Άρθρο 35 Επιτροπές Διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής (ΜΔΠΠ), συγκροτούνται τοπικές Επιτροπές Διαχείρισης συμβουλευτικού χαρακτήρα, με πέντε έως ένδεκα μέλη, για την υποστήριξη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής στη διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής ή ομάδας προστατευόμενων περιοχών. Κατ’ εξαίρεση, το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να συγκροτήσει Συμβουλευτική Επιτροπή με περισσότερα μέλη, εάν η προστατευόμενη περιοχή εκτείνεται σε δύο ή περισσότερες Περιφέρειες.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Διαχείρισης.
2. Στην Επιτροπή Διαχείρισης συμμετέχουν υποχρεωτικά :
α) ένας (1) επιστήμονας εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της διατήρησης της φύσης ή σε συναφές αντικείμενο, με τον αναπληρωματικό του, ως Πρόεδρος,
β) δύο (2) εκπρόσωποι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, ένας από κάθε βαθμίδα, στην τοπική αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η προστατευόμενη περιοχή ή το μεγαλύτερο μέρος της, με τους αναπληρωματικούς τους,
γ) κατά περίπτωση λοιποί εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών (Δασικής υπηρεσίας, Λιμενικού Σώματος),
δ) ένας (1) εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης του άρθρου 41, που δραστηριοποιείται στην περιοχή του προστατευτέου αντικειμένου,
ε) εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων των βασικότερων παραγωγικών τομέων της περιοχής και
στ) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, εκπρόσωποι άλλων δημόσιων υπηρεσιών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
3. Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. Η λειτουργία των Επιτροπών Διαχείρισης αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής. Η κάθε Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής αναλαμβάνει τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των αντίστοιχων Επιτροπών Διαχείρισης που συστήνονται προς υποστήριξή της.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:52 | Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Η Επιτροπή Διαχείρισης ομοιάζει της δομής των υφιστάμενων διοικητικών συμβουλίων των ΦΔΠΠ. Παρόλο που στο Άρθρο 34 (σημείο δ) ενθαρρύνεται η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς κ.λπ.
  Από το εν λόγω Άρθρο δεν καθορίζεται σαφώς ο ρόλος των Επιτροπών Διαχείρισης, οι αρμοδιότητές τους, η ισχύς των αποφάσεων και προτάσεων τους και η υποχρέωση να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις.

  Δεν είναι ξεκάθαρο επί ποιας θεματολογίας θα συνεδριάζουν οι Επιτροπές αυτές, π.χ., ενημερωτικές συνεδριάσεις σχετικά με τις δράσεις των ΜΔΠΠ, τυπική διασφάλιση σύμφωνης γνώμης; Στην παράγραφο 3 αναφέρεται μάλιστα συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο (ήτοι 4 ανά έτος….) συχνότητα δηλαδή πολύ μικρή συγκριτικά με κρίσιμες αποφάσεις κ.λπ. που θα πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά από το προσωπικό των Μονάδων.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:11 | Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης

  Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, συμφωνεί απόλυτα με τις θέσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος επί του άρθρου 35, στις οποίες προτείνει να προστεθεί σημείο (ζ) με την κάτωθι διατύπωση:
  «Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας, που δραστηριοποιείται στην περιοχή του προστατευταίου αντικειμένου, με τον αναπληρωματικό του».
  Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις εκπροσωπούν μια πολυπληθή ομάδα διακοσίων χιλιάδων κυνηγών – χρηστών, γι’ αυτό κρίνουμε ως απαραίτητη τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές Διαχείρισης.
  Με την εν λόγω συμμετοχή καλύπτονται οι προβλέψεις της συνθήκης του Aarhus, ενώ επιταχύνεται σε μέγιστο βαθμό ο συντονισμός των δράσεων που, ήδη, οι Κυνηγετικές Οργανώσεις πραγματοποιούν εντός των Προστατευομένων Περιοχών (θηροφύλαξη, βελτίωση ενδιαιτήματος, επιστημονική παρακολούθηση ειδών κ.α.).

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:28 | Γεώργιος Σούλτος

  ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
  Η δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», εν μέσω καραντίνας στην οποία έχει μπει η χώρα μας και κατ’οίκον περιορισμού των πολιτών, δεν προάγει τις αρχές της διαβούλευσης και της απρόσκοπτης συμμετοχής σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Aarhus, σχετικές οδηγίες ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, υπάρχει αδυναμία σύγκλισης συλλόγων, κινημάτων πολιτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ, αλλά και οργάνων των οποίων οι απόψεις είναι καίριες για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όπως πχ Επιτροπή Φύση 2000. Η απομακρυσμένη επαφή μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαδικασίες ζωντανού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων και οργάνων τα οποία αδυνατούν να συγκληθούν ώστε να λάβουν αποφάσεις.
  Ζητάμε λοιπόν να πράξετε το αυτονόητο και να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και τη σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
  Δεδομένου όμως ότι η δημόσια διαβούλευση κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, υποβάλλουμε τις παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε για πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ύστερα από μια πιο εκ βάθους μελέτη και σύγκλιση των οργάνων μας προκειμένου να παρθούν συλλογικές αποφάσεις.

  Άρθρα 1-9 (Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις)

  Άρ.1: Η αύξηση της διάρκειας της ισχύος της ΑΕΠΟ δεν είναι συμβατή με τις ταχύτατες περιβαλλοντικές, αλλά και τεχνολογικές μεταβολές που επιτελούνται σήμερα. Ας λάβουμε επίσης υπόψη μας ότι οι αλλαγές στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και η εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με αυτές γίνονται σε χρόνους μικρότερους από 15 χρόνια.
  Αυτό που επιτάσσει η λογική και οι τρέχουσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι η μείωση και όχι η αύξηση της ισχύος των Π.Ο., ώστε να μπορέσουν να παρακολουθούνται αυτές οι αλλαγές, να εφαρμόζονται νέοι τρόποι περιβαλλοντικής διαχείρισης ή να χρησιμοποιηθούν σύγχρονες εναλλακτικές στην υλοποίηση του έργου, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα (συχνή περίπτωση στην σημερινή Ελληνική πραγματικότητα).

  Άρ.2 :Οι γνωμοδοτήσεις δεν πρέπει να αποτελέσουν θέμα επιλογής από τον υπόχρεο φορέα του έργου, αλλά να ζητούνται σε κάθε περίπτωση. Αντίθετα θα πρέπει να κατοχυρωθεί ως υποχρεωτική η εμπρόθεσμη γνωμοδότηση και η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης, αν το έργο ή τμήμα του βρίσκεται εντός περιοχής προστασίας ή γειτνιάζει με αυτήν .
  Δεν διασαφηνίζεται επαρκώς πότε μια γνωμοδότηση περιέχει ¨ουσιώδη στοιχεία¨ και με ποια κριτήρια.
  Με την εισαγωγή αυτού του Άρθρου απαξιώνεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που πλέον υπόκειται σε μονομερή και πλημμελή θέαση και έλεγχο.
  Αυτό επιτυγχάνει εξάλλου και η κατάργηση των παραγράφων του Άρθρου 4 και 5, που εξασφαλίζουν τις ουσιώδεις περιεχομένου γνωμοδοτήσεις και την τεκμηρίωση των αντιφατικών δεδομένων των γνωμοδοτήσεων. Υποβαθμίζονται έτσι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις των κατ΄ εξοχήν αρμοδίων Υπηρεσιών στην αποτελεσματικότητα και στις επιπτώσεις του έργου.
  Η τροποποίηση της παραγράφου 3β ενέχει τον κίνδυνο να θεωρηθούν οι Φάκελοι πλήρεις, ενώ δεν είναι, λόγω της μικρής προθεσμίας που δίνει στην Διοίκηση να εκτελέσει τον έλεγχο. Κυρίως λόγω του μεγάλου φόρτου από μελέτες αδειοδοτήσεων και έλλειψης προσωπικού, των αρμόδιων Υπηρεσιών

  Άρ.3: Τα περιθώρια των 3 ημερών που θέτει είναι ουσιαστικά ανέφικτα λόγω της χρόνιας διαπιστωμένης αδυναμίας των αρμόδιων Υπηρεσιών να εκτελέσει τον έλεγχο. Γεγονός που οφείλεται στον μεγάλο όγκο εργασίας τους και του μειωμένου υπαλληλικού δυναμικού τους (όπως αναφέρθηκε παραπάνω)

  Άρ.4: Οι χρόνοι είναι εξαιρετικά μικροί για να μπορέσει να ανταπεξέλθει μια υποστελεχωμένη Υπηρεσία επιφορτισμένη με μεγάλο όγκο φακέλων προς αδειοδότηση. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο απαξιώνεται η διαδικασία έκδοσης Απόφασης Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων και υποβαθμίζεται η ποιότητα ελέγχου.

