Άρθρο 32 Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ

1. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του ΟΦΥΕΠΚΑ, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως:
α) Η διάρθρωση του ΟΦΥΠΕΚΑ σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα.
β) Ο τίτλος και οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων αυτών.
γ) Οι θέσεις του προσωπικού που προσλαμβάνεται στις οργανικές μονάδες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η κατανομή του κατά ειδικότητες και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.
δ) Τα τυπικά προσόντα των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Προϊσταμένων Τμημάτων.
2. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ στελεχώνεται από υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους που αποσπώνται σε αυτόν, καταλαμβάνουν δε αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (Α’ 28), με βάση τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) και στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ και τα ουσιαστικά προσόντα που αποφασίζονται από το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ.
3. Η κάλυψη των θέσεων μπορεί να γίνει και με μετάταξη προσωπικού με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή ΔΕΚΟ μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου τους, ύστερα από προκήρυξη του ΟΦΥΠΕΚΑ. Η μετάταξη διενεργείται με αποφάσεις του αρμοδίου για την υπηρεσία ή τον φορέα από τον οποίο γίνεται η μετάταξη Υπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Επιτρέπεται η απόσπαση στον ΟΦΥΠΕΚΑ υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο φορέα που ανήκουν οργανικά.
5. Για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα ο ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να απασχολεί εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις μίσθωσης ιδιωτικού έργου για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα ανωτέρω έργα, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 87 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52).
6. Στον ΟΦΥΠΕΚΑ μεταφέρεται και λειτουργεί η Εθνική Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ Β’ 1289) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ και ο κανονισμός λειτουργίας της εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

 • 18 Μαρτίου 2020, 09:22 | Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Η οργάνωση και στελέχωση του ΟΦΥΠΕΚΑ προφανώς και δεν προσδιορίζεται στο συγκεκριμένο Άρθρο, όπου γίνεται κυρίως λόγος για αποσπάσεις και μετατάξεις υφιστάμενου δυναμικού. Εύκολα ωστόσο προκύπτει από ανάγνωση των υπολοίπων Άρθρων του Νομοσχεδίου πως θα πρόκειται για έναν «υποστελεχωμένο» Οργανισμό καθώς σε αρκετά άρθρα (37, 38 & 41) γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη δυνατότητα του ΟΦΥΠΕΚΑ να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις και Μνημόνια Συνεργασίας με ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ΜΚΟ, Δασικές Υπηρεσίες και Λιμενικό, για την υλοποίηση διαφορετικών διαχειριστικών δράσεων στις περιοχές αρμοδιότητάς του.
  Προφανώς και η συνεργασία, με συναρμόδιες υπηρεσίες, φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κ.λπ., ενός οργανισμού προστασίας του περιβάλλοντος είναι θεμιτή και απαραίτητη για τη διασφάλιση της ποιότητας του ρόλου του, ωστόσο σε καμία περίπτωση οι βασικές διαχειριστικές αρμοδιότητές του ΟΦΥΠΕΚΑ δεν μπορούν να εναπόκεινται στα μνημόνια συνεργασίας με άλλους φορείς τα όποια όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και εναποτίθενται συχνά στην καλή διάθεση και στο διαθέσιμο χρόνο των υπαλλήλων.
  Από την άλλη γεννά ερωτήματα πως, ενώ στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, αναφέρεται ξεκάθαρα (Άρθρο 7) πως η εμπλοκή των πιστοποιημένων αξιολογητών μελετητών, συμβάλλει ουσιαστικά στην αποφόρτιση περιβαλλοντικών αρχών από το διοικητικό βάρος, οι ίδιοι αυτοί φορείς καλούνται να υπογράψουν Μνημόνια Συνεργασίας και να συνδράμουν ουσιαστικά στο έργο των Μονάδων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών (εφόσον αδυνατούν δηλαδή να ανταπεξέλθουν στο υφιστάμενο έργο τους…).
  Φορείς οι οποίοι συστάθηκαν με το Ν.4519/2018 λειτούργησαν (ή και λειτουργούν) με προσωπικό δωδεκάμηνης θητείας μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Ορισμένοι από τους νεοσύστατους αυτούς φορείς θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν, παρά τη συρρίκνωση του αριθμού των νέων ΜΔΠΠ (π.χ. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Κρήτης). Σε κάθε περίπτωση για το προσωπικό που θα στελεχώσει τις νέες μονάδες θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη στα νέα οργανογράμματα για 2 θέσεις ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ανά μονάδα.

