Άρθρο 49 Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 άρθρου 18 του ν. 3889/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αποτελούνται από:
α) έναν (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ εφέταις υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,
β) έναν (1) δασολόγο, υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
γ) έναν (1) μηχανικό που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, ως μέλη.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Γραμματέας της ΕΠ.Ε.Α. με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982.».
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταρτίζεται Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. στο οποίο μετέχουν 30 αναπληρωματικά μέλη έκαστης κατηγορίας τα οποία υποδεικνύονται από τους οικείους επιστημονικούς συλλόγους, προκειμένου να αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματός τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την τήρηση του Μητρώου και τη διαδικασία αναπλήρωσης.».
3. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 18 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζεται, αποζημίωση ή κατ’ αποκοπή αμοιβή ή υπερωριακή απασχόληση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των ΕΠ.Ε.Α., κατά παρέκκλιση του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης.»
4. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι ΕΠ.Ε.Α. με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους συνεδριάζουν υποχρεωτικά 4 φορές ανά μήνα και εξετάζουν 50 υποθέσεις ανά συνεδρίαση. Στην περίπτωση που στο τέλος εκάστου μήνα δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση 200 υποθέσεων, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση ή κατ’ αποκοπή αμοιβή στα μέλη της ΕΠ.Ε.Α.».

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:21 | ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Εφόσον ο απώτερος σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ταχύτερη ολοκλήρωση της ανάρτησης των δασικών χαρτών, θεωρούμε ότι, ο όποιος προβληματισμός της Διοίκησης θα έπρεπε να επικεντρωθεί κυρίως στη διερεύνηση των αιτίων, που οδήγησαν και οδηγούν στην κατάθεση, σε ορισμένες περιοχές, ενός μεγάλου αριθμού αντιρρήσεων.
  Αναφορικά με τη σύνθεση της επιτροπής έχει υπάρξει ήδη εκτενής αναφορά από τους συμμετέχοντες στην παρούσα διαβούλευση, για το λόγο αυτό θα περιορισθούμε στο να εκφράσουμε την άποψη ότι, η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων και ειδικότερα η επιτάχυνση αυτής προφανώς δεν πάσχει από πλευράς σύνθεσης της Επιτροπής.
  Συνεπώς, εκτιμούμε ότι, η ισχύουσα σύνθεση των ΕΠΕΑ, με ορισμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις, από αυτές που ήδη προτείνονται στην παρούσα διαβούλευση, θα βοηθήσει τις Επιτροπές στο να εκπληρώνουν έγκαιρα και αρτιότερα το ανατεθέν σε αυτές έργο.
  Επίσης, έχοντας υπόψη ότι, αναφορικά με το δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος και δη εξαρτημένου με συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ 87, έχει «χυθεί» πολύ μελάνι και το εν λόγω ζήτημα ουκ ολίγες φορές έχει αποτελέσει αντικείμενο διενέξεων, τόσο μεταξύ εκπροσώπων διαφόρων ειδικοτήτων και δημοσίων υπηρεσιών, όσο και μεταξύ αντιστοίχων επιστημονικών συλλόγων, θεωρούμε ότι, η αναφορά της συγκεκριμένης ειδικότητας μηχανικού θα πρέπει να είναι σαφής και πλήρης (π.χ. πολιτικός μηχανικός Π.Ε., αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Π.Ε., κ.λπ.).
  Όσον αφορά τον καθορισμό συγκεκριμένου, υποχρεωτικού αριθμού υποθέσεων ανά συνεδρίαση, θεωρούμε ότι, η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ατυχής και αντιεπιστημονική, έχει ως μοναδικό στόχο να καλύψει αριθμητικά τον αυξημένο αριθμό των αντιρρήσεων και υποβαθμίζει τόσο το κύρος αυτού που την προτείνει, όσο και την επιστημονική ιδιότητα των μελών της επιτροπής.
  Ο φάκελος της κάθε υπόθεσης – αντίρρησης έχει την δική του ιδιαιτερότητα, η οποία διαμορφώνεται από διάφορα στοιχεία, όπως το εμβαδόν, τη θέση και την οικονομική αξία της έκτασης, το είδος της βλάστησης, τις χρήσεις γης, την ύπαρξη προγενέστερων διοικητικών πράξεων σχετικών με την έκταση, κ.λπ., και σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ακρόασης των ενδιαφερομένων και των τυχόν προταθέντων μαρτύρων και τεχνικών συμβούλων – εκπροσώπων, καθορίζει το χρόνο που απαιτείται για την εμπεριστατωμένη διερεύνηση και διεκπεραίωση της υπόθεσης.
  Άραγε θα μπορούσε να καθορισθεί η υποχρεωτική εκδίκαση συγκεκριμένου αριθμού υποθέσεων ανά συνεδρίαση σε ένα δικαστήριο;
  Συνεπώς, θεωρούμε ότι, είναι προφανές πως η συγκεκριμένη διάταξη, τόσο λόγω περιεχομένου, όσο και λόγω του αυξημένου αριθμού των υποθέσεων (άραγε πως ο συντάκτης κατέληξε στον αριθμό των πενήντα υποθέσεων;) δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθεί και θα πρέπει να αποσυρθεί.
  Φυσικά δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αναφορά και στο μέρος εκείνο που αφορά την πρόβλεψη «τιμωρίας», στην περίπτωση που η ΕΠΕΑ δεν καταφέρει!! να διεκπεραιώσει 50 υποθέσεις ανά συνεδρίαση, μιας τιμωρίας που στερεί από τα μέλη της ΕΠΕΑ μια αποζημίωση ή κατ’ αποκοπή αμοιβή ή υπερωριακή απασχόληση, που οι συναρμόδιοι υπουργοί μπορούν να καθορίζουν, χωρίς όμως αυτό να είναι υποχρεωτικό!!

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:05 | Δρ. Πέρη Κουράκλη/ Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
  Άρθρο 49
  Δεν είναι δυνατόν να ορίζονται ως δυο ιδιώτες και ένας δημόσιος υπάλληλος μέλη της ΕΠΕΑ, δλδ το δημόσιο να έχει μειοψηφική θέση σε μια διαδικασία αναγνώρισης και χαρτογράφησης των δημόσιων περιοχών (δασικών εκτάσεων και δάσους).

  Επιπλέον, τα μέλη μιας ΕΠΑ θα πρέπει να είναι έμπειρα άτομα στο χαρακτηρισμό εκτάσεων εντός/ εκτός δασικής νομοθεσίας και να έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα για να το κάνουν.
  Επομένως είναι απαράδεκτο να εισάγεται σε μια ΕΠΕΑ μηχανικός και να ορίζεται ο δικηγόρος Πρόεδρος.

  Τέλος, το ν/σ δε λαμβάνεται υπόψη τις αποφάσεις των υφιστάμενων ΕΠΑΕ που έχουν εκδοθεί, αλλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί για γραφειοκρατικούς λόγους.

 • 18 Μαρτίου 2020, 04:50 | Ηλίας Μπούσης

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗ:
  §1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 άρθρου 18 του ν. 3889/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
  «Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αποτελούνται από:
  α) έναν (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ εφέταις υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,
  β) έναν (1) δασολόγο, υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
  γ) έναν (1) μηχανικό που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, ως μέλη.
  Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Γραμματέας της ΕΠ.Ε.Α. με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982.».

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  §1. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) που συγκροτούνται για τον σκοπό αυτόν, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης Δασών, εκτός εάν καθοριστεί διαφορετική έδρα με την απόφαση συγκρότησης. Στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα μπορεί να συγκροτούνται και να λειτουργούν ταυτόχρονα περισσότερες από μία Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων.
  Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αποτελούνται από:
  α) 1 δασολόγο ως Πρόεδρο, υπάλληλο με βαθμό Α’ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982),
  β) 1 δασολόγο ή δασοπόνο ή γεωπόνο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή τοπογράφο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, υπάλληλο του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
  γ) 1 δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ εφέταις υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.
  Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Η θητεία των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων λήγει με την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων ανακοινώνονται στα οικεία δημοτικά καταστήματα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις δασών 15 τουλάχιστον ημέρες πριν, με μνεία των υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρίαση.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  Επειδή τόσο από το θεσμικό έργο των ΕΠ.Ε.Α. που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις (παρ. 4 του άρθρου 15 του ν.3889/2010 «με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων και επειδή ) και (παρ. 1 άρθρου 18 του ν.3889/2010) «οι αντιρρήσεις εξετάζονται από Τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) που συγκροντούνται για το σκοπό αυτόν […]», όσο και από το ουσιαστικό, πρακτικό έργο της ΕΠ.Ε.Α. που αφορά στην διόρθωση του δασικού χάρτη (ο οποίος δασικός χάρτης έχει καταρτιστεί από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή από ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών κατηγορίας 24, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της περίπτωσης Α του άρθρου 21 του ν.3889/2010 «α. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση, συμπλήρωση, διόρθωση, αναμόρφωση και τήρηση των δασικών χαρτών, οι τεχνικές προδιαγραφές για την παραγωγή και τον τρόπο εφοδιασμού των δασικών υπηρεσιών με το αεροφωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό, ο καθορισμός των κλιμάκων των δασικών εν γένει εκτάσεων, ο τρόπος φωτοερμηνείας και χρησιμοποίησης των φωτοερμηνευτικών στοιχείων, ο τρόπος καθαρισμού των περιμέτρων των δασικών εν γένει εκτάσεων, τα παραδεκτά όρια για τον υπολογισμό των συντεταγμένων των κορυφών τους και τον υπολογισμό των εμβαδών τους, ο τρόπος κωδικοποίησης του αεροφωτογραφικού και χαρτογραφικού υλικού και των δασικών χαρτών», είναι τεχνικό θέμα της δασικής επιστήμης, με την παρούσα προτείνεται να τροποποιηθεί η παράγραφος 1 και πιο συγκεκριμένα:
  Α) προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη για τις ΕΠ.Ε.Α., μόνο ως προς τον βαθμό Α του Δασολόγου Δημοσίου Υπαλλήλου ως Πρόεδρο και να παραμείνει η ίδια κατά τα λοιπά στελέχωση.
  Β) προτείνεται η έκδοση της απόφασης συγκρότησης και λειτουργίας της ΕΠ.Ε.Α. να γίνεται σε 10 ημέρες από την ανάρτηση του δασικού χάρτη.
  Γ) Επειδή έχει αποδειχθεί τόσο από τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. του άρθρου 18 του ν.3889/2010, όσο και από την λειτουργία των Τ.Ε.Ε.Α. πλέον (1βαθμια και 2βαθμια ΕΕΔΑ παλιότερα) των άρθρων 10 και 14 του ν.998/79, ότι τα παράλληλα καθήκοντα των μελών των Επιτροπών κάθε άλλο παρά διευκόλυναν στο έργο τους και στην εκδίκαση υποθέσεων, ενδεικτικά αναφέρονται αρκετές εκατοντάδες εκκρεμών υποθέσεων αντιρρήσεων ενώπιον των ΤΕΕΑ σε περιοχές της Αττικής που δεν έχει αναρτηθεί δασικός χάρτης κι έχουν να συνεδριάσουν επί της ουσίας αρκετά χρόνια (+5), ενώ είναι πλέον γνωστό σε όλους το πλήθος των εκκρεμών αντιρρήσεων ενώπιον των ΕΠΕΑ των δασικών χαρτών, ήδη από το 2011 – 2012 και το 2017 -2018, προτείνεται η αποκλειστική αρμοδιότητα των υπαλλήλων στα καθήκοντα της ΕΠΕΑ, η θητεία της να αρχίζει από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης, δηλαδή να λειτουργεί η ΕΠΕΑ παράλληλα με την ανάρτηση του δασικού χάρτη, όπου μπορεί να εξετάζει και εκκρεμείς αντιρρήσεις περαιωμένων αναρτήσεων.
  Δ) Προκειμένου να είναι πιο προσιτή στον ενδιαφερόμενο πολίτη η παρακολούθηση του προγράμματος συνεδριάσεων και λιγότερο γραφειοκρατική η λειτουργία των ΕΠΕΑ, προτείνεται να αναρτώνται παράλληλα και στο ειδικό ιστότοπο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ οι συνεδριάσεις της ΕΠΕΑ 15 ημέρες πριν με μνεία των υποθέσεων που θα εξετάσουν, όπως γίνεται με τις Επιτροπές Ενστάσεων του άρθρου 7 του ν.2308/1995 περί Κτηματολογίου.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  1. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) που συγκροτούνται για τον σκοπό αυτόν με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης Δασών, εκτός εάν καθοριστεί διαφορετική έδρα με την απόφαση συγκρότησης. Στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα μπορεί να συγκροτούνται και να λειτουργούν ταυτόχρονα περισσότερες από μία Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων. Η απόφαση συγκρότησης και λειτουργίας των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) εκδίδεται σε 10 ημέρες από την ανάρτηση του δασικού χάρτη.

  Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αποτελούνται από:
  α) 1 δασολόγο ως Πρόεδρο, υπάλληλο με βαθμό Α’ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982),
  β) 1 δασολόγο ή δασοπόνο ή γεωπόνο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή τοπογράφο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, υπάλληλο του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
  γ) 1 δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ εφέταις υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.
  Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Η θητεία των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων αρχίζει με την έκδοση της απόφασης συγκρότησης και λειτουργίας.
  Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο Γραμματέας των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) ως υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), καθ΄όλη τη θητεία τους θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα στην εξέταση των αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων.
  Η θητεία των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων λήγει με την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη λήξης της θητείας των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων εκδίδει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων ανακοινώνονται στα οικεία δημοτικά καταστήματα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις δασών και στον ειδικό ιστότοπο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 15 τουλάχιστον ημέρες πριν, με μνεία των υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρίαση.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗ
  4. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
  «7. Οι ΕΠ.Ε.Α. με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους συνεδριάζουν υποχρεωτικά 4 φορές ανά μήνα και εξετάζουν 50 υποθέσεις ανά συνεδρίαση. Στην περίπτωση που στο τέλος εκάστου μήνα δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση 200 υποθέσεων, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση ή κατ’ αποκοπή αμοιβή στα μέλη της ΕΠ.Ε.Α.».

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  Δεν υπάρχει ισχύουσα μορφή, πρόκειται για νέα διάταξη

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  Με την παρούσα προτείνεται όπως αναλύεται και σε άλλο σχόλιο, κι όπως έχει αποδειχθεί από την μέχρι σήμερα λειτουργία των ΕΠΕΑ, είναι εφικτό να συνεδριάζει η ΕΠΕΑ αποτελούμενη από υπαλλήλους αποκλειστικών καθηκόντων, 3 φορές την εβδομάδα με 15 υποθέσεις / συνεδρίαση και να κρίνει τουλάχιστον 180 υποθέσεις τον μήνα, ήτοι 2000 υποθέσεις / έτος.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  4. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
  «7. Οι ΕΠ.Ε.Α. με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους συνεδριάζουν τουλάχιστον 3 φορές ανά μήνα έτσι ώστε στο τέλος κάθε μήνα να έχουν εξετάσει τουλάχιστον 180 υποθέσεις. Στην περίπτωση που στο τέλος εκάστου μήνα δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση 180 υποθέσεων, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση ή κατ’ αποκοπή αμοιβή στα μέλη της ΕΠ.Ε.Α.».

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:05 | ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ μέλος του Ομιλου LafargeHolcim

  Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου στο τέλος του Άρθρου 18 του ν. 3889/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
  «7. Οι ΕΠ.Ε.Α. με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους συνεδριάζουν υποχρεωτικά 4 φορές ανά μήνα και εξετάζουν 50 υποθέσεις ανά συνεδρίαση. Στην περίπτωση που στο τέλος εκάστου μήνα δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση 200 υποθέσεων, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση ή κατ’ αποκοπή αμοιβή στα μέλη της ΕΠ.Ε.Α.».
  Προτείνεται η προσθήκη εδαφίου 8 και 9 ως ακολούθως:
  8. «Οι αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α αναρτώνται στο διαδίκτυο, ο δε αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης κοινοποιείται με ηλεκτρονική αλληλογραφία άμεσα στον ενδιαφερόμενο. Αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α για υποθέσεις οι οποίες έχουν ήδη συζητηθεί κοινοποιούνται εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος στον ενδιαφερόμενο»

  9. «Υποθέσεις που αφορούν επενδυτικά έργα για την υποβοήθηση της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις ΕΠ.Ε.Α. Τουλάχιστον μία από τις 4 μηνιαίες συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α αφιερώνεται σε υποθέσεις για ανάπτυξη επενδυτικών έργων»

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:17 | Φορείς κ Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων

  Η δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», εν μέσω καραντίνας στην οποία έχει μπει η χώρα μας και κατ’οίκον περιορισμού των πολιτών, δεν προάγει τις αρχές της διαβούλευσης και της απρόσκοπτης συμμετοχής σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Aarhus, σχετικές οδηγίες ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, υπάρχει αδυναμία σύγκλισης συλλόγων, κινημάτων πολιτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ, αλλά και οργάνων των οποίων οι απόψεις είναι καίριες για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όπως πχ Επιτροπή Φύση 2000. Η απομακρυσμένη επαφή μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαδικασίες ζωντανού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων και οργάνων τα οποία αδυνατούν να συγκληθούν ώστε να λάβουν αποφάσεις.
  Ζητάμε λοιπόν να πράξετε το αυτονόητο και να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και τη σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
  Δεδομένου όμως ότι η δημόσια διαβούλευση κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, υποβάλλουμε τις παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε για πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ύστερα από μια πιο εκ βάθους μελέτη και σύγκλιση των οργάνων μας προκειμένου να παρθούν συλλογικές αποφάσεις:
  Σύμφωνα με τις παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2020 «Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων».Η συμμετοχή τοπογράφου μηχανικού σε μια επιτροπή που κρίνει τον δασικό ή μη χαρακτήρα μιας έκτασης, είναι επιεικώς απαράδεκτη. Οι ΕΠΕΑ δεν ασχολούνται με τοπογραφικά διαγράμματα, με πολεοδομικά ή χωροταξικά ζητήματα, με αστικές αναπλάσεις κλπ, αλλά κρίνουν με βάση την δασική νομοθεσία αν το είδος και η πυκνότητα της υπάρχουσας βλάστησης εντάσσει ή όχι μια συγκεκριμένη έκταση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
  Η κατάρτιση και ο έλεγχος ενός δασικού χάρτη, είναι δουλειές που, βάσει άρ.2 του Ν. 4412/2016, μόνον οι Δασολόγοι δικαιούνται να λάβουν μελετητικό πτυχίο στην Κατηγορία 24 “Δασικές μελέτες”, η οποία περιγράφεται ως “διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτηση ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, διόρθωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους”. Επομένως μόνο οι δασολόγοι μπορούν να συντάξουν και να κρίνουν το περιεχόμενο ενός δασικού χάρτη και επομένως οι ΕΠΕΑ θα έπρεπε να αποτελούνται αποκλειστικά από δασολόγους, όπως και στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) συμμετέχουν μόνο αρχιτέκτονες.

 • Θεωρούμε ότι η υποχρεωτική εξέταση 50 υποθέσεων ανά συνεδρίαση από τις ΕΠ.Ε.Α. είναι ένας ανέφικτος στόχος. Είναι δε απόλυτα λογικό να είναι ανέφικτο, διότι εξαρτάται από την ευκολία ή τη δυσκολία των υποθέσεων, καθώς και από τον όγκο των στοιχείων που προσκομίζονται στις συνεδριάσεις και επομένως εξαρτάται από το χρόνο που απαιτείται για τη μελέτη αυτών. Η άποψη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού είναι να οριστεί ένας ελάχιστος αριθμός ανά δίμηνο.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:55 | WWF Ελλάς

  Με το άρθρο αυτό τροποποιείται η σύνθεση των ΕΠ.Ε.Α., η οποία σήμερα περιλαμβάνει δύο δασολόγους (άρθ. 18 παρ. 1 ν. 3889/2010, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθ. 2 παρ. 4 ν. 4462/2017). Υπενθυμίζεται ότι έργο των ΕΠ.Ε.Α. είναι η εξέταση των αντιρρήσεων, και ότι «[μ]ε τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων» (άρθ. 15 παρ. 4 ν. 3389/2010), ενώ «δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του δημοσίου ή ιδιωτών» (άρθ. 18 παρ. 4 ν. 3889/2010, όπως ισχύει). Η ΕΠ.Ε.Α. είναι τυπικό παράδειγμα διοικητικού οργάνου με αρμοδιότητα απόφανσης σε ένα επιστημονικό, τεχνικό, και ιδιαίτερα περιορισμένο ζήτημα. Με την προτεινόμενη διάταξη, η επίλυση του τεχνικού αυτού ζητήματος ανατίθεται σε ΕΠ.Ε.Α. όπου οι κατεξοχήν ειδικοί – οι δασολόγοι- είναι μειοψηφία, και θα απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από άσχετες ειδικότητες – 1 δικηγόρο και 1 μηχανικό. Μάλιστα, ο δικηγόρος και ο μηχανικός θα επιβραβευτούν για την άγνοιά τους με αποδοχές οι οποίες απαλλάσσονται από τα όρια του κεφ. Β’ ν. 4354/2015 (βλ. παρ. 3 του άρθ. 49), ενώ ενθαρρύνεται η μεγαλύτερη δυνατή προχειρότητα, αφού θα πρέπει να εξετάζουν 200 υποθέσεις τον μήνα (βλ. παρ. 4).

  Η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί. Η ανάθεση επίλυσης του ζητήματος αυτού σε μία επιτροπή της οποίας τα μέλη κατά πλειοψηφία στερούνται τις απαραίτητες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις μπορεί να εξηγηθεί μόνο με δύο τρόπους: είτε το ΥΠΕΝ δεν επιθυμεί την επίλυση των αντιρρήσεων με τεχνικά, επιστημονικά κριτήρια, είτε πρόκειται για μία πελατειακού χαρακτήρα παραχώρηση προς άσχετες με το αντικείμενο επαγγελματικές ομάδες.

 • 17 Μαρτίου 2020, 11:14 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Ερμηνευτική δήλωση του συντάγματος: Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.
  Πως ειδικότητες όπως δικηγόρος και μηχανικός μπορούν να αποφανθούν για το τι είναι δάσος και τι όχι; Ο ρόλος των μελών των ΕΠΕΑ είναι να εξετάσουν αν κάποια έκταση είναι δασική ή όχι, βάση του ορισμού του συντάγματος.

 • 16 Μαρτίου 2020, 18:53 | Ιωσήφ Λ.

  Άρθρο 49 παρ. 4

  Είναι πρακτικά αδύνατον για την επιτροπή να εξετάζει επί της ουσίας 50 υποθέσεις ανά συνεδρίαση αναγκαστικά, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. Κάθε περίπτωση παρουσιάζει ιδιομορφίες και δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις με πρόχειρο τρόπο, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε ενστάσεις και περαιτέρω καθυστέρηση.

 • 12 Μαρτίου 2020, 17:38 | Μπριάστικας Κωνσταντίνος

  Η αιτία καθυστερήσεων στην μέχρι τώρα πορεία εξέτασης των αντιρρήσεων, δεν είναι ούτε η σύνθεση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) ούτε η απουσία οικονομικών κινήτρων.
  Ο κύριος λόγος καθυστερήσεων είναι η παράλληλη απασχόληση, κυρίως, των δασολόγων προέδρων (έχει αναλυθεί διεξοδικά σε άλλα σχόλια γιατί κυρίως αυτών), αλλά και των υπόλοιπων μελών και γραμματέων των ΕΠ.Ε.Α., στην άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
  Ως λύση στο πρόβλημα αυτό προτείνεται, με δεσμευτική υπουργική απόφαση ή ειδική ρύθμιση, η αποκλειστική απασχόληση του υφιστάμενου προσωπικού που στελεχώνει τις ΕΠ.Ε.Α. στο έργο της εξέτασης των αντιρρήσεων, με ταυτόχρονη καθολική απαλλαγή από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Τα μέλη και οι γραμματείς των Επιτροπών θα πρέπει να προσηλωθούν απερίσπαστα μόνον στην εξέταση των αντιρρήσεων και σε τίποτα άλλο. Το παρουσιολόγιο για τα μέλη και τους γραμματείς δημοσίους υπαλλήλους των Επιτροπών θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο που ορίστηκε ως έδρα των Επιτροπών. Να διαμορφωθεί δηλαδή η αντίληψη ότι αυτή είναι «δουλειά τους» μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση των αντιρρήσεων. Εφόσον επιτευχθεί αυτό, σε συνδυασμό με την απαραίτητη απλούστευση υφιστάμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών (όπως η ενημέρωση εγγράφως των ενδιαφερομένων 15 ημέρες πριν την συνεδρίαση κ.τ.λ.), θα προκύψουν πολύ γρήγορα επιθυμητά αποτελέσματα και μάλιστα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο.
  Κεντρική και ρεαλιστική επιδίωξη είναι να επιτευχθεί, για κάθε ΕΠ.Ε.Α., η διεξαγωγή τριών (3) τουλάχιστον συνεδριάσεων/εβδομάδα, στις οποίες θα εξετάζονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) αντιρρήσεις/συνεδρίαση, με ρεαλιστικό στόχο την εξέταση, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 2.000 αντιρρήσεων/έτος ανά ΕΠ.Ε.Α. Ο ρεαλιστικός στόχος της εξέτασης των δεκαπέντε (15) τουλάχιστον αντιρρήσεων/συνεδρίαση θα τηρείται απαρέγκλιτα με ευθύνη των προέδρων των ΕΠ.Ε.Α., δεδομένης και της ολικής απαλλαγής τους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, οι πρόεδροι των ΕΠ.Ε.Α. θα υποβάλουν, υποχρεωτικά, σε μηνιαία βάση, αναφορά σχετικά με την επίτευξη του στόχου της εξέτασης των 180 τουλάχιστον αντιρρήσεων/μήνα από την Επιτροπή τους προς τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. Στην περίπτωση μη επίτευξης του στόχου των 180 τουλάχιστον αντιρρήσεων/μήνα θα αναφέρονται οι λόγοι καθώς και ο σχεδιασμός τους για την συμπερίληψή τους στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, μεριμνώντας ωστόσο για την τήρηση του στόχου της εξέτασης τουλάχιστον 2.000 αντιρρήσεων/έτος.
  Τυχόν δυσλειτουργίες που θα προκύψουν στις υπηρεσίες που προέρχονται τα μέλη και οι γραμματείς των ΕΠΕΑ, από την αποκλειστική απασχόληση αυτών στις Επιτροπές, μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εμπλοκή και αξιοποίηση από τους προϊσταμένους όλου του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. Εξάλλου, το έργο των δασικών χαρτών είναι κατά νόμο πρώτης προτεραιότητας και σε κάθε περίπτωση τα όποια προβλήματα θα είναι προσωρινά.
  Η κατάργηση των υφιστάμενων Επιτροπών και η σύσταση των νέων, που προτείνεται με το νομοσχέδιο, πέραν των όσων έχουν ήδη επισημανθεί σε άλλα σχόλια, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία η οποία θα επιφέρει περαιτέρω καθυστερήσεις με αντίκτυπο στους πολίτες.
  Επίσης, αναφορικά με την προτεινόμενη στο νομοσχέδιο σύνθεση των Επιτροπών και ειδικότερα με το επιδιωκόμενο μικτό σχήμα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα σύστασης μικτών Επιτροπών, η οποία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, τουλάχιστον, εφαρμόστηκε για την πλειοψηφία των Επιτροπών.