  Αρ.6 : (τροπ. Άρθρου 13 παραγρ. Β) Η εξαίρεση του εκπροσώπου της ΕΓΥ από το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης αποτελεί σημαντική παράλειψη, δεδομένου ότι η Υπηρεσία αυτή έχει εκπονήσει σημαντικό έργο και διαχειρίζεται ευρύ φάσμα θεμάτων (Διαχειριστικά Σχέδια, ακτές κολύμβησης, προγράμματα παρακολούθησης ποιότητας νερών, κλπ), με ρόλο καθοριστικό για την διαμόρφωση άποψης για τους όρους αδειοδότησης των έργων

  Αρ.7: Μαζί με το Φορέα του έργου η αδειοδοτούσα αρχή πρέπει να είναι συνυπεύθυνη στην επιλογή των βάσιμων σχολίων που έχουν αναφερθεί στη δημόσια διαβούλευση.

  Άρ.9: Η κατάργηση της παρ. 7 του Άρθρου 20, ουσιαστικά καταργεί τον προληπτικό έλεγχο σε περιοχές Natura από τους Φορείς Διαχείρισης και τους ΕΕΠ απαραίτητο για την προστασία της περιοχής και την αποφυγή επιπτώσεων από το έργο. Ανεξέλεγκτη παρέμβαση σε ευαίσθητες και σημαντικά οικολογικά περιοχές, θέτει σε κίνδυνο το προστατευταίο. Πρέπει να αναιρεθεί ή διάταξη αυτή.
  Άρθρα 27-46 (Φορείς διαχείρισης και περιοχές Natura)
  Άρ.27,28, 30, 31,32: Η δημιουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ ως οργανισμού που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ταυτόχρονα με τη διάλυση των ΦΔΠΠ και την αντικατάστασή τους από τις ΜΔΠΠ ως τμήματα του ΟΦΥΠΕΚΑ, καταργεί την ανεξαρτησία που είχαν οι ΦΔΠΠ από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, οπότε η δουλειά τους και κυρίως οι γνωμοδοτήσεις τους δε θα μπορούν να είναι ανεξάρτητες και αντικειμενικές υπέρ του προστατευταίου αλλά θα υπόκεινται στις πιέσεις των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων τους.
  Αρ.29, 34: Οι 24 ΜΔΠΠ που αντικαθιστούν τους 36 ΦΔΠΠ, αντί να γίνονται πιο ευέλικτες και αποτελεσματικές με αύξηση του αριθμού τους και του δυναμικού τους και με συνεπαγόμενη μείωση της έκτασης των ΠΠ που εποπτεύουν ( που ήταν πάγιο αίτημά τους), μειώνονται κατά 12 και επομένως αυξάνεται η έκταση των ΠΠ που εποπτεύουν. Λογική συνέπεια η υποβάθμιση της εποπτείας και αποτελεσματικότητάς τους στις περιοχές αρμοδιότητάς τους. Περαιτέρω υποβάθμιση προκύπτει από τη μετατροπή τους σε «τμήματα» του ΟΦΥΠΕΚΑ.
  Αρ. 35: Εφόσον δεν υπάρχει καθορισμένος αριθμός συμμετεχόντων στην Επιτροπή Διαχείρισης, το επιστημονικό δυναμικό που σχετίζεται με τη διατήρηση της φύσης και την προστασία της βιοποικιλότητας υπάρχει δυνατότητα να είναι οικτρή μειοψηφία μέσα στην ΕΔ , ενώ η πλειοψηφία να είναι εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών και παραγωγικών τομέων και δημοσίων υπηρεσιών της περιοχής, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα διαμόρφωσης πλειοψηφίας κατά βούληση. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στην αύξηση των πιέσεων και των απειλών πάνω στο προστατευόμενες περιοχές. Επίσης δε διευκρινίζεται ο ρόλος των ΕΔ αν είναι αποφασιστικός, συμβουλευτικός, γνωμοδοτικός κλπ, δλδ αν οι αποφάσεις του οργάνου θα είναι δεσμευτικές για τα Διαχειριστικά Σχέδια κλπ.
  Αρ.44, 45, 46, 47 : Τα άρθρα 44, 45, 46 και 47 απαιτούν εκτενέστατη μελέτη την οποία λόγω των εκτάκτων συνθηκών που προαναφέραμε δεν έχουμε μπορέσει να πραγματοποιήσουμε, αλλά ως γενική παρατήρηση βλέπουμε χαλάρωση αντί για αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας στις προστατευόμενες περιοχές. Ενδεικτικά, δίνεται η δυνατότητα κατασκευής υποδομών κοινής ωφέλειας , κτιρίων, δρόμων μέσα στον πυρήνα των περιοχών Natura, η δυνατότητα μεταλλευτικών και εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε όλες τις ζώνες προστασίας εκτός του πυρήνα των περιοχών Natura, η φύλαξη αντί να ανατεθεί σε ένα ειδικά επανδρωμένο σώμα ανατίθεται στις ήδη υποστελεχωμένες δασικές υπηρεσίες κλπ.
  Άρθρα 47-55 (δασικά)
  Αρ.47,48: Σύμφωνα με τις παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2020 «Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων».Η συμμετοχή τοπογράφου μηχανικού σε μια επιτροπή που κρίνει τον δασικό ή μη χαρακτήρα μιας έκτασης, είναι επιεικώς απαράδεκτη. Οι ΕΠΕΑ δεν ασχολούνται με τοπογραφικά διαγράμματα, με πολεοδομικά ή χωροταξικά ζητήματα, με αστικές αναπλάσεις κλπ, αλλά κρίνουν με βάση την δασική νομοθεσία αν το είδος και η πυκνότητα της υπάρχουσας βλάστησης εντάσσει ή όχι μια συγκεκριμένη έκταση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
  Η κατάρτιση και ο έλεγχος ενός δασικού χάρτη, είναι δουλειές που, βάσει άρ.2 του Ν. 4412/2016, μόνον οι Δασολόγοι δικαιούνται να λάβουν μελετητικό πτυχίο στην Κατηγορία 24 “Δασικές μελέτες”, η οποία περιγράφεται ως “διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτηση ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, διόρθωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους”. Επομένως μόνο οι δασολόγοι μπορούν να συντάξουν και να κρίνουν το περιεχόμενο ενός δασικού χάρτη και επομένως οι ΕΠΕΑ θα έπρεπε να αποτελούνται αποκλειστικά από δασολόγους, όπως και στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) συμμετέχουν μόνο αρχιτέκτονες.
  Αρ.50-55: Οι αποκαλούμενες «οικιστικές πυκνώσεις», κρίθηκαν από την ολομέλεια του ΣτΕ (ΣτΕ 685/2019) ως αντικείμενες στο αρθ. 24 παρ.1 του Συντάγματος.
  Από το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβάλλεται, μία παράλληλη και ξέχωρη διαδικασία από την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη, εντός των ιωδών περιγραμμάτων, η οποία προβλέπει την τακτοποίηση των κατοικιών και των συνοδών κατασκευών για διάστημα 30 ετών. Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει αίτημα με παράβολο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ στη συνέχεια καταρτίζεται οικονομοτεχνική μελέτη σε επίπεδο περιφέρειας (εξαιρέσεις ισχύουν για Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική), η οποία αποφαίνεται ως προς τις συνέπειες διατήρησης ή κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών. Οι προδιαγραφές των μελετών, η διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης τους θα είναι αντικείμενο σχετικής ακόλουθης Υπουργικής Απόφασης. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω μελέτες, για να μοιάζει η όλη διαδικασία σύννομη με τις επιταγές του ΣτΕ, προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα καθορίζει, τις περιοχές όπου εφαρμόζεται η τακτοποίηση, τα πρόστιμα, η αναστολή των ήδη ληφθέντων διοικητικών κυρώσεων, οι δράσεις του δασικού ισοζυγίου, κ.λ.π. (βλπ. αρθ. 54 «Περιεχόμενο του προεδρικού διατάγματος»)
  Η παράλληλη αυτή διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων, η οποία καταργεί την αξία του Δασικού Χάρτη και του Δασολογίου, δεν προσδίδει κανένα αίσθημα δικαίου, ενώ τιμωρεί ουσιαστικά όσους δεν πρόλαβαν ή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να οικοδομήσουν. Κανονικά αυτή η διαδικασία τακτοποίησης θα έπρεπε να ακολουθεί τη διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων του αρθ.18 του ν.3889/2010 και όχι να προηγείται ή να γίνεται παράλληλα, πόσο δε μάλλον να γίνεται ανεξάρτητα και παραβλέποντας τον ισχύοντα νόμο (3889/10) και το ίδιο το Σύνταγμα (απόφαση ΣτΕ 685/19).
  Το νομοσχέδιο, με τα  άρθρα 50 έως 55, προσθέτει έναν ακόμη τρόπο διευθέτησης (και ενθάρρυνσης) της αυθαίρετης δόμησης. Η αντίστοιχη αντιμετώπιση των κατασκευών και ιδιοκτησιών εντός μη εγκεκριμένων οικισμών της παρ. 2β του αρθ. 23 του ν. 3889/2010, όπως ορίζεται στο αρθ. 24 του ίδιου νόμου, προβλέπει μία πολύ πιο διαφορετική διαδικασία από αυτή της τακτοποίησης. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι, πώς γίνεται μία αυθαίρετη κατασκευή εντός δασικής έκτασης να αντιμετωπίζεται με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους, όταν υπάγεται μέσα στα αμφιλεγόμενα όρια μιας οικιστικής πύκνωσης και με αυστηρότερους όρους όταν υπάγεται μέσα σε ένα μη εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης. Πρόκειται ξεκάθαρα για άνοιγμα ενός ακόμη παραθύρου παρανομίας στην, ήδη διάτρητη από τις πολιτικές λαθροχειρίες και σκοπιμότητες του παρελθόντος, περιβαλλοντική νομοθεσία.
  Στο πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ 685/2019 εξάλλου, επικρίνεται όχι μόνο η εξαίρεση της ανάρτησης των οικιστικών πυκνώσεων, αλλά και η ίδια η διαδικασία οριοθέτησή τους και εφαρμογής των κριτηρίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. Το παρόν νομοσχέδιο όμως, δεν εξετάζει τα κριτήρια προσδιορισμού των οικιστικών πυκνώσεων, ούτε τροποποιεί σε καμία περίπτωση τα συγκεκριμένα όρια και περιορίζεται στην παρ. 1α του αρθ. 51 όπου «Οικιστικές πυκνώσεις ορίζονται οι συγκεντρώσεις κατοικιών, οι οποίες παρουσιάζουν εν τοις πράγμασι λειτουργική ενότητα λόγω της εγγύτητας μεταξύ τους και της εξυπηρέτησής τους από κοινά δίκτυα (όδευση, ενέργεια, ύδρευση κ.λπ.).» Ο νομοθέτης δηλαδή, περιορίζεται να συμμορφωθεί με τις επιταγές του ΣτΕ, μόνο ως προς το τυπικό κομμάτι της έκδοσης ΠΔ και της ανάρτησης των εκτάσεων των οικιστικών πυκνώσεων.
  Η επίλυση ενός υπαρκτού διαχρονικού προβλήματος δεν μπορεί να γίνει εν νυκτί με όρους τακτοποίησης, απαιτεί συναίνεση, αποφασιστικότητα και μακροχρόνιες διαδικασίες που πρέπει να βασίζονται σε ένα εγκεκριμένο γενικό σχεδιασμό. Οι προτεινόμενες μελέτες θα πρέπει να εξαρτώνται από το χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της εκάστοτε περιοχής, να αποτελούν μέρος Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, ΓΠΣ, κλπ. και να εγκρίνονται από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και ειδικότερα της Δασικής.  Καμία όμως λύση για την αυθαίρετη δόμηση δεν μπορεί να σταθεί αν δεν εξασφαλίζει το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Η τακτοποίηση των 30 ετών δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος.
  Προτείνεται η πλήρης διαγραφή των άρθρων 50-55 και η εξέταση του ζητήματος σε ένα ευρύτερο πλάνο, το οποίο θα αποτυπώνεται σε ένα νέο ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο θα συνταχθεί σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία και τα σχέδια διαχείρισης και προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων τα οποία εκπονεί. Αν απαιτηθεί, για την εφαρμογή επιτέλους, αληθινής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι αυθαίρετες κατασκευές (οικίες, αποθήκες, ναΐσκοι, ναοί κλπ) να απομακρυνθούν αφού απαλλοτριωθούν προς αποζημίωση των ιδιοκτητών που έχουν καταβάλλει φόρους, τέλη κλπ, και να εφαρμοστεί ένας σοβαρός και απαράβατος πλέον, σχεδιασμός. 