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:38 | ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Σχετικά με το άρθρο 32 του κεφαλαίου Γ’ τονίζεται η ανάγκη αξιοποίησης της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας των ΦΔ. Το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ στελεχώνεται με υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους που αποσπώνται σε αυτόν, καταλαμβάνουν δε αντίστοιχες οργανικές θέσεις ενώ η πλήρωση των θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, συνεπώς πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη μοριοδότηση του επιστημονικού προσωπικού των ΦΔ στη διαδικασία επιλογής.

  Τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά προσόντα που ζητούνται θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε Φορέα Διαχείρισης και οι θέσεις μεταξύ των ειδικοτήτων που θα επιλεχθούν να στελεχώσουν τους ΦΔ να είναι αναλογικά ισοκατανεμημένες. Ανάλογα την έκταση και τον τύπο των χερσαίων ή υδάτινων οικοσυστημάτων της περιοχής ευθύνης κάθε ΜΔΠΠ θα πρέπει να καθορίζονται οι ειδικότητες των οργανικών θέσεων.

  Οι οργανικές θέσεις, εκτός των διοικητικών και των φυλάκων, δύναται να καλυφθούν από απόφοιτους τμημάτων περιβαλλοντικών επιστημών, βιολογίας και δασολογίας καλύπτοντας πλήρως το γνωστικό αντικείμενο που απαιτείται για τη διαχείριση των ΠΠ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:53 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

  Με την ψήφιση του Σ.Ν. και μετέπειτα τη σύσταση του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ το διοικητικό – οικονομικό κομμάτι των εργασιών που αφορούν τους μέχρι σήμερα 36 Φ.Δ. των Π.Π. (που ως γνωστόν είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τις διαδικασίες, δικαιούχοι πράξεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Προγράμματα ΠΕΠ, LIFE, IINTERREG, LEADER, κ.λπ.), καθώς και οι διοικητικές εργασίες, που απορρέουν από την ίδια τη λειτουργία του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ (καθορισμός Επιτροπών Διαγωνισμών, Πρακτικά και Αποφάσεις Δ.Σ., κ.λπ.), θα είναι υπό την ευθύνη του ΟΦΥΚΕΠΑ, ο οποίος μέχρι να καταρτιστεί και να ψηφιστεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του, θα πρέπει να υλοποιεί όλα τα παραπάνω χωρίς να έχει προσωπικό και τον απαραίτητο διοικητικό μηχανισμό λειτουργίας για ένα υπολογίσιμο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ‘λειτουργικό κενό’ που προφανώς θα δημιουργήσει προβλήματα στις Π.Π.

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Φ.Δ. των Π.Π.: Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, Καθηγητής Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Καθηγητής Γ. ΑΡΑΠΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Ν. Πελοποννήσου-Κυθήρων, Διευθυντής Ερευνών Γ. ΚΑΡΕΤΣΟΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Πάρνηθας, Δρ. Γ. ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα, Υμηττού & Νοτιοανατολικής Αττικής

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:35 | ΡΕΜΑΤΤΙΚΗ / ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

  Η δημιουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ ως οργανισμού που ανήκει στο
  Υπουργείο Περιβάλλοντος, ταυτόχρονα με τη διάλυση των ΦΔΠΠ και την αντικατάστασή
  τους από τις ΜΔΠΠ ως τμήματα του ΟΦΥΠΕΚΑ, καταργεί την ανεξαρτησία που είχαν οι
  ΦΔΠΠ από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, οπότε η δουλειά τους και κυρίως οι
  γνωμοδοτήσεις τους δε θα μπορούν να είναι ανεξάρτητες και αντικειμενικές υπέρ του
  προστατευταίου αλλά θα υπόκεινται στις πιέσεις των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων
  τους.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:15 | Χρήστος Πανταζόπουλος

