Άρθρο 03 Απλοποίηση διαδικασίας ανανέωσης ΑΕΠΟ

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την πληρότητα αυτού. Σε περίπτωση έλλειψης πληρότητας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή καταγράφει τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία και ζητά με έγγραφη αιτιολόγηση από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας την συμπλήρωση του φακέλου. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διενεργεί εκ νέου έλεγχο πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου εντός τριών εργάσιμων ημερών και είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει το φάκελο εάν διαπιστωθούν ουσιώδεις ελλείψεις. β) Ακολούθως, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από το προηγούμενο στάδιο, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και είτε: αα) παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ, είτε ββ) εφόσον προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, επειδή η μεταβολή των χαρακτηριστικών του έργου δύναται να καθιστά αναγκαία την αλλαγή στους περιβαλλοντικούς όρους ή επειδή είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση σε νεότερο κανονιστικό πλαίσιο, καλεί τον φορέα του έργου να υποβάλει, εντός προθεσμίας τριών μηνών, φάκελο για τροποποίηση της ΑΕΠΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4014/2011 καταργείται και η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 4014/2011 αναριθμείται σε 3.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:15 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Στο άρθρο 03 «Απλοποίηση διαδικασίας ανανέωσης ΑΕΠΟ» να προστεθεί:
  • Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου (χρόνου ελέγχου πληρότητας) έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο Φάκελος πλήρης.
  • στο 2ββ) «….καλεί τον φορέα του έργου να υποβάλει, εντός προθεσμίας τριών μηνών, φάκελο για τροποποίηση της ΑΕΠΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α., ενώ ισχύει το αίτημα ανανέωσης».

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:41 | EREN HELLAS Α.Ε.

  Προτείνεται η τροποποίηση της υποπερίπτωσης (ββ) της περίπτωσης (β) της παρ. 1 ως ακολούθως:
  «ββ) εφόσον προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, επειδή η μεταβολή των χαρακτηριστικών του έργου δύναται να καθιστά αναγκαία την αλλαγή στους περιβαλλοντικούς όρους ή επειδή είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση σε νεότερο κανονιστικό πλαίσιο, στο βαθμό που αυτό δε θίγει τη δυνατότητα ανανέωσης της ΑΕΠΟ, καλεί τον φορέα του έργου να υποβάλει, εντός προθεσμίας τριών μηνών, φάκελο για τροποποίηση της ΑΕΠΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α.»

 • Προσθήκη

  «Η απόφαση ανανέωσης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή είναι οριστική και μπορεί μόνο να θεωρηθεί από αυτήν για αποχρώντες λόγους».

  Σχόλιο:

  Έχουν σημειωθεί περιπτώσεις όπου, παρά το ότι οι ελεγκτικές αρχές δεν έχουν δικαιοδοσία, θεωρούν ότι η τροποποίηση της ΑΕΠΟ ή η ανανέωσή της δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες και προβαίνουν σε επιβολή διοικητικών ποινών και δικαστικές διώξεις.

