Άρθρο 06 Συμβούλια Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

1. Οι περ. α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4014/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα και συμμετέχουν οι εξής:
α. Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρος.
β. ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
γ. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
δ. ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ε. ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως μέλη.
2. Οι περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4014/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«2.Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), το οποίο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία (1) φορά τον μήνα και στο οποίο συμμετέχουν:
α. ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως Πρόεδρος,
β. ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
γ. ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας,
δ. ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας,
ε. εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του ΥΠ.ΟΙΚ. εντός προθεσμίας 20 ημερών και επιλέγεται από τους Προϊσταμένους των Κτηματικών Υπηρεσιών των περιοχών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως μέλη.
Ως οικεία διεύθυνση θεωρείται η διεύθυνση της Περιφέρειας στην οποία εμπίπτει χωρικά το έργο. Σε περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα εμπίπτει σε άνω της μίας Περιφέρειας, ως οικεία ορίζεται η Περιφέρεια εντός της οποίας χωροθετείται μεγαλύτερο τμήμα του έργου ή της δραστηριότητας.
3. Ενώπιον του ΚΕΣΠΑ ή του ΠΕΣΠΑ συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων των δημοσίων φορέων ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπέβαλαν εμπροθέσμως τη γνωμοδότησή τους, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί των ζητημάτων αρμοδιότητάς τους που συνδέονται άμεσα με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το υπό κρίση έργο ή δραστηριότητα.
Ομοίως, ενώπιον του ΚΕΣΠΑ ή του ΠΕΣΠΑ καλούνται και συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων των δημοσίων φορέων ή υπηρεσιών που υπέβαλαν αρνητική γνωμοδότηση, προκειμένου το αρμόδιο Συμβούλιο να αποφασίσει εάν θα την κάνει αποδεκτή ή όχι, με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος.».

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:44 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται η παραπομπή υποθέσεων στα Συμβούλια Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, ΚΕΣΠΑ ή ΠΕΣΠΑ. «Να προστεθεί και στην περίπτωση έργων στερούμενων περιβαλλοντικών όρων»

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:35 | ΣΙΔΕΡΗ Ε

  Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η σύνθεση των ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ.
  Αναφορικά με την σύνθεση του ΠΕΣΠΑ, η 9μελής σύνθεσή του γίνεται 5μελης, με διατήρησή στην θέση τους
  1. Του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως Πρόεδρου
  2. Του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκ. Διοίκησης
  3. Του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας
  4. Του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας
  και προστίθεται ως 5ο μέλος
  5. Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών
  από την σύνθεσή του θα εξαιρούνται πλέον τα παρακάτω μέλη του
  ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκ. Διοίκησης,
  ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκ. Διοίκησης,
  ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκ. Διοίκησης,
  ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκ. Διοίκησης,
  ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
  Με την νέα αυτή σύνθεση, το ΠΕΣΠΑ δεν φαίνεται πως θα μπορέσει να αξιολογήσει / διεκπεραιώσει με ασφάλεια και περιβαλλοντικό προσανατολισμό τα σύνθετα θέματα που προκύπτουν κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, από τη μη αποστολή γνωμοδοτήσεων και από αρνητικές ή αντικρουόμενες γνωμοδοτήσεις φορέων/υπηρεσιών, μη έχοντας πλέον στην σύνθεσή του εκπροσώπους από τις αδειοδοτούσες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, τις δασικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες υδάτων και αγροτικής ανάπτυξης και την αρχαιολογία.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:21 | EREN HELLAS Α.Ε.

  Προτείνεται να υπάρξει πρόβλεψη για την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην περίπτωση που δε συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των φορέων που είτε γνωμοδότησαν αρνητικά, είτε δε γνωμοδότησαν καθόλου και η γνωμοδότησή τους κρίνεται ως ουσιώδης για την αδειοδότηση του έργου.

