρέπει να αφορά και υφιστάμενους, αλλά και μελλοντικούς σταθμούς με υποχρέωσης συμμετοχής στην Αγορά Ενέργειας.

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:27 | Enel Green Power Hellas

  ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ειδικών Έργων είναι απαραίτητο να εγκριθεί άμεσα αλλιώς δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η αγορά.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:28 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Πρέπει να υπάρξει αναφορά στο χρονικό διάστημα μέσα στον οποίο θα έχει ολοκληρωθεί ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας (το οποίο δεν πρέπει να είναι μεγαλυτερο των 2 μηνών από την ψήφιση του νομοσχεδίου) διότι η ύπαρξη του κανονισμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου.
  Στον κανονισμό πρέπει να προβλεφθεί για τα ΜΥΗΕ η εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης, για τα πολύ μικρά έργα, με ισχύ < ~ 200-400 kW, ρύθμιση που θα συμβάλλει στην υλοποίηση μικρών και αποκεντρωμένων έργων, μειώνοντας το σημερινό απαγορευτικό κόστος ανάπτυξης, βοηθώντας στην μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του διαθέσιμου δυναμικού και συμβάλλοντας στην δημιουργία πολλαπλών μικρών επενδυτικών σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης. Το υφιστάμενο όριο απαλλαγής από άδεια παραγωγής των 50 KW δεν έχει κάποια αξία όπως προκύπτει και από το επενδυτικό ενδιαφέρον, αφού το πάγιο κόστος ανάπτυξης ενός έργου (εταιρικό και αδειοδοτικό) κάνει οικονομικά ζημιογόνα την ανάπτυξη ενός έργου της τάξεως των 50 KW και ως εκ τούτου δεν αξιοποιείται από τους επενδυτές.
  Έλεγχος επικάλυψης: Με βάση τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν (κοίτη υδατορεύματος & πολύγωνο) θα γίνεται άμεσος, αυτόματος και ασφαλής έλεγχος από το πληροφοριακό σύστημα της επικάλυψης με άλλα έργα, διότι το μόνο που θα ελέγχεται είναι αν εμπεριέχεται σημείο (υδροληψία ή σταθμός παραγωγής) άλλου έργου του οποίου οι συντεταγμένες θα είναι εντός του παραπάνω πολυγώνου.
  Έλεγχος απόστασης από γειτονικά έργα-έλεγχος μήκους εκτροπής. Ο συγκεκριμένος έλεγχος αφορά στην ουσία έλεγχο της φέρουσας ικανότητα για τα ΜΥΗΕ και επιτυγχάνεται με τον έλεγχο ενδιάμεσων αποστάσεων με ανάντη ή κατάντη έργα καθώς και έλεγχο του μήκους εκτροπής σε σχέση με την ισχύ. Η καταχώρηση της κοίτης του υδατορεύματος όπως αναφέρεται ανωτέρω δίνει την συγκεκριμένη δυνατότητα ελέγχου της φέρουσας ικανότητα ή και μεγεθών που θα απαιτηθούν κατά την ενδεχόμενη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:32 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

  Το αντικείμενο του προτεινομένου νομοσχεδίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Περιέχει όμως πολύπλοκες διατάξεις που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και συστηματική επιστημονική αντιμετώπιση, γιατί δεν επιδέχονται οποιεσδήποτε ερμηνείες καθώς σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται να αντιμετωπιστούν εποικοδομητικά οι διαχρονικά διαπιστωμένες δυσλειτουργίες του συστήματος προστασίας των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών. Θεωρούμε επομένως απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης. Έναν επιπλέον λόγο συνιστά η διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω της πανδημίας.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:47 | ΕΣΗΑΠΕ

  Άρθρο 18

  Δεν γίνεται καμία αναφορά στο χρόνο μέσα στον οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ειδικών Έργων. Ο Κανονισμός αυτός θα εξειδικεύσει πολλές διαδικασίες που θεσπίζονται στο νομοσχέδιο, συνεπώς προτείνεται η θέσπισή του μέσα σε δύο (2) μήνες από τη θέση του νομοσχεδίου σε ισχύ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:20 | WWF Ελλάς και Greenpeace

  Μία σειρά από μείζονα ζητήματα που αφορούν την αδειοδότηση των ΑΠΕ, προσδιορίζονται στον κανονισμό βεβαίωσης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, η έγκριση του οποίου, μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο με την υπογραφή σχετικής υπουργικής απόφασης. Θα πρέπει να προσδιοριστεί χρονικά η προθεσμία για την υπογραφή της υπουργικής απόφασης, ενώ τα ουσιαστικά ζητήματα που θα εξετάσει θα πρέπει επίσης να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.