 • 12 Μαρτίου 2020, 12:58 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

  Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ έχει στείλει γραπτά τις θέσεις της στο πλαίσιο της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης. Λόγω του μεγέθους του κειμένου δεν μπορεί να αναρτηθεί στον συγκεκριμμένο ιστοχώρο.

 • 12 Μαρτίου 2020, 10:10 | ΑΛΕΞΗΣ ΑΔΑΜ

  Κύριε υπουργέ
  Η σύσταση των επιτροπών και η προεδρία από δικηγόρο είναι προσβολή σε έναν κλάδο που τόσα πολλά έχει προσφέρει στο φυσικό περιβάλλον της Ελλάδος.
  Δεν θα μπω καν και δεν θα μιλήσω για τα επαγγελματικά δικαιώματα των δασολόγων, θα σας ρωτήσω όμως πως θα σας φαίνονταν σύνθεση δικαστηρίου με πρόεδρο δασολόγο?
  Επίσης αυτό με τους μηχανικούς που πάνε παντού θα πρέπει να το σκεφτείτε λίγο.
  Εκτός από του Δασολόγους Δημόσιους υπαλλήλους υπάρχου και οι Δασολόγοι ιδιώτες και επίσης υπάρχουν και οι Δασοπόνοι δημόσιοι και ιδιώτες.
  Και τελειώνω λέγοντάς σας ότι η σύνθεση της επιτροπής, η πλειοψηφία τα 2/3 πρέπει να είναι επιστήμονες εντός γνωστικού αντικειμένου (δασική επιστήμη).

 • 11 Μαρτίου 2020, 13:41 | Κ.Αβούρη

  Τα οδοιπορικά κόστη των μελών των ΕΠ.Ε.Α για την εκτός έδρας συμμετοχή τους ανά συνεδρίαση επιβαρύνουν αρχικά την τσέπη τους, το μισθό τους. Σαφώς ακολουθεί η μετά αποδείξεων αποπληρωμή αυτών των εξόδων, η οποία όμως γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση προφανώς εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτούν, ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η έγκριση εκταμίευσης και απόδοσης. Το γεγονός αυτό θεωρώ ότι λειτουργεί αποτρεπτικά για τον έγκαιρο και σε σύντομο χρονικό διάστημα προγραμματισμό των συνεδριάσεων καθόσον, επί της ουσίας, ο υπάλληλος/μέλος για την παράσταση του στην επιτροπή καλείτε να δανείσει στο κράτος, να πριμοδοτήσει οικονομικά τις συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. Ειδικά σε εποχές υψηλής τουριστικής κίνησης ( Μάιο- Οκτώβριο) η αναζήτηση και εύρεση κατάλληλου καταλύματος – σύμφωνα με το βαλάντιο που μπορεί να διαθέσει ο υπάλληλος από την τσέπη του εκείνη τη στιγμή – είναι πολύ δύσκολή, ενώ αναλώνεται άσκοπα χρόνος σε ζητήματα που άπτονται στους επαγγελματίες του τουρισμού. Θα μπορούσε για τα οδοιπορικά των εκτός έδρας συμμετεχόντων μελών στην ΕΠ.Ε.Α να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ταμείο ανά αποκεντρωμένη διοίκηση από το οποίο θα αποπληρώνονται απευθείας, τουλάχιστον η μετάβαση και η διαμονή των εκτός έδρας συμμετεχόντων μελών στην εξεταζόμενη του ΔΧ περιοχή. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε με ανάθεση σε ταξιδιωτικό πράκτορα, είτε με απευθείας συνεργασία του αρμόδιου τμήματος της αποκεντρωμένης, με τοπικούς ανά περιοχή φορείς, όπως ενώσεις ξενοδόχων και ενοικιαζομένων δωματίων, αλλά και με ακτοπλοϊκές και όπου χρειάζεται αεροπορικές εταιρείες. Στα πλαίσια αυτά το μέλος ΕΠ.Ε.Α. θα έχει εξαρχής οικονομικά τακτοποιημένη τη μετάβαση και διαμονή του, ενώ η μόνη επιβάρυνση που θα υποστεί θα αφορά στη διατροφή του, η οποία θα πρέπει να αποπληρώνεται, αυστηρά εντός του 1ου δεκαημέρου από την επιστροφή του στην εργασιακή του έδρα.

 • Κατ αρχήν σημειώνω ότι ΔΕΝ ΥΠΉΡΧΑΝ ΑΡΓΟΠΟΡΕΙΕΣ σε όλες τις Επιτροπές.
  Μερικές μόνο ήσαν Προβληματικές. Οι περισσότερες είναι μάλλον αποτελεσματικές.

  Ας μην κάνουμε πολλές αναφορές.
  1. Οι σχεδιαζόμενες Επιτροπές είναι νόμιμες; Θα το δούμε αυτό.
  2. Παρόμοιες διαδικασίες εφαρμόζονται από χρόνια στις Επιτροπές Πολεοδομίας. Ας πούμε ότι μία Πολεοδομία επιβάλλει ένα πρόστιμο. Ο πολίτης δεν το δέχεται και κάνει ένσταση. Η ένσταση εξετάζεται από μια Επιτροπή. Από ποιους αποτελείται; Λέτε να αποτελείται από Δασολόγους Γεωπόνους κλπ; Αποτελείται από Μηχανικούς αποκλειστικά. Όχι από εργολαβικό φονταμενταλισμό ή αγάπης στα μπετά, αλλά γιατί αυτό είναι το σωστό.
  3. Θέλουμε στ’αλήθεια γρήγορες διαδικασίες; Κυρίως θέλουμε σωστές αποφάσεις;
  Οργανώνουμε περισσότερες επιτροπές κάνουμε και όσα λέει το Νομοσχέδιο. Σωστά τα λέει. Μην πειράξετε όμως την σύνθεση. Όλες οι αποφάσεις θα είναι παράνομες. Οι λόγοι; Τους έγραψε παραπάνω ο κος Μπόκαρης.

 • 10 Μαρτίου 2020, 21:09 | Δημήτρης

  Μεγάλη συζήτηση γίνεται για την προεδρία της επιτροπής και ελπίζω οι εισηγητές του νομοσχεδίου να έλαβαν υπόψη τους τι ακριβώς εργασία και καθήκοντα εκτελεί ο πρόεδρος της ΕΠΕΑ. Ας επαναλάβουμε κάποια πράγματα για να καταγραφούν και θεσμικά

  1. O Πρόεδρος της ΕΠΕΑ παραλαμβάνει 100-150 φάκελους με εισήγηση της Οικείας Δασικής Αρχής (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών). Εξυπακούεται ότι ο προισταμενος της Δ/νσης Δασών πρέπει να ελέγχει τις εισηγήσεις μία-μία και να μην υιοθετεί άκριτα την εισήγηση του Τμήματος Δας.Χαρτογραφήσεων. Σημειώνεται ότι πολλές Δ/νσεις Δασών έκαναν εισηγήσεις ακριβώς ίδιες με το περιεχόμενο του Δασικού χάρτη κατά την ανάρτηση, μη ορθή ενέργεια αφού ο χρόνος ελέγχου πριν την ανάρτηση ήταν ελάχιστος και ουσιαστικά προέκυψαν σφάλματα πέραν του γεγονότος ότι νεώτερα στοιχεία (φάκελος) δεν εξετάσθηκαν και δεν λήφθηκαν υπόψη. Οι διαφοροποιήσεις όμως εδώ είναι επιτρεπτές μόνον εφόσον είναι ευνοϊκές για τον ασκούντα την αντίρρηση διαφορετικά (για δυσμενείς) θα έπρεπε να έχει ασκήσει αντίρρηση και το Δημόσιο.
  2. Ξεχωρίζει τους φάκελους που αφορούν μια κοινότητα ή και παραπάνω ανάλογα (συνολικά καμιά 30αριά φακέλους)
  3. Μιλάει με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, το δικηγόρο και το άλλο μέλος (Δασολόγος, Δασοπόνος Γεωπόνος ή ΤΕ Γεωπόνος ή Τοπογράφος) για να κανονιστεί η ημερομηνία συνεδρίασης (συνήθως οι δικηγόροι δεν έχουν ευχέρεια περισσότερων συνεδριάσεων λόγω υποχρεώσεων του γραφείου τους)
  4. Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης αποστέλλουν email και τηλεφωνούν στους πολίτες που έχουν υποβάλει αντίρρηση για να παραστούν εφόσον το επιθυμούν στη συνεδρίαση.
  5. Την ημέρα της συνεδρίασης ακροώνται τον πολίτη (ο οποίος συνήθως δυσανασχετεί) ή και τον τεχνικό σύμβουλο του (δικηγόρος, μηχανικός, δασολόγος κλπ) ή και προτεινόμενο μάρτυρα, εξετάζουν τον φάκελο (συμβόλαια, διοικητικές πράξεις όπως παραχωρητήρια, βεβαιώσεις, μη τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κλπ) και βλέπουν την έκταση της αντίρρησης (η οποία μπορεί να έχει 1,5,10,20 κ.ο.κ πολύγωνα) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για τα έτη αναφοράς του χάρτη 1945 και 2008, αλλά και τα ενδιάμεσα 1960, 1988, 1997 (αν υπάρχουν αμφιβολίες ευκρίνειας κλπ) αλλά και στο google earth κλπ.
  6. Κρατούν πρακτικά από τη συνεδρίαση.
  7. Σε άλλη ημερομηνία συγκεντρώνονται στο γραφείο του Προέδρου, διαβάζουν τα πρακτικά της συνεδρίασης που αφορούν την αντίρρηση, ελέγχουν την φωτοερμηνεία (αν έχει υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος), αξιολογούν τα στοιχεία και ψηφίζουν. Αν μια έκταση από ΑΔ ή ΔΑ γίνει ΑΑ ή αν από ΔΔ γίνει ΑΔ ή ΔΑ ή και ΑΑ αλλά και για την θέση των ΑΝ και την παράλειψη των ΠΑ ή ΠΔ (τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού).
  8. Εξυπακούεται ότι δέχονται πιέσεις ή προσπάθειες για επηρεασμούς είτε συνολικά (ως επιτροπή) είτε μεμονωμένα (ως άτομα).
  9. Οι αποφάσεις συνήθως είναι ομόφωνες αλλά υπάρχουν και αποφάσεις κατά πλειοψηφία . Πλειοψηφεί συνήθως ο δικηγόρος με το τρίτο μέλος της επιτροπής υπέρ του πολίτη ή μειοψηφεί συνήθως ο δικηγόρος ή και το τρίτο μέλος. Τα «δασικά» μέλη δεν «μπορούν να κάνουν το άσπρο μαύρο αν και υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις (προφανείς καθ΄υπερβολή αποδοχές αντιρρήσεων).
  10. Αφού ψηφίσουν υπογράφουν αναλογικά (συχνά κρατούν αντίγραφα) και στη συνέχεια ο πρόεδρος γράφει τα πρακτικά και την απόφαση της ΕΠΕΑ (40-50 σελίδες στον Η.Υ) και μετατρέπει το κείμενο σε pdf .
  11. Τροποποιεί ηλεκτρονικά τα πολύγωνα στην σελίδα ΕΛΛ.ΚΤΗΜ. και αναρτά την απόφαση, στη συνέχεια αναρτά την απόφαση με τα διαγράμματα και στο διαύγεια.
  12. Σε κάθε περίπτωση (είτε απόρριψης, είτε μερικής, είτε ολικής αποδοχής των αντιρρήσεων) πρέπει να προηγηθεί φωτοερμηνεία και να γνωρίζουν το δυνατόν πληρέστερα τα μέλη το σύνολο της Δασικής Νομοθεσίας (Νόμους, διατάγματα, εγκυκλίους, νομολογία κλπ), δηλ. να διαθέτουν ικανή εμπειρία στην δασική πράξη (χαρακτηρισμούς, Π.Δ.Α, παραχωρητήρια, αναδασωτέες, αναγνωρίσεις κ.ο.κ).
  13. Αν πρόεδρος της επιτροπής οριστεί δικηγόρος όλα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει γιατί δεν έχει το γνωστικό αντικείμενο (φωτοερμηνεία, δασικούς όρους όπως δασικά είδη, συγκόμωση, δασογενές περιβάλλον, οργανική ενότητα κλπ) πέραν του ότι και δεν επιθυμεί (και να μπορούσε) να τα κάνει με αμοιβή 45 ευρώ μικτά και εις βάρος του ιδιωτικού έργου του. Αν δε και το τρίτο μέλος είναι μηχανικός θα υπάρξει πλήρης αδυναμία λειτουργίας αφού ούτε φωτοερμηνεία επί των δασικών εκτάσεων γνωρίζει ούτε το ελάχιστο από την δασική Νομοθεσία και την δασολογική επιστήμη.
  14. Μεγάλο θέμα (πρόβλημα) είναι ότι οι αποφάσεις των ΕΠΕΑ δεν ελέγχονται από πουθενά γιατί αυτό δεν προβλέπεται. Έτσι άλλες επιτροπές ικανοποιούν το 30% των αντιρρήσεων και άλλες το 80% ( όπως λένε στα δικαστήρια «είναι να πετύχω καλή σύνθεση). Με λίγα λόγια δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των αντιρρήσεων ούτε σε επίπεδο Νομού.
  15. Συνεπώς πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία (αυτό είναι το ζητούμενο)
  16. Ίσως δεν πρέπει να παρίσταται ο πολίτης. Ας βάλει ότι θέλει στο φάκελο του αλλά δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με την επιτροπή. Διότι αυτό προκαλεί και καθυστέρηση (προθεσμίες, μάρτυρες, τεχνικοί σύμβουλοι κλπ) και δε βοηθάει πουθενά. Δεν έχει νόημα να αναρτώνται αφού δεν είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις αλλά ενδιάμεσες. Μερικές κυρώσεις (η 1η έχει ήδη γίνει, 2η,3η, 4η…… κ.ο.κ) να γίνονται κάθε τρίμηνο (ώστε να μπορεί ο πολίτης να κάνει χρήση). Και βεβαίως πρέπει η ΕΠΕΑ να ελέγχονται.