  Άρθρα 56-66 (απόβλητα)
  Άρ.58: Στην ενότητα Β αναφέρεται ότι «Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια», παρά μόνο «εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ)». Επειδή συχνά τα οχήματα συλλογής και μεταφοράς δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ενώ παρατηρούνται και φαινόμενα παράνομης εκφόρτωσης αποβλήτων, κυρίως κοντά σε ρέματα, να εισαχθούν διατάξεις για την αδειοδότηση της διαδικασίας των μέσων μεταφοράς αποβλήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ΥΜΕ (Υποδομών και Μεταφορών).
  Παράλληλα, πρέπει να εισαχθούν διατάξεις ώστε να προβλέπεται ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των διαδρομών των οχημάτων, δημοτικών και ιδιωτικών, ώστε να μηδενίζεται η δυνατότητα παράνομης εκφόρτωσης. Το σύστημα καταγραφής και ελέγχου των διαδρομών των οχημάτων πρέπει να παρακολουθείται από την αρμόδια διεύθυνση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να εισάγεται στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων).

  Άρ.63: Πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικές διατάξεις για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Πρώτα από όλα, δεν πρέπει να υπάρχει καμιά δυνατότητα αδειοδότησης χώρου αποθήκευσης ή εγκαταστάσεων παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων κοντά σε ρέματα ή σε περιοχές που, σύμφωνα με τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου σε επίπεδο λεκάνης απορροής, αποτελούν ζώνες υψηλού πλημμυρικού κινδύνου.
  Λόγω του κινδύνου μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων, σε περιπτώσεις φαινομένων φυσικών καταστροφών, όπως οι πλημμύρες υψηλής περιόδου επαναφοράς, πρέπει να υπάρχει γνωμάτευση της αρμόδιας αρχής της Οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι η αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο χωρίς τη δυνατότητα εξόδου των προϊόντων αυτών λόγω υπερχείλισης υδάτων ή άλλης αστοχίας στο χώρο αποθήκευσης.

  Αρ.64:
  α/ Εγκάρσια διέλευση αγωγών λυμάτων από κοίτες ρεμάτων, τεχνικά, διευθετημένες κοίτες και διάθεση αγωγών επεξεργασμένων λυμάτων στον τελικό αποδέκτη
  Θα πρέπει να εισαχθούν απαγορευτικές διατάξεις για την διέλευση αγωγών ακαθάρτων μέσα στις κοίτες υδατορεμάτων. Σε περιπτώσεις υφιστάμενης εγκάρσιας διέλευσης αγωγού εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ή μεταφοράς λυμάτων από φυσική ή διευθετημένη κοίτη υδατορέματος, η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα με κατάλληλα τεχνικά μέτρα, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εκροής των λυμάτων στο υδατόρεμα. Με απώτερο σκοπό πάντοτε την απομάκρυνσή του από το υδατόρεμα. Κατ΄εξαίρεση για τα προτεινόμενα έργα διασφάλισης της παραμονής του αγωγού στο υδατόρεμα να απαιτείται γνωμοδότηση των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 4258/2014, εκτός από τις περιπτώσεις ε’ και στ’ της ίδιας παραγράφου όπου αρμόδια αρχή είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας.
  β/ Παράνομες Συνδέσεις Αστικών ή Βιομηχανικών Λυμάτων σε δίκτυο ομβρίων ή απευθείας σε φυσική ή διευθετημένη κοίτη ρέματος.
  Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τον εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων από αγωγούς ακαθάρτων στα δίκτυα ομβρίων που εκβάλλουν στα ρέματα.
  Σε περίπτωση καταγγελιών για περιβαλλοντική υποβάθμιση, λόγω παράνομων συνδέσεων σε κοίτες ρεμάτων ή αγωγούς του δικτύου ομβρίων, αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της δραστηριότητας και των ενεργειών των εποπτευόντων φορέων της παραγράφου 1 είναι η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που με επιστολή της θα επιβάλει στους εποπτεύοντες φορείς να προχωρήσουν σε εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων λυμάτων εντός 20 ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εποπτευόντων φορέων, θα τους επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:35 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

  1. Οι Τοπικές Επιτροπές Διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Ε.Δ. των ΜΔΠΠ) που προβλέπεται να δημιουργηθούν στο Σ.Ν., και οι οποίες, στην ουσία, αποτελούν μετεξέλιξη των Δ.Σ. των σημερινών Φ.Δ. των Π.Π. θα έχουν ιδιαίτερα περιορισμένες αρμοδιότητες. Τα Δ.Σ. των σημερινών Φ.Δ. των Π.Π. έχουν ουσιαστικό ρόλο αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, ενώ αντίθετα οι Ε.Δ. των ΜΔΠΠ θα έχουν μόνο εισηγητικό – συμβουλευτικό χαρακτήρα. Είναι σαφές ότι στο νέο Οργανωτικό Μοντέλο Διαχείρισης των Π.Π. στην χώρα μας ο ρόλος των Ε.Δ. των ΜΔΠΠ θα είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένος και γι’ αυτό εκφράζεται έντονος προβληματισμός στο κατά πόσο θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής από άτομα εγνωσμένου κύρους και τεκμηριωμένης τεχνογνωσίας και επιστημονικής κατάρτισης για την στελέχωσή τους.

