Άρθρο 17 Εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης

1. Ο Φορέας Αδειοδότησης εκδίδει τη Βεβαίωση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 και 19 αντιστοίχως, εφόσον προσκομισθεί από τον αιτούντα αποδεικτικό καταβολής του Τέλους Έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού Η.Ε. από Α.Π.Ε. υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
α) Για τη χορήγηση αρχικής Βεβαίωσης κατά τα άρθρα 11 και 19, το ύψος του τέλους ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αίτησης σε μεγαβάτ (ΜW) ως εξής:
(αα) τρεις χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (3000 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος έως και ένα μεγαβάτ (1MW),
(ββ) δύο και μισή χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (2500 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος από ένα έως και δέκα μεγαβάτ (1 έως και 10 MW),
(γγ) δύο χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (2000 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος από δέκα έως και πενήντα μεγαβάτ (10 έως και 50MW)
(δδ) χίλια πεντακόσια ευρώ ανά μεγαβάτ (1500 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος από πενήντα έως και εκατό μεγαβάτ (50 έως και 100 MW) και
(εε) χίλια ευρώ ανά μεγαβάτ (1000 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος πάνω από εκατό μεγαβάτ (100 MW).
β) Για την έγκριση τροποποίησης Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν αντιστοιχεί σε Ειδικό Έργο, το ύψος του τέλους ορίζεται στο ένα πέμπτο (1/5) του ποσού που προκύπτει βάσει της περίπτωσης (α) ανωτέρω. Ειδικά σε περίπτωση αιτήματος για τροποποίηση Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν αντιστοιχεί σε Ειδικό Έργο, και το αίτημα αφορά σε αύξηση της αναγραφόμενης ισχύος στην αντίστοιχη Βεβαίωση ή στην Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό άνω του 10%, καταβάλλεται τέλος που αναλογεί στο πρόσθετο τμήμα της ισχύος και ο σχετικός υπολογισμός λαμβάνει χώρα βάσει της περίπτωσης (α) ανωτέρω.
γ) Το εφάπαξ τέλος έκδοσης Βεβαίωσης δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο του τέλους που αντιστοιχεί σε σταθμό Α.Π.Ε. ισχύος 250 MW.
2. Σε περίπτωση πληρωμής από τον αιτούντα του εφάπαξ τέλους της παρ. 1, το ύψος της εγγυητικής επιστολής που συνυποβάλλεται για τον σταθμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον αρμόδιο Διαχειριστή με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ι.1 του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), μειώνεται κατά το ήμισυ. Στην περίπτωση αυτή δεν εμπίπτουν οι υφιστάμενες Άδειες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 22.
3. Η υποχρέωση καταβολής της προηγούμενης παραγράφου για ιδρύματα, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία όλων των βαθμίδων, ισχύει μειωμένη κατά το ήμισυ.
4. Από την υποχρέωση καταβολής εξαιρούνται οι Αυτοπαραγωγοί κάτοχοι Αδειών ή Βεβαίωσης.
5. Σε περίπτωση μεταβίβασης Βεβαίωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων, ο αποκτών καταβάλλει το τέλος της παρ. 1 (α) του παρόντος άρθρου.
6. Στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση εε ως εξής και η υφιστάμενη εε αναριθμείται σε στστ:
«εε) Τα τέλη που καταβάλλουν οι αιτούντες για την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και για την έκδοση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων».

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:53 | EREN HELLAS Α.Ε.

  (i) Αναφορικά με την περίπτωση (β) της παραγράφου (1) προτείνεται σε περίπτωση που η αιτούμενη τροποποίηση επιβάλλεται από φορέα γνωμοδότησης ή έκδοσης ΑΕΠΟ ή Διαχειριστή, το ύψος του τέλους να ορίζεται π.χ. στο ένα δέκατο (1/10) του ποσού που προκύπτει βάσει της περίπτωσης (α) ανωτέρω.
  Περαιτέρω προτείνεται τα χρονικά διαστήματα που διαρκεί η ολοκλήρωση τέτοιων τροποποιήσεων (βεβαίωσης και ΑΕΠΟ) να μην συνυπολογίζονται στο συνολικό χρονικό περιθώριο για την έκδοση των δεσμευτικών όρων σύνδεσης.

