Άρθρο 38 Μνημόνια Συνεργασίας

Για τον συντονισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής προστατευόμενων περιοχών, ο ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να συνάπτει Μνημόνια Συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και δημόσιους φορείς, όπως με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το Λιμενικό Σώμα, ενδεικτικό αντικείμενο των οποίων είναι:
α) η συνεργασία κατά την φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και η μέριμνα για την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών με αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των φορέων αυτών,
β) η συμμετοχή στον τοπικό αντιπυρικό σχεδιασμό στις περιοχές ευθύνης τους,
γ) η συνεργασία για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για τις προστατευόμενες περιοχές,
δ) η από κοινού προώθηση της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων και της υποστήριξης οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα,
ε) η κατάρτιση μελετών και σχεδίων και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:14 | Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Το σχόλιο στο Άρθρο 37 προφανώς αφορά και το Άρθρο 38. Η ύπαρξη ειδικού άρθρου για Μνημόνια Συνεργασία είναι άνευ ουσίας καθώς η σύναψη μνημονίων συνεργασίας δεν δεσμεύει κανένα φορέα προς την υποχρέωση σύναψης αυτής.
  Οι υφιστάμενοι ΦΔΠΠ είναι ήδη υποστελεχωμένοι και οι ανάγκες σε προσωπικό σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκατασταθούν από Μνημόνια Συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες/δημόσιους φορείς κ.λπ. οι οποίοι ήδη παρουσιάζουν κενά στη λειτουργία τους.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:10 | Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης

  Επισημαίνοντας το τεράστιο έργο που επιτελεί η θηροφυλακή των κυνηγετικών οργανώσεων εδώ και 20 χρόνια θεωρούμε ότι στις μορφές διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, όπως τις αναφέρει το εν λόγω νομοσχέδιο, πρέπει να προβλέπεται και συμμετοχή εκπροσώπου αναγνωρισμένης και συνεργαζόμενης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικής οργάνωσης, ειδικά για τη συμβολή στο σημαντικό πεδίο της φύλαξης. Η φύλαξη με τα μέχρι σήμερα μοντέλα διοίκησης στις προστατευόμενες περιοχές δεν έχει αποτελέσει προτεραιότητα. Αντίθετα η εμπειρία με τη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, οι εκατοντάδες χιλιάδες έλεγχοι και οι χιλιάδες μηνύσεις σε παραβάτες, αλλά και το προσωπικό και ο εξοπλισμός των κυνηγετικών οργανώσεων μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα στις προσπάθειες όλων για τον περιορισμό και την εξάλειψη της λαθροθηρίας.
  Η πολύχρονη εμπειρία και η καθολική αναγνώριση του έργου των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων θα μπορέσει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τα άρθρα 37, 38, 39 και 40 του παρόντος νομοσχεδίου.

 • Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων ή μνημονίων συνεργασίας προβλέπεται ήδη για τους ΦΔΠΠ, αλλά δεν δεσμεύει κανένα φορέα προς την υποχρέωση σύναψης αυτής. Αποτελεί δυνητική ενέργεια και δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Με το παρόν σχέδιο νόμου δεν καθίσταται υποχρεωτική η σύναψη προγραμματικών ή μνημονίων συνεργασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μέσο χρονικό διάστημα, που απαιτείται για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σε 1,5 έτος, ακόμα και για την αντιμετώπιση σοβαρού περιστατικού.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:19 | Θανάσης Αυγερινός-Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

  Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό τα Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ του ΟΦΥΠΕΚΑ και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του κάθε συμβαλλόμενου και οπωσδήποτε να τίθεται κάποιος φορέας ως συντονιστής των απαραίτητων δράσεων. Επίσης θεωρείται πολύ σημαντικό τα εν λόγω Μνημόνια Συνεργασίας να αξιολογούνται και να επικαιροποιούνται κάθε χρόνο. 

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:01 | WWF Ελλάς

  Σχετικά με τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας του ΟΦΥΠΕΚΑ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του Λιμενικού Σώματος με αντικείμενο την φύλαξη ππ, βλέπε σχετικό σχόλιο στο άρθρο 34 2 ιγ΄.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:17 | ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

  Να υπάρχει σαφής αναφορά-διάταξη για τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι ΜΔΠΠ ως προς τη φύλαξη.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 16:18 | Βαγγέλης Ι. Παράβας