  Αρ.2 η σχέση εργασίας θα πρέπει να είναι Δημοσίου Δικαίου και αορίστου χρόνου.
  Αρ.5 εμπειρικά η υλοποίηση προγραμμάτων με εξωτερικούς συνεργάτες έχει δείξει ότι δουλεύει το προσωπικό και όχι ο εξωτερικός συνεργάτης, αυτό και λόγο της δομής και ότι ο εξωτερικός δεν μπορεί να υλοποιήσει μια πληθώρα εργασιών ούτε να αναλάβει ευθύνες. Καλύτερα για όλους μας και το δημόσιο συμφέρον να αφαιρεθεί το άρθρο στο σύνολο του.
  Τα άρθρα 27-43 να αποσυρθούνε και τα εκσυγχρονιστεί ο θεσμός των υπαρχόντων ΦΔ στην πλάτη των υπαλλήλων και άμισθων ΔΣ (ΑΜΙΣΘΩΝ) καλύπτει η πολιτεία τις υποχρεώσεις της ως προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ελληνική νομοθεσία για το φυσικό περιβάλλον και το μόνον που να μείνει να είναι η αναγνώριση της εργασίας των υπαλλήλων σε ΦΔ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:37 | WWF Ελλάς

  Η Επιτροπή Φύση μεταφέρεται στον ΟΦΥΠΕΚΑ (χωρίς να διευκρινίζεται πώς θα λειτουργήσει εντός της δομής του ΟΦΥΠΕΚΑ). Προκύπτει όμως ότι υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της Επιτροπής Φύση (σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2742/1999 και άρθρο 5 κ.υ.α. 33318/3028/28.12.1998, ΦΕΚ 1289 Β΄) και του ΟΦΥΠΕΚΑ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:39 | Φορείς κ Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων

  Η δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», εν μέσω καραντίνας στην οποία έχει μπει η χώρα μας και κατ’οίκον περιορισμού των πολιτών, δεν προάγει τις αρχές της διαβούλευσης και της απρόσκοπτης συμμετοχής σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Aarhus, σχετικές οδηγίες ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, υπάρχει αδυναμία σύγκλισης συλλόγων, κινημάτων πολιτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ, αλλά και οργάνων των οποίων οι απόψεις είναι καίριες για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όπως πχ Επιτροπή Φύση 2000. Η απομακρυσμένη επαφή μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαδικασίες ζωντανού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων και οργάνων τα οποία αδυνατούν να συγκληθούν ώστε να λάβουν αποφάσεις.
  Ζητάμε λοιπόν να πράξετε το αυτονόητο και να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και τη σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
  Δεδομένου όμως ότι η δημόσια διαβούλευση κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, υποβάλλουμε τις παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε για πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ύστερα από μια πιο εκ βάθους μελέτη και σύγκλιση των οργάνων μας προκειμένου να παρθούν συλλογικές αποφάσεις:
  Η δημιουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ ως οργανισμού που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ταυτόχρονα με τη διάλυση των ΦΔΠΠ και την αντικατάστασή τους από τις ΜΔΠΠ ως τμήματα του ΟΦΥΠΕΚΑ, καταργεί την ανεξαρτησία που είχαν οι ΦΔΠΠ από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, οπότε η δουλειά τους και κυρίως οι γνωμοδοτήσεις τους δε θα μπορούν να είναι ανεξάρτητες και αντικειμενικές υπέρ του προστατευταίου αλλά θα υπόκεινται στις πιέσεις των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων τους.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:34 | Ελένη Κ.

  Αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών θα μεταφερθεί στον Οργανισμό για να υπηρετεί στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, και θα αξιολογηθεί κατά την διαδικασία προκειμένου να καλύψει τις θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου». Με ποια κριτήρια θα γίνει η αξιολόγηση και από ποια Επιτροπή?
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διατηρηθεί το υφιστάμενο προσωπικό στις νέες ΜΔ με συμβάσεις αορίστου χρόνου και να μη χαθεί η πολύτιμη εμπειρία 10-15 ετών και πλέον.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:55 | Λάουρα