 • 10 Μαρτίου 2020, 21:04 | Νικόλαος Μπόκαρης

  1. Σύνθεση των ΕΠΕΑ
  Οι ΕΠ.Ε.Α έχουν αντικείμενο τον έλεγχο του δασικού, χορτολιβαδικού ή μη χαρακτήρα της έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
  Η κρίση της επιτροπής για το δασικό, χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των Δασικών Χαρτών και συνεπώς τα μέλη της ΕΠΕΑ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν το χαρακτήρα των εκτάσεων με βάση την φωτοερμηνεία (ιστορικής και πρόσφατης λήψης) σε συνδυασμό με την ισχύουσα δασική Νομοθεσία (Νόμους, ΠΔ, ΥΑ, εγκυκλίους κλπ) και τις διοικητικές πράξεις που κατά καιρούς έχουν εκδοθεί και αφορούν την εξεταζόμενη έκταση. Τα παραπάνω επιστημονικά κριτήρια και επαγγελματικές δυνατότητες, πληρούν:
  1. Στο σύνολό του έργου των ΕΠ.Ε.Α τα πληρούν μόνον οι Δασολόγοι των Δασικών Υπηρεσιών που έχουν αποκτήσει εμπειρία στην φωτοερμηνευτική εκτίμηση του χαρακτήρα των εκτάσεων λόγω της εμπλοκής τους στη διαδικασία των πράξεων χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν.998/79 ή της διαδικασίας ελέγχου, θεώρησης και ανάρτησης των Δασικών Χαρτών. Οι Δασολόγοι των ΟΤΑ ή Περ/κων Ενοτήτων διαθέτουν τις επιστημονικές γνώσεις και το επαγγελματικό δικαίωμα αλλά δεν έχουν εμπειρία στη φωτοερμηνεία και ούτε επαρκή γνώση της Δασικής Νομοθεσίας. Πολύ δε περισσότερο δεν διαθέτουν εμπειρία στην εφαρμογή της. Οι ιδιώτες δασολόγοι διαθέτουν τις επιστημονικές γνώσεις και τα επαγγελματικά δικαιώματα και πιθανόν να διαθέτουν και εμπειρία στην φωτοερμηνεία (ανάλογα με τις υποθέσεις που έχουν εμπλακεί ως ιδιώτες) είναι άγνωστο όμως αν διαθέτουν επαρκή γνώση της Δασικής Νομοθεσίας και εμπειρία στην εφαρμογή της. Αρνητικός παράγοντας είναι και η εμπλοκή τους στην διαδικασία των δασικών χαρτών (σύνταξη, υποβολή αντιρρήσεις, αναληψη εκπροσωπήσεων ιδιωτών ως τεχνικοί σύμβουλοι κλπ).
  2. Τα κριτήρια πληρούν σε μεγάλο βαθμό και οι υπηρετούντες στις Δασικές Υπηρεσίες Δασοπόνοι οι οποίοι συμμετέχουν μέχρι σήμερα στη διαδικασία των πράξεων χαρακτηρισμού και έχουν εμπλακεί στη θεώρηση των δασικών χαρτών οι οποίοι λόγω της υπηρεσιακής τους ενασχόλησης έχουν γνώση και εμπειρία και στην εφαρμογή της Δασικής Νομοθεσίας.
  3. Τα κριτήρια πληρούν μερικώς οι Δικηγόροι και μόνον το σκέλος του εννόμου συμφέροντος ή τη Δασική Νομοθεσία χωρίς να διαθέτουν εμπειρία στην φωτοερμηνευτική απόδοση του χαρακτήρα των εκτάσεων ή στην εφαρμογή διοικητικών πράξεων, η ακόμη την εφαρμογή στην πράξη εγκυκλίων διαταγών κλπ. Όμως ακόμη και τα θέματα «εννόμου συμφέροντος και λειτουργίας συλλογικών οργάνων» αντιμετωπίζονται ευχερώς από τα «Δασικά» μέλη λόγω πολύχρονης εμπειρίας σε παρόμοια θέματα.
  4. Τέλος τα κριτήρια μερικώς πληρούν οι Τοπογράφοι μηχανικοί και ουδόλως οι λοιπές ειδικότητες μηχανικών για τους οποίους ούτε η φωτοερμηνεία (για την κρίση του χαρακτήρα των δασών , δασικών ή γεωργικών εκτάσεων) υπάγεται στο επιστημονικό και επαγγελματικό τους αντικείμενο, ούτε γνώση και εμπειρία διαθέτουν στην Δασική Νομοθεσία και την εφαρμογή της. Μπορεί να συνεισφέρουν μόνο στη σύνταξη, τροποποίηση και ηλεκτρονική επεξεργασία των διαγραμμάτων, μια εργασία που όπως εκτελείται σήμερα είναι εκ του περισσού αφού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης και γίνεται από το δασολόγο (συνήθως εκτός ωραρίου) και αναρτάται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της Ελλ. Κτημ. και στο διαύγεια.

  Εν κατακλείδι η λειτουργία των ΕΠΕΑ που αποτελούν γεωτεχνικές επιτροπές που γνωμοδοτούν επί του χαρακτήρα των εκτάσεων με βάση συγκριμένα φωτοερμηνευτικά δεδομένα και διοικητικά χαρακτηριστικά και την ισχύουσα κατά περίπτωση Δασική Νομοθεσία , αποτελεί επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενο κυρίως των δασολόγων, στο οποίο μπορούν να συνεισφέρουν και οι δασοπόνοι που έχουν αποκτήσει εμπειρία και δευτερευόντως οι Τοπογράφοι μηχανικοί και οι δικηγόροι ενώ δεν είναι γνώστες ούτε και απαραίτητοι οι Μηχανικοί (λοιπών ειδικοτήτων).

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ: Η υποχρεωτική εξέταση 50 υποθέσεων/συνεδρίαση από τις ΕΠΕΑ είναι εκτός πραγματικότητας, πόσο μάλλον η εξέταση 200 υποθέσεων μηνιαίως, επί ποινή μη καταβολής της αμοιβής σε περίπτωση που η ΕΠΕΑ δεν πιάσει τον στόχο. 50 υποθέσεις ανά συνεδρίαση σημαίνει 7 υποθέσεις / ώρα, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την αξιοπιστία του έργου των Επιτροπών και την δυνατότητα των ενδιαφερομένων να προβάλουν τους ισχυρισμούς τους. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν μία υπόθεση για έκταση αμφίβολου χαρακτήρα 1 στρ να εξετασθεί στον ίδιο χρόνο με μία σύνθετη υπόθεση, με πολλά επιμέρους τμήματα και μεγάλη έκταση (π.χ. 100 στρ). Προτείνεται να μην υπάρχει περιορισμός όσον αφορά στον ελάχιστο αριθμό υποθέσεων που πρέπει να εξετάζονται ανά συνεδρίαση. Είναι αδύνατον να εξετασθούν 50 υποθέσεις ανά συνεδρίαση, δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατόν να ανοιχτούν 50 φάκελοι υποθέσεων να ακουστούν (ακρόαση ενδιαφερόμενου ) τουλάχιστον 50 ενδιαφερόμενοι πολίτες (που μπορεί με τους τεχνικούς συμβούλους να φτάσουν και τους 100). Η εμπειρία από τη λειτουργία επιτροπών έχει δείξει ότι στις επιτροπές επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων του άρθρου 14 του ν.998/79 (στις οποίες προέδρευαν Πρωτοδίκες) ποτέ δεν ξεπέρασαν τις 5 ανά συνεδρίαση μέσα στις οποίες υπήρχαν και 1-2 αναβολές. Είναι εξοντωτικός επομένως ο αριθμός αυτός που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου και θα οδηγήσει σε βιομηχανία «κακών αποφάσεων». Θα μπορούσε να επιταχυνθεί η διαδικασία αν προβλεπόταν η «κλειστή» συνεδρίαση όπου ο αιτών θα είχε την δυνατότητα να προσκομίσει, μέχρι την προηγούμενη της συνεδρίασης μέρα, τις απόψεις του και οποιοδήποτε έγγραφο (συμβόλαια, τεχνικές εκθέσεις, φωτοερμηνείες κλπ) επιθυμούσε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις περιπτώσεις που απαιτούνται αυτοψίες με όποια καθυστέρηση αυτές συνεπάγονται. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί είναι οι εισηγήσεις που θα πρέπει να παραδίδονται στις επιτροπές από τα τμήματα χαρτογράφησης τα οποία είναι αποδεκατισμένα στις περισσότερες Υπηρεσίες. Με τον προβλεπόμενο τρόπο αυτές θα πρέπει να είναι πλήρεις και εμπεριστατωμένες. Είναι ανθρωπίνως αδύνατον τα τμήματα να έχουν την δυνατότητα σύνταξης 800 εισηγήσεων ανά μήνα (αν στον Νομό υπάρχουν 4 επιτροπές). Οι λύσεις στο παραπάνω πρόβλημα είναι: 1) ή η κατάργηση των εισηγήσεων και η παράδοση των φακέλων στις ΕΠΕΑ ως έχουν, 2) ή η πρόσληψη προσωπικού (κατά προτίμηση μονίμου) δασολόγοι-δασοπόνοι στα τμήματα χαρτογράφησης, και 3) ή η ανάθεση της εργασίας αυτής σε ιδιωτικά γραφεία αλλά εδώ υπάρχει το πρόβλημα του ελέγχου από την Υπηρεσία (οπότε είναι δώρον – άδωρον) και θα οδηγηθούμε σε κατάσταση παρόμοια με την σύνταξη των χαρτών από μελετητικά γραφεία, που οδήγησε υπό την ασφυκτική πίεση του χρόνου τις Υπηρεσίες σε αδρομερείς ελέγχους με αποτέλεσμα την υποβολή πληθώρας αντιρρήσεων.
  Επιπλέον, η νέα σύνθεση των ΕΠΕΑ δεν διασφαλίζει την προστασία της δημόσιας περιουσίας και του δασικού πλούτου, καθώς ο καθ’ ύλην αρμόδιος επιστήμονας (δασολόγος) θα είναι μειοψηφία στις εν λόγω Επιτροπές, δημιουργώντας ενδεχομένως και ζήτημα μη νόμιμης (αντισυνταγματικής) σύνθεσης της Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α΄), οι αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 14 (ΤΕΕΑ) αποτελούνται από 2 δασολόγους (εκ των οποίων ο ένας προεδρεύει), 1 γεωπόνο και 1 μηχανικό. Επίσης, παρατηρείται ότι τα μη δασικά μέλη της ΕΠΕΑ είναι ιδιώτες χωρίς ρητή πρόβλεψη περί ασυμβίβαστου, όταν είναι γνωστό ότι τόσο οι ιδιώτες δικηγόροι όσο και οι μηχανικοί εμπλέκονται ενεργά στην διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων (ακόμη και ως Τεχνικοί Σύμβουλοι). Η προστασία της Δημόσιας περιουσίας είναι υποχρέωση του Κράτους και υλοποιείται μέσω των οργάνων του. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα Κρατικά όργανα έχουν την «υποχρέωση» να αποφασίζουν αδικώντας τον πολίτη. Οι αποφάσεις τους όμως πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες, σύννομες, αληθείς και δίκαιες. Τα χαρακτηριστικά αυτά «κάμπτονται» όταν τα μέλη των ΕΠΕΑ δεν έχουν ούτε την απαιτούμενη γνώση, ούτε την απαιτούμενη εμπειρία αλλά και από το γεγονός ότι είναι ιδιώτες με αντικρουόμενα συμφέροντα (χωρίς αυτό να θεωρηθεί δεδομένο και κανόνας). Με αυτό το πρίσμα θα πρέπει:
  1. Να ενισχυθούν τα τμήματα Χαρτογράφησης (ανάλογα με το υφιστάμενο προσωπικό) με μόνιμο ή εποχικό προσωπικό. Αν καταργηθεί η υποχρέωση εισηγήσεων προς τις ΕΠΕΑ απαιτείται ολιγάριθμο προσωπικό (1-2 άτομα)
  2. Οι ΕΠΕΑ θα πρέπει να λειτουργήσουν σαν τεχνικές και μόνο επιτροπές και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει η πρόβλεψη που υπάρχει στο κατατεθέν νομοσχέδιο για τη συγκρότησή τους. Πρόταση μας είναι οι επιτροπές να είναι τριμελείς. Να συσταθούν δύο επιτροπές ανά Νομό που θα αποτελούνται: α) Από έναν δασολόγο των δασικών υπηρεσιών του Νομού (το «όμορου» δεν βοηθάει πουθενά ούτε πρακτικά ούτε επί της ουσίας – δεν γνωρίζει τις περιοχές, μετακίνηση, αδυναμία πρόσβασης στα αρχεία, ευχέρεια χρόνου, συνεργασία με τον γραμματέα και τα άλλα μέλη κλπ) με εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού εκτάσεων με δύο κατά σειρά αναπληρωτές δασολόγους, επίσης έμπειρους σε χαρακτηρισμούς (να προβλεφθεί ασυμβίβαστο σε περιπτώσεις που έχουν εμπλακεί στα πλαίσια των καθηκόντων τους με την σύνταξη ή έκθεσης για το χαρακτηρισμό ή φωτοερμηνεία της εξεταζόμενης έκτασης ως Πρόεδρο. β) από ένα δασολόγο ή δασοπόνο των δασικών υπηρεσιών του Νομού με δύο κατά σειρά αναπληρωτές δασολόγους ή δασοπόνους. γ) από ένα ιδιώτη κατά προτεραιότητα Μηχανικό Τοπογράφο ή και Γεωτεχνικό (Γεωπόνο ή Δασολόγο) που θα ορίζουν αντίστοιχα το ΤΕΕ ή το ΓΕΩΤΕΕ.
  Θέματα εννόμου συμφέροντος για όσες περιπτώσεις τίθενται θα μπορούν να εξετάζονται από δικηγόρο που θα συνεργάζεται και θα λειτουργεί αμειβόμενα εκτός της επιτροπής θα εξετάζει μόνο τους φακέλους αντιρρήσεων για τις οποίες τίθεται θέμα εννόμου συμφέροντος και θα διαβιβάζει στην επιτροπή μόνο τις υποθέσεις που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια για να εξεταστούν .
  Δημιουργία μητρώου : Να δημιουργηθεί μητρώο ελευθέρων επαγγελματιών Τοπογράφων Μηχανικών και Δασολόγων από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια με τα ονόματα όλων των πιθανών μελών (ακόμα και από τον δημόσιο τομέα) από όπου θα καλούνται καταρχάς Τοπογράφοι Μηχανικοί και στη συνέχεια Δασολόγοι .
  3. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης του προβλεπόμενου αριθμού των ΕΠ.Ε.Α κατά νομό με την ανωτέρω συγκρότηση, να παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης τους με 2ο μέλος προερχόμενο από μητρώο που θα δημιουργήσει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν Δασολόγοι ή Δασοπόνοι προερχόμενοι από το Δημόσιο Τομέα καθώς και ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες δασολόγοι, μέλη του ΓΕΩΤΕΕ.
  4. Οι Πρόεδροι των επιτροπών (μόνο τα τακτικά μέλη) να απαλλαγούν των καθηκόντων τους για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούν οι επιτροπές (Η σύνταξη πρακτικών και αποφάσεων, η τροποποίηση διαγραμμάτων, οι αναρτήσεις κλπ γίνονται από τον Πρόεδρο). Να προβλεφθεί η πρόσληψη εποχικών στις Υπηρεσίες τους (αριθμός ανάλογος λαμβάνοντας υπόψη και των ελλείψεων κάθε Υπηρεσίας).
  5. Να προβλεφτεί ελάχιστος αριθμός υποθέσεων (25 ανά συνεδρία αν παρίστανται οι πολίτες και 40 υποθέσεις αν προβλεφτεί να μην παρίστανται)
  6. Να προβλεφτεί επιμίσθιο για τον Πρόεδρο και τον ιδιώτη δασολόγο ή Τοπογράφο Μηχανικό ύψους 1,5 € ανα υπόθεση και για το δευτερο μέλος (δασολόγο ή δασοπόνο του δημοσίου) επιμίσθιο 1 €/υπόθεση.