  5. Η Φύλαξη των ΠΠ αποτελεί καίριο ζήτημα της αποτελεσματικής λειτουργίας τους, και η ευθύνη της παραμένει στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, ενώ οι μονάδες δεν διαθέτουν προσωπικό με ανακριτικές ιδιότητες για να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις. Ενώ στη χέρσο υπάρχουν υφιστάμενες δομές οι οποίες έχουν την ευθύνη και σε ένα βαθμό υλοποιούν δράσεις φύλαξης σχετικά με επιτυχία, στο θαλάσσιο μέρος των ΠΠ η κατάσταση παραμένει προβληματική, καθώς την κύρια (αν όχι μοναδική αρμοδιότητα) την έχει το λιμενικό σώμα/ακτοφυλακή το οποίο ήδη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του λόγω έλλειψης προσωπικού, μέσων, επιχειρησιακών δυνατοτήτων, επαρκούς γνώσης του προσταυτέου αντικειμένου και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η μέχρι σήμερα εμπειρία συνεργασίας του λιμενικού σώματος με τους ΦΔΠΠ δεν έχει αποδώσει σημαντικά οφέλη, και δυστυχώς η αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος και στο μέλλον παραμένει αμφίβολη. Το σχέδιο νόμου θα έπρεπε να λαμβάνει τη φύλαξη των ΠΠ σοβαρότερα υπόψη με την απόσπαση ίσως υπαλλήλων με ανακριτικές ιδιότητες εντός του προσωπικού του ΟΦΥΠΕΚΑ στις Μονάδες, καθώς και με γενική Διεύθυνση η οποία θα έχει την ευθύνη της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών και των προσταυτέων αντικειμένων. Συνεπώς, τα μνημόνια συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 38 με αρμόδιες αρχές και φορείς θα πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για αυτές/αυτούς σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους και το προσωπικό που θα διαθέτουν για τη φύλαξη των ΠΠ και την εφαρμογή των σχεδίων φύλαξης που καταρτίζουν οι ΜΔΠΠ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 15:17 | Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

  Δεν προβλέπεται ικανή μεταβατική περίοδος χωρίς να υπάρξουν κενά. Με τη δημοσίευση του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ καταργούνται αυτομάτως οι ΦΔΠΠ και σίγουρα θα υπάρξουν κενά και δυσλειτουργίες, κυρίως διοικητικής φύσεως.
  Αναφορικά με την υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων, οι οποίες θα μεταφερθούν αυτόματα στον ΟΦΥΠΕΚΑ, θα δημιουργηθούν ανάγκες για αλλαγές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΠΑ, με τις απαιτούμενες αλλαγές των δικαιούχων, τον επαναπροσδιορισμό χρονοδιαγραμμάτων, την μεταφορά υποέργων κ.ο.κ., γεγονός που από μόνο του θα προκαλέσει τεράστιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, δεδομένου και του περιορισμένου χρόνου που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου (31-12-2023). Συνέπεια των παραπάνω θα είναι η αδυναμία απορρόφησης της χρηματοδότησης για την βιοποικιλότητα και η συνεπακόλουθη απολογία του ΥΠΕΝ για την υστέρηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων στην ΕΕ.
  Αναφορικά στην οικονομική διαχείριση των ΜΔΠΠ δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές στις μεταβατικές διατάξεις. Ως εκ τούτου προκύπτουν διάφορα ερωτήματα διοικητικής-οικονομικής διαχείρισης όπως: οι ΜΔΠΠ θα εξακολουθούν να έχουν το ίδιο ΑΦΜ; ποιος θα είναι εργοδότης του προσωπικού που θα μεταφερθεί στον ΟΦΥΠΕΚΑ; ποιος θα έχει την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ, ΦΜΥ κλπ;
  Για την απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης των ενταγμένων έργων των ΦΔΠΠ, αλλά και της διευθέτησης των λοιπών διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, συνιστούμε την εξασφάλιση από το νομοθέτη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ικανής μεταβατικής περιόδου ως προς την προσαρμογή στο νέο καθεστώς (ήτοι τουλάχιστον μέχρι την λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 31-12-2023) ούτως ώστε να διασφαλίσει η επιτυχής εφαρμογή του.
  Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το πάσης φύσεως προσωπικό των ΦΔΠΠ μεταφέρεται στον ΟΦΥΠΕΚΑ με την ίδια σχέση εργασίας (ήτοι ορισμένου χρόνου) και τοποθετείται στις αντίστοιχες ΜΔΠΠ. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί στους ΦΔ και θα μεταφερθεί στον ΟΦΥΠΕΚΑ, θα αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία, προκειμένου να καλύψει τις θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Ποια διαδικασία είναι αυτή;
  Προτείνεται, η αναδιατύπωση του άρθρου ώστε να εξασφαλιστεί η μετάβαση όλου του υφιστάμενου προσωπικού των ΦΔΠΠ στις νέες ΜΔΠΠ, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το υφιστάμενο προσωπικό μετά από εργασία για περισσότερο από 12 χρόνια, είναι δεδομένη, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ήδη υποστελεχωμένων ΦΔΠΠ, για όλα τα χρόνια λειτουργίας τους. Εξάλλου, η ανωτέρω πρόβλεψη δεν αποκλείει την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού (των ίδιων ή/και διαφορετικών ειδικοτήτων) στις Διευθύνσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ και στις ΜΔΠΠ, οι οποίες ούτως ή άλλως κρίνονται επιβεβλημένες, λόγω της διευρυμένης χωρικής αρμοδιότητας.

  ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

 • 17 Μαρτίου 2020, 15:29 | Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

  Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων ή μνημονίων συνεργασίας δεν δεσμεύει κανέναν φορέα (Υπουργείο ή Δημόσια Υπηρεσία) ως προς την υποχρέωση σύναψης αυτών.

  ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

 • 17 Μαρτίου 2020, 10:20 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Στα μνημόνια ή προγραμματικές συμβάσεις συνεργασίας η συνεργασία πρέπει να είναι αμφίδρομη και όχι μόνο από τον φορέα πχ δασική υπηρεσία. Δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα προσωπικό ή πόροι του ΟΦΥΠΕΚΑ να διατίθενται για τις ανάγκες προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών στον συνεργαζόμενο φορέα για την υλοποίηση τους.

 • Και εδώ πρέπει να περιληφθούν και οι ΜΚΟ του άρθρου 41, αλλιώς εκείνο το άρθρο μένει ανεφάρμοστο.

 • 15 Μαρτίου 2020, 13:04 | Sp

  Εδώ προβλέπεται ότι η φύλαξη των Προστατευόμενων Περιοχών θα γίνει με αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με με χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των Δήμων. Συνεπώς δεν γίνεται κατανοητό ποια θα είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των σημερινών εποπτών-φυλάκων των Φορέων Διαχείρισης, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν αντικείμενο εργασίας. Επίσης δεν αναφέρεται τίποτα για τη χρήση του εξοπλισμού που διαθέτουν οι σημερινοί Φορείς (αυτοκίνητα, κάμερες παρακολούθησης κ.λ.π.)

 • 14 Μαρτίου 2020, 11:38 | Ελπίδα Περουλάκη

  Αντίστοιχα με το άρθρο 37, δεν είναι ξεκάθαρο γιατί στο νομοσχέδιο προβλέπεται σε ειδικό άρθρο η δυνατότητα σύναψης μνημόνιων συνεργασίας του ΟΦΥΠΕΚΑ με δημόσιους φορείς, όπως π.χ., με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το Λιμενικό Σώμα, αφού η δυνατότητα αυτή αναφέρεται και στο άρθρο 27. Πάντα είναι θεμιτό να επιδιώκονται συνεργασίες, αλλά ο ιδρυτικός νόμος μιας δομής που έχει ως σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής το ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα (και έχει επιλεγεί, όπως είχε προαγγελθεί, για να διορθώσει υφιστάμενα προβληματικά σχήματα διαχείρισης), δε μπορεί να προϊδεάζει ότι για τη λειτουργία του θα χρειαστεί τη σύναψη μνημόνιων συνεργασίας.

 • 13 Μαρτίου 2020, 17:05 | The Green Tank

  1. Η πρόβλεψη για μνημόνια συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές φύλαξης και αστυνόμευσης είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει η πρόβλεψη να είναι δυνητική αλλά υποχρεωτική και μάλιστα άμεσης εφαρμογής. Εξάλλου ένα από τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα είναι ότι η οποία συνεργασία ή συνεπικουρία των αρμόδιων αρχών με τους ΦΔΠΠ γινόταν, με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις, άτυπα ή στη βάση καλών διαπροσωπικών σχέσεων.

  2. Ιδιαίτερα καθώς οι ΜΔΠΠ δεν προβλέπεται να έχουν αρμοδιότητες φύλαξης, αλλά ούτε και επόπτευσης, την οποία σήμερα διαθέτουν οι ΦΔΠΠ και εκτελούν σε ικανοποιητικό βαθμό, η ανάγκη αυτή συντονισμού γίνεται όχι μόνο μεγαλύτερη αλλά επιτακτική.

  3. Σε κάθε περίπτωση για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου πρέπει να προβλεφθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης των σχετικών αρχών για την προστασία του περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών της (αναγνώριση ειδών και σχετικών απειλών) για την εκάστοτε περιοχή. Επιπλέον θα πρέπει να προβλεφθεί η σχετική στελέχωση και ο κατάλληλος εξοπλισμός.

  4. Τέλος πρέπει να είναι κατανοητό ότι η φύλαξη δεν αποτελεί ανταπόκριση μόνο σε έκταση καταστάσεις (όπως είναι ένα συγκεκριμένο περιστατικό παρανομίας), αλλά πρέπει να είναι σταθερή ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά αλλά και εκπαιδευτικά προς κάθε σχετική ενέργεια.

 • 12 Μαρτίου 2020, 14:42 | Λυδία Αλβανού

  Αν κι έχει σχολιαστεί παραπάνω: η προτεινόμενη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τους συνυπογράφοντες και το πιθανότερο είναι, με βάση προήγουμενη εμπειρία από την ελληνική πραγματικότητα και τη δημόσια διοίκησ, ότι θα μείνει στα χαρτιά

 • 9 Μαρτίου 2020, 23:38 | Ιωαννης Φωτάκης

  Το παρών άρθρο εκκινεί από συνταγματικό φάουλ. Η προστασία του Φυσικού περιβάλλοντος μαζί με την διαχείριση του,ενιαία ενότητα, ανήκει στη Δασική Υ. Προς τι η σύναψη μνημονίου συνεργασίας με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για το θέμα της Προστασίας; Και εν τέλει την ad hoc διαχείριση ποιος θα την διεξάγει;