  παρ.2 γιατί η σχέση εργασίας του προσωπικού να είναι ιδιωτικού δικαίου; Δεν καταλαβαίνω τι εξυπηρετεί. Να είναι δημοσίου δικαίου. Άλλωστε αν δεν είναι δημοσίου δικαίου πως θα κάνει το ΥΠΕΝ αξιολόγηση; πως θα ζητάς ευθύνες; Πως θα ζητάς να εφαρμόσεις εθνική (κρατική) πολιτική και τόσα άλλα. Η περίεργη νοοτροπία ορισμένων τέως (συνταξιούχων, ονόματα να μη λέμε) και νυν υπαλλήλων του ΥΠΕΝ που δεν θέλουν κανείς άλλος (εκτός από αυτούς) να έχει σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου πρέπει επιτέλους να πάψει. Στην παρούσα παράγραφο πρέπει άμεσα να αναφερθεί η υπαγωγή όλου του προσωπικού στις διατάξεις του δημοσιουπαλληλικού κώδικα. Εννοείτε πως όλο το προσωπικό θα είναι μόνιμο προσωπικό. Το ΥΠΕΝ είναι κράτος, είναι δημόσιο το ίδιο και οι νυν ΦΔΠΠ και μελλοντικά ΜΔΠΠ άρα και ο ΟΦΥΠΕΚΑ (αν τελικά επικρατήσει) θα είναι είτε δομή του ΥΠΕΝ είτε στη χειρότερη περίπτωση ΝΠΔΔ. Ειδάλλως δεν είναι κρατικός όργανο διοίκησης και δεν τον λαμβάνει σοβαρά υπόψη κανένας. Ούτε τα φυσικά πρόσωπα, ούτε οι επιχειρήσεις μα πολύ περισσότερο οι ίδιες κρατικές υπηρεσίες, τα παραδείγματα πάμπολλα. Φυσικά θα πρέπει να δοθούν κύριες αρμοδιότητες. Είναι αδιανόητο μία ιδιωτική ομοσπονδία όπως είναι της θήρας να έχει ανακριτικές και λοιπές αρμοδιότητες (δηλ. τα μέλη της έχουν αστυνομικές αρμοδιότητες χωρίς να είναι υπάλληλοι του δημοσίου) και οι ΦΔΠΠ και πλέον ΜΔΠΠ να μην έχουν ΤΙΠΟΤΑ. Σε ποιο σύγχρονο κράτος συμβαίνει αυτό; Βαρεθήκαμε να βλέπουμε να επικρατεί ο παραλογισμός. Με τον παρόντα νόμο η πολιτική διοίκηση ή θα υμνηθεί για το ότι έβαλε τάξη στον παραλογισμό ή θα πάρει τον τίτλο του συνεχιστή της παρανόησης. Η επάνδρωση του ΟΦΥΠΕΚΑ με κατάλληλο προσωπικό, μπορεί να γίνει γρήγορα και εύκολα με απόσπαση ή μετάθεση των υπαλλήλων από τους ΦΔΠΠ.

 • Στα θετικά (παρ. 6) η «υιοθεσία» της επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 και η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή της.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 16:30 | Βαγγέλης Ι. Παράβας

  4. Η στελέχωση, το προσωπικό και οι θέσεις του νέου φορέα δεν καθορίζονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και παραπέμπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΟΦΥΠΕΚΑ με την έκδοση ΥΑ (Αρ. 32). Καθώς η στελέχωση του νέου φορέα με ένα τόσο ευρύ και σημαντικό αντικείμενο θα έχει ιδιαίτερα μεγάλες απαιτήσεις σε προσωπικό, είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για επαρκή χρηματοδότηση των αναγκών και του προσωπικού του, αλλά και των πάγιων δαπανών που αφορούν σε δράσεις προστασίας και διατήρησης αλλά και στην λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών (φύλαξη, εποπτεία προσταυτέων ειδών και τύπων οικοτόπων, μισθοδοσία προσωπικού Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών κλπ). Η σύνταξη συγκεκριμένου και αναλυτικού οργανογράμματος και των αρμοδιοτήτων του ΟΦΥΠΕΚΑ και η καταγραφή του στο παρόν σχέδιο θα βοηθήσει σημαντικά στην αποσαφήνιση και στις ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν με τη λειτουργία του, προτείνεται συνεπώς τα παραπάνω (αναλυτικό οργανόγραμμα και ακριβείς αρμοδιότητες) να συμπεριληφθούν όχι σε μελλοντικό προβλεπόμενο νομοθέτημα αλλά στο παρόν. Αντίστοιχα θα πρέπει να καταγραφούν συγκεκριμένα και σαφώς οι ανάγκες χρηματοδότησης του ΟΦΥΠΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΔΠΠ με βάση τις πραγματικές ανάγκες για την αποτελεσματική λειτουργία του συνόλου των ΠΠ και των προσταυτέων αντικειμένων, και όχι με βάση τους διαθέσιμους πόρους της παρούσας περιόδου.

 • 17 Μαρτίου 2020, 15:32 | Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

  Θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά για την ασφαλή μετάβαση ΟΛΟΥ του υφιστάμενου προσωπικού των ΦΔΠΠ στις νέες ΜΔΠΠ, καθώς και συγκεκριμένη αναφορά σχετικά με την μετάβασή της σχέσης εργασίας τους από Ορισμένου χρόνου σε Αορίστου χρόνου.
  Ο αριθμός των οργανικών θέσεων που θα καθοριστεί με τον Κανονισμό λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ, θα πρέπει να είναι ανάλογος με την έκταση που καλείται κάθε ΜΔΠΠ να διαχειριστεί, αλλά και του τύπου των συστημάτων των υπό διαχείριση περιοχών του δικτύου NATURA 2000 (δασικά, υγροτοπικά, θαλάσσια, ποτάμια, λιμναία ή νησιωτικά συστήματα).

  ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

 • – Στην παράγραφο 2 πρέπει να γραφτεί «που αποσπώνται ή μετατάσσονται σε αυτόν», αφού η αμέσως επόμενη παράγραφος 3 προβλέπει και μετατάξεις. Σχετικά με το προσωπικό των σημερινών ΦΔ η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου είναι σαφής: «Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών θα μεταφερθεί στον Οργανισμό για να υπηρετεί στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, και θα αξιολογηθεί κατά την διαδικασία προκειμένου να καλύψει τις θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.» Πότε θα σταματήσει να «υπηρετεί» με τη σημερινή «αβέβαιη» – για να μην χρησιμοποιήσει κανείς σκληρότερο όρο – σχέση εργασίας μένει τελείως ασαφές στο νομοσχέδιο, καθώς δεν υπάρχει σε καμία διάταξη καμία αναφορά στο υπάρχον προσωπικό των ΦΔ παρά μόνο στο άρθρο 43(3), όπου προβλέπεται η αυτοδίκαιη τοποθέτηση του προσωπικού των ΦΔ στις ΜΔΠΠ αλλά δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά με το πότε λήγει ή πώς συνεχίζεται η σχέση εργασίας. Δεν φαίνεται να προβλέπεται τίποτα άλλο για το υπάρχον προσωπικό παρά η δυνατότητα να συμμετάσχει στη διαδικασία ΑΣΕΠ για την πρόληψη τακτικού προσωπικού στις ΜΔΠΠ και η φράση της αιτιολογικής έκθεσης «θα αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία» δεν μεταφράζεται σε κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη πουθενά στο Κεφάλαιο Γ.
  – Παράγραφος 6: Ασαφές το τι ακριβώς σημαίνει ότι η επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 «μεταφέρεται» στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Φαίνεται πάντως ότι η επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 σε μετατρέπεται σε συμβουλευτική επιτροπή του ΟΦΥΠΕΚΑ από συμβουλευτική στον υπουργό περιβάλλοντος που είναι σήμερα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς λεπτομερή τροποποίηση της οικείας νομοθεσίας (ΚΥΑ 33318/3028/1998 και λοιπών νόμων έως τον 4519/2018) καθώς αυτή σήμερα αποτελεί το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας, ρόλος που μοιάζει και ευρύτερος και αντικρουόμενος με αυτόν του ΟΦΥΠΕΚΑ και σίγουρα χρειάζεται προσαρμογή.