 • Σχόλιο:

  Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας, της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, όπως και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, δεν χρειάζονται πάντα σε κάθε κρινόμενη δραστηριότητα (εκτός αντικειμένου στο ΚΕΣΠΑ).
  Θα πρέπει να προβλεφθεί εναλλακτικά εκπροσώπηση από άλλα ανώτερα στελέχη σχετικά με το αντικείμενο (πχ Γενικός Διευθυντής Φυσικών Πόρων) και ανάλογα με την κρινόμενη περίπτωση. Το ίδιο πνεύμα πρέπει να ισχύει και για τη σύνθεση του ΠΕΣΠΑ.
  Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΚΕΣΠΑ προτείνεται η συμμετοχή εκπροσώπου του ΣΕΒ.
  Ομοίως και για το ΠΕΣΠΑ πρέπει να συμμετέχει εκπρόσωπος της Βιομηχανίας.

  Προσθήκη α

  Λόγω του συνταγματικά κατοχυρωμένου (άρθρο 20 παρ. 2 Συντάγματος) δικαιώματος ακροάσεως του διοικουμένου, είναι επιτακτικής σημασίας να προβλεφθεί η κλήση προς ακρόαση ενώπιον του Συμβουλίου, με δικαίωμα υποβολής υπομνήματος, του φορέα του υπό αδειοδότηση έργου ή δραστηριότητας.

  Προσθήκη β

  Προτείνεται να προβλεφθεί προθεσμία 30 ημερών κατ’ ανώτατο όριο, εντός της οποίας οφείλει να αποφανθεί το Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλισθεί η ταχύτητα της διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:12 | Γιώργος Μαυριάς, Γεν. Δ/ντής ECOELASTIKA A.E. (ΣΕΔ ελαστικών)

  Σήμερα στο ΚΕΣΠΑ εκπροσωπούνται οι κρίσιμες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υπηρεσιακή αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου διασφαλίζοντας την τεχνική αξιοπιστία του. Έτσι, βγάζει οριστικό πόρισμα σταθμίζοντας αντικειμενικά τις διαφορετικές οπτικές πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό καθιστά τις ΑΕΠΟ πολύ ασφαλείς σε περίπτωση προσφυγής και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν.
  Με την προτεινόμενη αλλαγή, όλες οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ καλύπτονται από τον ΓΓ Φυσ. Περιβάλλοντος και Υδάτων, αποσυνδέεται η Αρχαιολογία και δεν υπάρχει εκπρόσωπος του Αγρ. Ανάπτυξης (γη υψηλής παραγωγικότητας). Αντίθετα προστίθενται εκπρόσωποι «παραγωγικών» τομέων. Πλέον, προσομοιάζει περισσότερο σε πολιτικό όργανο ή με όργανο απεμπλοκής επενδύσεων χάνοντας τον περιβαλλοντικό του προσανατολισμό αφού αποσυνδέεται από τα κομβικά σημεία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, χάνοντας επομένως την έξωθεν καλή μαρτυρία.
  Στο ΚΕΣΠΑ θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωπος του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και του Υπ. Πολιτισμού, ο ΓΔ Δασών, ο ΓΔ Υδάτων, ο ΓΔ Χωροταξίας,ο Δ/ντής της ΔΙΠΑ (καθύλην αρμόδιας υπηρεσίας), ο Δ/ντής Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας, ο Δ/ντής Διαχείρισης Αποβλήτων και ο Δ/ντής Φυσικού Περιβάλλοντος, ενώ δεν χρειάζεται ο ΓΔ Ενέργειας (τι σχέση έχει με την περιβαλλοντική αδειοδότηση?)
  Επίσης, η αποσύνδεση της αρχαιολογίας από το ΚΕΣΠΑ είναι προβληματική διάταξη που θα επιβραδύνει την έκδοση της ΑΕΠΟ αφού αναγκαστικά θα περιμένουν όλοι την απόφαση του Υπ. Πολιτισμού.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:32 | Νίκος Βουδούρης, Διευθύνον Σύμβουλος Elbisco Α.Ε.