 • 10 Μαρτίου 2020, 16:26 | Γιάννης καμάρας

  Θα περιγράψω το πρόβλημα με τις διοικητικές πράξεις όσο πιο απλά μπορώ και θα το συνδυάσω με την σύσταση των ΕΠΕΑ. Καταρχήν τα δασαρχεία γνωρίζουν επακριβώς την περιοχή αρμοδιοτητας τους καθώς και τα τεκταινόμενα σ’ αυτην, γνωρίζουν δηλαδή στην περιοχή τα πάντα (αυθαίρετα,ακίνητα με οικοδομική άδεια , διοικητικές πράξεις κλπ). Την χρονική περίοδο 1950 έως 1960 εκδοθηκαν εκατοντάδες διοικητικές πράξεις από το ελληνικό κράτος που αφορούσαν την παραχώρηση ,μεταβίβαση εκτάσεων κατά κύριο λόγο αγροτικών για γεωργικες, κτηνοτροφικες
  και αλλες δραστηριότητες (σχέδιο εποικισμού) με γνώμονα την ανάπτυξη της χώρας

  Οι διοικητικές αυτές πράξεις είχαν ως αποτέλεσμα την εκχέρσωση και κάποιων δασοθυλάκων ,δασικών και χορτολιβαδικων εκτάσεων για να πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες που προορίζονταν.
  Σήμερα ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων έχει δασωθει συνήθως με χαμηλή βλάστηση άλλο δε μέρος καλλιεργείται
  Ο νομοθέτης λαμβάνοντας υπόψη και αποφάσεις του ΣτΕ ,προσέθεσε την παράγραφο 7 εδάφιο 1 στο άρθρο 3 του ν998/79 για να θεραπεύσει αυτήν ακριβώς την κατάσταση που δημιουργήθηκε αναφέροντας » εκτάσεις που απολεσαν τον δασικο χαρακτήρα τους(εκχέρσωσεις κλπ)πριν την 11-6-1975 λόγω διοικητικης πράξης που καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας δεν θεωρούνται δασικές εκτάσεις ….και δεν
  είναι δασικού ενδιαφέροντος»
  Άρα οι διοικητικές αυτές πράξεις θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη από τα δασαρχεία και να έχουν αποτυπωθεί στα υπόβαθρα των δασικών χαρτών .σημειωτέον ότι προϋπόθεση είναι η διοικητική πράξη να μην έχει ανακληθεί η ακυρωθεί με δικαστική απόφαση (περιλαμβάνονται και οι ακυρωσιμες πράξεις οι οποίες έως ότου ακυρωθούν έχουν τεκμήριο νομιμότητας)
  Τα δασαρχεία όμως δεν έλαβαν υπόψη (έλαβαν μόνο τις πράξεις χαρακτηρισμού άρθρου 14 και τα σχέδια πόλεων) αυτές τις διοικητικές πράξεις και η σύνταξη του δασικού χάρτη εγινε μόνο με την χρήση των αεροφωτογραφιών που απεικονίζαν τις εκτάσεις αυτές τα έτη 1937,1945 και2007,2009.
  Η διάσταση αυτη μεταξύ της νομικής και «δασικής» ερμηνείας μιας παραγράφου ενός δασικού νόμου που αναφέρεται στην εφαρμογή του διοικητικού δικαίου με προβληματίζει ως προς την σύνθεση της επιτροπής με συμμετοχή 2 δασολόγων
  Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των αντιρρήσεων αφορά τέτοια θέματα.

 • 10 Μαρτίου 2020, 16:52 | Θεοδωρίδης Παντελής

  Θα ήθελα να σας αναφέρω από την δική μου εμπειρία ως προέδρου Ε.Π.Ε.Α και μάλιστα επειδή τελείωσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την 1η επιτροπή που μου ανατέθηκε να κάνω μου ανέθεσαν και άλλη μια την οποία και παρέδωσα και αυτήν μέχρι 31/12/2019 και ήταν αρκετές η υποθέσεις όχι στην 2η στην πρώτη συνολικά ο αριθμός είναι στις 500 περίπου μαζί με τα πρόδηλα και της άρσης .
  Θα ήθελα να πω ότι η σύνθεση συμπληρωματικά με ένα γεωπόνο θα ήταν ιδανική , 4 μέλη 2 δασολόγοι , δικηγόρος και ένας γεωπόνος .
  Αν υπάρχει μεθοδικότητα και προσήλωση και αποφασηστικότητα όλα κυλούν οκ απλά η χρειάζεται το αυτονόητο προσλήψεις νέων συναδέλφων οπωσδήποτε πολλά παιδιά βοήθησαν που προσελήφθησαν για το σκοπό αυτό με συμβάσεις 3-6 μηνών γιατί να γίνεται αυτό το υπουργείο θέλει να κάνει μια ολοκληρωμένη δουλειά να η ευκαιρία στα νέα παιδιά που γνωρίζουν Cis Auto cat και άλλα προγράμματα θα βοηθούσαν όπως και βοήθησαν στην επιτροπές και όχι μόνο Μόνιμες θέσεις(τώρα όχι μετά από χρόνια) να συνεχιστεί το έργο και να ολοκληρωθεί το συντομότερο.
  Και κάτι ακόμη για να βγαίνουνε 50 υπόθεσης την εβδομάδα πρέπει να μπαίνουν μίνιμουμ 3 συνεδριάσεις την εβδομάδα και 2 μέρες της εβδομάδας για αποφάσεις να γράφονται και να αναρτώνται στο διαύγεια , βέβαια αν υπάρχει και αυτοψία ξεχάστε το είναι οριακό αυτό το 50 και μάλλον όχι εφικτό.
  Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά την συνάδελφο στην επιτροπή( κ.Δουκαλιάνου) που ήμασταν μαζί και φυσικά και τον δικηγόρο και του συνεργάτες και συναδέλφους στον αναρτημένο χάρτη που είχαν ολοκληρώσει, μαζί με τα νέα παιδιά τους Δασολόγους που δώσανε ψυχή για να ολοκληρωθει νομίζω σε σύντομο διάστημα το έργο μας.

 • 10 Μαρτίου 2020, 13:36 | Γεώργιος Τσαγιαννίδης

  Θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:
  1) Η διάκριση των δασικών εν γένει εκτάσεων από τις μη δασικές είναι τεχνικής φύσεως θέμα και όχι νομικής. Συνεπώς, η λογική προστάζει να μετέχει προσωπικό με τις ανάλογες τεχνικής φύσεως γνώσεις και εμπειρία. Δηλαδή, δασολόγοι και δασοπόνοι.

  Για να εξεταστεί όμως μία υπόθεση απαιτείται να υπάρχει έννομο συμφέρον που είναι είτε εμπράγματο είτε ενοχικό. Επιπλέον, η λειτουργία της επιτροπής διέπεται και από τους γενικούς κανόνες του διοικητικού δικαίου. Άρα, και η συμμετοχή δικηγόρου είναι εύλογη. Αντιθέτως, η συμμετοχή άλλων κλάδων (π.χ. μηχανικών) θεωρώ ότι γενικά δεν είναι εύλογη.

  Επειδή, δε, το προκριματικό ζήτημα είναι η διάκριση των δασικών εν γένει εκτάσεων από τις μη δασικές, εύλογο είναι τα 2 μέλη να είναι δασολόγοι/δασοπόνοι. Ως εκ τούτου, μία καλή λύση θα ήταν δικηγόρος ως πρόεδρος και 2 μέλη που θα είναι δασολόγοι ή δασοπόνοι.

  2) Παραπάνω αναφέρω ότι η συμμετοχή άλλων κλάδων (π.χ. μηχανικών) θεωρώ ότι γενικά δεν είναι εύλογη. Λέω «γενικά», διότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εύλογη μόνο εφόσον αποδεδειγμένα δεν επαρκούν οι δασολόγοι/δασοπόνοι για τη συγκρότηση αρκετών επιτροπών, ώστε να εξεταστεί το σύνολο των αντιρρήσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, αρκεί η πρόβλεψη ότι επιτρέπεται το 3ο μέλος να είναι μηχανικός, εφόσον αποδεδειγμένα δεν επαρκούν οι δασολόγοι/δασοπόνοι.