  (ii) Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 2 ώστε να μην εξαιρούνται από την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης οι υφιστάμενες άδειες παραγωγής και οι άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με την διάταξη του α. 22.

  (iii) Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 5 ως ακολούθως:
  «Σε περίπτωση μεταβίβασης Βεβαίωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων, ο αποκτών καταβάλλει το τέλος της παρ. 1 (β) του παρόντος άρθρου, εφόσον το σχετικό τέλος δεν έχει καταβληθεί από τον μεταβιβάζοντα».

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:30 | juwi Hellas AE

  Θεωρούμε ότι το ύψος του τέλους για την χορήγηση βεβαίωσης είναι πολύ υψηλό και αντιπροτείνουμε τις εξής κατηγορίες και τέλη:

  (αα) 2.000€/MW για το τμήμα ισχύος μέχρι 1MW
  (ββ) 1.000€/MW για το τμήμα ισχύος από 1MW μέχρι 20MW (για να συνάδει με τις κατηγορίες των ανταγωνιστικών διαδικασιών)
  (γγ) 750€/MW για το τμήμα ισχύος πάνω από 20MW

  Προτείνουμε επίσης να καταργηθούν τα επιπλέον τέλη που αφορούν τροποποίηση ή μεταβίβαση της Βεβαίωσης μιας και η οικονομική έκθεση των επενδυτών είναι ήδη πολύ υψηλή.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:30 | juwi Hellas AE

  Θεωρούμε άδικες τις εκπτώσεις για αυτούς που έχουν καταθέσει σε παλιότερους κύκλους και αντιπροτείνουμε ως εξής:

  Κύκλος Σεπτεμβρίου 2018: 10%
  Κύκλος Δεκεμβρίου 2018: 20%
  Κύκλος Μαρτίου 2019: 30%
  Κύκλος Ιουνίου 2019: 40%
  Κύκλος Σεπτεμβρίου 2019: 50%
  Κύκλος Δεκεμβρίου 2019: 60%

  Θα πρέπει να καθοριστεί ημερομηνία για την επιβεβαίωση αιτήματος η οποία προτείνουμε να είναι ένας (1) μήνας. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι η πρόσκληση θα γίνεται ανά κύκλο, προοδευτικά.

  Επίσης θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει ταυτόχρονη έκδοση όλων των βεβαιώσεων ενός κύκλου.

 • 18 Μαρτίου 2020, 07:11 | juwi Hellas AE

  Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να γίνονται αιτήσεις για περισσότερα από ένα Φ/Β έργα συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 20MW με κοινό σημείο διασύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή, τα έργα θα πρέπει να καταβάλουν εφάπαξ τέλος για την έκδοση βεβαίωσης σύμφωνα με τα συνολικά MW και όχι ανά έργο ξεχωριστά. Ο αιτών θα δεσμεύεται ότι τα έργα θα συμμετάσχουν σε κοινή ανταγωνιστική διαδικασία

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:26 | Enel Green Power Hellas

  Παράγραφος 3
  Διαφωνούμε για την ύπαρξη τέτοιου υπερβολικού κόστους στις περιπτώσεις τροποποίησης όπως περιγράφεται στην περίπτωση της παραγράφου 1.β και ζητάμε να αφαιρεθεί οπωσδήποτε με εξαίρεση τις περιπτώσεις αύξησης ισχύος ή κατάτμησης έργων (ώστε να μην υπάρχει αποφυγή Τελών μέσω κατάτμησης λόγω της κλιμακωτής χρέωσης).

  Η παράγραφος 17.5 πρέπει να διαγραφεί διότι δεν είναι λογικό το τέλος να καταβάλλεται πολλάκις για το ίδιο έργο. Οπωσδήποτε θα πρέπει να εξαιρεθούν οι περιπτώσει ενδοομιλικών μεταβιβάσεων από εφαρμογή οποιουδήποτε Τέλους.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:05 | TERZIS K.

  Τα τέλη που προβλέπονται είναι υπερβολικά.

