Άρθρο 21 Τροποποιούμενες Διατάξεις

1. Στην υποπαράγραφο Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Από την 01.01.2020 η υποχρέωση καταβολής του Τέλους που προβλέπεται στην περίπτωση 1 παύει να ισχύει.».
2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 4585/2018 (Α΄ 216), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατά παρέκκλιση της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, τα στοιχεία για τον καθορισμό των υπόχρεων καταβολής τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής για τα έτη 2017, 2018 και 2019 λαμβάνονται υπόψη όπως ισχύουν κατά την 1.1.2019 και το τελικά οφειλόμενο ποσό ανά κάτοχο Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καταβάλλεται μειωμένο στο 50% του αρχικά οφειλομένου ποσού. Μέχρι τις 15.05.2020 καταρτίζεται και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενιαίος πίνακας με τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος του τέλους για τα έτη αυτά, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (Α’ 143), ως ισχύει. Κάτοχοι Αδειών Παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., εξαιρουμένων των Υβριδικών Σταθμών, που προτίθενται να μειώσουν στις Άδειες Παραγωγής τους την εγκατεστημένη ισχύ ή και τη μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών τους, γνωστοποιούν μέχρι τις 5.05.2020 τη σχετική μεταβολή στο Φορέα Αδειοδότησης, κοινοποιώντας αυτήν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκείμενου να λάβει γνώση της νέας ισχύος για τους σκοπούς υπολογισμού του οφειλόμενου τέλους. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της γνωστοποίησης του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η αρχική ισχύς. Σε κάθε περίπτωση, η μη εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της άδειας παραγωγής, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 4342/2015, ως ισχύει.»

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:37 | ΚΦ

  Να εξαιρεθούν όσοι έχουν καταθέσει εγγυητικές για οριστικούς όρους σύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ έως την 1η Μαρτίου 2020.

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:41 | Enel Green Power Hellas

  Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις έργων που οι αδειούχοι ήταν τυπικοί και κατέβαλαν το Τέλος εντός της ισχύουσας διορίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τους επιστραφεί οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, δηλ. θα πρέπει οποιαδήποτε αναπροσαρμογή οδηγεί σε μείωση του Τέλους να έχει αναδρομική εφαρμογή.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:52 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής πρέπει να εξαιρεθούν οι υβριδικοί σταθμοί καθόσον, εν έτη 2020, ακόμη βρισκόμαστε εν αναμονή του τρόπου αποζημίωσης. Επίσης αιτήματα τροποποιήσεων αναμένουν εγκρίσεως από την ΡΑΕ για τουλάχιστον 2,5 έτη.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 11:30 | NUR-MINOS Ηλιοθερμική Α.Ε

  Σχετικά με την απαίτηση του Τέλους της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του ν.4152/2013 για τα έτη 2017, 2018 και 2019, η απόφαση οφείλει να μεριμνήσει για εξαιρέσεις καθώς υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες δεν είχαν έγκαιρα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επέτρεπε στον επενδυτή να προχωρήσει το επενδυτικό του σχέδιο με την έκδοση Δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης.
  Για παράδειγμα, το ρυθμιστικό πλαίσιο των Ηλιοθερμικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ολοκληρώθηκε μόλις στις 19/12/2017 (ημ. δημοσίευσης ΦΕΚ) με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573 περί μη συμμετοχής των ηλιοθερμικών σταθμών σε ανταγωνιστικές διαδικασίες, ενώ η σύμβαση πώλησης για ηλιοθερμικούς και τα επιτρεπτά όρια απορρόφησης/απορρίψεων από το Δίκτυο ΜΔΝ (Απόφαση ΡΑΕ 616/2016) δημοσιεύθηκαν μόλις τον Δεκέμβριο του 2016.
  Επομένως, οι παραχωρηθείσες άδειες παραγωγής δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2017 παρότι τυπικά παρέμεναν σε ισχύ, ενώ η αξιοποιήσιμη διετία 2018-2019 αποτελεί πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση με την εξαετία που είχε αρχικά παραχωρηθεί από τον 4152/2013 για ηλιοθερμικούς με άδειες παραγωγής σε ισχύ προ της 9/5/2013, την τριετία που δόθηκε για ηλιοθερμικούς με μεταγενέστερες άδειες παραγωγής και την τριετία που είχε αντίστοιχα δοθεί σε φωτοβολταϊκούς με άδειες παραγωγής σε ισχύ, οι οποίοι είχαν ήδη ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο κατά την έναρξη εφαρμογής του νόμου.
  Θεωρούμε ότι δεν είναι αναλογικά σωστό να καταβάλουν Τέλος Διατήρησης για τα έτη 2017, 2018, 2019 έργα τα οποία αιτήθηκαν και έλαβαν Δεσμευτική Προσφορά εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού τους πλαισίου, καθώς η καθυστέρηση σε σχέση με τις προθεσμίες του 4152/2013 δεν οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα.