  Η αποσύνδεση της αρχαιολογίας από το ΚΕΣΠΑ είναι μεγάλο σφάλμα που θα οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις.

  Επιπρόσθετα, σήμερα το ΚΕΣΠΑ είναι αντίστοιχο με το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το ΚΕΣΥΠΟΘΑ και το ΚΑΣ. Τα μέλη του εκπροσωπούν τις κρίσιμες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υπηρεσιακή αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, με έμφαση σε αυτές που είναι οι πιο «δύσκολες». Συγκεντρώνει τις πλέον αρμόδιες υπηρεσίες από το ΥΠΕΝ και από τα άλλα Υπουργεία και εκδίδει μια τελεσίδικη απόφαση η οποία καθιστά όλες τις ΑΕΠΟ που περνούν από ΚΕΣΠΑ απολύτως ασφαλείς σε περίπτωση προσφυγής. Η υπηρεσιακή του σύνθεσή διασφαλίζει το τεκμήριο της αξιοπιστίας από τεχνικής άποψης, στοιχείο καθοριστικό για τη ασφάλεια έναντι προσφυγών.

  Με τη νέα σύνθεση, ο ΓΓ αποκτά υπέρμετρη βαρύτητα αφού υποκαθιστά το σύνολο των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ με αποτέλεσμα το ΚΕΣΠΑ να μετατρέπεται σε οιονεί πολιτικό όργανο υπονομεύοντας την αξιοπιστία του, πολλώ δε μάλλον σε συνδυασμό με την τελική υπογραφή της ΑΕΠΟ πάλι από τον ΓΓ.
  Επιπρόσθετα, δίνει την εντύπωση ότι μετατρέπεται σε όργανο προώθησης επενδύσεων αφού πέραν του ΓΔ Πολεοδομίας, μόνιμα μέλη είναι ο ΓΔ Ενέργειας, εκπρόσωπος του Υπ. Ανάπτυξης και εκπρόσωπος του Υπ. Υποδομών, παρά σε όργανο αντικειμενικής και τελεσίδικης στάθμισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των όρων και προϋποθέσεων που πρέπει να τεθούν στο έργο.
  Ειδικότερα, επισημαίνονται αρνητικά η προσθήκη του ΓΔ Ενέργειας, η απουσία εκπροσώπου του Αγρ. Ανάπτυξης (που συνδέεται με τη «γη υψηλής παραγωγικότητας»), του ΓΔ Δασών, του ΓΔ Υδάτων, του ΓΔ Χωροταξίας, του Δ/ντή Διαχείρισης Αποβλήτων, του Δ/ντή Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Δ/ντή Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας, του Δ/ντή της ΔΙΠΑ (καθύλην αρμόδιας υπηρεσίας) και του εκπροσώπου του Υπ. Πολιτισμού.

  Πρακτικά το ΚΕΣΠΑ αποδυναμώνεται πολύ και μπορεί να υπονομευθεί ο ρόλος του ως δικλείδα (νομικής) ασφάλειας για τις ΑΕΠΟ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:32 | ΡΕΜΑΤΤΙΚΗ / ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

  (τροπ. Άρθρου 13 παραγρ. Β) Η εξαίρεση του εκπροσώπου της ΕΓΥ από το Συμβούλιο
  Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης αποτελεί σημαντική παράλειψη, δεδομένου ότι η Υπηρεσία
  αυτή έχει εκπονήσει σημαντικό έργο και διαχειρίζεται ευρύ φάσμα θεμάτων (Διαχειριστικά
  Σχέδια, ακτές κολύμβησης, προγράμματα παρακολούθησης ποιότητας νερών, κλπ), με ρόλο
  καθοριστικό για την διαμόρφωση άποψης για τους όρους αδειοδότησης των έργων

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:41 | Φορείς κ Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων

  Η δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», εν μέσω καραντίνας στην οποία έχει μπει η χώρα μας και κατ’οίκον περιορισμού των πολιτών, δεν προάγει τις αρχές της διαβούλευσης και της απρόσκοπτης συμμετοχής σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Aarhus, σχετικές οδηγίες ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, υπάρχει αδυναμία σύγκλισης συλλόγων, κινημάτων πολιτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ, αλλά και οργάνων των οποίων οι απόψεις είναι καίριες για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όπως πχ Επιτροπή Φύση 2000. Η απομακρυσμένη επαφή μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαδικασίες ζωντανού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων και οργάνων τα οποία αδυνατούν να συγκληθούν ώστε να λάβουν αποφάσεις.
  Ζητάμε λοιπόν να πράξετε το αυτονόητο και να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και τη σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
  Δεδομένου όμως ότι η δημόσια διαβούλευση κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, υποβάλλουμε τις παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε για πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ύστερα από μια πιο εκ βάθους μελέτη και σύγκλιση των οργάνων μας προκειμένου να παρθούν συλλογικές αποφάσεις:
  Η εξαίρεση του εκπροσώπου της ΕΓΥ από το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης αποτελεί σημαντική παράλειψη, δεδομένου ότι η Υπηρεσία αυτή έχει εκπονήσει σημαντικό έργο και διαχειρίζεται ευρύ φάσμα θεμάτων (Διαχειριστικά Σχέδια, ακτές κολύμβησης, προγράμματα παρακολούθησης ποιότητας νερών, κλπ), με ρόλο καθοριστικό για την διαμόρφωση άποψης για τους όρους αδειοδότησης των έργων

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:44 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΑΣΕΠΠΕ

  Στο Άρθρο 6 «Συμβούλια Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης» και συγκεκριμένα στο σημείο 3, θα πρέπει να προστεθεί πρόβλεψη κατά την οποία θα συμμετέχει και ο φορέας στο ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ.
  Αποτελεί σημαντική ευκαιρία σε αυτό το σχέδιο νόμου να προστεθεί ένα άρθρο που να τροποποιεί το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) εδάφιου όπου στο τέλος της παρ. 4 προβλέπει ότι: «Με την ίδια ή με όμοια απόφαση δύναται να κατατάσσονται σε χαμηλότερη κατηγορία έργα που ευρίσκονται ή οι δραστηριότητες που ασκούνται εντός επιχειρηματικών πάρκων του μέρους τρίτου του ν. 3982/2011 (Α’ 143) που έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων».
  Σαφέστατα θα πρέπει να επισημαίνεται ότι έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στην IED Οδηγία (παλαιά IPPC) και στην κατηγορία Α2 πρέπει να εξαιρούνται από την προβλεπόμενη δυνατότητα κατάταξης σε χαμηλότερη κατηγορία, οπότε άμεσα πρέπει να υπάρξει η σχετική διόρθωση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:52 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

  Το αντικείμενο του προτεινομένου νομοσχεδίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Περιέχει όμως πολύπλοκες διατάξεις που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και συστηματική επιστημονική αντιμετώπιση, γιατί δεν επιδέχονται οποιεσδήποτε ερμηνείες καθώς σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται να αντιμετωπιστούν εποικοδομητικά οι διαχρονικά διαπιστωμένες δυσλειτουργίες του συστήματος προστασίας των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών. Θεωρούμε επομένως απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης. Έναν επιπλέον λόγο συνιστά η διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω της πανδημίας.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:27 | WWF Ελλάς και Greenpeace

  Η προτεινόμενη διάταξη τροποποιεί τη σύνθεση του ΚΕΣΠΑ, από την οποία πλέον απουσιάζουν, μεταξύ άλλων, οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και της πρώην Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

  (α) Η νέα σύνθεση του ΚΕΣΠΑ εγείρει επίσης σοβαρές επιφυλάξεις. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης ή Υποδομών δεν έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να επιλύσουν δύσκολα και αμφισβητήσιμα ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τα οποία υπάρχουν αντίθετες γνωμοδοτήσεις. Ακόμα χειρότερα, παραμένει ως μόνιμο μέλος ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, ο οποίος, για άγνωστους λόγους, θα συνεχίσει να συμμετέχει σε γνωμοδοτήσεις για ξενοδοχεία, συγκροτήματα γραφείων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και κάθε άλλου είδους άσχετα με την αρμοδιότητα και τεχνογνωσία του έργα.