 • 18 Μαρτίου 2020, 07:04 | ΣΙΔΕΡΗ Ε

  Η χρονική προθεσμία για τον έλεγχο των φακέλων ανανέωσης ΑΕΠΟ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, δεν θα πρέπει να ορισθεί στις 3 ημέρες όπως προβλέπεται, προθεσμία ασφυκτική και ουσιαστικά μη ρεαλιστική, για τον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία ουσιαστικό έλεγχο των στοιχείων, τεκμηριώσεων των φακέλων ανανέωσης ΑΕΠΟ (όπως η συμβατότητα με θεσμοθετημένες δεσμεύσεις, οι τροποποιήσεις σε όρια εκπομπών ρύπων και κανονιστικές διατάξεις, η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, τα πορίσματα του προγράμματος παρακολούθησης, κλπ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες αναλυτικές προδιαγραφές.
  Ενδεικτικά παρατίθεται, όπως και στο προηγούμενο άρθρο, η πλέον σύντομη πορεία ενός φακέλου υπηρεσιακά, με βάση τις αρμοδιότητες/καθήκοντα που ισχύουν. Υποβολή φακέλου – πρωτοκόλληση (1η ημέρα). Χρέωση από τον Διευθυντή και τον αρμόδιο Τμηματάρχη, παραλαβή από τον αρμόδιο υπάλληλο (2η ημέρα). Έλεγχος φακέλου (3η ημέρα). Εάν η διαδικασία ελέγχου δεν έχει ολοκληρωθεί (αρκεί 1 ημέρα;;), ή εάν ο φάκελος δεν είναι πλήρης και απαιτείται η σύνταξη εγγράφου συμπλήρωσής του (με τον απαιτούμενο έλεγχο-υπογραφή του από τον Τμηματάρχη και τον Διευθυντή και πρωτοκόλληση του) προκύπτει σαφώς η εκ των προτέρων μη τήρηση των προθεσμιών.
  Οι τεθείσες από την πολιτεία προθεσμίες που δεσμεύουν τους αξιολογητές φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα πρέπει να είναι οι ίδιες, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ιδιώτες.

 • 18 Μαρτίου 2020, 03:17 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  1. Ανανέωση ΑΕΠΟ μετά από 15, 19 ή 21 χρόνια, χωρίς την υποβολή νέας ΜΠΕ απορρίπτεται από το ΣτΕ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:48 | Σ. Καραθανάσης

  Εάν διαπιστωθεί μη πληρότητα του φακέλου θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται σχετικά και η Υπόθεση να τίθεται στο αρχείο. Ανοίγει ξανά μετά από νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από την νέα συμπληρωμένη μελέτη σύμφωνα με τις παρατηρήσεις. Ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με την εμπειρία από τη γνωστοποίηση της μη πληρότητας του φακέλου μέχρι τη σχετική συμπλήρωση του μπορεί να μεσολαβούν από λίγες εβδομάδες μέχρι και κάποιοι μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να παραμένει σε εκκρεμότητα ο φάκελος, χωρίς να γνωρίζουμε την έκβαση της υπόθεσης και την πρόθεση του ενδιαφερομένου, δεσμεύονται πόρους του συστήματος (οι υπάλληλοι θα πρέπει να μεριμνούν για τη συνεχή υπενθύμιση όσων καθυστερούν να υποβάλλουν τα στοιχεία που ζητούνται)

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:26 | Χρήστος Πανταζόπουλος

  Η αδειδοτούσα υπηρεσία δεν είναι ΚΕΠ και ελέγχει τα στοιχεία ταυτότητας και σου πατά μια σφραγίδα. Εδώ στα ΚΕΠ για ένα χαρτί στρατολογίας και χρειάζονται παραπάνω ημέρες. Είναι αστείος ο στραγγαλισμός που επιχειρείται για να γίνονται όλα εξπρές και να περάσει ότι νάναι με διαδικασίες εξπρές.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:33 | ΡΕΜΑΤΤΙΚΗ / ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

  Τα περιθώρια των 3 ημερών που θέτει είναι ουσιαστικά ανέφικτα λόγω της χρόνιας
  διαπιστωμένης αδυναμίας των αρμόδιων Υπηρεσιών να εκτελέσει τον έλεγχο. Γεγονός που
  οφείλεται στον μεγάλο όγκο εργασίας τους και του μειωμένου υπαλληλικού δυναμικού
  τους (όπως αναφέρθηκε παραπάνω)

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:30 | ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ μέλος του Ομιλου LafargeHolcim