  2. Στο παρόν Άρθρο δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια ο τρόπος υποστήριξης των ΜΔΠΠ από τις Ε.Δ., η αρμοδιότητα των Ε.Δ., η ισχύς των αποφάσεων/προτάσεων των Ε.Δ., η υποχρέωση των ΜΔΠΠ και ευρύτερα του ΟΦΥΠΕΚΑ να λαμβάνουν υπόψη τους τις προτάσεις των Ε.Δ., κ.λπ., ενώ επιπρόσθετα, δεν προκύπτει από τα αναγραφόμενα στο Άρθρο αν οι Ε.Δ. θα έχουν καν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να καλύψει το νέο Νομοσχέδιο, είναι η ύπαρξη περισσότερο λειτουργικών Δ.Σ., σε σχέση με την μορφή και καθεστώς που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στους σημερινούς Φ.Δ. των Π.Π. Η δημιουργία Ε.Δ., που όπως προαναφέρθηκε πρόκειται να αντικαταστήσουν τα τωρινά Δ.Σ. των σημερινών Φ.Δ. των Π.Π., με στη μορφή και όρους που καταγράφονται στο Σ.Ν. εντείνει δραματικά, αντί να επιλύει, τα όποια ζητήματα δυσλειτουργίας των Δ.Σ. Εν ολίγοις το ΥΠΕΝ δημιουργεί Επιτροπές με την ίδια σχεδόν σύνθεση με τα υφιστάμενα Δ.Σ., που θα εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς αποζημιώσεις των Μελών του, με υποχρέωση σύγκλισης σε πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (3 μήνες αντί των συνήθως μηνιαίων Συνεδριάσεων των σημερινών Δ.Σ.) και κυρίως χωρίς αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. Τέλος, δεν προβλέπεται σαφώς στο Σ.Ν. αν στην στελέχωσή των Ε.Δ. των ΜΔΠΠ θα συμμετέχουν και μέλη – εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ κάτι που ισχύει στα σημερινά Δ.Σ. των Φ.Δ. των Π.Π. και που σαφέστατα, στις πλείστες των περιπτώσεων όπου υπήρχε ενεργητική συμμετοχή και φυσική παρουσία, αποτελούσαν ένα σοβαρό συνδετικό κρίκο των Περιφερειακών Π.Π. με τον Κεντρικό Οργανισμό Διοίκησης.

  3. Όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, από την πολυετή λειτουργία των Δ.Σ. των υφιστάμενων Φ.Δ., η επιτυχία του θεσμού, κρίνεται απαραίτητο να διατηρηθεί η ισχυρή διαβούλευση όλων των Εμπλεκόμενων Χρηστών Φορέων και Υπηρεσιών στα θέματα Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Π.Π. μέσω της αναβάθμισης του ρόλου των Επιτροπών Διαχείρισης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την καθιέρωση ενός ισχυρού Πλαισίου Αρμοδιοτήτων αποφασιστικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα που θα έχουν οι Ε.Δ. και θα περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) τα παρακάτω: Έγκριση του τοπικού Ετήσιου Προϋπολογισμού και Απολογισμού της ΜΔΠΠ, Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης στην Π.Π., Έγκριση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης στην Π.Π., Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Φύλαξης και Διαχείρισης της Π.Π. και συνεργασίας με συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, Έγκριση συμμετοχής σε Προγράμματα ειδικά για την Π.Π. (Είδη και Οικότοποι) της αρμοδιότητάς τους, Γνωμοδότηση για Έργα Κατηγορίας Α1 και Α2.

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Φ.Δ. των Π.Π.: Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, Καθηγητής Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Καθηγητής Γ. ΑΡΑΠΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Ν. Πελοποννήσου-Κυθήρων, Διευθυντής Ερευνών Γ. ΚΑΡΕΤΣΟΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Πάρνηθας, Δρ. Γ. ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα, Υμηττού & Νοτιοανατολικής Αττικής

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:23 | ΡΕΜΑΤΤΙΚΗ / ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

  Εφόσον δεν υπάρχει καθορισμένος αριθμός συμμετεχόντων στην Επιτροπή
  Διαχείρισης, το επιστημονικό δυναμικό που σχετίζεται με τη διατήρηση της φύσης και την

  προστασία της βιοποικιλότητας υπάρχει δυνατότητα να είναι οικτρή μειοψηφία μέσα στην
  ΕΔ , ενώ η πλειοψηφία να είναι εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών και
  παραγωγικών τομέων και δημοσίων υπηρεσιών της περιοχής, με αποτέλεσμα τη
  δυνατότητα διαμόρφωσης πλειοψηφίας κατά βούληση. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στην
  αύξηση των πιέσεων και των απειλών πάνω στο προστατευόμενες περιοχές. Επίσης δε
  διευκρινίζεται ο ρόλος των ΕΔ αν είναι αποφασιστικός, συμβουλευτικός, γνωμοδοτικός κλπ,
  δλδ αν οι αποφάσεις του οργάνου θα είναι δεσμευτικές για τα Διαχειριστικά Σχέδια κλπ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:17 | Χρήστος Πανταζόπουλος

  Οι επιτροπές που δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, π.χ. να αποφασίζουν πως θα ποτιστούν τα χωράφια από το ποτάμι ή την στάθμη μιας λίμνης μπορούν να παρομοιαστούν απλά με καφενείο. Ανέκδοτο αποτελεί ότι την ευθύνη συνεδρίασης της επιτροπής αυτής θα είναι ο Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης, δηλ. εάν δεν θέλουν οι ίδιοι να μαζευτούνε από που και ως που την ευθύνη θα την φέρει η Μονάδα Διαχείρισης και όχι οι ίδιοι. Στην αιτιολογική πάλι δεν αναφέρει το σκεπτικό, από που προέκυψε το καφενείο-επιτροπή και με ποια λογική η ευθύνη θα είναι στην Μονάδα Διαχείρισης.
  Τα άρθρα 27-43 να αποσυρθούνε και τα εκσυγχρονιστεί ο θεσμός των υπαρχόντων ΦΔ στην πλάτη των υπαλλήλων και άμισθων ΔΣ (ΑΜΙΣΘΩΝ) καλύπτει η πολιτεία τις υποχρεώσεις της ως προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ελληνική νομοθεσία για το φυσικό περιβάλλον και το μόνον που να μείνει να είναι η αναγνώριση της εργασίας των υπαλλήλων σε ΦΔ.

 • Άρθρο 35
  Επιτροπές Διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

  Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας προτείνει να προστεθεί σημείο (ζ) με την κάτωθι διατύπωση:
  «Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας, που δραστηριοποιείται στην περιοχή του προστατευταίου αντικειμένου, με τον αναπληρωματικό του».
  Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις εκπροσωπούν μια πολυπληθή ομάδα διακοσίων χιλιάδων κυνηγών – χρηστών, γι’ αυτό κρίνουμε ως απαραίτητη τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές Διαχείρισης.
  Με την εν λόγω συμμετοχή καλύπτονται οι προβλέψεις της συνθήκης του Aarhus, ενώ επιταχύνεται σε μέγιστο βαθμό ο συντονισμός των δράσεων που, ήδη, οι Κυνηγετικές Οργανώσεις πραγματοποιούν εντός των Προστατευόμενών Περιοχών (θηροφύλαξη, βελτίωση ενδιαιτήματος, επιστημονική παρακολούθηση ειδών κ.α.).

 • Δημιουργούνται οι τοπικές Επιτροπές Διαχείρισης συμβουλευτικού χαρακτήρα οι οποίες στην ουσία αποτελούν μετεξέλιξη των σημερινών ΔΣ των ΦΔΠΠ. Όμως, τα σημερινά ΔΣ έχουν ουσιαστικό ρόλο αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων ενώ οι Επιτροπές αυτές θα έχουν μόνο εισηγητικό χαρακτήρα. Καθώς διαφαίνεται ο ρόλος των Επιτροπών Διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών θα είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένος και γι’ αυτό δύσκολα θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν άτομα εγνωσμένου κύρους, τεχνογνωσίας και επιστημονικότητας για τις στελεχώσουν.
  Από το παρόν άρθρο δεν προκύπτει ο τρόπος υποστήριξης των ΜΔ από τις ΕΔ, η αρμοδιότητα τους, η ισχύς των αποφάσεων/προτάσεων των ΕΔ, η υποχρέωση να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των κ.λπ. Δεν προκύπτει αν έχουν καν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Καθότι ένα από τα βασικά ζητήματα, που καλείται να καλύψει το νομοσχέδιο σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση είναι η ύπαρξη Δ.Σ., με την μορφή και καθεστώς, που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στους ΦΔ, η δημιουργία ΕΔ με αυτή τη μορφή και όρους εντείνει δραματικά τα όποια ζητήματα καλείται να διευθετήσει το σχέδιο νόμου όσον αφορά την ύπαρξη Δ.Σ. Εν ολίγοις δημιουργεί Επιτροπές με την ίδια σχεδόν σύνθεση με τα υφιστάμενα Δ.Σ., που θα λειτουργούν εκ νέου χωρίς αποζημιώσεις μελών, με υποχρέωση σύγκλισης σε ακόμη μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (3 μήνες αντί των μηνιαίων συνεδριάσεων) και χωρίς αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. Τέλος, οι ΕΔ δεν προβλέπεται σαφώς αν θα στελεχώνονται από εκπροσώπους του ΥΠΕΝ.
  Η λειτουργία των Επιτροπών Διαχείρισης και ο τρόπος αποζημίωσης των μελών, που συμμετέχουν σε αυτές θα πρέπει να αποτελεί κεντρική ευθύνη του ΟΦΥΠΕΚΑ, ώστε να διασφαλιστεί ο λόγος ύπαρξης τους.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:35 | WWF Ελλάς