 • 17 Μαρτίου 2020, 00:05 | Επιτροπή Φύση 2000

  Λόγω του περιωρισμένου χρόνου διαβούλευσης και της αδυναμίας τακτικής συνεδρίασης της επιτροπής για εμπεριστατωμένη ανάλυση του νομοσχεδίου από τα μέλη, η Επιτροπή Φύση 2000 καταθέτει συνοπτικά τα σχόλιά της γιά ωρισμένα μόνο άρθρα. Επιφυλάσσεται για πιο εμπεριστατωμένη μελέτη του νομοσχεδίου και συμπλήρωση των σχολίων αν κριθεί απαραίτητο και δοθεί πρός τούτο η δυνατότητα.
  Η Επιτροπή Φύση 2000 είναι μία ανεξάρτητη Εθνική επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή του κράτους, η οποία λειτουργεί με ευθύνη της ηγεσίας του ΥΠΕΝ επί θεμάτων φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας. Συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Με την υπάρχουσα διατύπωση δίδεται η εντύπωση ότι η Επιτροπή Φύση 2000 είναι μία λειτουργική μονάδα του ΟΦΥΠΕΚΑ, λειτουργεί υπό και ελέγχεται από το ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ . Δικαιολογημένα συνάγεται ότι υποβαθμίζεται η λειτουργία της, έχοντας ουσιαστικά χάσει την ανεξαρτησία της που ήταν και η πεμπτουσία της σύστασής της και λειτουργίας της επί είκοσι και πλέον χρόνια από την ίδρυσή της, εκφράζοντας (ενδεικτικά) την γνώμη της επί ΠΔ και ΥΑ σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας (προϋπόθεση «εγκυρότητας» των ΠΔ για το ΣτΕ) αλλά και σοβαρών σχετικών θεμάτων και προβλημάτων όπως, η αξιολόγηση του συστήματος των προστατευόμενων περιοχών, οι στόχοι διατήρησης των περιοχών Natura 2000, αλλά και οι επιπτώσεις της εξόρυξης υδρογονανθράκων στο φυσικό περιβάλλον κα.

  Προτείνεται η επαναδιατύπωση του άρθρου 32 παρ. 6 ώς ακολούθως:
  6. H ανεξάρτητη Εθνική Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ Β’ 1289) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στεγάζεται και λειτουργεί παρά τον ΟΦΥΠΕΚΑ. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ και ο κανονισμός λειτουργίας της εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • Στην Αιτιολογική Έκθεση γίνεται για το συγκεκριμένο άρθρο η εξής αναφορά «Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στους ΦΔΠΠ θα μεταφερθεί στον Οργανισμό για να υπηρετεί στις αντίστοιχες ΜΔΠΠ, και θα αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία προκειμένου να καλύψει να καλύψει τις θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου».
  Πρέπει να αποσαφηνιστεί το είδος αξιολόγησης. Θα είναι μέσω προκήρυξης ΑΣΕΠ ή μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων? Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε κατά η μετάβασή του υφιστάμενου προσωπικού των ΦΔΠΠ στον Οργανισμό να γίνει μέσω Συμβάσεων Εργασίας Αορίστου Χρόνου μιας και το υφιστάμενο προσωπικό ήδη έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και έχει αποκτήσει πολυετή εμπειρία πάνω στο αντικείμενο της προστασίας και διαχείρισης των Π.Π. Αφού αποσαφηνιστεί το κομμάτι της αξιολόγησης πρέπει να προστεθεί μέσα στο άρθρο η συγκεκριμένη παράγραφος.

 • 16 Μαρτίου 2020, 20:54 | DALAKA

  Γιατί τόση σπουδή και αναφορά σε προγραμματικές; Μήπως έτσι μετατίθεται έμμεσα σε άλλους η διαχείριση π.χ. Περιφέρειες;

 • 16 Μαρτίου 2020, 13:13 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΔΠΠ

  Γίνεται αντιληπτό ότι μέχρι να στελεχωθεί επαρκώς ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα περάσει πολύς καιρός όπου δεν θα λειτουργεί ουσιαστικά τίποτα. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το πόσα άτομα θα χρειαστούν για να λειτουργήσει έστω και στοιχειωδώς ο ΟΦΥΠΕΚΑ? Άλλη μια «μεταβατική» περίοδος για τις πολύπαθες Προστατευόμενες Περιοχές τις χώρας. Στα ψιλά του άρθρου, η σαφής υποβάθμιση και της Επιτροπής Φύση 2000, πέραν από την διάλυση των Φ.Δ.