  Καθότι η πολιτεία δεν δίνει καμία διασφάλιση ότι θα οι εν λόγω άδειες θα φτάσουν σε σημείο υλοποίησης (βλ. αντιρρήσεις δασαρχείων που θα χαρακτηρίζουν τις εκτάσεις ως δάση, αντιρρήσεις ΓΕΕΘΑ για θέσεις Α/Γ κοκ).

  Θα πρέπει να προβλέπεται ότι το τέλος θα επιστρέφεται σε περιπτώσεις όπου η πολιτεία μέσω μεθύστερων στη διαδικασία αδειοδότησης γνωμοδοτικών φορέων βάζει απαγόρευση στην ανάπτυξη έργου. Σημειώνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση ο κάτοχος της άδειας δεν στέρησε δικαίωμα σε τυχόν ανταγωνιστή να αναπτύξει έργο στην προκείμενη θέση, καθώς η πολιτεία αποφάσισε ότι έργα δεν επιτρέπονται εκεί.

  Επιπλέον, το νέο τέλος είναι επαχθέστερο του προηγούμενου τέλους διατήρησης, καθώς το τελευταίο βεβαιωνόταν σε χρόνο τέτοιο που ο επενδυτής είχε καλύτερη εικόνα αν το έργο μπορεί να φτάσει σε σημείο υλοποίησης.

  Το τέλος εφόσον πρέπει να εφαρμοστεί, θα πρέπει να πληρώνεται σε >3 ετήσιες δόσεις. Έτσι ώστε ο επενδυτής να μειώσει την έκθεσή του στην αβεβαιότητα υλοποίησης του έργου.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:49 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Αν και η διάταξη κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, εντούτοις όμως επιβαρύνει δυσανάλογα τους επενδυτές μικρών έργων όπως είναι οι επενδυτές των ΜΥΗΕ. Η αδειοδοτική διαδικασία των ΜΥΗΕ έχει το υψηλότερο μοναδιαίο κόστος αδειοδότησης από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που πρέπει να ληφθούν υπόψη και το κόστος των μελετών που πρέπει να αναληφθούν εξαρχής έτσι ώστε η αίτηση που υποβάλλεται να είναι αρκούντως ώριμη και το έργο σωστά σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην έχει προβλήματα κατά την περιβαλλοντική του αδειοδότηση.
  Η συγκεκριμένη διάταξη αυξάνει δυσανάλογα τα αρχικά κόστη του επενδυτή σε μια έτσι κι αλλιώς αβέβαιη (ειδικά της επιτυχούς χορήγησης προσφοράς σύνδεσης) και πολυέξοδη διαδικασία αδειοδότησης και ως εκ τούτου θα πρέπει να αποφευχθεί. Προτείνεται η μείωση του τέλους έκδοσης βεβαίωσης για τις κατηγορίες των περιπτώσεων αα και ββ ως εξής:
  o Μέγιστη Ισχύς P<=1 MW: 2000 €/MW
  o Μέγιστη Ισχύς 1MW<P MW: 1500 €/MW
  Επίσης προτείνεται ότι το τέλος της παρ. 1.α του άρθρου 17 δεν καταβάλλεται σε περιπτώσεις μεταβίβασης βεβαίωσης σε εταιρεία με την ίδια μετοχική σύνθεση (μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας).

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:37 | ΤΕΡΖΗΣ Κ.

  Να μειωθεί δραστικά το τέλος για Ενεργειακές Κοινότητες, ειδικά για αυτές που έκαναν αιτήσεις που εκκρεμούν στην ΡΑΕ.

  Στον υφιστάμενο νόμο των ΕΚΟΙΝ, προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη των ΕΚΟΙΝ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:57 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

  Το αντικείμενο του προτεινομένου νομοσχεδίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Περιέχει όμως πολύπλοκες διατάξεις που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και συστηματική επιστημονική αντιμετώπιση, γιατί δεν επιδέχονται οποιεσδήποτε ερμηνείες καθώς σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται να αντιμετωπιστούν εποικοδομητικά οι διαχρονικά διαπιστωμένες δυσλειτουργίες του συστήματος προστασίας των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών. Θεωρούμε επομένως απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης. Έναν επιπλέον λόγο συνιστά η διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω της πανδημίας.