  Οι επιτροπές διαχείρισης έχουν περιορισμένο και ασαφή ρόλο στο προτεινόμενο σύστημα διακυβέρνησης των προστατευόμενων περιοχών. Οι αρμοδιότητες και ο κανονισμός λειτουργίας των επιτροπών δεν προσδιορίζονται, αναφέρεται μόνο ότι η λειτουργία αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε προϊσταμένου της ΜΔΠΠ.
  Η ικανοποιητικού επιπέδου συμμετοχή που υπήρχε στο πλαίσιο λειτουργίας των φορέων διαχείρισης αντικαθίσταται με ένα χαλαρού και ασαφούς αντικειμένου σχήμα. Οι επιτροπές πρέπει να επιφορτιστούν με ουσιώδη ρόλο στη διαχείριση. Κρίσιμο ζητούμενο στην τεράστια πρόκληση της κοινωνικά δίκαιης και επιστημονικά ορθής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών είναι η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Αντί της απαραίτητης ενίσχυσης της τοπικής συμμετοχής, στο νομοσχέδιο τη βλέπουμε να αντιμετωπίζεται σαν διακοσμητικό στοιχείο του συστήματος διακυβέρνησης των προστατευόμενων περιοχών.
  Σε σύγκριση με τα διοικητικά συμβούλια των υφιστάμενων φορέων διαχείρισης, από την τοπική κοινωνία (όπως αυτή θα εκπροσωπείται στις προτεινόμενες επιτροπές διαχείρισης) αφαιρούνται οι εξής κρίσιμες αρμοδιότητες:

  o Παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης τους ή των έργων και δραστηριοτήτων οι επιπτώσεις των οποίων επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, το προστατευτέο αντικείμενο.
  o Εισηγήσεις προς τον υπουργό περιβάλλοντος για θέματα αρμοδιότητάς
  τους ή για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις περιοχές ευθύνης τους.
  o Έγκριση προγραμμάτων και δράσεων.
  o Έγκριση χορήγησης αδειών επιστημονικής έρευνας.

  Με σκοπό την εξασφάλιση των βέλτιστων κοινωνικών συναινέσεων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη υποχρεωτικής συγκρότησης επιτροπών διαχείρισης σε κάθε ΜΔΠΠ. Είναι όμως απαραίτητο να διασφαλισθεί η συγκρότηση περισσότερων της μιας επιτροπής ανά ΜΔΠΠ, εκεί όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως για παράδειγμα η νησιωτικότητα και η γεωγραφική απομόνωση, και περιοχές με πολύ έντονες συγκρούσεις χρήσεων.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:26 | Φορείς κ Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων

  Η δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», εν μέσω καραντίνας στην οποία έχει μπει η χώρα μας και κατ’οίκον περιορισμού των πολιτών, δεν προάγει τις αρχές της διαβούλευσης και της απρόσκοπτης συμμετοχής σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Aarhus, σχετικές οδηγίες ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, υπάρχει αδυναμία σύγκλισης συλλόγων, κινημάτων πολιτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ, αλλά και οργάνων των οποίων οι απόψεις είναι καίριες για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όπως πχ Επιτροπή Φύση 2000. Η απομακρυσμένη επαφή μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαδικασίες ζωντανού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων και οργάνων τα οποία αδυνατούν να συγκληθούν ώστε να λάβουν αποφάσεις.
  Ζητάμε λοιπόν να πράξετε το αυτονόητο και να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και τη σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
  Δεδομένου όμως ότι η δημόσια διαβούλευση κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, υποβάλλουμε τις παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε για πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ύστερα από μια πιο εκ βάθους μελέτη και σύγκλιση των οργάνων μας προκειμένου να παρθούν συλλογικές αποφάσεις:
  Εφόσον δεν υπάρχει καθορισμένος αριθμός συμμετεχόντων στην Επιτροπή Διαχείρισης, το επιστημονικό δυναμικό που σχετίζεται με τη διατήρηση της φύσης και την προστασία της βιοποικιλότητας υπάρχει δυνατότητα να είναι οικτρή μειοψηφία μέσα στην ΕΔ , ενώ η πλειοψηφία να είναι εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών και παραγωγικών τομέων και δημοσίων υπηρεσιών της περιοχής, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα διαμόρφωσης πλειοψηφίας κατά βούληση. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στην αύξηση των πιέσεων και των απειλών πάνω στο προστατευόμενες περιοχές. Επίσης δε διευκρινίζεται ο ρόλος των ΕΔ αν είναι αποφασιστικός, συμβουλευτικός, γνωμοδοτικός κλπ, δλδ αν οι αποφάσεις του οργάνου θα είναι δεσμευτικές για τα Διαχειριστικά Σχέδια κλπ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:36 | Λάουρα

  τα άρθρα 26-36 δεν μπορούν εφαρμοστούν άμεσα για τον απλούστατο λόγο πως «τρέχουν» Τεχνικά Δελτία από πολλούς ΦΔΠΠ. Η δημιουργία του μορφώματος που λέγεται ΟΦΥΠΕΚΑ δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να περιλάβει τα σχετικά Τ.Δ. Η εφαρμογή του νόμου θα είναι δυνατή παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των Τ.Δ. Δηλ. μέσα 2023 και βάλε.
  Όμως, οι Επιτροπές Διαχείρισης μπορούν να λειτουργήσουν από σήμερα. Πως; Με τα ισχύοντα Δ.Σ. Από καιρό θα έπρεπε να ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ τα Διοικητικά Συμβούλια των ΦΔΠΠ. Το προσωπικό έκαστου ΦΔΠΠ είναι αυτό που κάνει το ΦΔΠΠ να είναι λειτουργικός και περιβαλλοντικά αποδοτικός. Οι ΦΔΠΠ πρέπει να λειτουργήσουν ως πραγματικό κομμάτι του κρατικού μηχανισμού και όχι ως αερόσακος μεταξύ ιδιωτών, Δημόσιων Υπηρεσιών (π.χ. πολεοδομία, Δ/νσεις υδάτων κλπ) ή ΥΠΕΝ.
  ΆΡΑ τα υπάρχοντα Δ.Σ. μπορούν να καταργηθούν άμεσα χωρίς την ανάγκη άμεσης ίδρυσης του ΟΦΥΠΕΚΑ.
  παρ.1 Τα υφιστάμενα Δ.Σ. (μετά την κατάργησή τους ως Δ.Σ. των ΦΔΠΠ) μπορεί να είναι τα αρχικά συμβουλευτικά σχήματα των επιτροπών διαχείρισης.
  παρ.2 Γιατί να μην συμμετέχει ο απλός τοπικός πληθυσμός; Γιατί μόνο εκπρόσωποι συλλόγων και ΟΤΑ;
  παρ.3 Η συνεδρίασή τους θα πραγματοποιείται μετά από δική τους συνεννόηση και όχι με παρότρυνση και παρακαλετό από το προσωπικό των ΦΔΠΠ. Άλλωστε δεν είναι μωρά. Ας κρατούν μόνοι τους τα σχετικά πρακτικά. Μη κατηγορήσουν το προσωπικό για μη σαφή καταγραφή των λόγων τους.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:16 | ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

  Θα πρέπει να θεσπιστεί η οργανική σύνδεση των Επιτροπών αυτών με τις ΜΔΠΠ. Ενδεχομένως ο προϊστάμενος της οικείας ΜΔΠΠ ή κάποιος άλλος με οργανική θέση στη ΜΔΠΠ να είναι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης. Επίσης, οι Επιτροπές Διαχείρισης θα πρέπει να συμμετέχουν στον ετήσιο απολογισμό και αξιολόγηση της ΜΔΠΠ.

 • 1. Σχόλιο επί της παρ. 1
  Ο αριθμός των μελών του ΔΣ των τοπικών Επιτροπων Διαχείρισης των ΜΔΠΠ και πάλι δεν ορίζεται επακριβώς (κυμαίνεται από πέντε έως ένδεκα)

  2. Σχόλιο επί της παρ. 2
  Η υποχρεωτική συμμετοχή μόνο ενός εκπροσώπου περιβαλλοντικής οργάνωσης είναι υπερβολικά μικρός αριθμός.
  Πρέπει ν’ αυξηθεί ο αριθμός υποχρεωτικής συμμετοχής εκπροσώπων περιβαλλοντικών οργανώσεων.