  (β) Επιπλέον, με τη νέα προτεινόμενη σύνθεση, και όπου κύριος του έργου είναι το ΥΠΕΝ, το Υπουργείο Ανάπτυξης ή το ΚΕΣΠΑ βρίσκεται επίσης σε προφανή κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου (πρβλ. άρθ. 9α οδηγίας 2011/92, όπως ισχύει, που δεν φαίνεται να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο), το οποίο απαιτεί, στην περίπτωση αυτή, διαχωρισμό του κυρίου του έργου από την αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

  (γ) Το ΚΕΣΠΑ είναι ένα από τα πλέον αδιαφανή όργανα της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Πρόκειται για ένα πολιτικό όργανο συγκάλυψης των αρνητικών γνωμοδοτήσεων, για τις οποίες κανονικά θα έπρεπε να εφαρμοστούν οι γενικοί κανόνες του κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Το ΚΕΣΠΑ έχει μία αδιευκρίνιστη πολιτική προσκεκλημένων – από τους οποίους κατά κανόνα απουσιάζει η κοινωνία των πολιτών -, ενώ τίποτα δεν αναρτάται ή δημοσιεύεται για τη λειτουργία του: είναι άγνωστοι οι λόγοι της συγκρότησής του, οι εισηγήσεις, τα πρακτικά, οι προσκεκλημένοι, η αναλογία θετικών/αρνητικών γνωμοδοτήσεων και η αιτιολογία των γνωμοδοτήσεων του. Για παράδειγμα, στις 5.3.2020, το ΚΕΣΠΑ (υπό την προεδρία του γ.γ. φυσικού περιβάλλοντος και υδάτων) παρείχε θετική γνωμοδότηση σε 14 έργα, ένα από τα οποία περιλαμβάνει (κατά την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ) και αυθαίρετες κατασκευές (βλ. δελτίο τύπου ΥΠΕΝ, εδώ:http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5B524%5D=6978&language=el-GR ) : η αιτιολογία αυτής της εξαιρετικής μεταχείρισης ενός εν μέρει αυθαίρετου έργου θα είχε, αν ήταν διαθέσιμη, εξαιρετικό ενδιαφέρον.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • «ενώπιον του οργάνου συμμετέχουν», η φράση δεν βγάζει νόημα, «παρουσιάζονται» φαίνεται να εννοεί, αλλά προφανώς επιθυμεί να φέρνει τις υπηρεσίες που δεν έχουν γνωμοδοτήσει στις συνεδριάσεις αυτού του οργάνου για κάποιου είδους «αναγκαστική» γνωμοδότηση των προϊσταμένων τους. Αν όμως ο προϊστάμενος δεν παρουσιαστεί δεν προσδιορίζεται τι θα συμβεί στη συνέχεια. Ομοίως δεν είναι σαφής η έννοια της «αποδοχής» από το Συμβούλιο της αρνητικής γνωμοδότησης κάποιας υπηρεσίας. Η αρνητική γνωμοδότηση είναι δικαίωμα της υπηρεσίας και η ύπαρξή της δεν εξαρτάται από το αν θα «την κάνει αποδεκτή» κάποιο συμβούλιο. Το Συμβούλιο μπορεί μόνο να αποφασίσει αν παρά την αρνητική γνωμοδότηση αυτό θα αποφασίσει θετικά για την έκδοση ΑΕΠΟ, εκτός από την περίπτωση που απαιτείται σύμφωνη γνώμη και όχι απλή γνωμοδότηση μιας υπηρεσίας οπότε και η αρνητική γνωμοδότηση εμποδίζει την περιβαλλοντική αδειοδότηση και το θέμα δεν θα πρέπει να τεθεί ενώπιον του ΚΕΣΠΑ ή του ΠΕΣΠΑ.