  Ειναι σημαντικό στο περιεχόμενο του υποβληθέντος Φακέλου Ανανέωσης να περιλαμβάνονται όλα τα τροποποιηθέντα τεχνικά στοιχεία τα οποία έχουν διαφοροποιηθεί κατά το χρόνο ανανέωσης της ΑΕΠΟ (συγκριτικά με την αρχικώς υποβληθείσα ΑΕΠΟ), καθώς και επικαιροποιημένη περιγραφή των υπο εξέταση εγκαταστάσεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:44 | Φορείς κ Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων

  Η δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», εν μέσω καραντίνας στην οποία έχει μπει η χώρα μας και κατ’οίκον περιορισμού των πολιτών, δεν προάγει τις αρχές της διαβούλευσης και της απρόσκοπτης συμμετοχής σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Aarhus, σχετικές οδηγίες ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, υπάρχει αδυναμία σύγκλισης συλλόγων, κινημάτων πολιτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ, αλλά και οργάνων των οποίων οι απόψεις είναι καίριες για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όπως πχ Επιτροπή Φύση 2000. Η απομακρυσμένη επαφή μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαδικασίες ζωντανού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων και οργάνων τα οποία αδυνατούν να συγκληθούν ώστε να λάβουν αποφάσεις.
  Ζητάμε λοιπόν να πράξετε το αυτονόητο και να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και τη σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
  Δεδομένου όμως ότι η δημόσια διαβούλευση κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, υποβάλλουμε τις παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε για πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ύστερα από μια πιο εκ βάθους μελέτη και σύγκλιση των οργάνων μας προκειμένου να παρθούν συλλογικές αποφάσεις:
  Τα περιθώρια των 3 ημερών που θέτει είναι ουσιαστικά ανέφικτα λόγω της χρόνιας διαπιστωμένης αδυναμίας των αρμόδιων Υπηρεσιών να εκτελέσει τον έλεγχο. Γεγονός που οφείλεται στον μεγάλο όγκο εργασίας τους και του μειωμένου υπαλληλικού δυναμικού τους (όπως αναφέρθηκε παραπάνω)

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:52 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

  Το αντικείμενο του προτεινομένου νομοσχεδίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Περιέχει όμως πολύπλοκες διατάξεις που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και συστηματική επιστημονική αντιμετώπιση, γιατί δεν επιδέχονται οποιεσδήποτε ερμηνείες καθώς σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται να αντιμετωπιστούν εποικοδομητικά οι διαχρονικά διαπιστωμένες δυσλειτουργίες του συστήματος προστασίας των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών. Θεωρούμε επομένως απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης. Έναν επιπλέον λόγο συνιστά η διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω της πανδημίας.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:16 | WWF Ελλάς και Greenpeace

  To προτεινόμενο άρθρο τροποποιεί τις διατάξεις για την ανανέωση της ΑΕΠΟ. Με τη νέα ρύθμιση, καταργείται η δυνατότητα της αρμόδιας αρχής να ζητήσει την υποβολή νέας ΜΠΕ (ως προς το σύνολο ή μέρος του έργου) “εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον” (ενν., ακόμα και χωρίς αλλαγές στα φυσικά χαρακτηριστικά του έργου). Έτσι, το ΥΠΕΝ καθιστά περιττή τη διαδικασία τροποποίησης, και ενθαρρύνει τους φορείς να υποβάλλουν φάκελο ανανέωσης, ακόμα και αν η λειτουργία του έργου προκαλεί επίμονα περιβαλλοντικά προβλήματα. Επίσης η προτεινόμενη διάταξη δημιουργεί σύγχυση μεταξύ των διαδικασιών ανανέωσης και τροποποίησης, με κίνδυνο παραπλάνησης των φορέων των έργων, της διοίκησης και του κοινού: αντίθετα, οι δύο διαδικασίες να διακρίνονται με ενάργεια.