  Κοινό σχόλιο για τα Άρθρα 34 & 35
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού συμφωνεί με τη δημιουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ και την αλλαγή του σχήματος διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Δε θεωρεί όμως επιτυχές το εγχείρημα της άμεσης μεταβολής το γενικού σχήματος διοίκησης, αμέσως μόλις διοριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΥΠΕΚΑ, δίχως την ύπαρξη ενός μεταβατικού σταδίου. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε μια περίοδο έλλειψης συντονισμού και μάλιστα σε μία εποχή, όπου οι ΠΠ ήδη πάσχουν από έλλειψη χρηματοδότησης και επακόλουθα οργανωτικά προβλήματα.
  Επίσης πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν είναι ακόμα σε θέση να αναλάβουν τις ευθύνες οι οποίες προτείνονται.
  Πρότασή μας είναι ο ΟΦΥΠΕΚΑ να αναλάβει την υποχρέωση μέσα στο πρώτο έτος της λειτουργίας του, να προτείνει τις μεταβολές που κρίνει ότι είναι αναγκαίο να γίνουν στο ισχύον σύστημα, ώστε να γίνει ομαλά η μετάβαση από το ισχύον καθεστώς στο νέο σύστημα διαχείρισης και να αποφευχθεί μία περίοδος αβεβαιότητος.
  Τέλος, θα μπορούσε να προβλεφθεί από το νομοσχέδιο, ότι το νέο σύστημα διαχείρισης που θα οριστεί, θα αποφασιστεί με Προεδρικό Διάταγμα.
  Εννοείται ότι η πρόταση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού απαιτεί περαιτέρω διάλογο. Πάντως, είμαστε βέβαιοι ότι δεν μπορεί να αλλάξει μέσα σε μία ημέρα το σημερινό σχήμα διαχείρισης, το οποίο έχει έντονα αλλά και άδικα κατηγορηθεί από το ΥΠΕΝ. Απαιτείται περισσότερος χρόνος.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:40 | Βαγγέλης Ι. Παράβας

  3. Συμμετοχική Διακυβέρνηση. Οι επιτροπές διαχείρισης διασφαλίζουν σε ένα βαθμό αλλά αρκετά περιορισμένο τη συμμετοχική διακυβέρνηση και τη συμμετοχή τοπικών εμπλεκομένων σε αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ΜΔΠΠ είναι μικρότερος των ΦΔΠΠ, καθώς και πως τα γεωγραφικά όρια ευθύνης τους είναι ιδιαίτερα διευρυμένα, ειδικά σε νησιωτικές περιοχές (ΜΔΠΠ Κεντρικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Βορειοανατολικού Αιγαίου κοκ), δεν εξασφαλίζεται η συμμετοχή των εμπλεκομένων και η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων ή τη διαμόρφωση των μέτρων προστασίας. Τέλος ο ρόλος των επιτροπών διαχείρισης είναι ασαφής ως προς τη διοίκηση και διακυβέρνηση των ΜΔΠΠ και δεν προσδιορίζεται στο σχέδιο νόμου. Επίσης φαίνεται πως οι τοπικές συμβουλευτικές επιτροπές που προβλέπονταν στον ν.4519/18 καταργούνται, ενώ τα γεωγραφικά όρια των ΜΔΠΠ διευρύνονται, μειώνοντας περεταίρω τη συμμετοχική διακυβέρνηση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 16:56 | MEDASSET

  Επί της παρ. 2δ) θεωρούμε πως θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα συνεκπροσώπησης και από 2η ή 3η περιβαλλοντική οργάνωση καθώς όπως συμβαίνει και τώρα πολλές φορές τα προστατευτέα είδη και οικοτόποι ενδιαφέρουν περισσότερες από μία περιβαλλοντική οργάνωση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 15:10 | Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

  Πολύ ασαφές το άρθρο ως προς την αξιολόγηση των ΜΔΠΠ, καθώς, δεν διευκρινίζεται επακριβώς ο τρόπος με τον οποίο θα εκτιμηθεί η εφαρμογή των όρων και ρυθμίσεων τις περιοχής, όταν αυτά θα αποτελούν αντικείμενα άλλων υπηρεσιών (όπως η φύλαξη).
  Καθώς, η ανάληψη εκπόνησης και εκτέλεσης εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων για το περιβάλλον αποτελεί αρμοδιότητα του ΟΦΥΠΕΚΑ (άρθρο 27 του παρόντος νομοσχεδίου), πώς θα αξιολογηθεί η ΜΔΠΠ ως προς την αξιοποίηση τους;
  Προφανώς, πρόκειται για αυτοαξιολόγηση, καθώς αυτή θα γίνεται από την Διεύθυνση του ΟΦΥΠΕΚΑ σε Τμήμα (ΜΔΠΠ) του ΟΦΥΠΕΚΑ.
  Τέλος, δεν είναι κατανοητή η πρόταση “ζ) τη διαχείριση των έκτακτων περιστατικών”. Τι νοείται έκτακτο περιστατικό; Απαιτείται περεταίρω διευκρίνιση.

  ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

 • 17 Μαρτίου 2020, 15:47 | Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

  Δημιουργούνται οι τοπικές Επιτροπές Διαχείρισης συμβουλευτικού χαρακτήρα, οι οποίες στην ουσία αποτελούν μετεξέλιξη των σημερινών ΔΣ των ΦΔΠΠ, με τη διαφορά ότι τα σημερινά ΔΣ έχουν ουσιαστικό ρόλο, αποφασιστικό και γνωμοδοτικό, ενώ οι Επιτροπές Διαχείρισης θα έχουν μόνο εισηγητικό χαρακτήρα και δύσκολα θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άτομα εγνωσμένου κύρους και τεχνογνωσίας για να τις στελεχώσουν.
  Στο εν λόγω άρθρο εισάγεται και ο Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής, ο οποίος δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα είναι (ο προϊστάμενος του Τμήματος;).

  ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

 • 17 Μαρτίου 2020, 14:31 | Ευάγγελος Παππάς

  Στην παρ. 1 στην προτελευταία γραμμή διορθώνεται το Συμβουλευτική Επιτροπή με Επιτροπή Διαχείρισης
  Για τις Επιτροπές Διαχείρισης είναι σκόπιμο να καθοριστεί ένα πλαίσιο αρμοδιοτήτων ώστε να αποτελούν πραγματικές δομές του Συστήματος Διακυβέρνησης.

  Προτείνεται η παράγραφος 1 να χαρακτηριστεί ως α και στο τέλος να προστεθεί εδάφιο β ως εξής:
  β) Οι Επιτροπές Διαχείρισης γνωμοδοτούν και επί των Σχεδίων Διαχείρισης, των Επιχειρησιακών σχεδίων, της ετήσιας έκθεσης, των προγραμμάτων φύλαξης και των προγραμμάτων ανάπτυξης των Προστατευόμενων Περιοχών αρμοδιότητάς τους.
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να καθορίζονται παραπέρα οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Διαχείρισης.

 • 17 Μαρτίου 2020, 13:42 | Χρήστος Φ.

  Δημιουργούνται οι τοπικές ΕΔ συμβουλευτικού χαρακτήρα, οι οποίες στην ουσία αποτελούν μετεξέλιξη των σημερινών Δ.Σ. των ΦΔΠΠ. Όμως, τα σημερινά Δ.Σ. έχουν ουσιαστικό ρόλο αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, ενώ οι Επιτροπές αυτές θα έχουν μόνο εισηγητικό – συμβουλευτικό χαρακτήρα. Καθώς διαφαίνεται ο ρόλος των ΕΔ των ΜΔ Προστατευόμενων Περιοχών θα είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένος και γι’ αυτό δύσκολα θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν άτομα εγνωσμένου κύρους, τεχνογνωσίας και επιστημονικότητας για τις στελεχώσουν. Επίσης, δεν προκύπτει ο τρόπος υποστήριξης των ΜΔ από τις ΕΔ, η αρμοδιότητα τους, η ισχύς των αποφάσεων/προτάσεων των ΕΔ, η υποχρέωση να ληθφούν υπόψη οι προτάσεις των κ.λπ. Η λειτουργία των Επιτροπών Διαχείρισης και ο τρόπος αποζημίωσης των μελών που συμμετέχουν σε αυτές θα πρέπει να αποτελεί κεντρική ευθύνη του ΟΦΥΠΕΚΑ ώστε να διασφαλιστεί ο λόγος ύπαρξης τους και όχι του προϊσταμένου της ΜΔ

 • Με βάση την όλη διάρθρωση του ΟΦΥΠΕΚΑ και την πολυεπίπεδη μορφή οργάνωσης που έχει επιλεγεί, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από έναν ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ, η μόνη διασφάλιση για τη σωστή τήρηση των όρων και της φύλαξης της Προστατευόμενης Περιοχής (Π.Π.), με αναφορά στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στην τοπική κοινωνία, αποτελεί η ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Διαχείρισης.