 • Να συμπεριληφθεί ως προϋπόθεση χορήγησης της βεβαίωσης η κατάθεση τραπεζικής εγγύησης προκειμένου ν’ αποξηλωθεί το έργο, να καταργηθούν (τεχνικά, νομικά και διοικητικά) οι οδοί προσπέλασης και να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον μετά το πέρας λειτουργίας του.
  Σε περίπτωση διάλυσης ή χρεοκοπίας της εταιρείας, ή ακόμα και διακοπής της λειτουργίας της επένδυσης, η τραπεζική εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:14 | ΕΣΗΑΠΕ

  Άρθρο 17, παρ. 5

  Η παράγραφος αυτή πρέπει να προβλέψει ότι η καταβολή του τέλους της παρ. 1 (α) του παρόντος άρθρου δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου η μεταβίβαση λαμβάνει χώρα μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:00 | WWF Ελλάς και Greenpeace

  Παράγραφος 1: Η διάταξη κινείται μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς αντικαθιστά το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως προβλέπεται στον ν.4152/2013, εντούτοις όμως επιβαρύνει δυσανάλογα τους επενδυτές μικρών και μεσαίων έργων. Προτείνεται η σημαντική μείωση του τέλους έκδοσης βεβαίωσης για τις κατηγορίες των περιπτώσεων αα και ββ.
  Είναι ασαφές επίσης, αν οι ενεργειακές κοινότητες διατηρούν τις σχετικές ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4513/2018. Εν προκειμένω, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.4513/2018, οι ενεργειακές κοινότητες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Προτείνεται η διατήρηση της ρύθμισης αυτής και για το τέλος έκδοσης βεβαίωσης, τουλάχιστον για τις ενεργειακές κοινότητες με τη συμμετοχή ΟΤΑ ή/και κοινωφελούς σκοπού.
  Παρ. 3: Από τη διάταξη δεν γίνεται σαφές αν οι ενεργειακές κοινότητες διατηρούν το δικαίωμα μειωμένης καταβολής εγγυητικής επιστολής κατά 50% όπως προβλέπεται στον ν.4513/2018, άρ. 7. παρ.11 . Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η διατήρηση της εν λόγω ρύθμισης, ιδιαίτερα δε για ενεργειακές κοινότητες με τη συμμετοχή Ο.Τ.Α ή/και κοινωφελούς σκοπού.
  Παρ. 4: Προτείνεται να προστεθεί η φράση “Από την υποχρέωση καταβολής εξαιρούνται οι αυτοπαραγωγοί και εικονικοί αυτοπαραγωγοί κάτοχοι αδειών ή βεβαίωσης”.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 15 Μαρτίου 2020, 20:41 | ΑΛΕΚΟΣ ΦΩΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΕ

  Επειδή κάθε μικρή ή μεσαία εταιρεία του χώρου είναι υποχρεωμένη να καταθέτει πολλά έργα για να έχει πιθανότητες να επιζήσουν αδειοδοτικά και να ωριμάσουν κάποια από αυτά και με βιώσιμους όρους σύνδεσης και τελικά να υλοποιήσει κάποια από αυτά , τα παραπάνω ποσά προτείνεται να αναδιαμορφωθούν αντίστοιχα σε :

  (αα) δύο χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (2.000 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος από μηδέν έως και πέντε μεγαβάτ (0 έως και 5 MW),

  (ββ) χίλια εφτακόσια πενήντα ευρώ ανά μεγαβάτ (1750 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος από πέντε έως και είκοσι μεγαβάτ (5 έως και 20MW)

  (γγ) χίλια πεντακόσια ευρώ ανά μεγαβάτ (1500 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος από είκοσι έως και εκατό μεγαβάτ (20 έως και 100 MW) και

  (εε) χίλια ευρώ ανά μεγαβάτ (1000 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος πάνω από εκατό μεγαβάτ (100 MW).

  Το όριο των 5 MW προκύπτει ως το όριο επέκτασης του χρόνου κατασκευής στους 18 μήνες σύμφωνα με τη διακήρυξη της ΡΑΕ και των όριο των 20 MW προκύπτει από το όριο της κατηγορίας 1 συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

  Με εκτίμηση,

  Χ. Συρικέλας