 • 16 Μαρτίου 2020, 20:02 | Αλεξάνδρα Μουτσέλη

  Σε περίπτωση που υπάρχουν αντικρουόμενες γνωμοδοτήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που αφορούν στο ίδιο θέμα, ο φάκελος του έργου θα πρέπει να παραπέμπεται στο ΠΕΣΠΑ

 • 16 Μαρτίου 2020, 09:21 | Ε. Ευθυμιάδης

  Η τακτική συνεδρίαση του ΚΕΣΠΑ ή οικείου ΠΕΣΠΑ λύνει προβλήματα που σχετίζονται με την έγκαιρη έκδοση ΑΕΠΟ. Θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι:
  – Η μη προσέλευση του Γενικού Δ/ντή
  – Η εκπροσώπηση του Περιφερειακού Συμβουλίου και γενικότερα Επιτροπών
  – Οι αντικρουόμενες γνωμοδοτήσεις

 • 13 Μαρτίου 2020, 15:47 | Ι.ΜΑΧΑΙΡΑΣ

  Στο άρθρο 6 επιχειρείται η αναμόρφωση συγκρότησης των συμβουλίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
  Η συγκρότηση των συμβουλίων θεωρείται προβληματική κυρίως για τους εξής λόγους:
  1. Δεν συμμετέχει ο Γενικός Δ/ντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.
  2. Δεν αναφέρεται ποια υπηρεσία εισηγείται τα θέματα στο ΚΕΣΠΑ.
  3. Δεν γίνεται αναφορά στις ρυθμίσεις που έχει επιβάλλει ο ν. 4635 / 2019 για ΚΕΣΠΑ ή ΠΕΣΠΑ.
  4. Η πολυδαίδαλη διαδικασία των γνωμοδοτήσεων υπηρεσιών και φορέων, υποκείμενων των Γενικών Δ/ντών, είναι χρονοβόρα και οι χρόνοι που προτείνονται τόσο για την απόκριση του ΚΕΣΠΑ ή του ΠΕΣΠΑ όσο και για την πρόταση του Γενικού Δ/ντή που καλείται ενώπιον των συμβουλίων θα είναι αναποτελεσματική.
  5. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για εισήγηση του Γενικού Δ/ντού στα συμβούλια όταν υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις – γνωμοδοτήσεις υποκείμενων Δ/νσεων του.
  6. Δεν πρέπει να καταργηθεί η περ. γ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 γιατί αναφέρεται στο αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στις αντικρουόμενες απόψεις αλλά ρυθμίζει και θέματα του άρθρου 9 του ν. 4014/2011.
  Στις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν αναφέρεται το αντικείμενο ττων ΚΕΣΠΑ ή του ΠΕΣΠΑ.
  7. Σύμφωνα με την προηγούμενο σχόλιο θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί και το άρθρο 9 του ν. 4014/2011 και είναι σαφής η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης υφιστάμενων δραστηριοτήτων που στερούνται περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ενδεχόμενα να στερούνται και άλλων αναγκαίων αδειών όπως δόμησης, έγκρισης λειτουργίας κλπ. Μια πολύ καλή προσέγγιση θα ήταν η διαδικασία αυτή να γίνεται με την εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 20 στην συνέχεια με εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν.4014/2011 και τελικά με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΠΑ ή του ΠΕΣΠΑ να αδειοδοτείται η δραστηριότητα.