 • 12 Μαρτίου 2020, 10:13 | Λάζαρος Ελευθεριάδης

  Στο παρόν άρθρο ζητούμε να περιληφθεί διάταξη που να επαναφέρει σε ισχύ τις άδειες παραγωγής ΑΠΕ των οποίων η ισχύς ανεστάλη λόγω της μη καταβολής του τέλους διατηρησιμότητας.

 • 12 Μαρτίου 2020, 01:00 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ

  αλλαγες που αφορούν τα ποσοστά που δίνουν οι ΑΠΕ σε ΟΤΑ

  1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ και ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ.
  Χρειαζόμαστε παρεμβάσεις και τεχνολογικές εφαρμογές που βοηθούν την εξοικονόμηση ενέργειας στους παραδοσιακούς οικισμούς.
  Αποτελεί ερώτημα τι, ποιές εφαρμογές εξοικονόμησης επιτρέπονται βάσει των αρχιτεκτονικών κανόνων και ποια προϊόντα k τεχνολογίες πρέπει να ενισχυθούν ώστε να συμπορεύονται αρμονικά με τα χαρακτηριστικά των οικισμών, ορεινών και χαρακτηρισμένοι παραδοσιακών.

  Με ενισχυμένο βαθμολογικά το κριτήριο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας και της άρσης ανισοτήτων και μειονεκτικότητας, κύρια για τα ορεινά, ας αναζητήσουμε ρήτρα στα προγράμματα εξοικονόμησης που ενισχύει πολλαπλάσια το ποσοστό επιχορήγησης για έργο και τεχνολογίες εξοικονόμησης στις περιοχές αυτές. Να αναζητηθεί η τεχνική διαδικασία, ο αλγόριθμος, με τον οποίο θα επιδοτείται η κατανάλωση ενέργειας στους παραδοσιακούς οικισμούς και στα ορεινά χωριά.

  Μικρό, σαφές, απόλυτα στοχευόμενο πρόγραμμα.

  2 ΑΠΟΜΟΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ και ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ
  Πρωτοβουλία της Αυτοδιοίκησης, με κεντρικό συντονισμό, θα μπορούσε να είναι διεκδίκηση από τις ιδιωτικές εταιρείας παραγωγής ΑΠΕ ποσοστού, υψηλότερου αναλογικά με το αν η ιδιωτική αυτή επένδυση έχει ενισχυθεί από εθνικά και κοινοτικά χρήματα, έκπτωσης στην κατανάλωση ρεύματος στους παραδοσιακούς οικισμούς και στα ορεινά χωριά, νομών όπου δραστηριοποιούνται.
  Δηλαδή, διάχυση της εταιρικής τους ευθύνης και της νομοθετημένης υποχρέωσης τους για παροχή ωφελημάτων στις κοινότητες και δήμους που υλοποιούνται οι επενδύσεις τους, χωρίς καμμια από τις περιοχες επένδυσης να χάνει κάτι από το πλαίσιο που έχει.