  3) Εάν αποδεχθούμε ότι η «πλειοψηφία δασολόγων/δασοπόνων» είναι κάτι το αθέμιτο, τότε αποδεχόμαστε ότι είναι αθέμιτη η εξέταση των αντιρρήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό και προτιμούμε την εξέτασή τους από μη εξειδικευμένο.

  4) Η φαινομενική πλειοψηφία των «μη δασολόγων» θα μετατραπεί σε μειοψηφία στην πράξη, διότι μην έχοντας ούτε επαρκείς εξειδικευμένες γνώσεις ούτε επαρκή εμπειρία, στις περισσότερες των περιπτώσεων θα ακολουθούν την κρίση του/ης δασολόγου. Μάλιστα, θα είναι ανίκανοι να κρίνουν περί της ορθότητας ή μη αυτής, με αποτέλεσμα η κατακριτέα από μερικούς «πλειοψηφία των 2 δασολόγων» να μετατραπεί στην πράξη σε «πλειοψηφία του ενός/μίας δασολόγου», με γενικά αρνητικές συνέπειες.

 • 10 Μαρτίου 2020, 00:04 | Ιωαννης Φωτάκης

  Σε μια χώρα που η η εκτός σχεδίων δόμηση επιτρέπεται και κανένας δεν είχε τα κότσια να ανατρέψει,μετατρέποντας την χώρα σε εν δυνάμει οικόπεδο.., και κατόπιν αλληλοεξαπατώμενοι μιλούμε για χρήσεις γης. Σε μια χώρα που ο λαϊκισμός είναι οριζόντια ασθένεια, και οι κάτοικοι της το δημόσιο συμφέρον το θεωρούν για τους άλλους υποχρέωση, ε δεν είναι περίεργο ότι στην ΕΠΕΑ του δικηγόρου (με το πελατολόγιο του) και του μηχανικού (με το πελατολόγιο του επίσης)..ανατίθεται η υποστήριξη του..Οι επιγενόμενοι Έλληνες ευγνωμονουντες.

 • 9 Μαρτίου 2020, 21:57 | Δ.ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ

  Άρθρο 49 Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων
  Η σύνθεση δικηγόρος-δασολόγος-μηχανικός είναι αμφίβολο ότι μπορεί να εξασφαλίσει μια αντικειμενική απόφαση, αφού το αντικείμενο της κρίσης τους, ο δασικός ή μη χαρακτήρας μιας έκτασης είναι έξω από το γνωστικό τους αντικείμενο. Διότι το τι είναι δάσος ή δασική έκταση δεν το καθορίζει απλά ο νόμος αλλά η δασική επιστήμη.
  Και αν ο δικηγόρος καλύπτει ένα μέρος της αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη όπως το έννομο συμφέρον ή η ισχύς των διοικητικών πράξεων ο μηχανικός δεν μπορεί να συνισφέρει σε τίποτα. Τα όρια της έκτασης είναι απολύτως καθορισμένα από τις συντεταγμένες της αντίρρησης.
  Η κυριαρχία των δασολόγων θα μπορούσε να διασπαστεί από έναν γεωπόνο αντί του μηχανικού, αφού ο γεωπόνος μπορεί να μην γνωρίζει τι είναι δασική έκταση αλλά γνωρίζει το αντίθετό της δηλαδή τι είναι αγροτική έκταση.

 • 9 Μαρτίου 2020, 12:37 | Ευγενία Λαμπέτσου

  Αγαπητοί δικηγόροι, κανείς δεν αμφισβήτησε τις γνώσεις και την επιστήμη σας. Το θέμα είναι γιατί αμφισβητείτε εσείς την δική μας. Ή αμφισβητούμε την ελληνική νομοθεσία γενικότερα; Οι δασικοί χάρτες αφορούν τον χαρακτήρα των εκτάσεων και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο έλεγχος του δασικού, χορτολιβαδικού ή μη χαρακτήρα αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Καθ’ ύλην αρμόδιοι επιστήμονες για την υπαγωγή των εκτάσεων στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 998/79, βάσει των προβλεπόμενων από την νομοθεσία συγκεκριμένων κριτηρίων, είναι οι δασολόγοι, που εκδίδουν πράξεις χαρακτηρισμού όλα αυτά τα χρόνια ελλείψει των δασικών χαρτών. Βασικά εργαλεία για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αποτελούν η φωτοερμηνεία και η διενέργεια αυτοψίας, εργαλεία που κατέχουν οι δασολόγοι λόγω των σπουδών τους στα ελληνικά πανεπιστήμια και της εμπειρίας τους στην Δασική Υπηρεσία και το πεδίο. Οι δασικοί χάρτες αποτύπωσαν όλες τις διοικητικές πράξεις που εξέδωσαν οι δασικές υπηρεσίες, όπως και εκείνες που κατέθεσαν οι λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες (διανομές, αναδασμοί, σχέδια πόλεων, κ.λπ.).
  Όπως όλοι οι κλάδοι, έτσι κι εμείς δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Πού βασίζεται όμως η προκατειλημμένη άποψή σας περί κρίσης κατά το δοκούν; Ποιος ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις ως «εισαγγελείς»; Οι δασολόγοι δεν ξύπνησαν μια μέρα και είπαν θα πάρουν την περιουσία του ελληνικού λαού. Προς όφελος του ελληνικού λαού και των νομοταγών πολιτών προστατεύουν τον δασικό πλούτο, αλλά και την δημόσια, δηλαδή κοινή μας περιουσία. Προς όφελος του ελληνικού λαού και των νομοταγών πολιτών εφαρμόζουν τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας την οποία ψηφίζει το ελληνικό κοινοβούλιο και η οποία θεμελιώνεται στις αρχές της Δασικής Επιστήμης. Ανατρέξτε στην Διαύγεια και τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. Θα διαπιστώσετε ότι οι επιτροπές σε πολλές περιπτώσεις έκαναν αποδεκτές τις αντιρρήσεις των πολιτών.
  Ευχής έργον θα ήταν να είχαμε στις επιτροπές τους δικηγόρους του δημοσίου που είναι εξοικειωμένοι με υποθέσεις αυτού του περιεχομένου, αλλά αφού αυτό δεν είναι εφικτό λόγω φόρτου εργασίας στα δικαστικά γραφεία, δεν είναι αυτονόητο να ζητάμε την συμμετοχή δικηγόρων στις επιτροπές που πέρα από το διοικητικό δίκαιο θα γνωρίζουν και δασική νομοθεσία;
  Προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί ο δημόσιος διάλογος μεταξύ μας στον παρόντα ιστότοπο, ελπίζω όμως στην κατάθεση απόψεων βασισμένων σε πραγματικά στοιχεία και με στόχο πάντα την παραγωγή ενός νόμιμου και αξιόπιστου έργου.

 • 8 Μαρτίου 2020, 22:36 | Σιματου Έλλη

  ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΊΑ ΣΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΎ ΜΕΛΏΝ ΤΩΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ. ΑΝΤΊΘΕΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΤΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΑΥΤΉ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΚΌΜΗ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΨΗΦΊΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΌΣΤΗΚΕ. ΚΑΙ ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΟ ΘΕΩΡΏ ΔΌΚΙΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ ΠΟΥ ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΠΛΉΡΩΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΑΡΆΒΟΛΟ ΔΥΣΘΕΩΡΗΤΟ ΚΙΟΛΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΚΑΙ ΑΣ ΈΡΘΕΙ Η ΏΡΑ ΤΏΡΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΟΔΕΊΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΟΣΌ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΠΛΉΡΩΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΙ ΈΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ. ΕΊΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΏΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ.

 • 8 Μαρτίου 2020, 16:14 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  εύστοχη και αποτελεσματική η νέα διάταξη της πρώτης παραγράφου του εν λόγω άρθρου.Ήταν εξοργιστικό και ανήκουστο να αποφασίζουν κατά πλειοψηφία ( συνήθως τα δύο μέλη ήταν δασολόγοι)οι κατά κάποιον τρόπο εισηγητές του χαρακτηρισμού μίας έκτασης ως δασικής. Στα πλαίσια της ποινικής δίκης αυτό θα σήμαινε σε μία τριμελή σύνθεση δικαστηρίου, να μετέχουν δύο εισαγγελείς και ένας δικαστής και φυσικά ο εισαγγελέας της έδρας.Είναι άδικο βεβαια για εκείνους, οι υποθέσεις των οποίων συζητήθηκαν.

 • 7 Μαρτίου 2020, 08:24 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Οι απόψεις των δασολόγων (ειδικά της δημόσιας διοίκησης)σχετικά με τη σύνθεση των επιτροπών ανταποκρίνονται ακριβώς σε αυτό που ο αρμόδιος υπουργός χαρακτήρισε δασολογικό φονταμενταλισμό. Το Δίκαιο είναι ένα ενιαίο πλέγμα κανόνων μεταξύ τους αλληλοεμπλεκόμενων, το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί μόνον από ειδικούς με ευρύτερη και σφαιρική γνώση του. Η στεγνή και μονόπλευρη εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας οδηγεί σε ερμηνείες κατά το δοκούν, ειδικά όταν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα πολιτών με καταπάτηση κάθε έννοιας ασφάλειας δικαίου (και ΝΑΙ θα έπρεπε να εξετάζονται και ιδιοκτησιακά θέματα από τις ΕΠΕΑ, ειδικά για τις περιπτώσεις χορτολιβαδικών εκτάσεων όπου το ιδιοκτησιακό «λύνει» και το θέμα της δασικής προστασίας).
  Τέλος δεν είναι νοητό σε μία ευνομούμενη πολιτεία, οι δασολόγοι να θεωρούν εαυτούς μοναδικούς ερμηνευτές της νομοθεσίας, όταν όμως θα έπρεπε να εκφέρουν άποψη επί συναφών θεμάτων (πχ ιδιοκτησιακών) να δηλώνουν αναρμόδιοι και να παραπέμπουν σε δικαστικές διαδικασίες δεκαετιών.

 • 7 Μαρτίου 2020, 00:02 | Γιάννης καμάρας

  Θεωρώ σωστή τη νέα σύνθεση των ΕΠΕΑ με την ανάθεση της προεδρίας της επιτροπής σε νομικό και την συμμετοχή ενός μόνο δασολόγου , έτσι τουλάχιστον θα αποφύγουμε τις κατά το δοκούν κρίσεις του διοικητικού δικαίου και η απόφαση της επιτροπης θα έχει νομική υπόσταση.