 • Δεδομένης της έκτασης του νομοσχεδίου, της πληθώρας από διατάξεις που χρήζουν σοβαρής ανάλυσης, του εντοπισμού σειράς από πολύ προβληματικές διατάξεις, και των τομέων που αγγίζει το νομοσχέδιο, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

 • 10 Μαρτίου 2020, 13:17 | Μιχάλης Γκαραγκάνης

  Πως γίνεται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας να είναι τακτικό μέλος και ταυτόχρονα «απολογούμενος« για αρνητικές γνωμοδοτήσεις κάτι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί εφόσον η κύρια γνωμοδοτούσα αρχή της οικείας Περιφέρειας [ΔΙΠΕΧΩ] υπάγεται σε αυτόν και υποτίθεται ότι ήδη έχει δώσει την έγκρισή του για την αρνητική γνωμοδοτηση;
  Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον προιστάμενο της Δνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.
  Εκτιμώ πως τελικά ο σκοπός των ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ, αν λειτουργήσουν τελικά, με βάση το γενικό πνεύμα που διέπει οριζόντια την εν λόγω νομοθετική τροποποίηση στο συνολό της, θα είναι η «εξάλειψη» των βάσιμων αρνητικών γνωμοδοτήσεων και η αποτροπή τους σε πρώτο επίπεδο.

 • 10 Μαρτίου 2020, 12:30 | ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩΣΧ. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

  Η ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης ΥΑαριθμ. 15277/09.04.2012 (ΦΕΚ 1077 Β) παράγραφος 1 άρθρο 12 Ν. 4014/2011 ουσιαστικά μπλοκάρει την έκδοση ΑΕΠΟ διότι χωρίς τη γνωμοδότηση των Δ/νσεων Δασών για τις δασικές εκτάσεις, το ΠΕΣΠΑ δεν μπορούσε να προχωρήσει σε γνωμοδότηση. Το ίδιο θα συμβαίνει αν ο Γενικός Δ/ντης Δασών που θα καλείται στο ΠΕΣΠΑ αρνηθεί να δώσει όρους στο Συμβούλιο με το σκεπτικό ότι απαιτείται η γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών. Στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο δεν μπορεί να εκδόσει γνωμοδότηση. Προτείνεται να υπάρξει πρόνοια στην περίπτωση που δεν υπάρχει η γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών η έγκριση επέμβασης να μπορεί να εκδίδεται μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ. Διαφορετικά η γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ θα εκδίδεται με την προϋπόθεση την έκδοση της γνωμοδότησης της Δ/νσης Δασών. Το γεγονός αυτός θα μπλοκάρει ουσιαστικά την έκδοση της ΑΕΠΟ.

 • 6 Μαρτίου 2020, 13:20 | ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩΣΧ.Β.ΑΙΓΑΙΟΥ

  Στην περίπτωση που ο φορέας που γνωμοδοτεί είναι αρμόδια Δ/νση Υπουργείου και κρίνεται ως ουσιώδης διότι οι όροι κρίνονται απαραίτητοι για τη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών όρων όπως π.χ. η Η Δ/νση Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ (που θέτει όρους στην ΑΕΠΟ) θα είναι πρακτικά αδύνατο ο Γενικός Δ/ντης του Υπουργείου να συμμετέχει σε όλα τα ΚΕΣΠΑ και ΠΕΣΠΑ για να γνωμοδοτήσει στην περίπτωση που δεν υπάρχει εμπρόθεσμη γνωμοδότηση της Δ/νσης. Τι θα γίνεται σε κάθε περίπτωση, αν δεν παρίσταται ο αρμόδιος Γενικός Δ/ντης της εκλείπουσας γνωμοδότησης; Θα μπορεί να προχωρά η διαδικασία παροχής γνωμοδότησης του ΚΕΣΠΑ, ΠΕΣΠΑ;
  Πιθανή λύση είναι οι γνωμοδοτήσεις αυτές να χαρακτηριστούν ως μη ουσιώδεις αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να οριστεί από το Υπουργείο.

 • 4 Μαρτίου 2020, 19:20 | Κυριάκος τσίπης

  Στην περίπτωση που υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό συμβούλιο, δεν αναφέρετε ποιος θα πρέπει να το εκπροσωπήσει στο ΚΕΣΠΑ ή ΠΣΠΑ. Θα πρέπει να το εκπροσωπεί ο πρόεδρος του. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα Δημοτικά Συμβούλια.