  (α) Κατά την προτεινόμενη ρύθμιση, σε περίπτωση υποβολής πλήρους (ή μεταγενέστερα συμπληρωμένου) φακέλου ανανέωσης, “η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και … ββ) εφόσον προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, επειδή η μεταβολή των χαρακτηριστικών του έργου δύναται να καθιστά αναγκαία την αλλαγή στους περιβαλλοντικούς όρους ή επειδή είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση σε νεότερο κανονιστικό πλαίσιο, καλεί τον φορέα του έργου να υποβάλει… φάκελο για τροποποίηση της ΑΕΠΟ …”. Πράγματι, η ανάγκη συμμόρφωσης σε νεότερο κανονιστικό πλαίσιο θα δικαιολογούσε την απαίτηση υποβολής φακέλου τροποποίησης (ακόμα και αν δεν υπάρχουν αλλαγές στα φυσικά χαρακτηριστικά του έργου). Ωστόσο, η “μεταβολή των χαρακτηριστικών του έργου” απαιτεί εξαρχής την υποβολή φακέλου τροποποίησης (ή φακέλου ανανέωσης και τροποποίησης). Αυτό θα έπρεπε να υποδειχθεί στον φορέα στο προηγούμενο, αρχικό στάδιο: άλλωστε, αυτό θα εξυπηρετούσε καλύτερα τον βασικό στόχο του νομοσχεδίου που είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών.

  (β) Η ισχύουσα σήμερα διάταξη [άρθ. 5 παρ. 2 β) αα) ν. 4014/2011] προβλέπει την υποβολή νέας ΜΠΕ (ως προς το σύνολο ή μέρος του έργου) “εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον” (ενν., ακόμα και χωρίς αλλαγές στα φυσικά χαρακτηριστικά του έργου). Η περίπτωση αυτή φαίνεται να καταργείται από την προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία προβλέπει υποβολή αλλά είναι εξαιρετικά σημαντική στην πράξη: μπορεί να συντρέχει όταν η συνέχιση της λειτουργίας παλαιότερων έργων προκαλεί σωρευτικά προβλήματα στο περιβάλλον (π.χ., σώρευση αποβλήτων, υπέρβαση της απορροφητικής ικανότητας του περιβάλλοντος) ή δημιουργεί προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική αδειοδότηση. Ανάγκη νέας ΜΠΕ χωρίς τροποποίηση του έργου μπορεί να προκύπτει από αρνητικούς περιβαλλοντικούς ελέγχους ή από την ανάγκη περιβαλλοντικής αναβάθμισης ή αποκατάστασης περιοχών με διάχυτα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα (π.χ., λεκάνη Ασωπού, Θριάσιο, αστικά κέντρα). Η προτεινόμενη ρύθμιση περιορίζει τις δυνατότητες παρέμβασης της διοίκησης στις περιπτώσεις αυτές, για την υπεράσπιση ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας και δημόσιας υγείας.

 • 17 Μαρτίου 2020, 16:12 | ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δυτικής Ελλάδας Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι

  Η χρονική προθεσμία για τον έλεγχο των φακέλων ανανέωσης ΑΕΠΟ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προτείνουμε να παραμείνει ως έχει, δηλ. τουλάχιστον 5ημέρες (αντί για 3ημέρες που προβλέπεται) για να μπορέσει να είναι εφικτή, για τον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία έλεγχο στοιχείων, τεκμηριώσεων, κλπ προβλέψεων σύμφωνα με τις ισχύουσες αναλυτικές προδιαγραφές των φακέλων ανανέωσης (KYA 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β)).
  Προτείνουμε οι τεθείσες προθεσμίες να δεσμεύουν τους αξιολογητές των ΜΠΕ, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλο, είτε ιδιώτες.
  Θα πρέπει να διευκρινισθεί στο παρόν άρθρο, αν η υποβολή φακέλου ανανέωσης μετά την χρονική λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δύναται να εξετασθεί (ή θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 2), λαμβάνοντας υπόψη ότι η φράση «παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ» συνιστά την παράταση Απόφασης που είναι σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ και αποφάσεις του ΣτΕ, η απλή ανανέωση ΑΕΠΟ ήταν επιτρεπτή, πριν από την λήξη της ισχύος της ή εντός ευλόγου χρόνου από την λήξη (2 έτη), άλλως απαιτείτο να τηρηθεί εξ αρχής η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