 • 6 Μαρτίου 2020, 23:07 | Ευγενία Λαμπέτσου

  Με τρεις βασικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠ.Ε.Α. ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι θα επιτύχει την ταχύτερη λήψη αποφάσεων από τις επιτροπές, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νέου νομοσχεδίου και άρα την ταχύτερη ανάρτηση των δασικών χαρτών. Θα συμπλήρωνα ότι επιδιώκει παράλληλα και την «αμερόληπτη» λήψη αποφάσεων, δεδομένων των πρόσφατων δηλώσεων του κ. υπουργού περί δασολογικού φονταμενταλισμού. Μιλάμε λοιπόν για την αλλαγή στη σύνθεση των μελών, την καθιέρωση αμοιβής και τη σύνδεση της αμοιβής με τον αριθμό εξετασθέντων υποθέσεων ανά μήνα.
  Ποιο ήταν το πόρισμα της σχετικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής άραγε και βάσει ποιών προτάσεων προέκυψε το συγκεκριμένο άρθρο; Γιατί δεν ρωτήθηκαν έγκαιρα και πρώτα από όλους τα μέλη των επιτροπών για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν έως τώρα, τον τρόπο που τα διαχειρίστηκαν και τις λύσεις που προτείνουν; Η παρούσα σύνθεση των επιτροπών και η απουσία αμοιβής αποτελούν την αιτία για την αργοπορία κάποιων ΕΠ.Ε.Α. ή η επιφόρτιση των μελών τους με πολλαπλά καθήκοντα; Κι αν κάποιες από αυτές αργοπόρησαν λόγω αδράνειας ή αμέλειας, γιατί δεν επιμελήθηκαν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών όπου ανήκουν τα μέλη, όπως θα όφειλαν;
  Καμία αλλαγή από τις τρεις που προτείνονται δεν εξυπηρετεί στην πραγματικότητα την ποιοτικότερη και ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου των ΕΠ.Ε.Α. κι αυτό γιατί:
  Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η
  Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 146776/2459/21-10-2016 (ΦΕΚ 3532Β/03-11-2016) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κεφ. 8, παρ. 8.2.2, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια του άρθρου 153 του ν. 4389/2016, «η ΕΠ.Ε.Α. έχει αποκλειστικά αρμοδιότητα τον καταρχήν έλεγχο της ύπαρξης έννομου συμφέροντος από τον ασκούντα την αντίρρηση για την έκταση που περιλαμβάνεται στον Δασικό Χάρτη και στην συνέχεια τον έλεγχο του δασικού, χορτολιβαδικού ή μη χαρακτήρα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η κρίση της επιτροπής για το δασικό, χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. Η απόφαση…… θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται φωτοερμηνεία των σχετικών αεροφωτογραφιών και έλεγχος εφαρμογής των σχετικών διοικητικών πράξεων και αν κρίνεται αναγκαίο (σε περιπτώσεις κυρίως αμφιβολιών, κακής ποιότητας αεροφωτογραφιών, ενδεχομένων προσφάτων αλλοιώσεων λόγω εκχερσώσεων κ.λπ.) διενεργείται αυτοψία…….».
  Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω τα παρακάτω:
  Α. «Τον καταρχήν έλεγχο της ύπαρξης έννομου συμφέροντος»
  • Η ουσιαστική συνεισφορά ενός δικηγόρου στις εργασίες των ΕΠ.Ε.Α. αφορά οπωσδήποτε τον έλεγχο για την ύπαρξη έννομου συμφέροντος.
  • Γιατί όμως καλείται ο δικηγόρος να φωτοερμηνεύσει; Προφανώς και οι δικηγόροι δεν δύνανται να φωτοερμηνεύσουν από κάθε άποψη, λαμβάνοντας δε υπόψη την εμπειρία μου στις ΕΠ.Ε.Α., ούτε και επιθυμούν να επιχειρήσουν κάτι τέτοιο. Πώς εξασφαλίζουμε την ποιοτική και αμερόληπτη λήψη αποφάσεων με αυτόν τον τρόπο, όταν η φωτοερμηνεία αποτελεί βασικό εργαλείο για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων; Ένας από τους τρεις δικηγόρους που συνεργάστηκα σημείωσε για παράδειγμα στο αντίστοιχο πεδίο κάποιων αποφάσεων ότι έχει αναπτυχθεί βλάστηση η οποία κατά την άποψή του δεν θεωρείται ως δασική (και αναφέρομαι σε υφιστάμενο δάσος πεύκης), ενώ οι άλλοι δυο επέλεξαν να σημειώσουν σε όλες τις δικές τους υποθέσεις ότι είναι σύμφωνοι με τα εκτεθέντα από τα λοιπά δύο καθ’ ύλην αρμόδια μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησαν την φωτοερμηνεία των σχετικών αεροφωτογραφιών.
  • Γιατί δεν προβλέπεται να βεβαιώνουν οι οικείοι δικηγορικοί σύλλογοι ότι οι δικηγόροι που συμμετέχουν στις επιτροπές έχουν γνώση της δασικής νομοθεσίας; Υπολόγισε κανείς τον χρόνο που ξοδεύουν οι δασολόγοι-μέλη για να κάνουν «ταχύρρυθμα μαθήματα» δασικής νομοθεσίας στους δικηγόρους, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν έστω τις συνεδριάσεις; όπως θα κάνουν και αύριο μεθαύριο στους μηχανικούς αν επιμείνει η κυβέρνηση στην πρότασή της για τη νέα σύνθεση των μελών;
  Β. «Τον έλεγχο του δασικού, χορτολιβαδικού ή μη χαρακτήρα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η κρίση της επιτροπής για το δασικό, χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. Η απόφαση… θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται φωτοερμηνεία των σχετικών αεροφωτογραφιών και έλεγχος εφαρμογής των σχετικών διοικητικών πράξεων και αν κρίνεται αναγκαίο, διενεργείται αυτοψία».
  • Ποιοι επιστήμονες στελεχώνουν την Δασική Υπηρεσία που αποτελεί την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας;
  • Ποιοι εργάζονται καθημερινά σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ή τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ.;
  • Ποιοι εκδίδουν έως σήμερα πράξεις χαρακτηρισμού και συνθέτουν κατά πλειοψηφία τις Τ.Ε.Ε.Α.;
  • Ποιοι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι επιστήμονες για την διενέργεια φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών του δασικού περιβάλλοντος;
  • Ποιοι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι επιστήμονες για την υπαγωγή των εκτάσεων στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 998/79, βάσει των προβλεπόμενων από την νομοθεσία κριτηρίων;
  • Ποιοι είναι οι επιστήμονες που σπούδασαν και χρησιμοποιούν καθημερινά στην εργασία τους έννοιες και όρους όπως δασοβιοκοινότητα, άγρια ξυλώδης βλάστηση, άγρια ζωή, φυτοκοινωνιολογική ζώνη, ημιορεινά, ορεινά και ανώμαλα εδάφη, αυτοφυής βλάστηση, αναδάσωση ή εκχέρσωση;
  • Ποιοι διενεργούν αυτοψίες στο πεδίο και ξέρουν να αναγνωρίσουν τα δασικά είδη;
  • Ποιοι κατάρτισαν ή έλεγξαν τους δασικούς χάρτες αυτής της χώρας;

  ΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ, ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ! ΟΥΤΕ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.. ΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ!!

  ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ;;;

  ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ;;;

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η
  Η προστασία των δασών και της δημόσιας γης αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του ελληνικού κράτους και κατ’ επέκταση των υπηρεσιών του. Πώς προκύπτει η ανάγκη να συμπεριλάβουμε ιδιώτες σε επιτροπές με αυτό το αντικείμενο;
  • Θεωρείται η απόδοση ενός ιδιώτη ταχύτερη ή πιο αξιόπιστη από εκείνην ενός δημοσίου υπαλλήλου; Πιθανόν δεν γνωρίζετε ότι υπάρχουν δασολόγοι δημόσιοι υπάλληλοι που αφιέρωσαν περισσό προσωπικό χρόνο (και μάλιστα χωρίς αμοιβή) για να ελέγξουν και να διορθώσουν τα αδικαιολόγητα σε αριθμό και είδος λάθη επί χαρτών που συνέταξαν ορισμένα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία. Λάθη που θα ταλαιπωρούσαν χωρίς λόγο τους πολίτες, λάθη που θα επιβάρυναν και θα καθυστερούσαν τις επιτροπές και λάθη που θα οδηγούσαν στην απώλεια δασικού πλούτου και δημόσιας περιουσίας.
  • Και αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, λόγω έλλειψης προσωπικού ίσως, γιατί δεν απευθύνεστε πρώτα σε ιδιώτες δασολόγους ή δασοπόνους, αλλά σε μηχανικούς;
  • Σε κάθε περίπτωση, με ποιον τρόπο θα βεβαιώνεται η μη εμπλοκή των ιδιωτών-μελών στην υποβολή αντιρρήσεων ή στην κατάρτιση δασικών χαρτών της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, γιατί ενδεχομένως να εργάστηκαν σε κάποιο ιδιωτικό μελετητικό γραφείο;

  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΜΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η΄ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ;

  Β. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  Είναι ανέφικτη από κάθε άποψη η εξέταση 50 υποθέσεων ανά συνεδρίαση. Όποιος έχει συμμετάσχει σε αντίστοιχες επιτροπές, γνωρίζει ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατον να εργαστείς με τον επαγγελματισμό που απαιτείται, σε αυτούς τους ρυθμούς. Ο προτεινόμενος χρόνος δεν αρκεί ούτε για την ακρόαση των ενδιαφερομένων, των τεχνικών συμβούλων ή δικηγόρων τους, κατά την ημέρα της συνεδρίασης, πόσο μάλλον για την έκδοση απόφασης. Οι μέρες που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί μια υπόθεση εξαρτώνται από την περιπλοκότητά της. Υπάρχουν υποθέσεις που ταλαιπωρούν χρόνια την υπηρεσία, υποθέσεις που αφορούν μεγάλες εκτάσεις, υποθέσεις που απαιτούν ενδελεχή διερεύνηση λόγω διοικητικών πράξεων που μεσολάβησαν, όπως διπλές πράξεις χαρακτηρισμού με διαφορετικό περιεχόμενο, κ.ο.κ. Όποιος βιάστηκε δε να επιρρίψει ευθύνες στους δασολόγους των επιτροπών για την καθυστέρηση των εργασιών, μάλλον δεν αντιλαμβάνεται ούτε το μέγεθος της σοβαρότητας του έργου, ούτε τον φόρτο εργασίας, αφού πέραν της ακροάσεως οφείλεις να μελετήσεις διεξοδικά όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, ενίοτε να ζητήσεις ή να αναζητήσεις επιπλέον στοιχεία, να ελέγξεις διοικητικές πράξεις, να φωτοερμηνεύσεις, να προχωρήσεις σε αυτοψίες εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο, να ενημερώσεις τον δικηγόρο για την δασική νομοθεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές, να εξηγήσεις στους πολίτες το νομικό πλαίσιο με απλό τρόπο, γιατί πάντα κάτι θα ρωτήσουν, να κατατμήσεις πολύγωνα, να γράψεις αποφάσεις, να τις δημοσιεύσεις στην Διαύγεια, να επιβλέψεις την ορθή τήρηση των διαδικασιών, να επιμεληθείς την πληρωμή των δικηγόρων, κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ.
  Εκτός λοιπόν από το ανέφικτον της εξέτασης 50 φακέλων ανά συνεδρίαση, η σύνδεση της αμοιβής με τον αριθμό εξετασθέντων υποθέσεων ανά μήνα δεν ενέχει ξεκάθαρα τον κίνδυνο λήψης βιαστικών και πρόχειρων αποφάσεων;

  Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.
  1. Η σύνθεση των επιτροπών μπορεί να παραμείνει ως έχει, διαφορετικά και σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία των μελών να αποτελείται από δασολόγους για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.
  2. Σε κάθε περίπτωση επίσης, ο πρόεδρος να είναι δασολόγος και με εμπειρία στον χαρακτηρισμό εκτάσεων.
  3. Οι επιτροπές θα μπορούσαν να γίνουν τετραμελείς, με πρόεδρο δασολόγο και μέλη έναν δασολόγο ή δασοπόνο, έναν δικηγόρο κι έναν γεωπόνο ή μηχανικό.
  4. Οι επιτροπές θα μπορούσαν να είναι τριμελείς και με την προαναφερόμενη σύνθεση, πλην του δικηγόρου, ο οποίος θα συνεργάζεται με τα Σ.Υ.Α.Δ.Χ. και θα προβαίνει στον έλεγχο του έννομου συμφέροντος για κάθε φάκελο, με σκοπό να προωθούνται στην επιτροπή μόνο οι υποθέσεις που πληρούν το κριτήριο του έννομου.
  5. Οι επιτροπές να συγκροτούνται αφού τα Σ.Υ.Α.Δ.Χ. έχουν συγκεντρώσει τους φακέλους και γνωρίζουμε το πλήθος των αντιρρήσεων σε κάθε νομό, ώστε να είμαστε σε θέση να κρίνουμε εάν επαρκούν τα μέλη από τον δημόσιο τομέα κι όχι εκ των προτέρων να συμπεριλαμβάνουμε στην σύνθεση των επιτροπών ιδιώτες μέλη.
  6. Στην περίπτωση συμμετοχής ιδιωτών μελών να βεβαιώνεται η μη εμπλοκή αυτών στην υποβολή αντιρρήσεων ή στην κατάρτιση δασικών χαρτών της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, όπου θα εργαστεί η ΕΠ.Ε.Α.
  7. Να δημιουργηθεί μητρώο με τα ονόματα όλων των πιθανών μελών από τον δημόσιο τομέα κι ένα αντίστοιχο με τα ονόματα όλων των πιθανών ιδιωτών μελών, από όπου θα καλούνται καταρχάς δασολόγοι ή δασοπόνοι και στην συνέχεια γεωπόνοι ή μηχανικοί.
  8. Όλα τα μέλη των ΕΠ.Ε.Α. να προέρχονται από όμορους νομούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η αμεροληψία τους.
  9. Στους καταλόγους που συντάσσουν οι οικείοι δικηγορικοί σύλλογοι να δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στους δικηγόρους που γνωρίζουν την δασική νομοθεσία και αυτό να βεβαιώνεται. Η δε υπεύθυνη δήλωση για τον μη χειρισμό υποθέσεων δασικού χαρακτήρα ενώπιον των δικαστηρίων να κατατίθεται στον πρόεδρο της επιτροπής.
  10. Να απαλλαγούν τα μέλη από τα υπόλοιπα καθήκοντά τους για όσο χρόνο απαιτηθεί.
  11. Να προσληφθεί προσωπικό στις υπηρεσίες, έστω και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που θα αναλάβει τα καθήκοντα αυτά.
  12. Να προβλεφθεί ένας μέσος όρος υποθέσεων τον μήνα που θα βασίζεται στην εμπειρία των επιτροπών που έχουν εργαστεί ως σήμερα.
  13. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα να συγκεντρώνονται τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ΕΠ.Ε.Α. και να δίνονται οδηγίες κεντρικά προς όλες τις επιτροπές.
  14. Να επανεξεταστεί η λειτουργικότητα και χρησιμότητα της διαδικτυακής εφαρμογής για την παραγωγή αποφάσεων και να συνταχθεί εκ νέου το υπόδειγμα της απόφασης, όπου μεταξύ άλλων για παράδειγμα θα προστεθεί ξεχωριστό πεδίο για την βεβαίωση του έννομου, ενώ το πεδίο για την φωτοερμηνεία θα συμπληρώνεται μόνο από δασολόγους.

  Αντιλαμβάνομαι ότι ο σχολιασμός μου είναι εκτενής, δεδομένου όμως ότι ποτέ δεν ρωτηθήκαμε σχετικά ως δασολόγοι της πράξης, δεν είχα άλλη επιλογή. Ευχαριστώ για την κατανόηση.

