Άρθρο 10 Ορισμοί

1. Άδεια Παραγωγής Hλεκτρικής Eνέργειας ή Άδεια Παραγωγής: Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει.
2. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή ή Βεβαίωση: Η βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, πιστοποιεί την καταχώρηση του αιτούντος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση και αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
3. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων: Η βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, πιστοποιεί την καταχώρηση του κατόχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση για Ειδικά Έργα και αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
4. Διαδικασία Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση ή Διαδικασία Αδειοδότησης: Η διαδικασία, η οποία άρχεται με την υποβολή αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο σύμφωνα με τα άρθρα 11 ή 19 κατά περίπτωση του παρόντος και ολοκληρώνεται με την έκδοση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων από τον Φορέα Αδειοδότησης.
5. Ειδικά Έργα:
(α) οι Υβριδικοί Σταθμοί,
(β) οι σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. Eγκατεστημένης Ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής άνω των τριανταπέντε (35) MW,
(γ) οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση γεωθερμικής ενέργειας,
(δ) οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με α/α 17 του πίνακα 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149),
(ε) οι ηλιοθερμικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται στα δίκτυα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,
(στ) τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα,
(ζ) οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που συνδέονται με το Σύστημα μέσω νέας αυτοτελούς υποθαλάσσιας διασύνδεσης,
(η) οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί Εγκατεστημένης Ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής άνω των δεκαπέντε (15) MW.
6. Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ΗΜΠΗΕ Α.Π.Ε.-Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή ΗΜΠΗΕ) ή Ηλεκτρονικό Μητρώο: Το ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο τηρεί ο Φορέας Αδειοδότησης και στο οποίο καταχωρούνται οι αιτήσεις και εκδίδονται οι Βεβαιώσεις και οι Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων. Το μητρώο αυτό διαλειτουργεί με συστήματα των λοιπών φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και με συστήματα των αρμόδιων Διαχειριστών.
7. Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα: Αιολικά πάρκα, τα οποία εγκαθίστανται εντός του εθνικού θαλάσσιου χώρου.
8. Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Ειδικών Έργων ή Κανονισμός Βεβαιώσεων: Ο Κανονισμός του άρθρου 18 του παρόντος.
9. Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής Σταθμού Α.Π.Ε. ή Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής: Η ηλεκτρική ισχύς που επιτρέπεται να παρέχεται, κατά ανώτατο όριο, από σταθμό Α.Π.Ε. στο σημείο σύνδεσής του με το Δίκτυο. Επιτρέπεται υπέρβαση της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μέχρι ποσοστού 5%, εφόσον η υπέρβαση αυτή εμφανίζεται σε μικρή συχνότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση στον Κανονισμό. Για τον έλεγχο της υπέρβασης, ως μέγιστη τιμή ισχύος θεωρείται η μέση τιμή ισχύος των μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δεκαπέντε λεπτών.
10. Φορέας Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση ή Φορέας Αδειοδότησης: Ως Φορέας Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση κατά τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 και του άρθρου 2 παρ. 1 και παρ. 3 του ν. 4001/2011, όπως ισχύουν.

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:50 | Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας

  Οι διαδικασίες της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης Α.Π.Ε. θα πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζουν τη διατήρηση βιοποικιλότητας και την προάσπιση του Φυσικού Περιβάλλοντος.
  Σε καμμία περίπτωση πάντως, όσον αφορά τους «υποτιθέμενους» επιδιωκόμενους στόχους για την κλιματική ουδετερότητα, η προώθηση των Α.Π.Ε. και η επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησής τους, δεν μετριάζει τη τεράστια βλάβη της ενδεχόμενης πραγματοποίησης των εκτεταμένων σχεδιαζόμενων εξορύξεων υδρογονανθράκων στην χώρα μας !

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:34 | Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΣΠΑΒ

  Άρθρα 10 και 19
  Επί της αρχής.
  Στο γενικό μέρος της εισηγητικής έκθεσης για τη διαδικασία αδειοδότησης ΑΠΕ αναφέρεται ότι γενεσιουργός αιτία για τα μέτρα είναι ο στόχος μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, ποσοστό που αφορά τις εκπομπές που οφείλονται στην ηλεκτροπαραγωγή, τις μεταφορές και την θέρμανση/ψύξη. Όμως όλα τα αναφερόμενα στο νομοσχέδιο μέτρα έχουν σχέση μόνο με την πρώτη, και αυτό οφείλεται εν μέρει στην σχετική μονομέρεια που εμφανίζεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).
  Όμως, στα ενεργειακά σχέδια, και κατά συνέπεια στο αντικείμενο αρμοδιότητας της ΡΑΕ περιλαμβάνονται και άλλες μορφές ΑΠΕ που δεν σχετίζονται με την ηλεκτροπαραγωγή, και συγκεκριμένα τα ανανεώσιμα αέρια, με προεξάρχοντα το Βιομεθάνιο και το Υδρογόνο.
  Επί του Άρθρου 10. (πρόταση τροποποίησης)
  1α. Άδεια Παραγωγής Hλεκτρικής Eνέργειας ή Άδεια Παραγωγής: Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει.
  1β. Άδεια Παραγωγής Ανανεώσιμων (Καύσιμων) Αερίων: : Η άδεια παραγωγής καυσίμων αερίων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ενδεικτικά Βιομεθανίου από Αναερόβια Χώνευση ή Αεριοποίηση και Υδρογόνου από Α.Π.Ε. ή ορυκτούς υδρογονανθράκων με ταυτόχρονη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα (CCS).

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:56 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

  Προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:
  1α. Άδεια Παραγωγής Hλεκτρικής Eνέργειας ή Άδεια Παραγωγής: Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει.
  1β. Άδεια Παραγωγής Ανανεώσιμων (Καύσιμων) Αερίων: : Η άδεια παραγωγής καυσίμων αερίων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ενδεικτικά Βιομεθανίου από Αναερόβια Χώνευση ή Αεριοποίηση και Υδρογόνου από Α.Π.Ε. ή ορυκτούς υδρογονανθράκων με ταυτόχρονη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα (CCS).

  Αιτιολόγηση τροποποιήσεων:
  Στο γενικό μέρος της εισηγητικής έκθεσης για τη διαδικασία αδειοδότησης ΑΠΕ αναφέρεται ότι γενεσιουργός αιτία για τα μέτρα είναι ο στόχος μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, ποσοστό που αφορά τις εκπομπές που οφείλονται στην ηλεκτροπαραγωγή, τις μεταφορές και την θέρμανση/ψύξη. Όμως όλα τα αναφερόμενα στο νομοσχέδιο μέτρα έχουν σχέση μόνο με την πρώτη, και αυτό οφείλεται εν μέρει στην σχετική μονομέρεια που εμφανίζεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).
  Όμως, στα ενεργειακά σχέδια, και κατά συνέπεια στο αντικείμενο αρμοδιότητας της ΡΑΕ περιλαμβάνονται και άλλες μορφές ΑΠΕ που δεν σχετίζονται με την ηλεκτροπαραγωγή, και συγκεκριμένα τα ανανεώσιμα αέρια, με προεξάρχοντα το Βιομεθάνιο και το Υδρογόνο.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:16 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

  Το αντικείμενο του προτεινομένου νομοσχεδίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Περιέχει όμως πολύπλοκες διατάξεις που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και συστηματική επιστημονική αντιμετώπιση, γιατί δεν επιδέχονται οποιεσδήποτε ερμηνείες καθώς σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται να αντιμετωπιστούν εποικοδομητικά οι διαχρονικά διαπιστωμένες δυσλειτουργίες του συστήματος προστασίας των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών. Θεωρούμε επομένως απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης. Έναν επιπλέον λόγο συνιστά η διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω της πανδημίας.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:06 | WWF Ελλάς και Greenpeace

  Γενικό σχόλιο επί του Κεφαλαίου Β’