  Αφού οι τοπικές Επιτροπές Διαχείρισης επί της ουσίας αντικαθιστούν τα μέχρι σήμερα υφιστάμενα Δ.Σ. των ΦΔΠΠ, τα οποία εκ του νόμου έχουν συγκεκριμένο γνωμοδοτικό και αποφασιστικό ρόλο στην διαχείριση του οικοσυστήματος καθώς και αυτονομία στην λήψη των αποφάσεων, πιστεύουμε ότι αν πραγματικά σας ενδιαφέρει η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, πρέπει και οι τοπικές Επιτροπές Διαχείρισης να έχουν αντίστοιχο ρόλο.

  Προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Επιτροπής Διαχείρισης και να αποκτήσει ουσιαστικές αρμοδιότητες προτείνουμε:

  1)Ο ορισμός των μελών που συγκροτούν την Επιτροπή Διαχείρισης να γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των συμμετεχόντων φορέων (ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, επιστημονικός φορέας, περιβαλλοντική οργάνωση) που ο νόμος θα καθορίζει. Βεβαίως για να υπάρχει συναντίληψη επί της πρότασης και της απόφασης στην εν λόγω Επιτροπή θα πρέπει απαραιτήτως να συμμετέχει μέλος ή μέλη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής με ανάλογη επιστημονική κατάρτιση.

  2)Η λειτουργία της τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης πρέπει να έχει πλήρη οργανωτική δομή (πρόεδρος – μέλη) να συγκαλείται και να συνεδριάζει αυτόνομα και σε τακτά χρονικά διαστήματα για θέματα που αφορούν την Π.Π., τα οποία είτε θέτει η διοίκηση, είτε πέφτουν στην δική της αντίληψη, αφού θα πρέπει να έχει και την εποπτεία της περιοχής.

  3)Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε έγκριση ΑΕΠΟ (νέα ή τροποποίηση) που αναφέρεται σε Προστατευόμενη Περιοχή, θα πρέπει να εξετάζεται από την Ε.Δ., η γνωμοδότηση της οποίας θα πρέπει να εμπεριέχεται στον φάκελο προς την αρμόδια υπηρεσία τελικής έγκρισης (ΚΕΣΠΑ ή ΠΕΣΠΑ).

  4)Τέλος πιστεύουμε ότι πρέπει να συσταθεί ειδικό σώμα φυλάκων και ελεγκτών, που διοικητικά θα υπάγεται στην Μ.Δ.Π.Π. και θα συνεργάζεται με την τοπική Επιτροπή Διαχείρισης σε θέματα φύλαξης και ελέγχου της προστατευόμενης περιοχής.

 • 17 Μαρτίου 2020, 11:24 | ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.

  Ασαφής οι αρμοδιότητες των επιτροπών στη λειτουργία των ΜΔ. Οι ΕΔ έχουν 6μελή σύνθεση (περίπου παρόμοια με τη σημερινή) για να «δικαιολογήσει» τη συμμετοχικότητα ….χωρίς εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ από οτι διαφαίνεται, θα συνεδριάζουν ανά τρίμηνο!!! άραγε με ποια καθήκοντα και για ποιο λόγο όταν δεν θα έχουν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία των ΜΔ;

 • Αυτές οι Επιτροπές Διαχείρισης είναι κρίσιμο στοιχείο της μεταρρύθμισης αφού εδώ διασώζεται το πολυσυμμετοχικό δημοκρατικό σχήμα διακυβέρνησης των ΠΠ, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μας το πιο σημαντικό επίτευγμα των δυο δεκαετιών της λειτουργίας των ΦΔ. Οι αρμοδιότητές και το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των Επιτροπών Διαχείρισης είναι απαραίτητο να θωρακιστούν περισσότερο σε αυτόν τον νόμο, καθώς και οι αρχές επί των οποίων πρέπει να λειτουργούν, με δεδομένο ότι η επίτευξη συναινέσεων επί ζητημάτων διαχείρισης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς είναι απολύτως απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία. Είναι επομένως σκόπιμο να προσδιοριστεί περαιτέρω ο συμβουλευτικός μεν, βαρύνων δε ρόλος τους σε σχέση με τις ΜΔΠΠ.

 • Δεν προκύπτει ο τρόπος υποστήριξης των ΜΔΠΠ από τις Ε.Δ. όσον αφορά την αρμοδιότητα τους, την ισχύ των αποφάσεων/προτάσεων τους, την υποχρέωση να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των κ.λπ. Δεν προκύπτει αν έχουν καν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Είναι ασαφής ο λόγος ύπαρξης των ΕΔ. Είναι ξεκάθαρο πως οι Ε.Δ. συστήνονται για να αντικαταστήσουν το συμβουλευτικό χαρακτήρα των σημερινών Δ.Σ. των ΦΔΠΠ. Όμως, και πάλι αυτή η δομή έρχεται σε αντίθεση με το επιχείρημα της σημερινής ηγεσίας περί αδυναμίας συνεδρίασης των ΔΣ. Εφόσον θεωρείτε πως το σημερινό μοντέλο με τα σημερινά ΔΣ δε δουλεύει σωστά, τα οποία σημειωτέο έχουν σαφείς αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, πως είναι δυνατό να πιστεύετε ότι θα δουλέψει το μοντέλο με τις Επιτροπές Διαχείρισης, οι οποίες μάλιστα θα γίνονται κάθε τρίμηνο? Ακόμη ένας τρόπος απαξίωσης των ΜΔΠΠ διαφαίνεται εδώ.

 • 16 Μαρτίου 2020, 19:00 | ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.

  Ασαφής οι αρμοδιότητες των επιτροπών στη λειτουργία των ΜΔ. Οι ΕΔ έχουν 6μελή σύνθεση (περίπου παρόμοια με τη σημερινή) για να «δικαιολογήσει» τη συμμετοχικότητα ….χωρίς εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ από οτι διαφαίνεται, θα συνεδριάζουν ανά τρίμηνο!!! άραγε με ποια καθήκοντα όταν δεν θα έχουν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία των ΜΔ;

 • 16 Μαρτίου 2020, 13:30 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΔΠΠ

  Είναι προφανές πως σκοπός της δημιουργίας της Επιτροπής είναι να αντισταθμίσει το έλλειμμα διαβούλευσης και συμμετοχικότητας που δημιουργείται από την κατάργηση των Διοικητικών Συμβουλίων. Είναι επίσης προφανές, πως η λειτουργία της συγκεκριμένης Επιτροπής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει την επίτευξη διαβούλευσης και συμμετοχικότητας που πραγματοποιούνταν μέσω των Διοικητικών Συμβουλίων.

 • 16 Μαρτίου 2020, 12:42 | Δημήτρης Κοντάκος

  Δεν διασφαλίζεται ότι η Τοπικές Επιτροπές θα συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Θα έπρεπε υποχρεωτικά οι προτάσεις των ΤΕ να λαμβάνονται υπόψη στο Διαχειριστικό Σχέδιο (χωρίς απαραίτητα να υιοθετούνται στο σύνολό τους εάν αντιβαίνουν τους διαχειριστικούς σκοπούς). Το διαχειριστικό όμως δεν υλοποιείται καν από τον ΟΦΥΠΕΚΑ. Πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη.

 • 15 Μαρτίου 2020, 13:21 | Sp

  Είναι προφανές ότι οι Επιτροπές αυτές συστήνονται για να χρυσώσουν το χάπι της κατάργησης των σημερινών ΔΣ. Στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά ΔΣ και περιορίζονται σε συμβουλευτικό ρόλο, αν και όποτε ο Προϊστάμενος της Μονάδας ζητήσει τη βοήθειά τους. Άλλωστε ο Προϊστάμενος εισηγείται το διορισμό των Επιτροπών αυτών και συνεπώς πρόκειται για προσωπικές του Επιτροπές και όχι για κάτι σοβαρότερο.

 • 14 Μαρτίου 2020, 19:06 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Φαίνεται η πρόθεση για έναν απλό συμβουλευτικό ρόλο των επιτροπών όπου οι ουσιαστικές αποφάσεις θα παίρνονται σε κεντρικό επίπεδο. Το αθηνοκεντρικό κράτος θα αποφασίζει ξανά για όλα.