 • 17 Μαρτίου 2020, 16:13 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  Τα χαρακτηριστικά του έργου για τα οποία θα απορρίπτεται η μελέτη θα πρέπει να είναι σαφή και μετρήσιμα Ειδικότερα ως ουσιωδη λόγοι να είναι :
  – Αύξηση της ισχύος > 20%
  – Επέκταση εκτός ορίων
  – Αλλαγή μεθόδου εκμ/σης
  – Βασική αλλαγή της ροής παραγωγής με την εισαγωγή επιπροσθέτων παραγωγικών σταδίων
  – Αλλαγή κανονιστικού πλαισίου
  Απορριψη της μελέτης θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο που να αιτιολογεί και να καταγράφει με σαφήνεια τους λόγους

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • Γενικό σχόλιο:
  Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στόχος καταρχήν θεμιτός. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι παράλληλα τρέχει και μια άλλη διαδικασία, αυτή της εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και της προετοιμασίας Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές NATURA 2000 της χώρας. Σε αυτό το σημείο επομένως είναι σκόπιμο να ξανατεθεί στο τραπέζι η πρόταση να περιληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο, σε κατάλληλο σημείο στο κεφάλαιο Α, διάταξη που να προβλέπει το «πάγωμα» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων κατηγορίας Α σε περιοχές NATURA 2000 έως ότου εκδοθούν τα ΠΔ χαρακτηρισμού και όρων γι’αυτές τις περιοχές, τα οποία προβλέπονταν να ολοκληρωθούν σε μορφή σχεδίου το 2020-2021. Όμως η προοπτική αυτή έχει από τα λίγα που γνωρίζουμε σχετικά, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έχει προβεί σε ενημέρωση για το έργο εδώ και έναν χρόνο, κατά πολύ απομακρυνθεί. Έτσι θα αποτραπεί το ενδεχόμενο έργα και δραστηριότητες με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις να σπεύσουν να διασφαλίσουν την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση σε τόπους NATURA 2000, στους οποίους όταν θα έρθει η ώρα να χαρακτηριστούν και ρυθμιστούν με ΠΔ θα κριθεί από τους επιστήμονες και την Πολιτεία ότι πρέπει να απαγορευτεί ολικά ή κατά ζώνες η εγκατάσταση τέτοιων έργων και δραστηριοτήτων. Την πρόταση αυτή έχουν καταθέσει πριν από λίγες μόνο ημέρες 9 περιβαλλοντικές οργανώσεις
  (http://www.spp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=274%3A2020-03-05-16-08-29&catid=6%3A2010-03-04-13-52-03&lang=el)

 • 16 Μαρτίου 2020, 20:40 | Αλεξάνδρα Μουτσέλη

  Αντίστοιχα όπως άρθρο 2 η αποκλειστική προθεσμία δεν μπορεί να τηρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις

 • 16 Μαρτίου 2020, 12:19 | Νέστορας Κολοβός

  Η διαδικασία ανανέωσης ΑΕΠΟ δεν μπορεί να είναι μια τυπική διαδικασία όπου κάποιος υπάλληλος, που ενδεχομένως δεν έχει καν την απαραίτητη κατάρτιση, ελέγχει αν υπάρχουν ή όχι δικαιολογητικά στο φάκελο. Αντίθετα, πρέπει να υπάρχει έλεγχος της ουσίας των δικαιολογητικών, από ειδικά καταρτισμένα στελέχη της διοίκησης. Είναι εντελώς απαράδεκτο να …
  ορίζονται μικρές προθεσμίες εξέτασης φακέλων από τις υπηρεσίες και μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών, να τεκμαίρεται πως οι γνωμοδοτήσεις θεωρούνται θετικές. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο όγκο αιτήσεων σε συνδυασμό με την ανεπαρκή στελέχωση της διοίκησης, ή θα πρέπει να αυξηθούν οι προθεσμίες σε τρόπο που να επιτρέπουν την ουσιαστική και όχι τυπική εξέταση των φακέλων από τη διοίκηση ή οι γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να θεωρούνται αρνητικές.
  Οι πολύ σύντομες προθεσμίες δείχνουν πρόθεση δημιουργίας μιας κατάστασης του τύπου «μπάτε σκύλοι αλέστε κι αλεστικά μη δίνετε», που δεν αρμόζει σε οργανωμένες κοινωνίες που σέβονται τους πολίτες τους.
  Δεν υπάρχει απολύτως κανείς λόγος βιασύνης μη τυχόν και χάσουμε κάποιο κελεπούρι, στο τέλος του 2019 είχαμε περί τα 6000MW αιολικά και φωτοβολταϊκά κι αυτά αποδείχθηκαν εντελώς ανίκανα ν’ αντικαταστήσουν αξιόπιστα έστω και μία (1) παλιά λιγνιτική μονάδα των 300MW. Μας ζητάτε να χρυσοπληρώνουμε επενδύσεις σε μη αξιόπιστες πηγές ηλεκτροδότησης, με λεφτά που δεν έχουμε και δανειστήκαμε με όρους μνημονίων.

 • 16 Μαρτίου 2020, 11:02 | ΑΝΝΑ ΣΤΑΡΡΑ

  Στο άρθρο 03 «Απλοποίηση διαδικασίας ανανέωσης ΑΕΠΟ» να προστεθεί:

  •Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου (χρόνου ελέγχου πληρότητας) έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο Φάκελος πλήρης.

  •στο 2ββ) «….καλεί τον φορέα του έργου να υποβάλει, εντός προθεσμίας τριών μηνών, φάκελο για τροποποίηση της ΑΕΠΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α., ενώ ισχύει το αίτημα ανανέωσης».

 • 16 Μαρτίου 2020, 09:53 | Ε. Ευθυμιάδης

  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων αιτήσεων ανανέωσης ΑΕΠΟ.

 • Το ιστολόγιο συμφωνεί καταρχήν με όλους όσους ζητούν παράταση της διαβούλευσης, ωστόσο, λόγω και των ειδικών συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία κορονοϊού, προτείνει τη συνολική απόσυρση του εντελώς προβληματικού νομοσχέδιου.

  Ειδικά για το Άρθρο 3:
  Η διαδικασία ανανέωσης ΑΕΠΟ δεν μπορεί να είναι μια τυπική διαδικασία όπου κάποιος υπάλληλος, που ενδεχομένως δεν έχει καν την απαραίτητη κατάρτιση, ελέγχει αν υπάρχουν ή όχι δικαιολογητικά στο φάκελο. Αντίθετα, πρέπει να υπάρχει έλεγχος της ουσίας των δικαιολογητικών, από ειδικά καταρτισμένα στελέχη της διοίκησης. Είναι εντελώς απαράδεκτο να ορίζονται μικρές προθεσμίες εξέτασης φακέλων από τις υπηρεσίες και μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών, να τεκμαίρεται πως οι γνωμοδοτήσεις θεωρούνται θετικές. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο όγκο αιτήσεων σε συνδυασμό με την ανεπαρκή στελέχωση της διοίκησης, ή θα πρέπει να αυξηθούν οι προθεσμίες σε τρόπο που να επιτρέπουν την ουσιαστική και όχι τυπική εξέταση των φακέλων από τη διοίκηση ή οι γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να θεωρούνται αρνητικές.