  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρόλα αυτά, αρκετά σημεία προκαλούν σοβαρό προβληματισμό.
  Ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα είναι ο επί της ουσίας αποκλεισμός των ενεργειακών κοινοτήτων από την εξαίρεση καταβολής των τελών για την άδεια παραγωγής. Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να τις εξαιρεί στη νέα διαδικασία.
  Παράλληλα, διαφαίνεται μια εύνοια προς τα μεγάλα έργα ΑΠΕ. Ενώ τα μεγάλα έργα εμπίπτουν ούτως ή άλλως στην κατηγορία των οικονομιών κλίμακας -και σε ένα βαθμό είναι απαραίτητα για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων ενόψει του 2030- εντούτοις το προτεινόμενο νέο καθεστώς ευνοεί τις μεγάλες εγκαταστάσεις εις βάρος των μικρών και μεσαίων επενδυτών και των ενεργειακών κοινοτήτων: όσο μεγαλύτερη η εγκατάσταση, τόσο μικρότερο είναι το χρηματικό αντίτιμο που πληρώνει στις επιμέρους βεβαιώσεις.
  Θεωρούμε απαραίτητη τη διατήρηση της απαλλαγής των ενεργειακών κοινοτήτων από το τέλος έκδοσης βεβαίωσης ή τουλάχιστον την πρόνοια για σημαντική έκπτωση καθώς και για αναλογικότερη κατανομή των τελών.
  Ως γενικότερο σχόλιο, επισημαίνουμε μια διαφαινόμενη τάση περιορισμού των ενεργειακών κοινοτήτων, η οποία θεωρούμε πως υποσκάπτει τις προοπτικές για ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Σημαντικό επίσης εκτιμούμε πως είναι να εκδοθεί το συντομότερο δυνατό η σχετική απόφαση για τον κανονισμό (εντός διμήνου το πολύ). Για να μπορέσει η αδειοδοτούσα αρχή να ανταποκριθεί στις νέες πιο αυστηρές προθεσμίες, είναι προφανές πως θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά με προσωπικό. Τέλος, δεν αναφέρεται πουθενά πώς αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις μη τήρησης των προθεσμιών.

  Ειδικό σχόλιο: Η περ. δ της παρ. 5 του άρθ. 10 να τροποποιηθεί σε «οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με α/α 17 του πίνακα 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, εκτός των σταθμών ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων».

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • Γενικό σχόλιο:
  Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται από τη μια να ξεμπλοκαριστούν εκατοντάδες εκκρεμούσες αιτήσεις σε όλη τη χώρα και από την άλλη να τεθεί συγκεκριμένη χρονική προθεσμία στην οποία τα έργα με άδειες παραγωγής ή βεβαιώσεις παραγωγού να προχωρήσουν με περιβαλλοντική αδειοδότηση και όλες τις άλλες απαραίτητες άδειες. Παρότι μια τέτοια πρόθεση είναι θεμιτή όμως πρέπει να τονιστεί ότι παράλληλα τρέχει και μια άλλη διαδικασία, αυτή της εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και της προετοιμασίας Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές NATURA 2000 της χώρας. Σε αυτό το σημείο επομένως είναι σκόπιμο να ξανατεθεί στο τραπέζι η πρόταση να περιληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο (πιθανόν καταλληλότερο σημείο είναι στο Κεφάλαιο Α) διάταξη που να προβλέπει το «πάγωμα» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων κατηγορίας Α σε περιοχές NATURA 2000 έως ότου εκδοθούν τα ΠΔ χαρακτηρισμού και όρων γι’αυτές τις περιοχές, τα οποία προβλέπονταν να ολοκληρωθούν σε μορφή σχεδίου το 2020-2021. Όμως η προοπτική αυτή έχει από τα λίγα που γνωρίζουμε σχετικά, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έχει προβεί σε ενημέρωση για το έργο εδώ και έναν χρόνο, κατά πολύ απομακρυνθεί. Έτσι θα αποτραπεί το ενδεχόμενο έργα με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και έργων ΑΠΕ, να σπεύσουν να διασφαλίσουν την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση σε τόπους NATURA 2000, στους οποίους όταν θα έρθει η ώρα να χαρακτηριστούν και ρυθμιστούν με ΠΔ θα κριθεί από τους επιστήμονες και την Πολιτεία ότι πρέπει να απαγορευτεί ολικά ή κατά ζώνες η εγκατάσταση τέτοιων έργων και δραστηριοτήτων. Την πρόταση αυτή έχουν καταθέσει πριν από λίγες μόνο ημέρες 9 περιβαλλοντικές οργανώσεις
  (http://www.spp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=274%3A2020-03-05-16-08-29&catid=6%3A2010-03-04-13-52-03&lang=el)

 • Γενικό σχόλιο:
  Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται από τη μια να ξεμπλοκαριστούν εκατοντάδες εκκρεμούσες αιτήσεις σε όλη τη χώρα και από την άλλη να τεθεί συγκεκριμένη χρονική προθεσμία στην οποία τα έργα με άδειες παραγωγής ή βεβαιώσεις παραγωγού να προχωρήσουν με περιβαλλοντική αδειοδότηση και όλες τις άλλες απαραίτητες άδειες. Παρότι μια τέτοια πρόθεση είναι θεμιτή όμως πρέπει να τονιστεί ότι παράλληλα τρέχει και μια άλλη διαδικασία, αυτή της εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και της προετοιμασίας Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές NATURA 2000 της χώρας. Σε αυτό το σημείο επομένως είναι σκόπιμο να ξανατεθεί στο τραπέζι η πρόταση να περιληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο (πιθανόν καταλληλότερο σημείο είναι στο Κεφάλαιο Α) διάταξη που να προβλέπει το «πάγωμα» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων κατηγορίας Α σε περιοχές NATURA 2000 έως ότου εκδοθούν τα ΠΔ χαρακτηρισμού και όρων γι’αυτές τις περιοχές, τα οποία προβλέπονταν να ολοκληρωθούν σε μορφή σχεδίου το 2020-2021. Όμως η προοπτική αυτή έχει από τα λίγα που γνωρίζουμε σχετικά, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έχει προβεί σε ενημέρωση για το έργο εδώ και έναν χρόνο, κατά πολύ απομακρυνθεί. Έτσι θα αποτραπεί το ενδεχόμενο έργα με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και έργων ΑΠΕ, να σπεύσουν να διασφαλίσουν την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση σε τόπους NATURA 2000, στους οποίους όταν θα έρθει η ώρα να χαρακτηριστούν και ρυθμιστούν με ΠΔ θα κριθεί από τους επιστήμονες και την Πολιτεία ότι πρέπει να απαγορευτεί ολικά ή κατά ζώνες η εγκατάσταση τέτοιων έργων και δραστηριοτήτων. Την πρόταση αυτή έχουν καταθέσει πριν από λίγες μόνο ημέρες 9 περιβαλλοντικές οργανώσεις
  (http://www.spp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=274%3A2020-03-05-16-08-29&catid=6%3A2010-03-04-13-52-03&lang=el)

 • 16 Μαρτίου 2020, 17:49 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Γενικά Σχόλια

  Το Ν/Σ αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων νόμων και της γραφειοκρατίας και δεν επιφέρει τις αναμενόμενες ριζικές αλλαγές. Οι υψηλοί στόχοι διείσδυσης των ΑΠΕ μέχρι το 2030 δεν μπορούν να επιτευχθούν με αυτό το θεσμικό πλαίσιο.
  Χρειάζεται η χωροθέτηση των μελλοντικών εφαρμογών ΑΠΕ, κυρίως για αιολικές και Φ/Β εφαρμογές σε συγκεκριμένες περιοχές όπου πληρούνται όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι, οπότε δεν θα χρειάζονται αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επιπλέον, οι διαχειριστές δικτύων θα ετοιμάσουν τις μελέτες επέκτασης των γραμμών χωρίς την δικαιολογία του κορεσμένου δικτύου. Θα είναι προτιμότερο οι δαπάνες επέκτασης των γραμμών να αναλαμβάνονται από τους διαχειριστές και να πληρώνονται στο τέλος του χρόνου με εντολή της ΡΑΕ.

  Ειδικά Σχόλια

  Άρθρο 10, παρ.7. Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα: Αιολικά πάρκα, τα οποία εγκαθίστανται εντός του εθνικού θαλάσσιου χώρου. Διαγραφή της λέξης «εθνικού», τα 6νμ δεν επαρκούν για τα υπεράκτια αιολικά με τις μεγάλες ανεμογεννήτριες, όπως και τις επιπλέουσες, οι οποίες πρέπει να είναι πέραν των 10νμ από τις ακτές για περιβαλλοντικούς λόγους. Με την Ελλάδα να δικαιούται να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μέχρι τα 12νμ και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) ακόμα περισσότερο. Επείγει πλέον η διευθέτηση του όλου θέματος και κατά προτεραιότητα θα πρέπει να επιδιωχθεί η επέκταση των χωρικών υδάτων, πράγμα που θα επιτρέψει την ολοκληρωμένη σχεδίαση θαλάσσιων αιολικών πάρκων.
  Άρθρο 10, παρ. 5α Υβριδικοί Σταθμοί. Ο όρος είναι αδόκιμος και δεν αντιπροσωπεύει κάτι συγκεκριμένο. Θα ήταν σκόπιμο να περιγράφεται το πραγματικό αντικείμενο με σαφήνεια, αντί της ομιχλώδους ερμηνείας στην νομοθεσία.