 • 14 Μαρτίου 2020, 11:49 | Ελπίδα Περουλάκη

  Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει ότι το οργανόγραμμα και ο κανονισμός λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ θα καθορισθούν μεταγενέστερα με ΥΑ, επομένως, στην παρούσα φάση δεν είναι σαφής η ακριβής δυναμική του νέου Οργανισμού. Παρόλα αυτά, από την ανάγνωση των άρθρων του σχεδίου του νόμου προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι ειδικότητες και ο αριθμός του προσωπικού που θα στελεχώσει τον ΟΦΥΠΕΚΑ δεν θα είναι επαρκείς για την αυτοτελή λειτουργία του ως διαχειριστής των προστατευόμενων περιοχών. Αφιερώνονται αρκετά άρθρα του σχεδίου νόμου (37, 38 & 41) στη δυνατότητα του ΟΦΥΠΕΚΑ να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις και μνημόνια συνεργασίας με ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ΜΚΟ, Δασικές Υπηρεσίες και Λιμενικό, για την υλοποίηση διαφορετικών διαχειριστικών δράσεων στις περιοχές αρμοδιότητάς του. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα πρέπει προφανώς να συνεργάζεται με συναρμόδιες υπηρεσίες, φορείς, επιστημονικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, κ.λπ., αλλά αυτή η πρόβλεψη θα μπορούσε να περιοριστεί στη σχετική αναφορά στο άρθρο 27, παρ. 5, σημείο (θ),ότι για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών θα «Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες, μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή με φυσικά και νομικά ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα, για την υλοποίηση του σκοπού του». Το γεγονός ότι περιγράφεται εκτενέστερα, δημιουργεί έναν προβληματισμό σχετικά με το αν για να επιτελέσει βασικές διαχειριστικές αρμοδιότητές του, ο ΟΦΥΠΕΚΑ οδηγηθεί «αναγκαστικά» στην υπογραφή προγραμματικών, κλπ. συμβάσεων, καθώς δε θα διαθέτει επαρκή στελέχωση.

 • 13 Μαρτίου 2020, 16:59 | The Green Tank

  1. Παρ. 6. Η έννοια της «μεταφοράς» της Επιτροπής Φύση 2000 στον ΟΦΥΠΕΚΑ απαιτεί διευκρίνιση. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Φύση 2000 αποτελεί το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας. Η απρόσκοπτη λειτουργία της αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η σαφής πρόβλεψη για διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι με τις τροποποιήσεις που προτείνονται τόσο όσον αφορά στην αξιολόγηση των ΜΔΠΠ και κυρίως στα άρθρα περί χαρακτηρισμού των προστατευόμενων περιοχών (άρθ. 45-47 του νομοσχεδίου), το έργο της φαίνεται να αποδυναμώνεται ουσιαστικά, χωρίς να διασφαλίζεται η αντικατάσταση της επιστημονικής εποπτείας από κάποιο άλλο όργανο ή τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

 • 12 Μαρτίου 2020, 11:49 | Λυδία Αλβανού

  2.»…και τα ουσιαστικά προσόντα που αποφασίζονται από το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ»
  3.»Η κάλυψη των θέσεων μπορεί να γίνει και με μετάταξη προσωπικού με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή ΔΕΚΟ…»
  Επανερχόμαστε στο θέμα των διαπιστευτηρίων των μελών του ΔΣ γιατί αυτοί θα αποφασίσουν ποια είναι τα ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού των ΜΔ ενώ μπορεί οι ίδιοι να μην έχουν ιδέα από περιβαλλοντική διαχείριση στην πράξη και βέβαια αν κάποιο μέλος είναι ένας τεχνοκράτης μηχανικός ή μηχανολόγος βεβαίως και θα προκρίνει προσωπικό με μετάταξη ας πούμε από την ΔΕΗ, οπότε όταν έρθει η ώρα για διαχειριστικές προτάσεις κλπ σε ένα φράγμα, ο αδύναμος κρίκος θα είναι τα ψάρια, τα αμφίβια και όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί των οποίων τα ενδιαιτήματα θίγονται από το έργο γιατί το προσωπικό δεν θα έχει την απαραίτητη επιστημονική γνώση και εμπειρία στο πεδίο!