 • 14 Μαρτίου 2020, 11:39 | Ελπίδα Περουλάκη

  (1) Οι Επιτροπές Διαχείρισης, με εκπροσώπους από εμπλεκόμενους στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών ή άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτές, έχουν τη μορφή των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης, με τη σημαντική διαφορά ότι δε διαθέτουν αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων όπως τα καταργούμενα ΔΣ. Επομένως, ο ρόλος των τοπικών φορέων στη λήψη αποφάσεων υποβαθμίζεται.
  (2) Δεν αναφέρεται η διάρκεια της θητείας των μελών των Επιτροπών, π.χ., 3-ετής; 5-ετής;
  (3) Η λειτουργία των συμβουλευτικών Επιτροπών δεν θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη του Προϊσταμένου μιας ΜΔΠΠ. Θα μπορούσε να προβλέπεται με σχετική διάταξη, π.χ., η αντικατάσταση κάποιου μέλους εάν επανειλημμένα απουσιάζει από κάποιο καθορισμένο αριθμό συνεδριάσεων.
  (4) Τέλος, δεν είναι σαφές επί ποιας θεματολογίας συνεδριάζουν οι Επιτροπές αυτές, π.χ., ενημερωτικές συνεδριάσεις σχετικά με τις δράσεις των ΜΔΠΠ, για να εξασφαλίζεται τυπικά η σύμφωνη γνώμη τους; Τα όποια πορίσματα των συνεδριάσεων θα δεσμεύουν με κάποιο τρόπο τις ΜΔΠΠ;

 • 13 Μαρτίου 2020, 18:57 | Γεώργιος Κανέλλης

  Επιχειρείται ολική ανατροπή, αντί της κάλυψης κενών και ελλείψεων που από την εμπειρία έχουν τεκμηριωθεί, του βασισμένου στους «Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών» συστήματος εποπτείας και διοίκησης των περιοχών αυτών. Αυτό γίνεται με τη θεσμοθέτηση στη θέση τους σημαντικά λιγότερων «Μονάδων Διαχείρισης Π.Π.», που θα εξαρτώνται από μια κεντρική δομή, δεν θα έχουν Διοικητικά Συμβούλια αλλά θα εποπτεύονται από μια, ανά τρίμηνο συνεδριάζουσα, συμβουλευτική (όχι αποφασίζουσα) Επιτροπή Διαχείρισης, και χωρίς πρόβλεψη ρητή προσωπικού φύλαξης κάτι που είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει σοβαρότατη χειροτέρευση της κατάστασης.
  Μιας κατάστασης ήδη πολύ δύσκολης, δεδομένου ότι οι 36 Φορείς Διαχείρισης, μετά την τελευταία αύξηση των προστατευομένων περιοχών, βρίσκονταν σε ορατή αδυναμία να αντιμετωπίσουν με στοιχειώδη κάλυψη και επάρκεια τις ευθύνες τους σε περιοχές που πολλαπλασιάστηκαν σε έκταση και με αναγκαίες να καλυφθούν αποστάσεις για εποπτεία, αυτοψίες και φύλαξη. Οι 36 φορείς συρρικνώνονται, με μεγάλη διεύρυνση των ορίων ευθύνης τους, σε 24 «Μονάδες», η σχετική τους ανεξαρτησία και ευελιξία σε ότι αφορά τη διατύπωση γνώμης, τις παρεμβάσεις και την ταχεία υλοποίηση προγραμμάτων και έργων, μειώνεται σοβαρά μέσω της εξάλειψης των διοικητικών τους συμβουλίων και μετατροπής τους σε Τμήματα του κεντρικού «Οργανισμού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής».Επισημαίνω μια πολύ σοβαρή αντίφαση που αποκλείει τις τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις από τις «Επιτροπές Διαχείρισης»: αφενός ζητείται «τοπική δραστηριοποίηση» αφετέρου όμως απαιτείται τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. Ήτοι στην πράξη αποκλεισμός εκείνων που μέχρι τώρα στάθηκαν στυλοβάτες των Φ.Δ. Διότι οι τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, που οσάκις είχαν μέλη στα ΔΣ των Φορέων Διαχείρισης ήταν κατά κανόνα συνεπέστατες και παραγωγικές δεν έχουν στην μέγιστη πλειοψηφία τους -αν όχι όλες- διπλογραφικό αλλά μόονο απλογραφικό λογιστικό σύτημα.

 • 13 Μαρτίου 2020, 16:24 | The Green Tank

  1. Θεωρείται πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη η υποχρεωτική συγκρότηση τοπικών επιτροπών διαχείρισης.

  2. Οι Επιτροπές δεν θα πρέπει να έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα καθώς για κάποια θέματα θα πρέπει να έχουν (συν)αποφασιστικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα προτείνεται (κατ’ ελάχιστον) η ακόλουθη διατύπωση, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί με την προβλεπόμενη στην παρ. 1 σχετική υπουργική απόφαση:

  1) Η Επιτροπή Διαχείρισης διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για τα ακόλουθα:
  i. Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης ή εφαρμογής (ανάλογα με την τελική διατύπωση) των σχεδίων διαχείρισης
  ii. Επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης

  2) Η Επιτροπή Διαχείρισης διατυπώνει γνώμη για τα ακόλουθα:
  i. Σύνταξη προτάσεων φύλαξης των περιοχών αρμοδιότητας της.

 • 12 Μαρτίου 2020, 14:41 | Λυδία Αλβανού

  Ο συντάκτης του παρόντος έχει εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας και εμπειρία σε διαβουλευτικές διαδικασίες στο πλαίσιο της διαχείρισης των ΠΠ; Επιτροπές Διαχείρισης με τη σύνθεση των υφιστάμενων ΔΣ (!), σε εθελοντική βάση, με υποχρέωση (;) να συνεδριάζουν κάθε 3 μήνες και να… αμπελοφιλοσοφούν! Οι τοπικές κοινωνίες θα γελάνε μαζί μας. Χωρίς θεσμική κατοχύρωση, χωρίς εντεταλμένη αποστολή και χωρίς καμία ουσιαστική παρεμβατική εξουσία, η «Επιτροπή» αυτή θα λειτουργεί μάλλον σαν ομάδα ψυχοθεραπείας.

 • 10 Μαρτίου 2020, 11:33 | Αντώνης Μπαρνιάς

  Δεν προκύπτει ο τρόπος υποστήριξης των ΜΔΠΠ από τις ΕΔ, η αρμοδιότητα τους, η ισχύς των αποφάσεων/προτάσεων των ΕΔ, η υποχρέωση να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των κ.λπ. Δεν προκύπτει αν έχουν καν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Είναι ασαφής ο λόγος ύπαρξης των ΕΔ. Καθότι ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να καλύψει το νομοσχέδιο σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση είναι η ύπαρξη Δ.Σ. με την μορφή και καθεστώς που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στους Φορείς Διαχείρισης, η δημιουργία ΕΔ με αυτή τη μορφή και όρους εντείνει δραματικά τα όποια ζητήματα καλείται να διευθετήσει το σχέδιο νόμου όσον αφορά την ύπαρξη Δ.Σ. Εν ολίγοις δημιουργεί Επιτροπές με την ίδια σχεδόν σύνθεση με τα υφιστάμενα Δ.Σ., που θα λειτουργούν εκ νέου χωρίς αποζημιώσεις μελών, με υποχρέωση σύγκλισης σε ακόμη μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (3 μήνες αντί των μηνιαίων συνεδριάσεων) και χωρίς αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. Τέλος, οι ΕΔ δεν προβλέπεται σαφώς αν θα στελεχώνονται από εκπροσώπους του ΥΠΕΝ.
  Η λειτουργία των Επιτροπών Διαχείρισης και ο τρόπος αποζημίωσης των μελών που συμμετέχουν σε αυτές θα πρέπει να αποτελεί κεντρική ευθύνη του ΟΦΥΠΕΚΑ ώστε να διασφαλιστεί ο λόγος ύπαρξης τους

 • 9 Μαρτίου 2020, 10:02 | Νίκη Ματζαφλέρη

  Οι Επιτροπές Διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών είναι αναγκαίο να συμπεριλάβουν εκπροσώπους των Τμημάτων Αλιείας καθώς οι περισσότερες προστατευόμενες περιοχές αφορούν υδάτινα οικοσυστήματα (λίμνες,ποταμια, θαλασσιες περιοχες , λιμνοθάλασσες) όπου υπάρχουν υδρόβιοι οργανισμοί και ενάλιος πλούτος του οποίου τη διαχείριση την εχει το ΥΠΑΑΤ και τις ασκεί δια των Περιφερειακών υπηρεσιών Αλιείας των Περιφερειών .
  Ματζαφλέρη Νίκη
  Ιχθυολόγος ΤΕ MSc
  Τμήμα Αλιείας ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων

 • 5 Μαρτίου 2020, 08:11 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ

  φορείς διαχείρισης και οι Επιτροπές Διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

  Επειδή οι περισσότερες προστατευόμενες περιοχές αφορουν υδατινα οικοσυστήματα (λίμνες,ποταμια, θαλασσιες περιοχες , λιμνοθάλασσες) οπου υπαρχουν υδρόβιοι οργανισμοί και ενάλιος πλούτος του οποιου τη διαχείριση την εχει το ΥΠΑΑΤ και τις ασκει δια των Περιφερειακών υπηρεσιών Αλιειας των Περιφερειων προφανως θα πρεπει να συμμετεχει στις επιτροπες ο αρμόδιος εκπρόσωπος Βιολόγος-Ιχθυολόγος ή εν ελλειψη άλλος υπάλληλος της αρμόδιας υπηρεσίας αλιείας της Περιφέρειας ετσι προτείνεται:

  γ) κατά περίπτωση λοιποί εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών (Δασικής υπηρεσίας, Υπηρεσιας Αλιείας Περιφερειας, Λιμενικού Σώματος),

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ
  Βιολ-Ιχθυολ.Προιστ.ΔΑΟΚ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  (Αναπλ. μελος Δ.Σ Φορέα διαχείρισης Οιτης Κοιλαδας Σπερχειού Μαλιακου κολπου)