 • 6 Μαρτίου 2020, 14:30 | Κώστας

  Όσες επιτροπές έχουν εξετάσει πάνω από τις μισές υποθέσεις να συνεχίσουν ως έχουν διαφορετικά θα εξεγερθεί ο κόσμος που απομένει

 • 5 Μαρτίου 2020, 14:53 | Κυριακος

  Να μην ισχυσει για τις υφισταμενες επιτροπες. Ηδη σταματουν οι συνεδριασεις και οι νεες επιτροπες θα λειτουργησουν μετα απο ενα εξαμηνο με ολη την γραφειοκρατια

 • 5 Μαρτίου 2020, 13:34 | Γιώργος Δ.

  Σύνθεση Επιτροπής:
  1)Ως προς τη σύνθεση της επιτροπής, η πλειοψηφία τα 2/3 είναι από ιδιώτες και η μειοψηφία το 1/3 είναι από το δημόσιο. Η προστασία των δασών συνιστά υποχρέωση του Κράτους (άρθρο 24 του Συντάγματος). Δεν μπορούν να έχουν την πλειοψηφία οι ιδιώτες για αποφάσεις δεσμευτικές για το Δημόσιο.
  Συνεπώς, προτείνεται ο πρόεδρος και το ένα μέλος να προέρχονται από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.
  2)Ως προς τη σύνθεση της επιτροπής, η πλειοψηφία τα 2/3 είναι επιστήμονες εκτός γνωστικού αντικειμένου (δασική επιστήμη) και η μειοψηφία το 1/3 είναι δασολόγοι. Το αντικείμενο της επιτροπής είναι τεχνικό, τον χάρτη έχουν καταρτίσει δασολόγοι, τον έχουν ελέγξει δασολόγοι και τις αποφάσεις διόρθωσης του θα τις λάβουν επιστήμονες άλλου γνωστικού αντικειμένου.
  Συνεπώς, προτείνεται ο πρόεδρος και το ένα μέλος να προέρχονται από δασολόγους ή τεχνολόγους δασοπονίας ή ελλείψει αυτών και μόνο για το μέλος ΠΕ Περιβάλλοντος.
  Αμοιβή Επιτροπών:
  Εφόσον η αμοιβή είναι υπερωριακή, δηλαδή λίγα ευρώ ανά ώρα, δεν θα είναι υποχρεωτική για υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. Επιπλέον, υπάρχει και περιορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης (20 ανά μήνα), τα οποία καλύπτονται από άλλα προγράμματα (δασοπροστασίας κλπ).
  Αριθμός Υποθέσεων:
  Ο αριθμός 50 υποθέσεις την εβδομάδα και 200 ανά μήνα είναι εξωπραγματικός και ανέφικτος. Όποιοι έχουν ασχοληθεί με επιτροπές γνωρίζουν ότι δεν μπορεί ο αριθμός να είναι δεσμευτικός. Το έργο των επιτροπών αφορά προσκλήσεις, εξέταση μαρτύρων και τεχνικών συμβούλων, κατάθεση και εξέταση υπομνημάτων και δικαιολογητικών.

 • 5 Μαρτίου 2020, 12:28 | Νίκος

  Σχετικά με την αποζημίωση ή την κατ’ αποκοπή αμοιβή των μελών των ΕΠΕΑ, μήπως πρέπει να προβλεφθεί και αποζημίωση για τις ΕΠΕΑ που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και σχεδόν ολοκλήρωσαν την εξέταση των αντιρρήσεων των πολιτών σε επίπεδο Δήμου;
  Πρέπει να προβλεφθεί αναδρομική αποζημίωση των μελών των ΕΠΕΑ με βάση των αριθμό των αντιρρήσεων για τις οποίες ολοκληρώθηκε η εξέτασή τους.

 • 5 Μαρτίου 2020, 12:28 | κωστας

  παγκόσμια πρωτοτυπία να αφαιρείται δεδουλευμενη αμοιβή λόγω αριθμού υποθέσεων. Γιατί δεν εφαρμόζεται και στα ελληνικά δικαστήρια; Είναι προδήλως αντισυνταγματική και οι δικηγόροι των ΕΠΕΑ με απλες προσφυγές θα εκθεσουν το υπουργείο ενώ θα παγώσουν όλες οι εκδικάσεις για μήνες.
  50 υποθέσεις την συνεδρίαση με ελάχιστο χρόνο 20 λεπτα για να ακουστουν και οι αποψεις σημαίνει 17 ώρες συνεδρίαση χωρίς διάλειμμα. Χρειάζεται λίγη σοβαρότητα για να αποσυρθεί η διάταξη που ούτως άλλως θα προσβληθει άμεσα και θα μπλοκαρει τα πάντα

 • 5 Μαρτίου 2020, 09:54 | Γεώργιος Τσαγιαννίδης

  «Οι ΕΠ.Ε.Α. με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους συνεδριάζουν υποχρεωτικά 4 φορές ανά μήνα και εξετάζουν 50 υποθέσεις ανά συνεδρίαση.»

  Ανεξάρτητα από το μέγεθος του αριθμού των υποθέσεων, δηλαδή όσες και αν αποφασιστεί ότι πρέπει να είναι αυτές, η διάταξη μπορεί να βελτιωθεί με την προσθήκη της λέξης «τουλάχιστον» πριν από τον αριθμό των υποθέσεων ανα συνεδρίαση.

  Μία τέτοια ευελιξία θα βοηθούσε το έργο των επιτροπών κατά διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, αντί για 50 υποθέσεις, ο/η Πρόεδρος θα μπορεί να εισάγει λίγες περισσότερες υποθέσεις (π.χ. 55), ωστε να επιτυγχάνεται ο στόχος, ακόμα και αν κάποιες υποθέσεις αναβληθούν λόγω αιτημάτων αναβολής των πολιτών.

 • Πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να είναι Δασολόγος του δημοσίου με σχετική εμπειρία, καθώς οι δασικοί χάρτες συντάχτηκαν από Δασολόγους και αναρτήθηκαν μετά από έλεγχο από Δασολόγους.
  Ένα μέλος πρέπει να είναι δικηγόρος ώστε να ελέγχει το έννομο συμφέρον για το πολύγωνο στο οποίο έγινε αντίρρηση.
  Το τρίτο μέλος πρέπει επίσης να είναι δασολόγος του δημόσιου τομέα. Λόγω υποστελέχωσης των Δασικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί και αφού δύναται το τρίτο μέλος να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, ενδείκνυται να είναι Δασολόγος με συναφή εμπειρία υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο. Άλλωστε οι Δασικοί Χάρτες προσδιορίζουν το χαρακτήρα της έκτασης (Δασική ή μη), και οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι επιστήμονες είναι οι δασολόγοι. *{βλ. Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α’ 29-12-2000) άρθρο 10 παρ. ιστ)}. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί και Δασολόγος από τον ιδιωτικό τομέα, τότε το τρίτο μέλος μπορεί να είναι Γεωπόνος ή Μηχανικός.

  Όσον αφορά τους χρόνους εξέτασης των αντιρρήσεων προφανώς ο νομοθέτης έχει άγνοια. Υπάρχουν υποθέσεις ετών που με αφορμή τους δασικούς χάρτες ήρθαν στο προσκήνιο και η εξέταση μίας υπόθεσης να απαιτεί περισσότερο από μία ώρα.

 • 4 Μαρτίου 2020, 17:41 | Σπ. Βλάχος

  Ειναι απορίας αξιο πως ενω το δασικο χαρτη τον φτιαχνουν δασολόγοι, τον ελέγχουν δασολόγοι, τωρα στο τελος τον διορθώνουν δικηγόροι (οι οποιοι δν εχουν δει ποτε στη ζωητους δασικο χαρτη ή παρόμοια εκτύπωση ) και μηχανικοι!!! ακατανόητο!!!
  Οι επιτροπες στην ελλάδα απέτυχαν παντα και ιδιαίτερα όλες εκείνες που τροποποιούσαν το δασικο χαρακτηρα. Καλύτερα να τα «δωσετε» σε ιδιωτες, να επιστραφούν στα τμ δασ. χαρτ. με εισηγηση και τα τμηματα να αποφασισουν εαν γινεται δεκτη η εισηγηση η όχι. Δεν υπαρχει περίπτωση οι επιτροπες να μας δωσουν καλή και ποιοτική δουλειά. Κανείς δεν τους ελέγχει και επιπλέον τα τμ. δασ. χαρτ. τα οποία υποτίθεται ότι θα τους υποστηρίξουν τεχνικά δεν θα μπορούν να το κανουν λόγω φόρτου εργασίας. Οι επιτροπές θα πρέπει να ειναι αυτόνομες τεχνικά. Οι ώρες ειναι πολύ δυσκολες για να τους βοηθησουν τα 1-2 άτομα των τμ. δασ. χαρτ.Εκτός και εαν θελουμε να κρυβομαστε πισω απο το δακτυλό μας.

 • Η υποχρεωτική εξέταση 50 υποθέσεων / συνεδρίαση από τις ΕΠΕΑ είναι εκτός πραγματικότητας, πόσο μάλλον η εξέταση 200 υποθέσεων μηνιαίως, επί ποινή μη καταβολής της αμοιβής σε περίπτωση που η ΕΠΕΑ δεν πιάσει τον στόχο. 50 υποθέσεις ανά συνεδρίαση σημαίνει 7 υποθέσεις / ώρα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την αξιοπιστία του έργου των Επιτροπών και την δυνατότητα των ενδιαφερομένων να προβάλουν τους ισχυρισμούς τους. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν μία υπόθεση για έκταση αμφίβολου χαρακτήρα 1 στρ να εξετασθεί στον ίδιο χρόνο με μία σύνθετη υπόθεση, με πολλά επιμέρους τμήματα και μεγάλη έκταση (π.χ. 100 στρ). Προτείνεται να μην υπάρχει περιορισμός όσον αφορά στον ελάχιστο αριθμό υποθέσεων που πρέπει να εξετάζονται ανά συνεδρίαση.
  Επιπλέον, η νέα σύνθεση των ΕΠΕΑ δεν διασφαλίζει την προστασία της δημόσιας περιουσίας και του δασικού πλούτου, καθώς ο καθ’ ύλην αρμόδιος επιστήμονας (δασολόγος) θα είναι μειοψηφία στις εν λόγω Επιτροπές, δημιουργώντας ενδεχομένως και ζήτημα μη νόμιμης (αντισυνταγματικής) σύνθεσης της Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α΄), οι αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 14 (ΤΕΕΑ) αποτελούνται από 2 δασολόγους (εκ των οποίων ο ένας προεδρεύει), 1 γεωπόνο και 1 μηχανικό. Επίσης, παρατηρείται ότι τα μη δασικά μέλη της ΕΠΕΑ είναι ιδιώτες χωρίς ρητή πρόβλεψη περί ασυμβίβαστου, όταν είναι γνωστό τόσοι οι ιδιώτες δικηγόροι όσο και οι μηχανικοί εμπλέκονται ενεργά στην διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων (ακόμη και ως Τεχνικοί Σύμβουλοι).
  Επειδή σύμφωνα με την αιτιολογική Έκθεση ως πρόβλημα προβλήθηκε η «περιορισμένη δεξαμενή» από την οποία αντλούνταν μέχρι σήμερα τα (δασικά) μέλη των ΕΠΕΑ, προτείνεται η εξής σύνθεση των ΕΠΕΑ:
  1. Δασολόγος Δασικής Υπηρεσίας όμορης Π.Ε. ως Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του, με εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού εκτάσεων (όχι γενικά δασολόγος Δημοσίου ή από ΝΠΔΔ).
  2. Δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ εφέταις υποδεικνυόμενος από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του ως μέλος (όπως ήδη προβλέπεται). Θα ισχύει ασυμβίβαστο σε περίπτωση που εμπλέκεται στην υποβολή αντιρρήσεων (σε επίπεδο Νομού).
  3. Ιδιώτης Γεωπόνος ή Μηχανικός ή Δασολόγος που θα κληρώνεται από Μητρώο μελών ΕΠΕΑ – ιδιωτών, για τον οποίο θα ισχύει ασυμβίβαστο, σε περίπτωση που εμπλέκεται στην υποβολή αντιρρήσεων σε επίπεδο Νομού.
  Καθώς από τις αποφάσεις των ΕΠΕΑ που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα παρατηρείται η μη εφαρμογή των οδηγιών και των Τεχνικών Προδιαγραφών κατάρτισης Δασικών Χαρτών (π.χ. Landtype=22, νόμιμες αλλαγές χρήσης με Landtype=1 αντί 28 κ.α) προτείνεται τόσο οι Δασολόγοι-μέλη των ΕΠΕΑ, όσο και οι ιδιώτες-μέλη να παρακολουθήσουν ειδικό σεμινάριο της αρμόδιας Δ/νσης του ΥΠΕΝ, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων των Τεχν.Προδιαγραφών κατάρτισης Δασικών Χαρτών.
  Τέλος, τα μέλη των ΕΠΕΑ (δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες) θα πρέπει να εμπίπτουν στις διατάξεις του Πόθεν Έσχες, καθώς θα πρέπει να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και αμεροληψία των μελών και να αποτραπούν φαινόμενα διαφθοράς.