 • 13 Μαρτίου 2020, 15:27 | The Green Tank

  Κεφάλαιο Β – Διαδικασία Αδειοδότησης Α.Π.Ε. – Α΄ Φάση
  Γενικά σχόλια
  Η προσπάθεια επιτάχυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης ΑΠΕ είναι θεμιτή και απαραίτητη για την εκπλήρωση των στόχων της χώρας όπως αποτυπώνονται στο ΕΣΕΚ καθώς και για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050.
  Οι διαδικασίες αυτές, ωστόσο, θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατές με τον σκοπό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ειδικότερα θα πρέπει να διασφαλίζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 • Δεδομένης της έκτασης του νομοσχεδίου, της πληθώρας από διατάξεις που χρήζουν σοβαρής ανάλυσης, του εντοπισμού σειράς από πολύ προβληματικές διατάξεις, και των τομέων που αγγίζει το νομοσχέδιο, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

 • 6 Μαρτίου 2020, 13:51 | Αντώνης Τζελέπης Σωσσίδης

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Για την ενεργειακή αξιοποίηση των ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ και
  άλλων συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον

  Απο τις ανάγκες σε ενέργεια και την κλιματική αλλαγή επιβάλλεται να προωθηθούν και να επεκταθούν προγράμματα όπως το net metering και άλλα προγράμματα συναφή με τα φωτοβολταϊκά στις στέγες για παραγωγή ρεύματος προς πώληση ή αυτοκατανάλωση.
  Ομως, στις κοινόκτητες στέγες των υφισταμένων οικοδομών δεν τοποθετούνται φωτοβολταϊκά και παραμένουν αναξιοποίητες, διότι είναι ανέφικτη η προϋπόθεση να συναινούν όλοι συνιδιοκτήτες, δηλαδή αποκλείεται να συναινούν οι έχοντες 100 % της οικοδομής.
  Για τον λογο αυτό τα εν λόγω προγράμματα δεν έχουν εφαρμογή σε οικοδομές με πολλές οριζόντιες ιδιοκτησίες.
  Με σκοπό την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση κάθε ανανεώσιμης ενέργειας και ειδικά της ηλιακής
  Προτείνουμε – Αιτούμεθα
  Να προστεθούν στο Άρθρο 127 του Νόμου 4495 / 2017 ή σε άλλο Νόμο, τα εξης:

  «Οταν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες της οικοδομής έχουν αυτόνομη θέρμανση, τότε οι συνιδιοκτήτες, που επιθυμούν να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα, εφόσον συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία (51%), έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά πάνελ ή άλλα ανάλογα συστήματα στην στέγη (κεραμοσκεπή) της οικοδομής, στο δώμα, στα στέγαστρα αυτής και πάνω απο την απόληξη του κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα της οικοδομής, καταλαμβάνοντας τόση επιφάνεια όση αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, χωρις να απαιτείται σύσταση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης. Συνιδιοκτήτες που συγκεντρώνουν ποσοστό 51% τουλάχιστον της οικοδομής, εκπροσωπούν την οικοδομή ενώπιον της ΔΕΗ, της ΔΕΔΔΗΕ, της ΡΑΕ, χωρις την συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε οποιονδήποτε κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής, δύνανται να υπογράφουν συμβάσεις με οποιουσδηποτε όρους για φωτοβολταϊκά στην στέγη, σκέπαστρα, δώμα, απόληξη ανελκυστήρα και κλιμακοστασίου, τοίχους κλπ είτε με το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στις στέγες για παραγωγή ρεύματος προς πώληση ή αυτοκατανάλωση ειτε με net metering, με ενεργειακό ή λογιστικό συμψηφισμό ή με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που ισχύει ή θα ισχύσει στο μέλλον. Οι συγκεντρώνοντες το 51% τουλάχιστον δύνανται να ορίζουν πόσα φωτοβολταϊκά θα τοποθετηθούν, σε ποιούς χώρους επιφανείας αναλόγου με το ποσοστό συνιδιοκτησιας τους και ποιος θα έχει την ωφέλεια δηλαδή υπερ ποιου διαμερισματος ή υπερ ποιου χώρου θα είναι η παραγόμενη ενέργεια και με ποιο “ρολόϊ”, μετρητή κλπ θα γινουν οι συνδέσεις. Επίσης ιδιοκτήτης που δικαιούται να έχει ηλιακο θερμοσύφωνα, μπορεί να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πανελ αντί για ηλιακό θερμοσύφωνα κατά την κρίση του».

  Π.χ. Αν η στεγη ειναι 200 τμ, οι συνιδιοκτήτες που έχουν 51%, δικαιούνται να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά σε 102 τμ της οικοδομής (200 τμ Χ 51% = 102 τμ) και οι συνιδιοκτήτες αυτοί δύνανται να οριζουν υπερ ποίου διαμερίσματος ή ποιών διαμερισμάτων θα είναι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.