  Οι πολύ σύντομες προθεσμίες δείχνουν πρόθεση δημιουργίας μιας κατάστασης του τύπου «μπάτε σκύλοι αλέστε κι αλεστικά μη δίνετε», που δεν αρμόζει σε οργανωμένες κοινωνίες που σέβονται τους πολίτες τους.
  Δεν υπάρχει απολύτως κανείς λόγος βιασύνης μη τυχόν και χάσουμε κάποιο κελεπούρι, στο τέλος του 2019 είχαμε περί τα 6000MW αιολικά και φωτοβολταϊκά κι αυτά αποδείχθηκαν εντελώς ανίκανα ν’ αντικαταστήσουν αξιόπιστα έστω και μία (1) παλιά λιγνιτική μονάδα των 300MW. Μας ζητάτε να χρυσοπληρώνουμε επενδύσεις σε μη αξιόπιστες πηγές ηλεκτροδότησης, με λεφτά που δεν έχουμε και δανειστήκαμε με όρους μνημονίων.

 • 13 Μαρτίου 2020, 15:19 | Ι.ΜΑΧΑΙΡΑΣ

  Στο άρθρο 3 έχουν μπει στενά χρονικά περιθώρια για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που είναι αδιανόητο να τηρηθούν λόγω της υποστελέχωσης και του φόρτου εργασίας των αδειοδοτικών υπηρεσιών.

 • Δεδομένης της έκτασης του νομοσχεδίου, της πληθώρας από διατάξεις που χρήζουν σοβαρής ανάλυσης, του εντοπισμού σειράς από πολύ προβληματικές διατάξεις, και των τομέων που αγγίζει το νομοσχέδιο, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:25 | Ε

  Μη ρεαλιστικές ημερομηνίες.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:06 | Ε

  Καλησπέρα,
  σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον με συνεχώς αλλαγή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας τα 15 έτη είναι πάρα πολλά και με δεδομένο ότι οι απλές αλλαγές (που δεν προσδιορίζονται) δεν θέλουν νέο φάκελο, όπως αναφέρετε στην Παρ.4 Άρθρο 15 ΝΟΜΟΣ 4635/2019, είτε φάκελο συμόρφωσης. Θα μπορούσε η απλή ανανέωση των ΠΟ να έχει άλλα περιεχόμενα.

 • 9 Μαρτίου 2020, 09:48 | Κ. Πεχλιβάνογλου

  Εφόσον με την κατάργηση των περ. β και δ του άρθρου 11 του 4014/11 από το άρθρο 5 του παρόντος καταργείται η συμπερίληψη στην ανανέωση της ΑΕΠΟ όρων, που προκύπτουν από τροποποιήσεις/προσθήκες κλπ της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τι νόημα έχει η πρόβλεψη του παρόντος άρθρου ότι η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εάν διαπιστώσει ελλείψεις «… ή επειδή είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση σε νεότερο κανονιστικό πλαίσιο,…» καλεί το φορέα να υποβάλλει εκ νέου φάκελο.
  Και εδώ το ένα άρθρο αναιρεί άλλο άρθρο του ίδιου νόμου

 • 6 Μαρτίου 2020, 19:34 | Παναγιώτης Γεωργίου

  Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν είναι το απαραίτητο για επουσιώδη έλεγχο μιας περιβαλλοντικής μελέτης. Ενδεικτικά σε διάστημα 18 εργάσιμων ημερών η περιβαλλοντική αρχή θα πρέπει να ελέγξει μεταξύ άλλων τυχών μεταβολές στην κατάσταση του περιβάλλοντος το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου και τον τρόπο εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων.

 • 6 Μαρτίου 2020, 15:19 | WWF Ελλάς

  Δεδομένης της έκτασης του νομοσχεδίου, της πληθώρας από διατάξεις που χρήζουν σοβαρής ανάλυσης, του εντοπισμού σειράς από πολύ προβληματικές διατάξεις, και των τομέων που αγγίζει το νομοσχέδιο, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαρτίου.