Άρθρο 48 Ρυθμίσεις για τη διαδικασία ανάρτησης, κύρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου είναι ιδίως πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας, όπως αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν, Διανομές και Αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες Υπουργού ή Νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων κ.λπ.».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίμακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συμπληρωθεί με τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των πρόσφατων και ιστορικών αεροφωτογραφιών, τις διοικητικές πράξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ή άλλες πράξεις που οδηγούν σε νόμιμη μεταβολή του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, καθώς και τα λοιπά διαθέσιμα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί τον δασικό χάρτη.».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα, της σύννομης αλλαγής χρήσης ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.».
4. Μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος κάθε Διεύθυνση Δασών εξετάζει αιτήσεις για διόρθωση προδήλων σφαλμάτων των δασικών χαρτών οι οποίες έχουν υποβληθεί σ’ αυτές. Εάν τα προβαλλόμενα σ’ αυτές σφάλματα δεν εμπίπτουν στην περιοριστική απαρίθμηση της υπ’ αρ. 153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος (Β’ 1366), η αρμόδια Διεύθυνση Δασών διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) προκειμένου να εξετασθεί ως εμπροθέσμως υποβληθείσα αντίρρηση, κοινοποιώντας το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο και παρέχοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την καταβολή του σχετικού παραβόλου, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται. Εάν καταβληθεί το παράβολο εντός της ως άνω προθεσμίας ή εάν, βάσει της φύσεως του προβαλλομένου σφάλματος, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το αίτημα για διόρθωση προδήλου σφάλματος λογίζεται ως εμπροθέσμως υποβληθείσα αντίρρηση και επέρχονται όλες οι σχετικές συνέπειες.».
5. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 προστίθεται παρ. 8α ως εξής:
«8α. Σε περίπτωση που αίτηση για διόρθωση προδήλου σφάλματος, η οποία είχε υποβληθεί εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος, απορρίφθηκε για το λόγο ότι το προβαλλόμενο σφάλμα δεν ενέπιπτε στην περιοριστική απαρίθμηση της υπ’ αριθ. 153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος (Β’ 1366), η αρμόδια Διεύθυνση Δασών διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), ώστε αυτή να εξετασθεί ως εμπροθέσμως υποβληθείσα.. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη λήξης της θητείας των μελών των ΕΠ.Ε.Α., με πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτούνται εκ νέου προκειμένου να εξετάσουν τις περιπτώσεις αυτές εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.».
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων και των λοιπών στοιχείων της παραγράφου 9 του άρθρου 17, ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17, συμπληρώνεται και διορθώνεται από την οικεία Διεύθυνση Δασών ή σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» , το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αντιρρήσεων ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα από τις ΕΠ.Ε.Α..».
7. Μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 παρεμβάλλεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση, για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων, αντί για το ανωτέρω πιστοποιητικό στο σχετικό συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της απόφασης αυτής με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., επί του οποίου ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις.».
8. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Μετά τη μερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 8 και 8α του άρθρου 17 και της παραγράφου 5 άρθρου 19 του παρόντος, καθώς και του επομένου εδαφίου.
Σε κάθε περίπτωση οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόμο, σύμφωνα με πράξεις των αρμοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας ή με δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, καθώς και με δικαστικές αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των περιπτώσεων 5α’ και 5β’ του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, είτε με διοικητικές πράξεις που έπρεπε να συμπεριληφθούν στο δασικό χάρτη ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν.».
9. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος αναμορφώνονται υποχρεωτικά οι μερικώς ή ολικώς κυρωθέντες και αναρτηθέντες δασικοί χάρτες και τροποποιούνται οι δασικοί χάρτες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σ’ αυτούς διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία, αντίστοιχα. Η αποτύπωση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο των πράξεων αυτών και των οριογραμμών τους γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, και λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπόψη ιδίως οι ψηφιοποιημένες απεικονίσεις τους που έχουν γίνει από κάθε αρμόδια υπηρεσία ή από φορείς στους οποίους οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέθεσαν το σχετικό αντικείμενο, καθώς και το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., το οποίο περιήλθε στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με τη διάταξη της περ. γγ’ της υποπαρ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3895/2010 (Α’ 206), χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια θεώρησης ή πιστοποίησης αυτού. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής αναστέλλεται η αποδεικτική ισχύς των δασικών χαρτών ως προς τα αγροτεμάχια, τα οποία περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα (Ο.Σ.) και, σύμφωνα με το ψηφιακό αρχείο δεδομένων που διαθέτει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ευρίσκονται επί εκτάσεων, για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία, κατόπιν διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της αγροτικής και εποικιστικής νομοθεσίας.
10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζεται κάθε σχετική αναγκαία λεπτομέρεια και ιδίως να απαριθμούνται ενδεικτικά τα πρόσφορα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση των δασικών χαρτών. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται επίσης να παρατείνεται η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου.
11. Δεν εξετάζονται αντιρρήσεις κατά αναρτηθέντων και κυρωθέντων δασικών χαρτών, εάν οι εκτάσεις στις οποίες οι αντιρρήσεις αφορούν δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες, μετά τη διόρθωση και αναμόρφωσή τους κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος του άρθρου.
12. Πράξεις εξαγοράς εκτάσεων κατά τα άρθρα 47 και 47Β του ν. 998/1979 είναι άκυρες και δεν παράγουν υποχρεώσεις εις βάρος των φερομένων ως αγοραστών, εάν αφορούν σε εκτάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες, μετά την αναμόρφωσή τους κατά την προηγούμενη παράγραφο.

 • 18 Μαρτίου 2020, 09:59 | Λαγκαδινός Γεώργιος

  Ανοιξη 18-2-2020

  Νέο Αρθρο

  Κυρώνονται δια του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες της Διεύθυνσης Δασών και της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα όρια των οικισμών των προϋφιστάμενων του 1923, όπως αυτά περιγράφονται, είτε στις πράξεις της κατά νόμο (αρθρ. 14 παρ. 5 Ν.Δ. 1923) αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του πρώην Υπουργείου Συγκοινωνιών, Γραφείο Σχεδίου Πόλεων, βάσει του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν.Δ. 17-7/16-8-1923 είτε στις αντίστοιχες αποφάσεις των Νομαρχών «περί καθορισμού ορίων οικισμών νομίμως υφισταμένων του έτους 1923», οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί στις περιοχές, όπου υφίστανται εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και εντάσσονται στα περιγράμματα της περίπτωσης α’ (χρώμα πορτοκαλί) της παρ.1 του άρθρου 23 του ν.3889/2010.

  Τα όρια, που αναφέρονται στις παραπάνω αποφάσεις νομίμως δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πρέπει να αποτυπώνονται επακριβώς σε διαγράμματα και να έχουν σταλεί θεωρημένα από τις αντίστοιχες ΥΔΟΜ στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

  Τυχόν άλλες πράξεις της Διοίκησης, που αντίκεινται στις χρήσεις γης του παρόντος άρθρου, αίρονται υποχρεωτικά από τα αρμόδια όργανα.

  Εξαιρούνται από τις παραπάνω περιοχές όσες εκτάσεις, που με πράξεις της Διοίκησης, είχαν υπαχθεί στην Δασική Νομοθεσία πριν από τις ημερομηνίες έκδοσης των προαναφερομένων πράξεων και αποφάσεων (οριοθέτησης).

  Οι πιο πάνω οικιστικές περιοχές πολεοδομούνται άμεσα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:50 | Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Πρέπει να προστεθούν μεταβατικές διατάξεις τα έργα με εν ισχύ ΑΕΠΟ και για τα αιτήματα περιβαλλοντικής έγκρισης που βρίσκονται εν εξελίξει.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:28 | Φ.Ε. «Κόκκινο Λιμανάκι»

  Στις περιπτώσεις διοικητικών πράξεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του υπο συζήτηση Σ/Ν θα πρέπει να συμπληρωθεί «…αποφάσεις Υπουργού για εκούσια μεταβίβαση προς αποκατάσταση ακτημόνων» ή «…αποφάσεις Υπουργού για αποκατάσταση ακτημόνων σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αγροτικού Κώδικα». Πρόκειται για περιπτώσεις όπου με υπουργική απόφαση επετράπη η αγορά εκτάσεων σε δικαιούχους αποκατάστασης καθορισμένους από το Συμβούλιο Εποικισμού. Η περίπτωση περιλαμβάνει και την περιοχή που επλήγη από την πυρκαγιά της 23.7.2018

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:52 | EREN HELLAS Α.Ε.

  Προτείνουμε τη διαμόρφωση της παρ. 7 ως εξής:

  «Για τις εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση, για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων, και έως την κύρωση του δασικού χάρτη, όπου από την σχετική νομοθεσία απαιτείται χαρακτηρισμός της έκτασης για την έκδοση διοικητικής πράξης, αντί της σχετικής πράξης οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προσκομίζουν αντίγραφο της απόφασης επί των αντιρρήσεων με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., επί του οποίου ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις. Για τον σκοπό αυτό κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο των σχετικών αποφάσεων των επιτροπών αντιρρήσεων».

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:40 | ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Παρ. 1. Αρχικά να επισημάνουμε ότι, οι εκφράσεις «στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας», «όπως» και «κ.λπ.»,προσδίδουν στις συγκεκριμένες διατάξεις ένα ασαφές, «ομιχλώδες»και γενικευμένο πλαίσιο, το οποίο, όπως είναι προφανές, κατά την προσπάθεια εφαρμογής αυτών θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη διατύπωση πολλών διαφορετικών ερμηνειών, «παρερμηνειών» και ερωτημάτων, καθώς και στην έκδοση άλλων τόσων εγκυκλίων για την παροχή σχετικών οδηγιών εφαρμογής.
  Επίσης, στις αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων και στους κτηματολογικούς πίνακες των διανομών και των αναδασμών εμφανίζονται διάφορες κατηγορίες εκτάσεων, όπως κληροτεμάχια, κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις, εξαιρεθείσες εκτάσεις υπέρ ιδιοκτήτου, εκτάσεις οι οποίες απετέλεσαν αντικείμενο κτηνοτροφικής αποκατάστασης, ανταλλάξιμες εκτάσεις, που διαχωρίστηκαν με αποφάσεις Ε.Α. και Ε.Ο.Δ.
  Συνεπώς, εφόσον για τη διατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης υπήρξαν συγκεκριμένα «ερεθίσματα», θα πρέπει το περιεχόμενο αυτών να διατυπωθεί σαφώς και ρητώς στις εν λόγω διατάξεις, έτσι ώστε να καθίσταται σαφές και αδιαμφισβήτητο στον καθένα, σε ποιες πράξεις και κατηγορίες εκτάσεων αναφέρονται και βάσει ποιων διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας έχουν εκδοθεί οι εν λόγω πράξεις.
  Επίσης, ο συντάκτης της συγκεκριμένης διάταξης και του τμήματος της αιτιολογικής έκθεσης που την αφορά, θα έπρεπε να είχε προηγούμενα ενημερωθεί για τα εξής:
  α) Όσον αφορά τις εκτάσεις των διανομών και των αναδασμών, κατά τη σύνταξη των δασικών χαρτών, έγινε χρήση και εφαρμογή των ψηφιακών αρχείων και των συνοδευτικών στοιχείων, που αφορούσαν τις διανομές και τους αναδασμούς, όπως αυτά δόθηκαν από τον αρμόδιο φορέα (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε. και από αυτήν στους αναδόχους (στις περιπτώσεις σύνταξης των χαρτών από ιδιώτες) και στις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες.
  Συνεπώς, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι, τουλάχιστον από την πλευρά των Δασικών Υπηρεσιών δεν υπήρξε «παράλειψη» να περιλάβουν στο δασικό χάρτη πράξεις της διοίκησης, που εκδόθηκαν με τις διατάξεις της αγροτικής/εποικιστικής νομοθεσίας, διότι κατά τη σύνταξη των δασικών χαρτών λήφθηκαν υπόψη τα σχετικά ψηφιακά αρχεία και στοιχεία, που δόθηκαν σε αυτές από τους αρμόδιους φορείς.
  β) Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται σε ανταλλάξιμες εκτάσεις, δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές των άρθρων 18 και 19 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160), χώρους και ζώνες μνημείων που προστατεύονται από την αρχαιολογική υπηρεσία, αιγιαλό και παραλίες, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (Α΄ 285), καθώς και σε άλλες προστατευόμενες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, περιοχές.
  Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: Δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας διαθέσιμα ή κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια και εκχερσώθηκαν για το λόγο αυτόν πριν την ισχύ του παρόντος νόμου, καθώς και εκτάσεις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα της περίπτωσης α΄της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, που περιελήφθησαν στον κτηματολογικό πίνακα κυρωμένου αναδασμού του άρθρου 15 του ν. 647/ 1977 (Α΄ 242) και έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την προστασία τους ανακαλούνται.
  Με βάση λοιπόν τις ισχύουσες διατάξεις του ν.998/79 και του ν.4061/2012, για όσες από τις κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις των διανομών και των αναδασμών, κατά τη σύνταξη των δασικών χαρτών προέκυψε ότι, είτε εκχερσώθηκε η προϋπάρχουσα σε αυτές δασική βλάστηση και καλλιεργήθηκαν χωρίς την ύπαρξη σχετικής διοικητικής πράξης, είτε καλύπτονταν διαχρονικά από δασική βλάστηση, οι εκτάσεις αυτές εντάχθηκαν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Ενώ, τα διαθέσιμα ή κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα, που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια και εκχερσώθηκαν για το λόγο αυτόν πριν την ισχύ του ν.4280/2014, καθώς και οι εκτάσεις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, που περιελήφθησαν στον κτηματολογικό πίνακα κυρωμένου αναδασμού του άρθρου 15 του ν. 647/ 1977 (Α΄ 242) και έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους, δεν εντάχθηκαν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
  γ) Επίσης, έχει ήδη εκδοθεί μια σειρά από εγκύκλιες διαταγές, όπως οι υπ’ αριθμ. 217166 /2763/23-06-2011, 169536/1516/19-04-2012, 171460/2421/19-06-2012, 171979/2323/21-06-2012 και 179179/4841Π.Ε./21-01-2013 του ΥΠΕΚΑ και η υπ΄ αριθμ. 1204/51539/02-05-2012 του ΥΠΑΑΤ, οι οποίες σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία, αποτέλεσαν τη νομική βάση, κατά τη σύνταξη των δασικών χαρτών, για τον ορθό χειρισμό συγκεκριμένων ζητημάτων, όπως αυτά που αναφέρονται στις προτεινόμενες διατάξεις,
  Συνεπώς, από το σύνολο των προαναφερόμενων προκύπτει ότι, πριν την κατάθεση της συγκεκριμένης διάταξης απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση όσον αφορά την ύπαρξη ήδη ισχυόντων διατάξεων νόμων, που είτε ρυθμίζουν διαφορετικά, είτε επιλύουν τα συγκεκριμένα ζητήματα και φυσικά η παράθεση μιας πληρέστερης αιτιολόγησης στη σχετική έκθεση.

  Παρ. 7
  1. Οι προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 7 προστίθενται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, οι ρυθμίσεις της οποίας τοποθετούνται χρονικά στο στάδιο που ακολουθεί την κύρωση του δασικού χάρτη και όχι στο προγενέστερο αυτής στάδιο, που αφορά την ολοκλήρωση από την αρμόδια ΕΠΕΑ της διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσεων και της έκδοσης και της διαδικτυακής ανάρτησης των σχετικών αποφάσεων αυτής.
  2. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του ν.3889/2010, όπως ισχύει, μετά το στάδιο της έκδοσης και της διαδικτυακής ανάρτησης των αποφάσεων των ΕΠΕΑ, ακολουθεί η συμπλήρωση και διόρθωση του δασικού χάρτη και στη συνέχεια η θεώρηση και η κύρωση αυτού με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επί της οποίας επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  3. Στη σχετική αιτιολογική έκθεση για τις συγκεκριμένες διατάξεις υπάρχει η εξής αναφορά:
  «Οι συγκεκριμένες διατάξεις επιτρέπουν τη μεταβίβαση ακινήτων, όταν έχει εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων που τα κρίνει ως μη δασικά, αλλά δεν έχει προχωρήσει εντός (2) μηνών η αντίστοιχη συμπληρωματική κύρωση του δασικού χάρτη, με σχετική βεβαίωση για την έκδοση της απόφασης της ΕΠΕΑ και με ρητή μνεία για τον κίνδυνο ακύρωσης του κυρωθέντος δασικού χάρτη μετά από άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως».
  Από τα προαναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι, οι αποφάσεις της ΕΠΕΑ, με τις οποίες γίνονται δεκτές αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων,στο συγκεκριμένο χρονικό στάδιο της έκδοσης και της διαδικτυακής ανάρτησης αυτών δεν έχουν οριστικό και αμετάκλητο χαρακτήρα, εφόσον κατά της απόφασης κύρωσης του χάρτη, που θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο στάδιο,επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη σχετική αναφορά της αιτιολογικής έκθεσης.
  Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι, η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης και η χρήση των αποφάσεων ΕΠΕΑ κατά τη σύνταξη συμβολαίων,στο συγκεκριμένο χρονικό στάδιο της έκδοσης και της διαδικτυακής ανάρτησης αυτών, ενδεχομένως να προσδώσει σε αυτά κωλύματα εγκυρότητας και να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα μεταξύ των συμβαλλόμενων πολιτών και ότι, σε περίπτωση που τελικά η συγκεκριμένη διάταξη κατατεθεί θα πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί εδάφιο, που θα υποχρεώνει, είτε το συμβολαιογράφο, είτε το συντάκτη του τοπογραφικού διαγράμματος, να κάνει αντίστοιχα εντός του συμβολαίου ή επί του τοπογραφικού ρητή μνεία για τον κίνδυνο ακύρωσης του κυρωθέντος δασικού χάρτη, μετά από άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:27 | Giorgos

  Παναγιωτούδης Γεώργιος
  Από την παράγραφο 7 του άρθ. 3 του νόμου 998/79, θα πρέπει να διαγραφούν οι δυο λέξεις: «λόγω επεμβάσεων» που είναι αμέσως μετά από 11.6.1975 έτσι θα έχει αξία η τροποποίηση της παρ.1. του άρθρου 48. Αν δεν διαγραφούν οι δυο παραπάνω λέξεις «λόγω επεμβάσεων» το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, δηλαδή μια τρύπα στο νερό. Γιατί αυτοί που δεν κάνανε επεμβάσεις πριν από 11.6.1975, το κληροτεμάχιό τους στην ουσία κατάσχεται από το ίδιο το κράτος που το παραχώρησε, αφού θα έχει το χαρακτήρα Δ δηλαδή δάσος. Τόσο απλά τα πράγματα από το προστατευτικό κράτος προς τους πολίτες του, με τις Συνταγματικές του Διατάξεις, και την υπερεξουσία των δασικών αρχών.
  Μια άλλη πρόταση απλή είναι να προστεθεί ξεκάθαρη διάταξη για τα εποικιστικά κληροτεμάχια ως εξής:
  «Για τις εκτάσεις με πρόσθετη πληροφορία 20, παραμένει ο χαρακτήρας της έκτασης όπως φαίνεται στον νόμιμο τίτλο παραχώρησης, ο οποίος τίτλος δεν έχει ακυρωθεί η τροποποιηθεί».
  Με εκτίμηση και σεβασμό
  Γεώργιος Παναγιωτούδης
  Έλληνας πολίτης
  τηλ.: 6948256306

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:35 | Γεώργιος Παναγιωτούδης

  Παναγιωτούδης Γεώργιος
  Από την παράγραφο 7 του άρθ. 3 του νόμου 998/79, θα πρέπει να διαγραφούν οι δυο λέξεις: «λόγω επεμβάσεων» που είναι αμέσως μετά από 11.6.1975 έτσι θα έχει αξία η τροποποίηση της παρ.1. του άρθρου 48. Αν δεν διαγραφούν οι δυο παραπάνω λέξεις «λόγω επεμβάσεων» το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, δηλαδή μια τρύπα στο νερό. Γιατί αυτοί που δεν κάνανε επεμβάσεις πριν από 11.6.1975, το κληροτεμάχιό τους στην ουσία κατάσχεται από το ίδιο το κράτος που το παραχώρησε, αφού θα έχει το χαρακτήρα Δ δηλαδή δάσος. Τόσο απλά τα πράγματα από το προστατευτικό κράτος προς τους πολίτες του, με τις Συνταγματικές του Διατάξεις, και την υπερεξουσία των δασικών αρχών.
  Μια άλλη πρόταση απλή είναι να προστεθεί ξεκάθαρη διάταξη για τα εποικιστικά κληροτεμάχια ως εξής:
  «Για τις εκτάσεις με πρόσθετη πληροφορία 20, παραμένει ο χαρακτήρας της έκτασης όπως φαίνεται στον νόμιμο τίτλο παραχώρησης, ο οποίος τίτλος δεν έχει ακυρωθεί η τροποποιηθεί».
  Με εκτίμηση και σεβασμό
  Γεώργιος Παναγιωτούδης
  Έλληνας πολίτης
  τηλ.: 6948256306

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:57 | Δημήτρης

  Παναγιωτούδης Γεώργιος
  Από την παράγραφο 7 του άρθ. 3 του νόμου 998/79, θα πρέπει να διαγραφούν οι δυο λέξεις: «λόγω επεμβάσεων» που είναι αμέσως μετά από 11.6.1975 έτσι θα έχει αξία η τροποποίηση της παρ.1. του άρθρου 48. Αν δεν διαγραφούν οι δυο παραπάνω λέξεις «λόγω επεμβάσεων» το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, δηλαδή μια τρύπα στο νερό. Γιατί αυτοί που δεν κάνανε επεμβάσεις πριν από 11.6.1975, το κληροτεμάχιό τους στην ουσία κατάσχεται από το ίδιο το κράτος που το παραχώρησε, αφού θα έχει το χαρακτήρα Δ δηλαδή δάσος. Τόσο απλά τα πράγματα από το προστατευτικό κράτος προς τους πολίτες του, με τις Συνταγματικές του Διατάξεις, και την υπερεξουσία των δασικών αρχών.
  Μια άλλη πρόταση απλή είναι να προστεθεί ξεκάθαρη διάταξη για τα εποικιστικά κληροτεμάχια ως εξής:
  «Για τις εκτάσεις με πρόσθετη πληροφορία 20, παραμένει ο χαρακτήρας της έκτασης όπως φαίνεται στον νόμιμο τίτλο παραχώρησης, ο οποίος τίτλος δεν έχει ακυρωθεί η τροποποιηθεί».
  Με εκτίμηση και σεβασμό
  Γεώργιος Παναγιωτούδης
  Έλληνας πολίτης
  τηλ.: 6948256306

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:38 | Άννα

  Παναγιωτούδης Γεώργιος
  Από την παράγραφο 7 του άρθ. 3 του νόμου 998/79, θα πρέπει να διαγραφούν οι δυο λέξεις: «λόγω επεμβάσεων» που είναι αμέσως μετά από 11.6.1975 έτσι θα έχει αξία η τροποποίηση της παρ.1. του άρθρου 48. Αν δεν διαγραφούν οι δυο παραπάνω λέξεις «λόγω επεμβάσεων» το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, δηλαδή μια τρύπα στο νερό. Γιατί αυτοί που δεν κάνανε επεμβάσεις πριν από 11.6.1975, το κληροτεμάχιό τους στην ουσία κατάσχεται από το ίδιο το κράτος που το παραχώρησε, αφού θα έχει το χαρακτήρα Δ δηλαδή δάσος. Τόσο απλά τα πράγματα από το προστατευτικό κράτος προς τους πολίτες του, με τις Συνταγματικές του Διατάξεις, και την υπερεξουσία των δασικών αρχών.
  Μια άλλη πρόταση απλή είναι να προστεθεί ξεκάθαρη διάταξη για τα εποικιστικά κληροτεμάχια ως εξής:
  «Για τις εκτάσεις με πρόσθετη πληροφορία 20, παραμένει ο χαρακτήρας της έκτασης όπως φαίνεται στον νόμιμο τίτλο παραχώρησης, ο οποίος τίτλος δεν έχει ακυρωθεί η τροποποιηθεί».
  Με εκτίμηση και σεβασμό
  Γεώργιος Παναγιωτούδης
  Έλληνας πολίτης
  τηλ.: 6948256306

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:17 | Χριστόφορος

  Παναγιωτούδης Γεώργιος
  Από την παράγραφο 7 του άρθ. 3 του νόμου 998/79, θα πρέπει να διαγραφούν οι δυο λέξεις: «λόγω επεμβάσεων» που είναι αμέσως μετά από 11.6.1975 έτσι θα έχει αξία η τροποποίηση της παρ.1. του άρθρου 48. Αν δεν διαγραφούν οι δυο παραπάνω λέξεις «λόγω επεμβάσεων» το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, δηλαδή μια τρύπα στο νερό. Γιατί αυτοί που δεν κάνανε επεμβάσεις πριν από 11.6.1975, το κληροτεμάχιό τους στην ουσία κατάσχεται από το ίδιο το κράτος που το παραχώρησε, αφού θα έχει το χαρακτήρα Δ δηλαδή δάσος. Τόσο απλά τα πράγματα από το προστατευτικό κράτος προς τους πολίτες του, με τις Συνταγματικές του Διατάξεις, και την υπερεξουσία των δασικών αρχών.
  Μια άλλη πρόταση απλή είναι να προστεθεί ξεκάθαρη διάταξη για τα εποικιστικά κληροτεμάχια ως εξής:
  «Για τις εκτάσεις με πρόσθετη πληροφορία 20, παραμένει ο χαρακτήρας της έκτασης όπως φαίνεται στον νόμιμο τίτλο παραχώρησης, ο οποίος τίτλος δεν έχει ακυρωθεί η τροποποιηθεί».
  Με εκτίμηση και σεβασμό
  Γεώργιος Παναγιωτούδης
  Έλληνας πολίτης
  τηλ.: 6948256306

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:05 | Βάσω

  4-3-2020 Παναγιωτούδης Γεώργιος
  Από την παράγραφο 7 του άρθ. 3 του νόμου 998/79, θα πρέπει να διαγραφούν οι δυο λέξεις: «λόγω επεμβάσεων» που είναι αμέσως μετά από 11.6.1975 έτσι θα έχει αξία η τροποποίηση της παρ.1. του άρθρου 48. Αν δεν διαγραφούν οι δυο παραπάνω λέξεις «λόγω επεμβάσεων» το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, δηλαδή μια τρύπα στο νερό. Γιατί αυτοί που δεν κάνανε επεμβάσεις πριν από 11.6.1975, το κληροτεμάχιό τους στην ουσία κατάσχεται από το ίδιο το κράτος που το παραχώρησε, αφού θα έχει το χαρακτήρα Δ δηλαδή δάσος. Τόσο απλά τα πράγματα από το προστατευτικό κράτος προς τους πολίτες του, με τις Συνταγματικές του Διατάξεις, και την υπερεξουσία των δασικών αρχών.
  Μια άλλη πρόταση απλή είναι να προστεθεί ξεκάθαρη διάταξη για τα εποικιστικά κληροτεμάχια ως εξής:
  «Για τις εκτάσεις με πρόσθετη πληροφορία 20, παραμένει ο χαρακτήρας της έκτασης όπως φαίνεται στον νόμιμο τίτλο παραχώρησης, ο οποίος τίτλος δεν έχει ακυρωθεί η τροποποιηθεί».
  Με εκτίμηση και σεβασμό
  Γεώργιος Παναγιωτούδης
  Έλληνας πολίτης
  τηλ.:6948256306

 • 18 Μαρτίου 2020, 03:59 | Περικλής Ζήκας

  Στις παρούσες συνθήκες εξάπλωσης του κορωνοϊού, των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή του και των επιπτώσεων που όλα αυτά έχουν στην κοινωνία μας, είναι εξαιρετικά δυσχερές, έως αδύνατον, για πολλούς κοινωνικούς φορείς, συλλογικότητες και νομικά πρόσωπα να συνεδριάσουν / μελετήσουν / συζητήσουν / συναποφασίσουν, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση.

  Επιβάλλεται λοιπόν να ανασταλεί ή να παραταθεί η διαβούλευση έως ότου αποκατασταθεί η κανονικότητα στη ζωή μας και δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για ευρεία / ουσιαστική συμμετοχή στη διαβούλευση.

  Περικλής Ζήκας
  Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου – Χολαργού

 • 18 Μαρτίου 2020, 02:24 | Φορείς κ Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων

  Η δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», εν μέσω καραντίνας στην οποία έχει μπει η χώρα μας και κατ’οίκον περιορισμού των πολιτών, δεν προάγει τις αρχές της διαβούλευσης και της απρόσκοπτης συμμετοχής σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Aarhus, σχετικές οδηγίες ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, υπάρχει αδυναμία σύγκλισης συλλόγων, κινημάτων πολιτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ, αλλά και οργάνων των οποίων οι απόψεις είναι καίριες για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όπως πχ Επιτροπή Φύση 2000. Η απομακρυσμένη επαφή μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαδικασίες ζωντανού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων και οργάνων τα οποία αδυνατούν να συγκληθούν ώστε να λάβουν αποφάσεις.
  Ζητάμε λοιπόν να πράξετε το αυτονόητο και να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και τη σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
  Δεδομένου όμως ότι η δημόσια διαβούλευση κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, υποβάλλουμε τις παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε για πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ύστερα από μια πιο εκ βάθους μελέτη και σύγκλιση των οργάνων μας προκειμένου να παρθούν συλλογικές αποφάσεις:
  Σύμφωνα με τις παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2020 «Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων».Η συμμετοχή τοπογράφου μηχανικού σε μια επιτροπή που κρίνει τον δασικό ή μη χαρακτήρα μιας έκτασης, είναι επιεικώς απαράδεκτη. Οι ΕΠΕΑ δεν ασχολούνται με τοπογραφικά διαγράμματα, με πολεοδομικά ή χωροταξικά ζητήματα, με αστικές αναπλάσεις κλπ, αλλά κρίνουν με βάση την δασική νομοθεσία αν το είδος και η πυκνότητα της υπάρχουσας βλάστησης εντάσσει ή όχι μια συγκεκριμένη έκταση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
  Η κατάρτιση και ο έλεγχος ενός δασικού χάρτη, είναι δουλειές που, βάσει άρ.2 του Ν. 4412/2016, μόνον οι Δασολόγοι δικαιούνται να λάβουν μελετητικό πτυχίο στην Κατηγορία 24 “Δασικές μελέτες”, η οποία περιγράφεται ως “διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτηση ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, διόρθωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους”. Επομένως μόνο οι δασολόγοι μπορούν να συντάξουν και να κρίνουν το περιεχόμενο ενός δασικού χάρτη και επομένως οι ΕΠΕΑ θα έπρεπε να αποτελούνται αποκλειστικά από δασολόγους, όπως και στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) συμμετέχουν μόνο αρχιτέκτονες.

 • 18 Μαρτίου 2020, 02:59 | Ηλίας Μπούσης

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗ:
  §1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν.998/79 (Α’ 289) προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου είναι ιδίως πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας, όπως αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν, Διανομές και Αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες Υπουργού ή Νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων κ.λπ.»

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  Άρθρο 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289) §7. Εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11-06-1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις ή ως εκτάσεις των παραγράφων 5)α ή 5)β του άρθρου 3, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός των περιοχών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία εκδόθηκε νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση με την απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης – οικοδομικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την εγκατάσταση λυομένων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  Επειδή αφενός μεν η διαδικασία του άρθρου 14 ισχύει μέχρι την ανάρτηση των δασικών χαρτών και η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά σε διαδικασίες ανάρτησης κύρωσης και αναμόρφωσης δασικών χαρτών δηλαδή μετά την ισχύ του άρθρου 14 του ν.998/79, με την παρούσα προτείνεται η ρητή αναφορά για την εφαρμογή της διάταξης στις διαδικασίες των άρθρων 13-18 του ν.3889/2010.

  1Η ΠΡΟΤΑΣΗ
  Να παραμείνει ως έχει η προτεινόμενη στο νομοσχέδιο διάταξη «§1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου είναι ιδίως πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας, όπως αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν, Διανομές και Αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες Υπουργού ή Νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων κ.λπ.»
  και να προστεθεί νέο εδάφιο με παρ. 1α
  §1α Στο τέλος της παρ. 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και κατά τις διαδικασίες των άρθρων 13 και 18 του ν.3889/2010.»

  2Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΟΠΟΤΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.998/79
  §1 Αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289) ως εξής: «7. Εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11-06-1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις ή ως εκτάσεις των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, δεν καταχωρούνται ως υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας κατά τις διαδικασίες των άρθρων 13 και 18 του ν.3889/2010, και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου είναι ιδίως πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας, όπως αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν, Διανομές και Αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες Υπουργού ή Νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων κ.λπ.. Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός των περιοχών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία εκδόθηκε νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση, ή ως έκταση των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3 κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, δεν καταχωρείται ως υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας κατά τις διαδικασίες των άρθρων 13 και 18 του ν.3889/2010, και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση με την απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης – οικοδομικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την εγκατάσταση λυομένων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗ:
  §4. Μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος κάθε Διεύθυνση Δασών εξετάζει αιτήσεις για διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των δασικών χαρτών οι οποίες έχουν υποβληθεί σ’ αυτές. Εάν τα προβαλλόμενα σ’ αυτές σφάλματα δεν εμπίπτουν στην περιοριστική απαρίθμηση της υπ’ αρ. 153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος (Β’ 1366), η αρμόδια Διεύθυνση Δασών διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) προκειμένου να εξετασθεί ως εμπροθέσμως υποβληθείσα αντίρρηση, κοινοποιώντας το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο και παρέχοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την καταβολή του σχετικού παραβόλου, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται. Εάν καταβληθεί το παράβολο εντός της ως άνω προθεσμίας ή εάν, βάσει της φύσεως του προβαλλομένου σφάλματος, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το αίτημα για διόρθωση προδήλου σφάλματος λογίζεται ως εμπροθέσμως υποβληθείσα αντίρρηση και επέρχονται όλες οι σχετικές συνέπειες.».

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  Δεν υπάρχει ισχύουσα μορφή, πρόκειται για νέα διάταξη

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  Προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες ελέγχου και κρίσης των αντιρρήσεων και των αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων προτείνεται με την παρούσα να προστεθεί φράση που να ρυθμίζει την έναρξη εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων από την υποβολή τους.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  4. Μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Από την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων και εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος κάθε Διεύθυνση Δασών εξετάζει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Εάν τα προβαλλόμενα σ’ αυτές σφάλματα δεν εμπίπτουν στην περιοριστική απαρίθμηση της υπ’ αρ. 153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος (Β’ 1366), η αρμόδια Διεύθυνση Δασών διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) προκειμένου να εξετασθεί ως εμπροθέσμως υποβληθείσα αντίρρηση, κοινοποιώντας το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο και παρέχοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την καταβολή του σχετικού παραβόλου, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται. Εάν καταβληθεί το παράβολο εντός της ως άνω προθεσμίας ή εάν, βάσει της φύσεως του προβαλλομένου σφάλματος, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το αίτημα για διόρθωση προδήλου σφάλματος λογίζεται ως εμπροθέσμως υποβληθείσα αντίρρηση και επέρχονται όλες οι σχετικές συνέπειες.».

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗ:
  §7. Μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 παρεμβάλλεται εδάφιο ως εξής:«Ειδικά για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση, για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων, αντί για το ανωτέρω πιστοποιητικό στο σχετικό συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της απόφασης αυτής με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., επί του οποίου ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις.».

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  Δεν υπάρχει ισχύουσα μορφή, πρόκειται για νέα διάταξη

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  Επειδή η ΕπΕΑ αποφασίζει, αφενός μεν για τις ατελώς ή με τέλος αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν κατά του δασικού χάρτη, αφετέρου δε για τις από την αρμόδια διεύθυνση δασών αποδεκτές περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων κατά τις διαδικασίες της παραγράφου γ. της ΥΑ 153394/919/12-4-2017 (Φεκ 136/Β/21.4.2017), προτείνεται τροποποίηση έτσι ώστε να αφορά και στις περιπτώσεις θετικές αποφάσεις ΕπΕΑ αποδεκτών περιπτώσεων πρόδηλων σφαλμάτων.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  §7. Μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 παρεμβάλλεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση, για τις οποίες έχουν εκδοθεί θετικές αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. κάνοντας δεκτές τις αντιρρήσεις ή τις αιτήσεις για διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των ενδιαφερομένων, αντί για το ανωτέρω πιστοποιητικό στο σχετικό συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της απόφασης αυτής με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.), και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α.’87, επί του οποίου ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις.».

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗ:
  §11. Δεν εξετάζονται αντιρρήσεις κατά αναρτηθέντων και κυρωθέντων δασικών χαρτών, εάν οι εκτάσεις στις οποίες οι αντιρρήσεις αφορούν δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες, μετά τη διόρθωση και αναμόρφωσή τους κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος του άρθρου.

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  Δεν υπάρχει ισχύουσα μορφή, πρόκειται για νέα διάταξη
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  Επειδή μπορεί να έχει συμπεριληφθεί στις εξαιρέσιμες του δασικού χάρτη εκτάσεις για τις οποίες παράγονται άλλες έννομες συνέπειες και ο ενδιαφερόμενος εκ των πραγμάτων δεν είναι εις θέση να παρακολουθήσει την εξέλιξη της αντίρρησης του μιας και δεν πρόκειται να εκδικαστεί προτείνεται με την παρούσα, να ενημερώνεται εγκαίρως και επαρκώς ο ενδιαφερόμενος της αντίρρησης.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  §11. Δεν εξετάζονται αντιρρήσεις κατά αναρτηθέντων και κυρωθέντων δασικών χαρτών, εάν οι εκτάσεις στις οποίες οι αντιρρήσεις αφορούν δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες, μετά τη διόρθωση και αναμόρφωσή τους κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος του άρθρου, ενώ ενημερώνονται από τη αρμόδια Διεύθυνση Δασών εγκαίρως και επαρκώς οι ενδιαφερόμενοι των ανωτέρω αντιρρήσεων.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗ:
  Νέα πρόταση- δεν περιλαμβάνεται στις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  Ν.3889/2010 Άρθρο 14 §4. Η ανωτέρω ανακοίνωση και πρόσκληση δύναται για λόγους ενημέρωσης να αναρτάται επίσης σε εμφανή θέση στην οικεία Διεύθυνση Δασών, στο οικείο Δασαρχείο και στα δημοτικά ή τοπικά ή διαμερισματικά καταστήματα των οικείων πρωτοβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με μέριμνα των αντίστοιχων ως άνω υπηρεσιών και να δημοσιεύεται με μέριμνα και δαπάνες της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών σε δύο εφημερίδες του νομού ή της Περιφέρειας. Για τους ίδιους λόγους ενημέρωσης δύναται ο αναρτημένος δασικός χάρτης και η σχετική ανακοίνωση και πρόσκληση να δημοσιοποιείται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  Προκειμένου να ενημερωθεί ουσιαστικά ο πολίτης και να επισπευσθούν οι διαδικασίες ελέγχου και κρίσης των αντιρρήσεων και των αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων προτείνεται με την παρούσα, ουσιαστική και καθολική ενημέρωση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη και για την περίοδο υποβολής αντιρρήσεων με κάθε πρόσφορο και σύγχρονο τρόπο, σε νέα παράγραφο που προστίθεται στο παρόν άρθρο του νομοσχεδίου.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  §12 Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν.3889/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η ανακοίνωση της οικείας Διεύθυνσης Δασών για την ανάρτηση του δασικού χάρτη δημοσιεύεται καθ’ όλη την διάρκεια της ανάρτησης στα τοπικής και πανελλήνιας εμβέλειας Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ανακοινώνεται σε ειδικό έντυπο μέσω λογαριασμών ΔΕΚΟ, αποστέλλεται με sms και email, από την ΑΑΔΕ καθώς και με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο εξασφαλίζεται η πλήρης δημοσιοποίηση της διαδικασίας και της διάρκειας ανάρτησης του δασικού χάρτη.»

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗ:
  Νέα πρόταση- δεν περιλαμβάνεται στις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  Ν.3889/2010 Άρθρο 16: Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων. §1 εδάφιο δεύτερο: Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννομο συμφέρον του, αποστέλλονται, εντός της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση υποβολής των αντιρρήσεων. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες ελέγχου και κρίσης των αντιρρήσεων και των αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και δεδομένου ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες αναρτημένες οδηγίες αποστολής των στοιχείων που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννομο συμφέρον, αποστέλλονται ταχυδρομικώς, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, προτείνεται με την παρούσα νέα παράγραφος που προστίθεται στο παρόν άρθρο του νομοσχεδίου για αποστολή των στοιχείων στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αντίρρησης ή της αίτησης πρόδηλου σφάλματος κι όχι μόνο από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντίρρησης.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  §13 Το 2 εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννομο συμφέρον του, αποστέλλονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, εντός 10 ήμερης προθεσμίας από την ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης ή της αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος , σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση υποβολής των αντιρρήσεων. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν. Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, μπορούν να κατατίθενται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ή στην ΕΠ.Ε.Α. κατά την εξέταση της αντίρρησης.»

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:52 | ΚΦ

  Το σχόλιο ίσως να μην τερειαζει στο άρθρο αλλά έχει άμεση σχέση.

  Εφόσον τελεσιδικήσει μια πράξη χαρακτηρισμού και βγει η άδεια εγκατάστασης για έργο ΑΠΕ να μην μπορεί κανένας ιδιώτης να μισθώσει δασική έκταση μέσα στο πολύγωνο του έργου ή σε έκταση οπου προσδιορίστηκε για συνοδά έργα, και να μην μπορεί κανένας «ιδιοκτήτης» έκτασης να εμφανιστεί και να σταματήσει το έργο με καταγγελία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ένστασης. Εφόσον δηλαδή εκδοθεί ή άδεια εγκατάστασης τα θέματα ιδιοκτησίας, όσον αφορά το έργο ΑΠΕ, έχουν ολοκληρωθεί και αν κάποιος ιδιώτης «ξεχάστηκε», να συνεννοηθεί «καλή τη πίστη» με τον ιδιοκτήτη του έργου για οποιοδήποτε αντάλλαγμα χωρίς να έχει δικαίωμα να ακυρώσει την άδεια εγκατάστασης ή να σταματήσει το έργο με οποιονδήποτε τρόπο.

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:36 | Μυστηλιάδης Ιωάννης

  Οι ρυθμίσεις που επιχειρούνται με το παρόν άρθρο του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, για την διαδικασία ανάρτησης, κύρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών, θα πρέπει πρωτίστως να υπεισέλθουν στην ουσία του θέματος, ώστε να συμπεριλάβουν την πραγματική κατάσταση των πολυάριθμων ανά την επικράτεια οικισμών με διαμορφωμένα και εγκεκριμένα όρια βάση Πράξεων της Διοίκησης, όπως π.χ. οι οικισμοί οι προϋφιστάμενοι του 1923.

  Η επιχειρηθείσα λύση με τον Ν.4280/14 , άρθρο 31, παρ.3, ήταν σαφώς προς την σωστή κατεύθυνση. Αντιμετώπιζε την ουσία του πράγματος, διαβλέποντας ότι αυτή η κατεύθυνση είναι μονόδρομος τόσο προς το κοινό όφελος του συνόλου της κοινωνίας όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος. Αντίθετα, η ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3889/10, Ν. 4389/16) όπως, δυστυχώς, και το άρθρο 48 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, περιπλέκουν τα πράγματα, αντιμετωπίζοντας τους εγκεκριμένους οικισμούς ως δασικές περιοχές, με τρόπο που διαρρηγνύει τη συνέχεια του αστικού ιστού, χωρίς, στην πραγματικότητα, να επιτυγχάνει κάποιο περιβαλλοντικό όφελος, καθώς τα εναπομείναντα ασυνεχή εδαφοτεμάχια δεν πληρούν τα στοιχεία αυτά που χαρακτηρίζουν μια περιοχή ως δασική.

  Συγκεκριμένα, το ισχύον και το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο θα οδηγήσει νομοτελειακά σε:

  – Υποχρέωση επιστροφής των διατεθέντων ευρωπαϊκών πόρων, για την κατασκευή έργων υποδομής των αστικών περιοχών που, εκ των υστέρων, ανακηρύσσονται δασικές και ως εκ τούτου μη δικαιούμενες αστικής υποδομής.
  -Απαιτήσεις αποζημιώσεων εκ μέρους των ιδιοκτητών από τη Διοίκηση, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.
  – Φόρτο χιλιάδων προσφυγών των ιδιοκτητών στη Δικαιοσύνη.

  Υπογραμμίζεται ότι αναφερόμαστε σε επί σειρά δεκαετιών καλόπιστα και νομίμως δρώντες ιδιοκτήτες ακινήτων, εντός των εν λόγω οικισμών, οι οποίοι, αφού τήρησαν τους σχετικούς Νόμους και οικονομικές υποχρεώσεις προς το Κράτος (απόκτηση οικοπέδου, πληρωμή όλων των φόρων που προβλέπονται για τα αστικά ακίνητα τόσο εφάπαξ όσο και κατ’ έτος, οικοδόμηση με νόμιμη άδεια, εγγραφή σε υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο κλπ) αιφνιδίως και αναδρομικά κηρύσσονται παράνομοι και χωρίς ιδιοκτησία. Επί της ουσίας, δηλαδή, εξαπατώνται από το ίδιο το Κράτος.

  -Εντάσεις στην Κοινωνία, λόγω της διάρρηξης της ισονομίας και της ασφάλειας του Δικαίου, καθώς το εν λόγω νομικό πλαίσιο δρομολογεί αναδρομικά διαφοροποιήσεις επί όμοιων ακινήτων, με φωτογραφικές αλλά και με ασαφείς διατάξεις. Επιφέρει, έτσι, πλήρη σύγχυση μεταξύ των ιδιοκτητών και κυρίως μεταξύ των συνιδιοκτητών ακινήτων που εν μέρει μόνο έχουν δομηθεί.
  – Ανάγκη έκδοσης δεκάδων ερμηνευτικών εγκυκλίων προς τις κατά τόπους Υ.ΔΟΜ και τις υπερκείμενες υπηρεσίες, επί του σαθρού, ασαφούς και συχνά αντικρουόμενου νόμου.

  Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η στόχευση του παρόντος νομοσχεδίου, όσον αφορά στους οικισμούς, πρέπει να είναι η επαναφορά του Ν. 4280/14 αρ.31 παρ. 3 και η θεραπεία των όποιων ελλείψεών του πχ. εναρμόνιση του Ν.998/79 και του Ν.3889/10 στο πνεύμα του νέου νόμου. Ο νόμος αυτός –κατόπιν και της άρσης των προαναφερθεισών διαδικαστικών ελλείψεων- θα λύνει με καθαρό και δίκαιο τρόπο τα σχετικά προβλήματα των οικισμών, επιβάλλοντας, παράλληλα, αφενός τη σύνταξη και έγκριση περιβαλλοντικού ισοζυγίου, κατά τη διαδικασία έγκρισης πολεοδομικών μελετών και αφετέρου τη μείωση των ισχυόντων συντελεστών δόμησης στους οικισμούς. Έτσι, οι οικισμοί αυτοί θα αποκτήσουν σύγχρονες πολεοδομικές μελέτες με σεβασμό προς το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο.

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:47 | Μυστηλιάδης Ιωάννης

  Οι ρυθμίσεις που επιχειρούνται με το παρόν άρθρο του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, για την διαδικασία ανάρτησης, κύρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών, θα πρέπει πρωτίστως να υπεισέλθουν στην ουσία του θέματος, ώστε να συμπεριλάβουν την πραγματική κατάσταση των πολυάριθμων ανά την επικράτεια οικισμών με διαμορφωμένα και εγκεκριμένα όρια βάση Πράξεων της Διοίκησης, όπως π.χ. οι οικισμοί οι προϋφιστάμενοι του 1923.

  Η επιχειρηθείσα λύση με τον Ν.4280/14 , άρθρο 31, παρ.3, ήταν σαφώς προς την σωστή κατεύθυνση. Αντιμετώπιζε την ουσία του πράγματος, διαβλέποντας ότι αυτή η κατεύθυνση είναι μονόδρομος τόσο προς το κοινό όφελος του συνόλου της κοινωνίας όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος. Αντίθετα, η ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3889/10, Ν. 4389/16) όπως, δυστυχώς, και το άρθρο 48 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, περιπλέκουν τα πράγματα, αντιμετωπίζοντας τους εγκεκριμένους οικισμούς ως δασικές περιοχές, με τρόπο που διαρρηγνύει τη συνέχεια του αστικού ιστού, χωρίς, στην πραγματικότητα, να επιτυγχάνει κάποιο περιβαλλοντικό όφελος, καθώς τα εναπομείναντα ασυνεχή εδαφοτεμάχια δεν πληρούν τα στοιχεία αυτά που χαρακτηρίζουν μια περιοχή ως δασική.

  Συγκεκριμένα, το ισχύον και το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο θα οδηγήσει νομοτελειακά σε:
  – Υποχρέωση επιστροφής των διατεθέντων ευρωπαϊκών πόρων, για την κατασκευή έργων υποδομής των αστικών περιοχών που, εκ των υστέρων, ανακηρύσσονται δασικές και ως εκ τούτου μη δικαιούμενες αστικής υποδομής.
  -Απαιτήσεις αποζημιώσεων εκ μέρους των ιδιοκτητών από τη Διοίκηση, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.
  – Φόρτο χιλιάδων προσφυγών των ιδιοκτητών στη Δικαιοσύνη.

  Υπογραμμίζεται ότι αναφερόμαστε σε επί σειρά δεκαετιών καλόπιστα και νομίμως δρώντες ιδιοκτήτες ακινήτων, εντός των εν λόγω οικισμών, οι οποίοι, αφού τήρησαν τους σχετικούς Νόμους και οικονομικές υποχρεώσεις προς το Κράτος (απόκτηση οικοπέδου, πληρωμή όλων των φόρων που προβλέπονται για τα αστικά ακίνητα τόσο εφάπαξ όσο και κατ’ έτος, οικοδόμηση με νόμιμη άδεια, εγγραφή σε υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο κλπ) αιφνιδίως και αναδρομικά κηρύσσονται παράνομοι και χωρίς ιδιοκτησία. Επί της ουσίας, δηλαδή, εξαπατώνται από το ίδιο το Κράτος.

  -Εντάσεις στην Κοινωνία, λόγω της διάρρηξης της ισονομίας και της ασφάλειας του Δικαίου, καθώς το εν λόγω νομικό πλαίσιο δρομολογεί αναδρομικά διαφοροποιήσεις επί όμοιων ακινήτων, με φωτογραφικές αλλά και με ασαφείς διατάξεις. Επιφέρει, έτσι, πλήρη σύγχυση μεταξύ των ιδιοκτητών και κυρίως μεταξύ των συνιδιοκτητών ακινήτων που εν μέρει μόνο έχουν δομηθεί.
  – Ανάγκη έκδοσης δεκάδων ερμηνευτικών εγκυκλίων προς τις κατά τόπους Υ.ΔΟΜ και τις υπερκείμενες υπηρεσίες, επί του σαθρού, ασαφούς και συχνά αντικρουόμενου νόμου.

  Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η στόχευση του παρόντος νομοσχεδίου, όσον αφορά στους οικισμούς, πρέπει να είναι η επαναφορά του Ν. 4280/14 αρ.31 παρ. 3 και η θεραπεία των όποιων ελλείψεών του πχ. εναρμόνιση του Ν.998/79 και του Ν.3889/10 στο πνεύμα του νέου νόμου. Ο νόμος αυτός –κατόπιν και της άρσης των προαναφερθεισών διαδικαστικών ελλείψεων- θα λύνει με καθαρό και δίκαιο τρόπο τα σχετικά προβλήματα των οικισμών, επιβάλλοντας, παράλληλα, αφενός τη σύνταξη και έγκριση περιβαλλοντικού ισοζυγίου, κατά τη διαδικασία έγκρισης πολεοδομικών μελετών και αφετέρου τη μείωση των ισχυόντων συντελεστών δόμησης στους οικισμούς. Έτσι, οι οικισμοί αυτοί θα αποκτήσουν σύγχρονες πολεοδομικές μελέτες με σεβασμό προς το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο.

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:18 | Enel Green Power Hellas

  Θεωρούμε πως πρέπει να ρυθμιστεί η περίπτωση εκτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ΔΑ ή ΑΔ και στις οποίες εξαιτίας μη συμβατότητας με αγροτική χρήση, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη έργων ΑΠΕ (και των συνοδών του έργων) αλλά επιτρέπεται μόνο αγροτική χρήση. Ειδικότερα σε περίπτωση πρότερης Έγκρισης Επέμβασης σε τέτοιες εκτάσεις θα πρέπει να δίνεται δικαίωμα στον δικαιούχο να δύναται να τις παραχωρήσει (ή να επιτρέψει παράλληλη) χρήση για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και συνοδών τους έργων. Σχετικά: (α) Ν4280/14 Άρθρο 43 Παρ 6 (β) Έγγραφο οικ.118777/7350/18.12.2014 του Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου.

  Αν και οι προτάσεις είναι προς την σωστή κατεύθυνση, στην πράξη θεωρούμε πως θα υπάρξουν επιπλοκές.
  Δεδομένης της παλαιότητας των διαφόρων πράξεων εκχέρσωσης/παραχώρησης, των κωλυμάτων που θα προκύψουν κατά τη γεωγραφική ταυτοποίηση, και άλλων γραφειοκρατικών κωλυμάτων που είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν καθυστερήσεις προτείνεται μια πιο ρηξικέλευθη αντιμετώπιση:
  α. Να επιτρέπονται επεμβάσεις έργων ΑΠΕ εντός εκχερσωμένων εκτάσεων (ανεξαρτήτως του χρόνου ή της διαδικασίας εκχέρσωσης).
  β. Σε περίπτωση που τμήμα της έκτασης δεν είναι «καθαρό» ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ως άνω να αντιμετωπίζεται ως δασική έκταση, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού της προ της εκχέρσωσης και να υπόκειται σε Πρωτόκολλο Εγκατάστασης έναντι ανταλλάγματος χρήσης γης και υποχρέωσης αναδάσωσης ίσης έκτασης αλλού. Έτσι το περιβαλλοντικό ισοζύγιο θα είναι θετικό.
  γ. Αν αναγνωριστεί η έκταση ως μη δασική, τότε να μπορεί ο φορέας να αιτείται τη διόρθωση των σχετικών πράξεων εκ των υστέρων.

  Παράγραφος 5:
  Θα πρέπει να προβλεφθεί η εκ νέου δυνατότητα υποβολής μετά την ψήφιση του νέου νόμου από τους δυνητικούς δικαιούχους ώστε να καλυφθούν περιπτώσεις που είχαν ακολουθήσει άλλη νομική οδό για την δικαίωσή τους αντί για αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών. Οι περιπτώσεις αυτές θεωρούμε πως δεν θα είναι πολλές αλλά είναι εξίσου σημαντικό να συμπεριληφθούν στον συγκεκριμένο Νόμο.

  Παράγραφος 9:
  Θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη ώστε να μην υπάρχει ασυμβίβαστο έργων ΑΠΕ σε εκτάσεις όπου υφίσταται πρότερη δήλωση σε αυτές τις αγροτικές βάσεις δεδομένων.

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:33 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που έχουν αναρτηθεί και σε προηγούμενο σχόλιο του ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. (11-03-2020, 23:59) επιδιώκεται να αρθεί η ομηρία των πολιτών και η τυχόν επικείμενη δήμευση των πατρογονικών περιουσιών τους.
  Μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών στα νησιά των Κυκλάδων έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα αμφισβήτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των χορτολιβαδικών εκτάσεων.
  Παρά τα συνεχόμενα έγγραφα και ενημερώσεις του Συλλόγου μας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και έπειτα από συναντήσεις με Υπουργούς, Βουλευτές και λοιπούς αρμόδιους φορείς διαπιστώνουμε ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία αναφορά για την επίλυση του. Αν και είχε συνταχθεί από τις υπηρεσίες της προηγούμενης Κυβέρνησης ρύθμιση που θα έβαζε τέλος στην ασάφεια (και τα προβλήματα που ενέκυψαν στις μεταβιβάσεις και αδειοδοτήσεις) περί δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων και η οποία είχε εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, εισήχθη για νομοθέτηση αργοπορημένα και τελικά ανεστάλη η νομοθέτηση της.
  https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=2f23a8e7-a18b-4bd0-9df7-aa5e0131ab2b
  Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η επίλυση των πρακτικών προβλημάτων, που έχουν ανακύψει από την άρνηση μεταγραφής συμβολαιογραφικών πράξεων, που αφορούν ακίνητα με το χαρακτήρα χορτολιβαδικής ή βραχώδους ή πετρώδους έκτασης των παραγράφων 5α) ή 5β) του άρθρου 3 του Ν.998/1979 στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθ. 62 του Ν.998/1979 (όπως Κυκλάδες, Ιόνια νησιά, Κρήτη, Μάνη κλπ), που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, λόγω της μη ρητής πρόβλεψης της σχετικής δυνατότητας. Συγκεκριμένα ορίζεται ρητά πλέον ότι στις παραπάνω περιοχές δεν εμποδίζεται η μεταγραφή ή καταχώριση συμβολαιογραφικών πράξεων με αντικείμενο ακίνητα, που έχουν εν όλω ή εν μέρει το χαρακτήρα έκτασης των παραγράφων 5α) ή 5β) του άρθρου 3 του παραπάνω νόμου, στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα οικεία φύλλα του αρμόδιου γραφείου Κτηματογράφησης ή Κτηματολογικού Γραφείου, ακόμη και αν δεν προσκομίζεται διοικητική πράξη ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το ακίνητο ή το τμήμα του με τον παραπάνω χαρακτήρα ανήκει σε ιδιώτη και όχι στο Δημόσιο.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

  1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθ. 3 του Ν.998/1979 μετά τη φράση του «Ν.3208/2003» προστίθεται η φράση «ή με τον τρόπο και τη διαδικασία, που περιγράφεται στα δύο τελευταία εδάφια της περ. δ)».
  2. Στην περ. δ) της παρ. 5 του άρθ. 3 του Ν.998/1979 η φράση «από την 23η Φεβρουαρίου 1946» αντικαθίσταται από τη φράση «από την 24η Δεκεμβρίου 2003» και στο τέλος της τίθεται εδάφιο ως εξής : «Με την αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των παραπάνω εκτάσεων από τα πολιτικά Δικαστήρια ή τα προβλεπόμενα στο ά. 8 του παρόντος Συμβούλια εξομοιώνεται ως προς όλες τις έννομες συνέπειες η θεώρηση από τον αρμόδιο Δασάρχη έκθεσης ελέγχου τίτλων υπογραφόμενης από δύο (2) δικηγόρους και αναγόμενης προ της 24ης Δεκεμβρίου 2003 που συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η ελεγχόμενη έκταση. Η θεώρηση γίνεται εντός τριών (3) μηνών και σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας θεωρείται ότι έχει συντελεστεί.»
  3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθ. 20 του Ν.3889/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής :
  «Στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του ά. 62 του Ν.998/1979 δεν κωλύεται η μεταγραφή ή καταχώριση συμβολαιογραφικών πράξεων με αντικείμενο ακίνητα, που έχουν εν όλω ή εν μέρει το χαρακτήρα έκτασης των παραγράφων 5α) ή 5β) του άρθρου 3 του παραπάνω νόμου, στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα οικεία φύλλα του αρμόδιου γραφείου Κτηματογράφησης ή Κτηματολογικού Γραφείου, εφόσον για την έχουσα τον παραπάνω χαρακτήρα έκταση προσκομίζεται απόφαση αναγνώρισης της κυριότητας ή η προβλεπόμενη στην περ. δ) της παρ. 5 του παραπάνω άρθρου θεωρημένη έκθεση ελέγχου τίτλων.
  Οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι Γραφείων Κτηματογράφησης ή Κτηματολογικών Γραφείων, που παραβιάζουν την παραπάνω διάταξη τιμωρούνται με πρόστιμο ποσού 1.000 ευρώ, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά από ακρόαση τους. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.».
  4. Σε περίπτωση ακινήτου το οποίο έχει εν μέρει αγροτικό χαρακτήρα και εν μέρει χαρακτήρα δάσους ή εν γένει δασικής έκτασης, χωρίς να έχει εκδοθεί διοικητική πράξη ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το τμήμα του με τον χαρακτήρα δάσους ή εν γένει δασικής έκτασης ανήκει σε ιδιώτη και όχι στο Δημόσιο, επιτρέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων για το έχον αγροτικό χαρακτήρα τμήμα του χωρίς την τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 3 του άρθρου 280 του Δασικού Κώδικα (ν.δ. 86/1969). Στην παραπάνω περίπτωση για την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων το ακίνητο θεωρείται ότι δημιουργήθηκε κατά το χρόνο κατάρτισης του παλαιότερου τίτλου, στον οποίο περιλαμβάνεται και το τμήμα αγροτικού χαρακτήρα και το τμήμα δάσους ή δασικής έκτασης. Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση που μετά την κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης για το έχον αγροτικό χαρακτήρα τμήμα του εκδοθεί διοικητική πράξη ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το τμήμα του με τον χαρακτήρα δάσους ή εν γένει δασικής έκτασης ανήκει σε ιδιώτη.

  Για το Δ.Σ.
  Πρόεδρος Άρια Χαραλαμπίδη
  Γραμματέας Γιώργος Αρβανίτης

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:28 | Ραμαντανης Γεωργιος

  Σχόλια στο άρθρο 48 σχέδιο. Ν 4014/2011
  Παραχώρηση δασικών εκτάσεων για ελαιώνες.

  1 ) Η οριστικές παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων για ελαιώνες μετά από εκχέρσωση με προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει των άρθρων 192 και 193 του Ν 4173/1929 ( όπως η αρ. 16856/1360 / 26-5-1930 με μεταγραφή τ. 29 α/α 1261/26-9-1980 ) δεν ανακαλούνται ως προς την χρήση τους ακόμη και στην περίπτωση που οι παραχωρηθείσες εκτάσεις δεν εξυπηρετούν για διαφόρους λόγους τον σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκαν .
  2 ) Με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν 3208/2003 ορίζεται ότι δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για γεωργική η δενδροκομική εκμετάλλευση με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ,όπως αυτές κατά καιρούς ίσχυσαν ,, που κωδικοποιήθηκαν με τα άρθρα 14 και 27 του Δασικού Κώδικα και εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους ορους της παραχώρησης η της εκχέρσωσης και εκδόθηκαν ορίστηκα παραχωρητήρια (εις τελεία και πλήρη ιδιοκτησία ,των απογόνων και νομίμων κληρονόμων και παντός άλλου εις τον οποίον αυτοί η οι νόμιμοι κληρονόμοι θέλανε να παραχωρήσουν αυτό , από την Γενική Διοίκηση Θράκης τμήματος Δασών . ( αρ. 16856/1360 / 26-5-1930 με μεταγραφή τ. 29 α/α 1261/26-9-1980 ) που έχει εξοφληθεί ολοσχερώς πριν 90 χρόνια ) αποτελούν οριστικούς τίτλους κυριότητας και θεωρούνται ότι δεν ανήκουν στο δημόσιο , αποτελούν ιδιωτικά αγροκτήματα και δεν υπάγονται καθοιονδήποτε τρόπο στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ..
  3 ) Να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη το αποδεικτικό αεροφωτογραφικο υλικό των εκτάσεων αυτών ( από ,το 1940 και μετέπειτα ) που αποδεικνύει ότι ήταν ελαιώνας καθώς επίσης και οι επιδοτήσεις από Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς αυτά βρίσκονται επί εκτάσεων ,για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία .. Ενδεικτικά έγγραφα που πιστοποιούν την καλλιέργεια ελαιοδέντρων, όπως υπεύθυνες δηλώσεις της προκατόχων , καθώς και του σημερινού ιδιοκτήτη με δήλωση καλλιέργειας στον ΕΛΓΑ και αποδεικτικά παροχής υπηρεσίας ελαιοτριβείων και επιδοτήσεων να λαμβάνονται σοβαρά υπ όψη ..
  4 ) Είναι αυτονόητο ότι οι δασικές εκτάσεις παραχωρήθηκαν για να γίνουν ελαιώνες εφόσον εκχερσωθούν από βλάστηση άλλης μορφής εκτός της αυτοφυούς αγριελιάς που προϋπήρχε η οποία κλαδεύεται και εμβολιάζεται με κατάλληλη ποικιλία ελιάς για κάθε περιοχή . .Ακολουθει συστηματική καλλιέργεια κλάδεμα ,ράντισμα ,πότισμα κλπ και προστασία από την βοσκή αμνοεριφίων και βοοειδών όταν είναι μικρής ηλικίας .
  5 ) Να λαμβάνονται επίσης σοβαρά υπόψη ότι για την διατήρηση της μορφής του ελαιώνα ιδιαίτερα σε επικλινείς και στεγνές εκτάσεις , λογω της κλιματικής αλλαγής , οι πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές είναι καταστροφικές για τις ελιές και απαιτούνται επίπονες προσπάθειες και πολύς χρόνος για να επανέλθουν στην πρότερα κατάσταση . Η περιοχή μας στην Καβάλα επλήγη επανειλημμένα από πυρκαγιές με την τελευταία του έτους 1985 κατά την οποία καταστράφηκαν όλα τα παλαιά ελαιόδεντρα. Ακολούθως και μέχρι να βλαστήσουν τα νέα αγρια-ελαιόδεντρα και να εμβολιαστούν , πολλά από τα οποία καταστρέφονταν από τη βοσκή αμνοεριφίων και βοοειδών ( λόγω ελλιπούς προστασίας από την πολιτεία) , αφ’ ενός υπήρχε δυσκολία στην καλλιέργεια του αγρού και αφ’ ετέρου ευνοήθηκε η ανάπτυξη της άνυδρης βλάστησης άλλης μορφής (πουρνάρια) . Αποδεικτικά στοιχεία όπως πρόσφατες φωτογραφίες, με καμένους κορμούς των παλαιών μεγαλύτερων ελαιοδέντρων , τα οποία κάηκαν και από τους οποίους φύονται νέοι κορμοί. πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ όψη για την ύπαρξη ελαιώνα και όχι να αγνοούνται ..

 • Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των σφαλμάτων που έχουν εμφιλοχωρήσει στους Δασικούς Χάρτες, θα πρέπει να προβλεφθούν αντίστοιχες διαδικασίες με εκείνες που λαμβάνουν χώρα στις μελέτες κτηματογράφησης. Ειδικότερα:
  1. Σε περίπτωση που οι Δασικοί Χάρτες συντάσσονται από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία, θα πρέπει αυτά να έχουν την ευθύνη παρακολούθησης του Δασικού Χάρτη και διόρθωσης περιπτώσεων πρόδηλων σφαλμάτων μέχρι την κύρωση αυτών, και όχι μέχρι την θεώρηση. Τα ιδιωτικά γραφεία θα παρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη στις Δ/νσεις Δασών, προσωπικό για την υποστήριξη του ΣΥΑΔΧ, ετοιμασία αποσπασμάτων, εισηγήσεων, αυτοψιών για την διευκόλυνση του έργου των Δ/νσεων Δασών και των ΕΠΕΑ. Επίσης, με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται, τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο στάδιο της κατάρτισης θα μπορούν να θεραπεύονται μέχρι την κύρωση του Δασικού Χάρτη. Επισημαίνεται ότι ήδη προβλέπονται αντίστοιχες διαδικασίες ανάθεσης σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία (για την υποστήριξη των ΣΥΑΔΧ, ετοιμασία αποσπασμάτων κ.λπ). Η ρύθμιση αυτή θα μπορούσε να καταλάβει και τις τρέχουσες Συμβάσεις (ως Στάδιο 3) με κατάλληλη τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών και ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από απρόβλεπτες εργασίες.
  2. Η διαδικασία της προανάρτησης που λαμβάνει χώρα στις μελέτες κτηματογράφησης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στους Δασικούς Χάρτες. Κατά την διαδικασία αυτή δύνανται να θεραπευθούν (πρόδηλα) σφάλματα με απλή έγκριση της Δ/νσης Δασών πριν από την θεώρηση του Δασικού Χάρτη. Το χρονικό διάστημα της προανάρτησης θα πρέπει να είναι περιορισμένο, όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να διορθωθούν χωρίς κόστος για τον πολίτη (και για την Πολιτεία) περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων, ή ατελώς αντιρρήσεων, οι οποίες διαφορετικά θα επέφεραν υπέρμετρη επιβάρυνση στις ΕΠΕΑ, που πρέπει να εξετάσουν και να επικυρώσουν τις περιπτώσεις αυτές.
  3. Το ειδικό τέλος αντιρρήσεων θα πρέπει να επανεξετασθεί, καθώς χιλιάδες πολίτες προτίμησαν να μην κάνουν τίποτε, λόγω μεγάλης οικονομικής επιβάρυνσης. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή ένστασης στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου το παράβολο είναι μόλις 5 ευρώ. Εφ’ όσον όμως διατηρηθούν τα ισχύοντα ύψη του ειδικού τέλους αντιρρήσεων, για λόγους που σχετίζονται με την χρηματοδότηση των αποζημιώσεων των ΕΠΕΑ, τότε θα πρέπει το παράβολο να επιστρέφεται όταν η αντίρρηση γίνεται αποδεκτή.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:09 | ΤΕΡΖΗΣ Κ.

  Θα πρέπει να λυθεί και το πρόβλημα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκων σε εκτάσεις ΔΑ, οι οποίες ήταν δασικές εκτάσεις προ του 1945, αλλά αγροτικές σήμερα. Το πρόβλημα προκύπτει γιατί αυτές δύναται να χαρακτηριστούν αναδασωτέες. Ωστόσο, παρόλο που ακόμα και σε αναδασωτέες εκτάσεις (ΑΝ) επιτρέπονται άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ (βλ. ΣΤΕ 2579/2018, όπου επιτρέπεται σε αιολικά να μπαίνουν σε αναδασωτέες εκτάσεις), τα φωτοβολταϊκά δεν επιτρέπονται σε αυτές (ΑΝ) καθώς ούτε και σε ΔΑ ενώ επιτρέπονται σε δημόσιες δασικές (ΔΔ), πράγμα παράλογο.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:08 | ΤΕΡΖΗΣ Κ.

  Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην αδειοδότηση φωτοβολταϊκών (φ/β) σταθμών.

  Όπως είναι γνωστό η εγκατάσταση φ/β σταθμών επιτρέπεται σε δασικές εκτάσεις (όχι σε δάση).

  Παρόλα αυτά, υπάρχει μία παράλογη απαγόρευση: Υπάρχουν δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν, και παραχωρήθηκαν για δασική χρήση. Στις εκτάσεις αυτές σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ – ΑΔΑ:ΩΑ3Ε0-ΕΔΤ, η οποία ερμηνεύει το Ν.3208/2003 – άρθρο 17, παρ.1, θεωρείται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης τέτοιων εκτάσεων. Αυτό γιατί σύμφωνα με το νόμο: «Δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, όπως αυτές κατά καιρούς ίσχυσαν και κωδικοποιήθηκαν με τα άρθρα 14 έως και 27 του Δασικού Κώδικα, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της παραχώρησης ή της εκχέρσωσης, εκδόθηκαν οριστικά παραχωρητήρια και ουδέποτε μετέβαλαν τη χρήση για την οποία παραχωρήθηκαν δεν υπάγονται καθ` οιονδήποτε τρόπο στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και μπορούν να διαθέτουν για χρήση, συναφή προς το σκοπό της παραχώρησης.»

  Το παράλογο έγκειται στα ακόλουθα:
  – Αν η έκταση η οποία ήταν δασική, παρέμενε μέχρι και σήμερα δασική θα επιτρεπόταν η εγκατάσταση φ/β
  – Σήμερα που η έκταση είναι γεωργική επιτρέπεται η εγκατάσταση φ/β (καθώς τέτοιες εκτάσεις δεν είναι ΓΓΥΠ)
  – Σε έκταση που ήταν δασική και παραχωρήθηκε για αγροτική χρήση όμως δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φ/β

  Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις φ/β οι οποίες έχουν υποβάλλει αιτήσεις άδειας παραγωγής στη ΡΑΕ, και θα κληθούν να πληρώσουν το τέλος καταχώρησης, χωρίς να ξέρουν αν θα επιλυθεί το προφανές πρόβλημα.

  Παρακαλούμε όπως άμεσα προβλέψετε ότι : «Σε δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ»

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:26 | ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ μέλος του Ομιλου LafargeHolcim

  Eπι του προτεινόμενου άρθρου 48 παράγραφος 6:
  Σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου, με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων και των λοιπών στοιχείων της παραγράφου 9 του άρθρου 17, ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17, συμπληρώνεται και διορθώνεται από την οικεία Διεύθυνση Δασών ή σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» , το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αντιρρήσεων ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα από τις ΕΠ.Ε.Α.
  Επί του ανωτέρου η Εταιρεία σημειώνει ότι για υποθέσεις που κρίνονται σημαντικές για την εθνική οικονομία και αφορούν επενδυτικές προτάσεις ή ώριμα έργα προς κατασκευή, εντός 15 ημερών από την απόφαση των ΕΠ.Ε.Α, θα πρέπει να εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό συνοδευόμενο από το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων ΕΓΣΑ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:14 | ΖΑΒΡΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Νομικός, Msc Κτηματολογίου

  Σε συνέχεια του προηγούμενου σχολιασμού, θέτω υπόψιν σας τα άρθρα του ΝΔ 86/1969 (Δασικός Κώδικας) 289-294, 308 επ., 228, 369, 270 παρ. 5, 271, 273, 275, 277 επ. , 106, 110 και 113-114 επικαλούμενος τα αστυνομικά-ανακριτικά καθήκοντα και αρμοδιότητες του Δασάρχη με τα οποία ανέκαθεν ήταν επιφορτισμένος από την Πολιτεία, η οποία του εμπιστευόταν και αναγνώριζε τις αυξημένου κύρους αποφάσεις του.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:46 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ

  Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΟΥΜΠΑ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΥΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑΣ.
  ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ή ΝΟΜΑΡΧΗ.
  ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.
  ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΕΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ.
  ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΙΣΩΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΞΑΝΑΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ(ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ). ΔΕ ΘΑ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:04 | ΖΑΒΡΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Νομικός, Msc Κτηματολογίου

  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση άρθρο 48 με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία ανάρτησης, κύρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών» μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289) («Εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, ή ως εκτάσεις των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3» κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες», προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου είναι ιδίως πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας, όπως αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν, Διανομές και Αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες Υπουργού ή Νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων κ.λπ.».
  Ενόψει των ανωτέρω προς ψήφιση διατάξεων, θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί με ειδική μνεία στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο η αναγνώριση ως ιδιωτικών των χορτολιβαδικών εκτάσεων με χαρακτήρα ΧΑ στους δασικούς χάρτες, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, και η άμεση απεμπλοκή των ιδιωτών που ανέκαθεν ήγειραν δικαιώματα κυριότητας, εκμεταλλεύονταν και λάμβαναν επιδοτήσεις χάριν των καλλιεργειών που διατηρούσαν επ’ αυτών.
  Ειδικότερα, πρέπει να ληφθεί υπόψιν η θεσμοθέτηση διοικητικής διαδικασίας με την έκδοση σύμφωνης γνώμης του κατά τόπο αρμοδίου Δασάρχη για την αναγνώριση της χορτολιβαδικής έκτασης ως ιδιωτικής, χωρίς την προβλεπόμενη απαίτηση προσφυγής στη Δικαιοσύνη σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3208/2003, και η έκδοση διαπιστωτικής πράξης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που ο Δασάρχης διατηρεί και του αποδίδει η νομοθεσία.
  Εν κατακλείδι, βάσει των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψιν και της διάθεσης αποσυμφόρησης των δικαστηρίων από υποθέσεις, οι οποίες κρίνονται ικανές να αντιμετωπισθούν εξωδικαστικά, θεωρούμε απαραίτητη τη διεύρυνση μέσω των υπηρεσιών και των οργάνων των Δασαρχείων και των Διευθύνσεων Δασών της δυνατότητας αναγνώρισης και κατοχύρωσης των παγίων δικαιωμάτων των ιδιωτών επί των χορτολιβαδικών εκτάσεων πάντα σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τα δικαιώματα του Δημοσίου και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για τη διόρθωση των δασικών χαρτών όπως ορίζεται στο υπό διαβούλευση άρθρο.
  Ζαβρακλής Χρήστος

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:40 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ

  Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΟΥΜΠΑ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΥΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑΣ.
  ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ή ΝΟΜΑΡΧΗ.
  ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΝΌΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.
  ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΕΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ.
  ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΙΣΩΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΞΑΝΑΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ). ΔΕ ΘΑ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:01 | Σουλτάτη Κ.

  Το παρόν σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης μέσω βελτιωμένων και απλοποιημένων διαδικασιών αδειοδότησης ούτως ώστε να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή. Παράλληλα, ορθώς με την παρ. 1 του άρθρου 48 διευκρινίζεται η έννοια των πράξεων της διοίκησης, οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979.

  Ωστόσο, η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αντιμετωπίζει το θέμα της εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων σε εκτάσεις που παραχωρήθηκαν κατά την αγροτική και εποικιστική νομοθεσία και οι οποίες είχαν συννόμως μεταβάλει το δασικό χαρακτήρα τους. Οι υφιστάμενοι περιορισμοί επιφέρουν αδικαιολόγητα κωλύματα για τις επενδύσεις ΑΠΕ, δεδομένου ότι το μείζον θέμα της διαφύλαξης της επάρκειας καλλιεργήσιμων εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας ήδη ρυθμίζεται επαρκώς ενώ είναι αναμφισβήτητο ότι οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

  Προτείνεται να τροποποιηθεί το άρθρο 53 παρ. 3 περίπτωση γ του Ν. 998/79 ώστε να ορίζεται ότι είναι η επιτρεπτή η εγκατάσταση εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε εκτάσεις που παραχωρήθηκαν κατά την αγροτική και εποικιστική νομοθεσία και οι οποίες έχουν συννόμως μεταβάλει το δασικό χαρακτήρα τους.

 • Θέσεις του Δήμου Διονύσου για τις περιπτώσεις των οικισμών ‘’Σταμάτα-Σπάτα-Παλαιά Σταμάτα’’ και ’’Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι’’.

  Στην περιοχή του Δήμου Διονύσου υπάρχουν οι οικισμοί ‘’Σταμάτα-Σπάτα-Παλαιά Σταμάτα και ’’Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι’’, που με βεβαιότητα (βλ. στοιχεία Απογραφών από το 1920 και εντεύθεν, πράξεις της Διοίκησης για μετονομασίες και προσαρτήσεων των οικισμών στους Δήμους της περιοχής, έγγραφα του Γραφείου Ποπλεοδομίας Αθηνών, κλπ.), προυφίστανται του έτους 1923 και για τους οποίους, για διάφορους λόγους δεν ολοκληρώθηκε η, κατά Νόμον, προβλεπόμενη διαδικασία για καθορισμό ορίων, με συνέπεια, να θεωρούνται ως περιοχές εκτός σχεδίου με ότι αυτό συνεπάγεται για τον δασικό ή μη χαρακτήρα τους.
  Συγκεκριμένα για τους οικισμούς αυτούς υφίστανται:
  • Η Διαπιστωτική πράξη Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1109Δ΄/22-12-1997), που έλαβε υπ΄όψη τα ως άνω στοιχεία για την αναγνώριση των οικισμών της ’’Σταμάτας-Σπάτα-Παλαιά Σταμάτα’’ και του «Πευκόφυτου ή Σπατατζικίου’’ ως νομίμως προϋφισταμένων του 1923.
  • Σχετικά έγγραφα των αρμοδίων Πολεοδομικών Αρχών.
  • Οι υπ΄αριθμ. 258/2012 και 259/2012 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου για καθορισμό ορίων, διαδικασία που προέβλεπε το ΠΔ 1981 (ΦΕΚ 138 Δ)΄, στο οποίο παρέπεμπε η ως άνω Νομαρχιακή Απόφαση.
  Όμως για τους οικισμούς αυτούς ποτέ δεν ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία καθορισμού ορίων, με αποτέλεσμα επί μισό αιώνα, να συσσωρεύονται σοβαρά προβλήματα από το γεγονός ότι περιοχές, οικιστικά πιεζόμενες, να καθίσταται ουσιαστικά αδύνατον να οργανωθούν πολεοδομικά και με τις αντίστοιχες βέβαια περιβαλλοντικές συνέπειες.
  Κρίνεται λοιπόν μετά από αυτά, απαραίτητη παρέμβαση στο υπό διαβούλευση Ν/Σ, που να συμπεριλάβει την περίπτωση οικισμών, όπως οι παραπάνω. Δηλ. οικισμών, οι οποίοι να:
  • Προϋφίστανται με βεβαιότητα, του έτους 1923, γεγονός που έχει διαπιστωθεί με συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις (Αποφάσεις Νομάρχη),
  • Έχουν καθορισμένα όρια, στη συνέχεια, από τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μετά από σχετικές θεωρήσεις των αρμοδίων Πολεοδομικών Αρχών.
  Για τις περιπτώσεις αυτές προτείνεται να μην αναρτηθεί δασικός χάρτη, να ολοκληρωθεί η οριοθέτησή τους από την Κεντρική Διοίκηση, να μη εφαρμόζονται, επί των εκτάσεων εντός των ως άνω ορίων, οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας πλην των περιπτώσεων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, πάρκων και αλσών, με την επί πλέον πρόβλεψη κατά τη διαδικασία έγκρισης πολεοδομικής μελέτης, ρυμοτομικού σχεδίου κλπ που πρέπει άμεσα να ακολουθήσει, να είναι απαραίτητη η σύνταξη και έγκριση προηγούμενης μελέτης περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύμφωνα με προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:19 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Προς
  Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  Κύριο Δημήτριο Οικονόμου

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Ως γνωστόν , επίκειται η ανάρτηση των δασικών χαρτών για τις περιοχές του Δήμου μας.
  Στην περιοχή του Δήμου Διονύσου περιλαμβάνονται περιοχές με σχέδια πόλης ( Διόνυσος, Δροσιά, Κρυονέρι, Ροδόπολη κλπ.) περιοχές οικισμών προυφιστάμενων του έτους 1923 (Άγ. Στέφανος, Άνοιξη, Ραπεντώσα, Αγ. Άγγελοι κλπ.) οικισμοί για τους οποίους υπάρχει σειρά διαπιστωτικών πράξεων της Διοίκησης.
  Όπως πληροφορούμαστε οι επικείμενοι δασικοί χάρτες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο τμήμα του δήμου μας σαν δάσος. Συγκεκριμένα, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ότι οι υφιστάμενοι οικισμοί που έχουν οριοθετηθεί κατά το παρελθόν, αρκετοί έχουν εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.), και μέχρι τώρα έχουν γίνει πολλές χιλιάδες νόμιμες διοικητικές πράξεις όλων των κρατικών φορέων που έχουν καθορίσει εφ’ άπαξ και που πιστοποιούν διαρκώς τα όρια των εν λόγω οικισμών. Χαρακτηριστική περίπτωση για να γίνει αντιληπτό αυτό που αναφέρουμε είναι η περίπτωση των οικισμών των προυφιστάμενων του έτους 1923 του Αγ. Στεφάνου και της Άνοιξης.
  Οι οικισμοί αυτοί είχαν οριοθετηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. του 1923 πριν την ισχύ του συντάγματος του 1975, προ του Ν.998/79 & του Π.Δ. 21-11/1-12-1979
  Συγκεκριμένα η κατά τον νόμο ( άρθρο 14 παρ. 5 Ν.Δ. 1923) αρμόδια τεχνική υπηρεσία του υπουργείου συγκοινωνιών δηλαδή το γραφείο σχέδιου πόλεως του υπουργείου συγκοινωνιών προσδιόρισε τα όρια του ενιαίου τότε οικισμού με την 12033/8-6-1940 Γ.Σ.Π.Α.Β. πράξη της, βάσει του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν.Δ. του 1923 και την 44130/1939 σχετικής υπουργικής απόφασης. Συνεπώς τα όρια των οικισμών προ του 1923 του Αγ. Στεφάνου και της Άνοιξης έχουν διαπιστωθεί και καθορισθεί από το έτος 1940. Για τους ίδιους οικισμούς υφίστανται οι υπ. αρ. 30628/2903 (ΦΕΚ 797Δ/7-10-76) για τον Αγ. Στέφανο Κι υπ. αρ. 35246/3338 (ΦΕΚ 370Δ/9-11-79) για την Άνοιξη αποφάσεις Νομάρχη με τις οποίες έγινε η αποτύπωση επί χάρτου των εγκεκριμένων ορίων της απόφασης του έτους 1940 όπως αναφέρεται στις αποφάσεις του 1976.
  Επίσης εγκρίθηκαν τα ΓΠΣ Αγ. Στεφάνου και Άνοιξης ΦΕΚ 561Δ/26-7-1995 και ΦΕΚ 797Δ/8-11-1999 αντίστοιχα.
  Στις νόμιμες αυτές οικιστικές περιοχέςοι διοικητικές πράξεις (μεταβιβάσεις ακινήτων, αντικειμενικές αξίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών, εκτέλεση δημοσίων έργων υποδομής από κεντρική διοίκηση, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) εκτελούντο πάντοτε ανεμπόδιστα και χωρίς την έγκριση του Δασαρχείου, εώς την δημοσίευση του Ν. 3889/14-10-2010 στις 14-10-2010.
  Πιστέυουμε ότι οι διατάξεις του ανωτέρου Νόμου προσφέρουν ευκαιρία για την επίλυση χρονίζοντων προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους δημότες μας και επιβαρύνουν τόσο το οικιστικό όσο και το φυσικό περιβάλλον των περιοχών αυτων. Αυτό όμως θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη πραγματική κατάσταση των υφισταμένων οικισμών άλλως η εκ των υστέρων μετά από πολλές δεκαετίες και χιλιάδες διοικητικές πράξεις, αλλαγή των οικιστικών και οικονομικών δεδομένων της περιοχής, προσβάλει το αγαθό της σταθερότητας και συνέχειας της Διοίκησης, εκθέτει τους πολίτες σε περιπέτειες και σε αλόγιστες δαπάνες και το Δημόσιο στον κίνδυνο να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες κατόπιν προσφυγών τους στα Ελληνικά και Διεθνή Δικαστήρια. Ήδη υπάρχουν προσφυγές κατά των αναδασώσεων όσο και για αποζημειώσεις .
  Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι θα ήταν σκόπιμη η προώθηση των δασικών χαρτών ώστε να προφυλαχθούν οι δασικές εκτάσεις γύρω από τους εν λόγω οικισμούς και οι οικισμοί να αποκτήσουν σχέδια πόλης τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα της περιοχής μέσω των πολεοδομικών εργαλείων (Συντελεστή Δόμησης, Κάλυψης, Ύψος οικοδομών κλπ.).
  Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα ανωτέρω προσδοκόμενα γίνονται με κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις και σωστές νομικές και πολεοδομικές διατυπώσεις. Για παράδειγμα το <> πρόβλημα των προυφιστάμενων του 1923 οικισμών Αγ. Στεφάνου και Άνοιξης έλυσε ο Ν.4280/2014.
  Θέλω να επισημάνω τις αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις του ΣΤΕ που έρχονται σε αντίφαση με την λογική .
  Θέλω να επισημάνω ότι με βάση το άρθρ. 153 του Ν.4389/16 δεν λαμβάνεται καθόλου υπ’όψιν ο Ν.4280/14 που έλυνε προβλήματα αλλά αναφέρεται μόνο στον Ν. 3889/10 που τον τροποποιεί και δημιουργεί προβλήματα. Όλα αυτά γίνονται από μια ορισμένη συντεχνία Δασολόγων του βαθέως Κράτους που θέλουν να επεμβαίνουν και να στραγγαλίζουν οποιαδήποτε λύση προβλημάτων και αναπτυξιακή πορεία.
  Δεν είναι τυχαίο ότι στις 27-5-2016 που δημοσιέυτηκε σε ΦΕΚ ο Ν.4389/16 την ίδια μέρα 27-5-2016 υπεγράφει η 125/16 απόφαση του Ν.Σ.Κ. που αφορά μελέτη Περιβάλλοντικών επιπτώσεων της εταιρίας Ε.Α. που αναφαίρεται σε Αιολικό πάρκο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  Την παραπάνω απόφαση & το σκεπτικό της υιοθετει αμέσως την ίδια μέρα με το 231/2628/101428/27-5-16 έγγραφο του νομικού συμβούλου του Υ.Π.ΕΝ. ο τότε υπουργός κος Ι. Τσιρώνης και ούτε λίγο ούτε πολύ καταργεί προυφιστάμενες νόμιμες πράξεις με σκοπό κάθε αναπτυξιακή διαδικασία να μπορεί να εξαρτάται από την συγκεκριμένη συντεχνεία η οποία στηρίζει τις αποφάσεις της σε αποφάσεις του Ν.Σ.Κ. που αφορούν άλλη υπόθεση και σε έγγραφα νομικών συμβούλων που γνωρίζουμε ότι γράφονται κατά παραγγελία από την πολιτική ηγεσία.
  Δηλαδή ενορχηστρωμένα στις 27-5-2016 δημοσιένεται ο Ν.4389/16 υπογράφεται η 125/27-5-2016 απόφαση του Ν.Σ.Κ. και το 231-2628/101428/27-5-2016 απόφαση έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Υ.Π.ΕΝ. αν όλα αυτά δεν είναι ενορχηστωμένα τι είναι;
  Δηλαδή μετά τον Ν.4280/14 που έλυνε προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαν άλλο να στραγγαλίσουν προέβησαν στις παραπάνω πράξεις οργανωμένα.
  Με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για οποιαδήποτε απάντηση από το Δασαρχείο τη Δ/ση Δασών και τον Γ.Γ. Δασών δεν ορίζεται χρόνος μέσα στον οποίο απαιτείται απάντηση, ενώ στο προηγούμενο νομικό καθεστώς αν δεν υπήρχε απάντηση εντός εξαμήνου προχωρούσαν οι μελέτες και τα έργα χωρίς την έγκρισή τους.
  Δηλαδή οι Δασικές υπηρεσίες του βαθέως κράτους μπορεί να μην απαντήσουν και ποτέ χωρίς να έχουν επιπτώσεις και να στραγγαλίζουν τα έργα επ’ άπειρο και να χάνονται χρηματοδοτήσεις από χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ)
  Το πρώτο χαστούκι ο κος Τσιρώνης το έφαγε με την 2585/2016 ΣΤΕ που δικαίωσε τον σύλλογο των Οικισμών της Ιπποκράτειου Πολιτείας που μπήκε στο σχέδιο με το Π.Δ./23-11-77 ΦΕΚ 482Δ/25-11-77 & ακυρώνει την υπ.αρ. 129182/4530/27-08-15 απόφαση.
  Το σκεπτικό της απόφασης στηρίζεται στις πράξεις της διοίκησης που έχουν γίνει από το 1977, μέχρι το 2016 (αγορές, πωλήσεις, άδειες οικοδομών, εφορίες, έργα, οικοδομές κλπ.) Δημόσιο Συμφέρον & Ασφάλεια Δικαίου.
  Δεν καταλαβαίνω κάθε φορά με κάποιο νέο νόμο το βαθύ κράτος θα καταργεί νόμιμες πράξεις και θα ξεκινά τις διαδικασίες από την αρχή.
  Δηλαδή με το Π.Δ. 21-11/1-12-1979 έγγραφο καταργεί κάθε νόμιμη πράξη και επιβάλλει νέα διαδικασία για νομιμοποίηση της όπως και με το 144568/4102/28-2016 καταργεί ο τότε Αναπληρωτής υπουργός νόμιμες πράξεις και επιβάλει να γίνουν νόμιμες σύμφωνα με μεταγενέστερες διατάξεις;
  Με βασει τα παραπάνω στον Άγιο Στέφανο από τους οικιστές έχει γίνει προσφυγή κατά των αναδασώσεων από τις Δασικές υπηρεσίες που είναι παράνομες η οποία θα εκδικαστεί την Πέμπτη 19-3-2020 αν δεν αναβληθεί.
  Λαμβάνοντας υπ’όψιν την 2014/18 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που μπορεί να απορρίπτει την προσφυγή αλλά με την παραδοχή των Δασικών υπηρεσιών ότι δεν νοείται αναδάσωση εντόε των ορίων οικισμού του Αγ. Στεφάνου.
  Επίσης έχουν γίνει περίπου 100 αγωγές αποζημιώσεως από τους οικιστές του Αγίου Στεφάνου κατά του Δήμου Διονύσου που ζητούν αποζημειώσεις από 300.000 € εώς 500.000 € περίπου έκαστως συνολικά 10.000.000 € περίπου και υπάρχει προδικαστική που φαίνεται ότι θα δικαιωθούν.
  Σημειωτέον ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές κατά του Δημοσίου των θιγόμενων σε όλους τους οικισμούς της επικρατείας που είναι περίπου 12.000 εώς 15.000 οικισμοί, που οι αποζημειώσεις τους θα ανέρχονται σε 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
  Τελικά αυτές τις αποζημειώσεις ποιός θα τις πληρώσει ο Δήμος ή το Δημόσιο ή η συντεχνία των Δασολόγων & ο Ι. Τσιρώνης.
  Επειδή το άρθρο 153 του Ν.4389/16 δεν δίνει λύση στα προβλήματα πρέπει να νομοθετήσετε με ρεαλισμό και με βάση τον Ν.4280/14 τον οποίο θα βελτιώσεται και να εντάξεται όλους τους οικισμούς της χώρας στο σχέδιοχωρίς συνυπογραφή της Δασικής Υπηρεσίας.
  Άλλωστε αποκλειστικά υπεύθυνη για την σημερινή κατάσταση είναι η πολιτεία που από το 1923 μέχρι σήμερα δεν προχώρησε να εντάξει τους οικισμούς στο σχέδιο και δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση.
  Σας ενημερώνουμε για όλες τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας που απαιτούνται έχουμε επεξεργασμένες λύσεις που σε συνεργασία με τις τεχνικές και τις νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου σας θα βρούμε λύση για το πρόβλημα των οικισμών προ του 1923.
  Οι δασικοί χάρτες μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς πράξεις χαρακτηρισμού για τις εκτάσεις όλων των εντός των ορίων οικισμού όπως και αν έχουν προκύψει αλλά μόνον για τις εκτός σχεδίου περιοχές .
  Θεωρώ ότι οι Δασικές υπηρεσίες δεν θέλουν να ολοκληρωθούν πουθενά οι Δασικοί χάρτες γιατί θα τους δεσμεύουν και δεν θα μπορούν να απαντούν όπως θέλουν. Και να ελέγχουν κάθε λύση προβλήματος και κάθε αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

  Με τιμή

 • Θέσεις του Δήμου Διονύσου για τις περιπτώσεις των οικισμών ‘’Σταμάτα-Σπάτα-Παλαιά Σταμάτα’’ και ’’Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι’’.

  Στην περιοχή του Δήμου Διονύσου υπάρχουν οι οικισμοί ‘’Σταμάτα-Σπάτα-Παλαιά Σταμάτα και ’’Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι’’, που με βεβαιότητα (βλ. στοιχεία Απογραφών από το 1920 και εντεύθεν, πράξεις της Διοίκησης για μετονομασίες και προσαρτήσεων των οικισμών στους Δήμους της περιοχής, έγγραφα του Γραφείου Ποπλεοδομίας Αθηνών, κλπ.), προυφίστανται του έτους 1923 και για τους οποίους, για διάφορους λόγους δεν ολοκληρώθηκε η, κατά Νόμον, προβλεπόμενη διαδικασία για καθορισμό ορίων, με συνέπεια, να θεωρούνται ως περιοχές εκτός σχεδίου με ότι αυτό συνεπάγεται για τον δασικό ή μη χαρακτήρα τους.
  Συγκεκριμένα για τους οικισμούς αυτούς υφίστανται:
  • Η Διαπιστωτική πράξη Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1109Δ΄/22-12-1997), που έλαβε υπ΄όψη τα ως άνω στοιχεία για την αναγνώριση των οικισμών της ’’Σταμάτας-Σπάτα-Παλαιά Σταμάτα’’ και του «Πευκόφυτου ή Σπατατζικίου’’ ως νομίμως προϋφισταμένων του 1923.
  • Σχετικά έγγραφα των αρμοδίων Πολεοδομικών Αρχών.
  • Οι υπ΄αριθμ. 258/2012 και 259/2012 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου για καθορισμό ορίων, διαδικασία που προέβλεπε το ΠΔ 1981 (ΦΕΚ 138 Δ)΄, στο οποίο παρέπεμπε η ως άνω Νομαρχιακή Απόφαση.
  Όμως για τους οικισμούς αυτούς ποτέ δεν ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία καθορισμού ορίων, με αποτέλεσμα επί μισό αιώνα, να συσσωρεύονται σοβαρά προβλήματα από το γεγονός ότι περιοχές, οικιστικά πιεζόμενες, να καθίσταται ουσιαστικά αδύνατον να οργανωθούν πολεοδομικά και με τις αντίστοιχες βέβαια περιβαλλοντικές συνέπειες.
  Κρίνεται λοιπόν μετά από αυτά, απαραίτητη παρέμβαση στο υπό διαβούλευση Ν/Σ, που να συμπεριλάβει την περίπτωση οικισμών, όπως οι παραπάνω. Δηλ. οικισμών, οι οποίοι να:
  • Προϋφίστανται με βεβαιότητα, του έτους 1923, γεγονός που έχει διαπιστωθεί με συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις (Αποφάσεις Νομάρχη),
  • Έχουν καθορισμένα όρια, στη συνέχεια, από τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μετά από σχετικές θεωρήσεις των αρμοδίων Πολεοδομικών Αρχών.
  Για τις περιπτώσεις αυτές προτείνεται να μην αναρτηθεί δασικός χάρτη, να ολοκληρωθεί η οριοθέτησή τους από την Κεντρική Διοίκηση, να μη εφαρμόζονται, επί των εκτάσεων εντός των ως άνω ορίων, οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας πλην των περιπτώσεων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, πάρκων και αλσών, με την επί πλέον πρόβλεψη κατά τη διαδικασία έγκρισης πολεοδομικής μελέτης, ρυμοτομικού σχεδίου κλπ που πρέπει άμεσα να ακολουθήσει, να είναι απαραίτητη η σύνταξη και έγκριση προηγούμενης μελέτης περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύμφωνα με προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος.

 • Θέσεις του Δήμου Διονύσου για τις περιπτώσεις των οικισμών ‘’Σταμάτα-Σπάτα-Παλαιά Σταμάτα’’ και ’’Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι’’.

  Στην περιοχή του Δήμου Διονύσου υπάρχουν οι οικισμοί ‘’Σταμάτα-Σπάτα-Παλαιά Σταμάτα και ’’Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι’’, που με βεβαιότητα (βλ. στοιχεία Απογραφών από το 1920 και εντεύθεν, πράξεις της Διοίκησης για μετονομασίες και προσαρτήσεων των οικισμών στους Δήμους της περιοχής, έγγραφα του Γραφείου Ποπλεοδομίας Αθηνών, κλπ.), προυφίστανται του έτους 1923 και για τους οποίους, για διάφορους λόγους δεν ολοκληρώθηκε η, κατά Νόμον, προβλεπόμενη διαδικασία για καθορισμό ορίων, με συνέπεια, να θεωρούνται ως περιοχές εκτός σχεδίου με ότι αυτό συνεπάγεται για τον δασικό ή μη χαρακτήρα τους.
  Συγκεκριμένα για τους οικισμούς αυτούς υφίστανται:
  • Η Διαπιστωτική πράξη Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1109Δ΄/22-12-1997), που έλαβε υπ΄όψη τα ως άνω στοιχεία για την αναγνώριση των οικισμών της ’’Σταμάτας-Σπάτα-Παλαιά Σταμάτα’’ και του «Πευκόφυτου ή Σπατατζικίου’’ ως νομίμως προϋφισταμένων του 1923.
  • Σχετικά έγγραφα των αρμοδίων Πολεοδομικών Αρχών.
  • Οι υπ΄αριθμ. 258/2012 και 259/2012 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου για καθορισμό ορίων, διαδικασία που προέβλεπε το ΠΔ 1981 (ΦΕΚ 138 Δ)΄, στο οποίο παρέπεμπε η ως άνω Νομαρχιακή Απόφαση.
  Όμως για τους οικισμούς αυτούς ποτέ δεν ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία καθορισμού ορίων, με αποτέλεσμα επί μισό αιώνα, να συσσωρεύονται σοβαρά προβλήματα από το γεγονός ότι περιοχές, οικιστικά πιεζόμενες, να καθίσταται ουσιαστικά αδύνατον να οργανωθούν πολεοδομικά και με τις αντίστοιχες βέβαια περιβαλλοντικές συνέπειες.
  Κρίνεται λοιπόν μετά από αυτά, απαραίτητη παρέμβαση στο υπό διαβούλευση Ν/Σ, που να συμπεριλάβει την περίπτωση οικισμών, όπως οι παραπάνω. Δηλ. οικισμών, οι οποίοι να:
  • Προϋφίστανται με βεβαιότητα, του έτους 1923, γεγονός που έχει διαπιστωθεί με συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις (Αποφάσεις Νομάρχη),
  • Έχουν καθορισμένα όρια, στη συνέχεια, από τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μετά από σχετικές θεωρήσεις των αρμοδίων Πολεοδομικών Αρχών.
  Για τις περιπτώσεις αυτές προτείνεται να μην αναρτηθεί δασικός χάρτη, να ολοκληρωθεί η οριοθέτησή τους από την Κεντρική Διοίκηση, να μη εφαρμόζονται, επί των εκτάσεων εντός των ως άνω ορίων, οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας πλην των περιπτώσεων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, πάρκων και αλσών, με την επί πλέον πρόβλεψη κατά τη διαδικασία έγκρισης πολεοδομικής μελέτης, ρυμοτομικού σχεδίου κλπ που πρέπει άμεσα να ακολουθήσει, να είναι απαραίτητη η σύνταξη και έγκριση προηγούμενης μελέτης περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύμφωνα με προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:51 | ANNA ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

  Η διατύπωση των αλλαγών στον νόμο 998/1979 θα πρέπει να καλύπτει και τις εξής περιπτώσεις:

  -Ιδιοκτησίες που παρότι δεν υπήρξε ποτέ αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε αξιοποίηση ή μεταβίβασή τους με τον νόμο του 1979 και με βάση γνωματεύσεις των Δασικών υπηρεσιών (Δασωμένοι Αγροί)

  -Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάποια αγροτεμάχια λόγω της εφαρμογής του νόμου 998/1979 ενώ ήταν αγροτική γη την δεκαετία του 1970 από τότε λόγω της σύγχυσης και απαγορεύσεων δασώθηκαν,με αποτέλεσμα να τιμωρούνται σήμερα οι ιδιοκτήτες που δεν έλαβαν παράτυπα μέτρα για να καταπολεμήσουν την φυσική δάσωση και περίμεναν την νομική διευθέτηση. (δασωμένοι αγροί).

  -Στις Διοικητικές Πράξεις θα πρέπει να νοούνται και αποφάσεις κοινοταρχών για άδεια μεταβίβασης, οικοδομικές άδειες και χαρακτηρισμοί από την πολεοδομία αγροτεμαχίων ως «άρτιο και οικοδομήσιμο» ακόμα και αν οι άδειες δεν εκτελέστηκαν, πριν από το νόμο 998/1979

  -Οι Διοικητικές Πράξεις θα πρέπει να καλύπτουν κάθε είδους ατομικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις που ρυθμίζουν οποιαδήποτε θέματα που αφορούν τις ιδιοκτησίες, καθώς και συμβολαιογραφικές πράξεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:45 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

  Όπως είναι γνωστό στην Σαντορίνη έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3889/2010 όπως αυτός ισχύει σήμερα. Στο νότιο τμήμα του νησιού η πρώτη ανάρτηση έλαβε χώρα το 2013 αλλά επαναλήφθηκε το 2017 μετά τον Ν.4389/2016 ο οποίος διαφοροποίησε το έως τότε ισχύον νομικό πλαίσιο. Για το τμήμα αυτό, ευρίσκεται προς εξέταση στις αρμόδιες επιτροπές σημαντικός αριθμός αντιρρήσεων οι οποίες έχουν υποβληθεί κατά της φερόμενης χορτολιβαδικής μορφής εκτάσεων του νησιού. Το 2018 επίσης αναρτήθηκε και ο Δασικός χάρτης του βορείου τμήματος του νησιού καθώς και της Θηρασιάς.
  Γενικά στις αναρτήσεις αυτές παρατηρούμε τα εξής:
  • Χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές εκτάσεις οι οποίες καλύπτουν συνολικά ποσοστό 17% περίπου της Σαντορίνης και της Θηρασιάς. Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις όμως μετά τον Ν.4280/2014, θεωρούνται πλέον ως δασικές και διαχειρίζονται ανάλογα. Επομένως ισχύει για τις εκτάσεις αυτές το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου αν και τυπικά το τεκμήριο αυτό δεν έπρεπε να ισχύει για τις Κυκλάδες.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές στον δασικό χάρτη, στις αεροφωτογραφίες λήψεως των ετών 1945 και 1960 ως επί το πλείστον φέρουν αγροτική μορφή, είναι περιτοιχισμένες, καλύπτονται από αναβαθμούς και διάφορα προσαρτήματα(οικίσκους, αλώνια, στέρνες κτλ) Στις ίδιες εκτάσεις σήμερα παρατηρούνται επίσης τα ίχνη των παλαιότερων καλλιεργειών. Επομένως ο χαρακτηρισμός της χορτολιβαδικής μορφής των εκτάσεων αυτών στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εσφαλμένος.
  • Λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του Νησιού (έντονο ανάγλυφο στην δυτική πλευρά- γκρεμνά καλντέρας), από παλαιά παρατηρούνται καλλιεργημένες εκτάσεις σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 100μέτρων και σε κλίσεις μεγαλύτερες του 12%. Επειδή προφανώς σε ορισμένες περιπτώσεις κυρίως μετά την δεκαετία του 1960 έχει εγκαταλειφτεί η καλλιέργεια των εκτάσεων αυτών για διάφορους λόγους, οι εκτάσεις αυτές χαρακτηρίσθηκαν στους δασικούς χάρτες ως χορτολιβαδικές. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιες εκτάσεις και το 1945 λόγω των κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων της εποχής εκείνης δεν εμφανίζονται καλλιεργημένες.
  • Με δεδομένο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν παλαιότεροι τίτλοι ιδιοκτησίας που να φθάνουν στο 1885, σε μεγάλα τμήματα του νησιού θα περιέλθουν στο Δημόσιο σημαντικές εκτάσεις φερόμενες ως χορτολιβαδικής μορφής –στην πραγματικότητα πρώην καλλιεργημένες –σήμερα εγκαταλελειμμένες με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονο πρόβλημα τόσο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, όσο και στην παραπέρα εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών.

  Για την αντιμετώπιση των παραπάνω σημαντικών προβλημάτων και με την ευκαιρία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, προτείνονται τα παρακάτω:

  1. Να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς διαχείρισης των χορτολιβαδικών εκτάσεων ώστε να μην καλύπτονται από την δασική νομοθεσία
  2. Να τροποποιηθούν τα κριτήρια καθορισμού των πεδινών χορτολιβαδικών ώστε να καλύπτουν εκτάσεις σε υψόμετρο έως 200μ. και κλίσεις εδάφους έως 30% λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας των νησιών.
  3. Να περιλαμβάνονται στην κατηγορία των πεδινών χορτολιβαδικών, εκτάσεις οι οποίες το 1945 /1960 είναι περιτοιχισμένες, φέρουν αναβαθμούς και διάφορα προσαρτήματα(αλώνια, στέρνες , οικίσκους κτλ ) αλλά δεν καλλιεργούνται.
  4. Να θεσμοθετηθούν δευτεροβάθμιες επιτροπές εξέτασης των αποφάσεων των υφισταμένων επιτροπών.

  Νικόλαος Χρ. Ζαχαριάς
  Αγρονόμος τοπογράφος Μηχανικός
  Τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Σαντορίνης σε θέματα δασικών χαρτών

 • Θέσεις του Δήμου Διονύσου για τις περιπτώσεις των οικισμών ‘’Σταμάτα-Σπάτα-Παλαιά Σταμάτα’’ και ’’Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι’’.

  Στην περιοχή του Δήμου Διονύσου υπάρχουν οι οικισμοί ‘’Σταμάτα-Σπάτα-Παλαιά Σταμάτα και ’’Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι’’, που με βεβαιότητα (βλ. στοιχεία Απογραφών από το 1920 και εντεύθεν, πράξεις της Διοίκησης για μετονομασίες και προσαρτήσεων των οικισμών στους Δήμους της περιοχής, έγγραφα του Γραφείου Ποπλεοδομίας Αθηνών, κλπ.), προυφίστανται του έτους 1923 και για τους οποίους, για διάφορους λόγους δεν ολοκληρώθηκε η, κατά Νόμον, προβλεπόμενη διαδικασία για καθορισμό ορίων, με συνέπεια, να θεωρούνται ως περιοχές εκτός σχεδίου με ότι αυτό συνεπάγεται για τον δασικό ή μη χαρακτήρα τους.
  Συγκεκριμένα για τους οικισμούς αυτούς υφίστανται:
  • Η Διαπιστωτική πράξη Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1109Δ΄/22-12-1997), που έλαβε υπ΄όψη τα ως άνω στοιχεία για την αναγνώριση των οικισμών της ’’Σταμάτας-Σπάτα-Παλαιά Σταμάτα’’ και του «Πευκόφυτου ή Σπατατζικίου’’ ως νομίμως προϋφισταμένων του 1923.
  • Σχετικά έγγραφα των αρμοδίων Πολεοδομικών Αρχών.
  • Οι υπ΄αριθμ. 258/2012 και 259/2012 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου για καθορισμό ορίων, διαδικασία που προέβλεπε το ΠΔ 1981 (ΦΕΚ 138 Δ)΄, στο οποίο παρέπεμπε η ως άνω Νομαρχιακή Απόφαση.
  Όμως για τους οικισμούς αυτούς ποτέ δεν ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία καθορισμού ορίων, με αποτέλεσμα επί μισό αιώνα, να συσσωρεύονται σοβαρά προβλήματα από το γεγονός ότι περιοχές, οικιστικά πιεζόμενες, να καθίσταται ουσιαστικά αδύνατον να οργανωθούν πολεοδομικά και με τις αντίστοιχες βέβαια περιβαλλοντικές συνέπειες.
  Κρίνεται λοιπόν μετά από αυτά, απαραίτητη παρέμβαση στο υπό διαβούλευση Ν/Σ, που να συμπεριλάβει την περίπτωση οικισμών, όπως οι παραπάνω. Δηλ. οικισμών, οι οποίοι να:
  • Προϋφίστανται με βεβαιότητα, του έτους 1923, γεγονός που έχει διαπιστωθεί με συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις (Αποφάσεις Νομάρχη),
  • Έχουν καθορισμένα όρια, στη συνέχεια, από τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μετά από σχετικές θεωρήσεις των αρμοδίων Πολεοδομικών Αρχών.
  Για τις περιπτώσεις αυτές προτείνεται να μην αναρτηθεί δασικός χάρτη, να ολοκληρωθεί η οριοθέτησή τους από την Κεντρική Διοίκηση, να μη εφαρμόζονται, επί των εκτάσεων εντός των ως άνω ορίων, οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας πλην των περιπτώσεων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, πάρκων και αλσών, με την επί πλέον πρόβλεψη κατά τη διαδικασία έγκρισης πολεοδομικής μελέτης, ρυμοτομικού σχεδίου κλπ που πρέπει άμεσα να ακολουθήσει, να είναι απαραίτητη η σύνταξη και έγκριση προηγούμενης μελέτης περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύμφωνα με προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:22 | WWF Ελλάς

  H πρώτη παράγραφος του προτεινόμενου άρθρου 48 προσθέτει μία διευκρίνιση για τις «εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας» (άρθ. 3 παρ. 7 ν. 998/1979): οι εκτάσεις αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις.

  Η διευκρίνιση δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητική. Πρώτον, θα έπρεπε να διευκρινιστεί ότι μόνο η «απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης» έκταση δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση (όπως ακριβώς προβλέπεται ρητά ειδικά για τις εκτός σχεδίου οικοδομικές άδειες – πρβλ. άρθ. 3 παρ. 7 εδ. β’ ν. 998/1979, όπως ισχύει σήμερα). Γενικότερα, η προτεινόμενη διατύπωση εγείρει σημαντικές επιφυλάξεις για τα δάση και δασικές εκτάσεις οι οποίες έχουν ενσωματωθεί εντός των ορίων αναδιανεμητέων και εποικιστικών εκτάσεων και διατηρούν τον χαρακτήρα τους: σύμφωνα με πάγια νομολογία, (κυρίως με βάση το σήμερα καταργημένο άρθ. 15 ν. 1734/1987, το οποίο αφορούσε ακριβώς την περίπτωση αυτή) οι εκτάσεις αυτές εξακολουθούν να υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις των επιτροπών απαλλοτριώσεων, οι οποίες αποφαίνονται επί ιδιοκτησιακών θεμάτων και δεν έχουν αρμοδιότητα χαρακτηρισμού (πρβλ. άρθ. 74 επ. του καταργημένου Αγροτικού Κώδικα), δεν είναι δυνατόν να οδηγούν σε αποχαρακτηρισμούς δασών και δασικών εκτάσεων [πρβλ. ΣτΕ 2829/2013, (Ολ.) 32/2013, 3313/2015]: «οι αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων δεσμεύουν μεν τα αρμόδια δασικά όργανα ως προς το ζήτημα της ιδιοκτησίας των διανεμηθεισών εκτάσεων και ως προς το επιτρεπτό της χρήσεώς τους για τον σκοπό για τον οποίο είχε αρχικώς γίνει η αποκατάσταση, για τον χαρακτηρισμό, όμως, ορισμένης εκτάσεως ως δασικής ή μη αρμόδια παραμένουν τα κατά τον ν. 998/1979 όργανα» (ΣτΕ 1313/2013, σκ. 12η, με εκεί αναφορές στην νομολογία, ΣτΕ/7μ. 2694/2012, σκ. 15η-16η). Ομοίως και για τις άδειες μεταβίβασης της αγροτικής νομοθεσίας (π.χ., βάσει του άρθ. 32 ν.δ. 3958/1959, ή του άρθ. 6 ν. 994/1979), οι οποίες δεν αφορούν, ούτε πολύ περισσότερο μεταβάλλουν τον δασικό ή μη χαρακτήρα των εκτάσεων. Δεύτερον, για να αποφευχθούν σε κάποιο βαθμό οι διαστρεβλώσεις αυτές, θα ήταν πολύ καλύτερη μία εξουσιοδοτική διάταξη για τον προσδιορισμό των πράξεων αυτών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί και τα επιταχυνθεί το έργο των Διευθύνσεων Δασών. Τρίτον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η «αποδάσωση με σκοπό άλλη μορφή χρήσεων γης» εντάσσεται στο Παράρτημα ΙΙ της ενωσιακής οδηγίας 2011/92, και θα έπρεπε να καταρχήν να υποβάλλεται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ενδεχομένως βάσει ελάχιστων κατωφλίων ή ορίων).

  Η τρίτη προτεινόμενη παράγραφος αναφέρει ότι «[μ]ε τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα, της σύννομης αλλαγής χρήσης ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων». Όμως, η έκφραση «αλλαγή χρήσης» (δάσους ή δασικής έκτασης) είναι στην καλύτερη περίπτωση ασαφής, και στην χειρότερη αναφέρεται σε μορφές εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων που δεν προϋποθέτουν μεταβολή του δασικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, το άρθ. 6 ν. 4351/2015 αναφέρεται σε «δικαιώματα χρήσης» βοσκής σε δάση και δασικές εκτάσεις, ενώ το άρθ. 47 παρ. 7 ν. 998/1979 (όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθ. 2 παρ. 3 ν. 4467/2017 ) αναφέρεται σε «άδειες των δασικών υπηρεσιών για χρήσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία» . Οι χρήσεις αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των συνήθων δασικών αρχών, και σε καμία περίπτωση δεν τροποποιούν τον δασικό χαρακτήρα. (Πιθανότατα, ο συντάκτης του νομοσχεδίου να έχει κατά νου τις «επεμβάσεις» του κεφ. Στ’, οι οποίες επίσης δεν μεταβάλλουν, αλλά αντίθετα προϋποθέτουν, τον δασικό χαρακτήρα των εκτάσεων όπου αναπτύσσονται: άλλωστε, μετά την ολοκλήρωσή τους, «η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή χρήσης», άρθ. 45 παρ. 12 ν. 998/1979 όπως ισχύει). Κατά συνέπεια, δεν σαφής ούτε ο λόγος που παραπέμπονται στις Ε.Π.Ε.Α., ούτε τα θέματα που θα κρίνουν οι τελευταίες.

  Με την όγδοη και ένατη παράγραφο, προστίθενται νέοι λόγοι αναμόρφωσης του δασικού χάρτη. Δύο από αυτούς είναι ιδιαίτερα προβληματικοί, και υπονομεύουν τη σταθερότητα των δασικών χαρτών, που είναι τελείως απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των δασών στα πλαίσια της συνταγματικής επιταγής, αλλά και την ασφάλεια των συναλλαγών. Ο πρώτος λόγος αφορά μία διαδικασία ενσωμάτωσης πράξεων που έχουν εκδοθεί «κατά την αγροτική και την εποικιστική νομοθεσία» (προτεινόμενο άρθ. 48 παρ. 9, τελευταίο εδ.): οι πράξεις όμως αυτές δεν είναι πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση τη δασική νομοθεσία, και δεν οδηγούν, άνευ ετέρου, σε αποχαρακτηρισμό εκτάσεων (βλ. και αμέσως παραπάνω, σχόλιο στην πρώτη προτεινόμενη παράγραφο).

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:51 | Φ. Παπάζογλου

  Η διατύπωση των αλλαγών στον νόμο 998/1979 θα πρέπει να καλύπτει και τις εξής περιπτώσεις:
  -Ιδιοκτησίες που παρότι δεν υπήρξε ποτέ αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος απαγορεύτηκε η μεταβίβαση με τον νόμο του 1979 και με βάση γνωματεύσεις των Δασικών υπηρεσιών (Δασωμένοι Αγροί)
  -Στις Διοικητικές Πράξεις θα πρέπει να νοούνται και αποφάσεις κοινοταρχών για άδεια μεταβίβασης, οικοδομικές άδειες και χαρακτηρισμοί από την πολεοδομία αγροτεμαχίων ως ‘άρτιο και οικοδομήσιμο’ ακόμα και αν οι άδειες δεν εκτελέστηκαν, πριν από το νόμο 998/1979
  -Οι Διοικητικές Πράξεις θα πρέπει να καλύπτουν κάθε είδους ατομικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις που ρυθμίζουν οποιαδήποτε θέματα που αφορούν τις ιδιοκτησίες, καθώς και συμβολαιογραφικές πράξεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα
  -Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάποια αγροτεμάχια λόγω της εφαρμογής του νόμου 998/1979 ενώ ήταν αγροτική γη την δεκαετία του 1970 από τότε λόγω της σύγχυσης και απαγορεύσεων δασώθηκαν, και να μην τιμωρούνται οι ιδιοκτήτες που δεν έλαβαν παράτυπα μέτρα για να καταπολεμήσουν την φυσική δάσωση (δασωμένοι αγροί).

 • 17 Μαρτίου 2020, 18:09 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Προς
  Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  Κύριο Δημήτριο Οικονόμου

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Ως γνωστόν , επίκειται η ανάρτηση των δασικών χαρτών για τις περιοχές του Δήμου μας.
  Στην περιοχή του Δήμου Διονύσου περιλαμβάνονται περιοχές με σχέδια πόλης ( Διόνυσος, Δροσιά, Κρυονέρι, Ροδόπολη κλπ.) περιοχές οικισμών προυφιστάμενων του έτους 1923 (Άγ. Στέφανος, Άνοιξη, Ραπεντώσα, Αγ. Άγγελοι κλπ.) οικισμοί για τους οποίους υπάρχει σειρά διαπιστωτικών πράξεων της Διοίκησης.
  Όπως πληροφορούμαστε οι επικείμενοι δασικοί χάρτες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο τμήμα του δήμου μας σαν δάσος. Συγκεκριμένα, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ότι οι υφιστάμενοι οικισμοί που έχουν οριοθετηθεί κατά το παρελθόν, αρκετοί έχουν εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.), και μέχρι τώρα έχουν γίνει πολλές χιλιάδες νόμιμες διοικητικές πράξεις όλων των κρατικών φορέων που έχουν καθορίσει εφ’ άπαξ και που πιστοποιούν διαρκώς τα όρια των εν λόγω οικισμών. Χαρακτηριστική περίπτωση για να γίνει αντιληπτό αυτό που αναφέρουμε είναι η περίπτωση των οικισμών των προυφιστάμενων του έτους 1923 του Αγ. Στεφάνου και της Άνοιξης.
  Οι οικισμοί αυτοί είχαν οριοθετηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. του 1923 πριν την ισχύ του συντάγματος του 1975, προ του Ν.998/79 & του Π.Δ. 21-11/1-12-1979
  Συγκεκριμένα η κατά τον νόμο ( άρθρο 14 παρ. 5 Ν.Δ. 1923) αρμόδια τεχνική υπηρεσία του υπουργείου συγκοινωνιών δηλαδή το γραφείο σχέδιου πόλεως του υπουργείου συγκοινωνιών προσδιόρισε τα όρια του ενιαίου τότε οικισμού με την 12033/8-6-1940 Γ.Σ.Π.Α.Β. πράξη της, βάσει του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν.Δ. του 1923 και την 44130/1939 σχετικής υπουργικής απόφασης. Συνεπώς τα όρια των οικισμών προ του 1923 του Αγ. Στεφάνου και της Άνοιξης έχουν διαπιστωθεί και καθορισθεί από το έτος 1940. Για τους ίδιους οικισμούς υφίστανται οι υπ. αρ. 30628/2903 (ΦΕΚ 797Δ/7-10-76) για τον Αγ. Στέφανο Κι υπ. αρ. 35246/3338 (ΦΕΚ 370Δ/9-11-79) για την Άνοιξη αποφάσεις Νομάρχη με τις οποίες έγινε η αποτύπωση επί χάρτου των εγκεκριμένων ορίων της απόφασης του έτους 1940 όπως αναφέρεται στις αποφάσεις του 1976.
  Επίσης εγκρίθηκαν τα ΓΠΣ Αγ. Στεφάνου και Άνοιξης ΦΕΚ 561Δ/26-7-1995 και ΦΕΚ 797Δ/8-11-1999 αντίστοιχα.
  Στις νόμιμες αυτές οικιστικές περιοχέςοι διοικητικές πράξεις (μεταβιβάσεις ακινήτων, αντικειμενικές αξίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών, εκτέλεση δημοσίων έργων υποδομής από κεντρική διοίκηση, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) εκτελούντο πάντοτε ανεμπόδιστα και χωρίς την έγκριση του Δασαρχείου, εώς την δημοσίευση του Ν. 3889/14-10-2010 στις 14-10-2010.
  Πιστέυουμε ότι οι διατάξεις του ανωτέρου Νόμου προσφέρουν ευκαιρία για την επίλυση χρονίζοντων προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους δημότες μας και επιβαρύνουν τόσο το οικιστικό όσο και το φυσικό περιβάλλον των περιοχών αυτων. Αυτό όμως θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη πραγματική κατάσταση των υφισταμένων οικισμών άλλως η εκ των υστέρων μετά από πολλές δεκαετίες και χιλιάδες διοικητικές πράξεις, αλλαγή των οικιστικών και οικονομικών δεδομένων της περιοχής, προσβάλει το αγαθό της σταθερότητας και συνέχειας της Διοίκησης, εκθέτει τους πολίτες σε περιπέτειες και σε αλόγιστες δαπάνες και το Δημόσιο στον κίνδυνο να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες κατόπιν προσφυγών τους στα Ελληνικά και Διεθνή Δικαστήρια. Ήδη υπάρχουν προσφυγές κατά των αναδασώσεων όσο και για αποζημειώσεις . Να μην αναρτηθούν Δασικοί Χάσρτες μέσα στα όρια των οικισμών.
  Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι θα ήταν σκόπιμη η προώθηση των δασικών χαρτών ώστε να προφυλαχθούν οι δασικές εκτάσεις γύρω από τους εν λόγω οικισμούς και οι οικισμοί να αποκτήσουν σχέδια πόλης τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα της περιοχής μέσω των πολεοδομικών εργαλείων (Συντελεστή Δόμησης, Κάλυψης, Ύψος οικοδομών κλπ.).
  Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα ανωτέρω προσδοκόμενα γίνονται με κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις και σωστές νομικές και πολεοδομικές διατυπώσεις. Για παράδειγμα το <> πρόβλημα των προυφιστάμενων του 1923 οικισμών Αγ. Στεφάνου και Άνοιξης έλυσε ο Ν.4280/2014.
  Θέλω να επισημάνω τις αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις του ΣΤΕ που έρχονται σε αντίφαση με την λογική .
  Θέλω να επισημάνω ότι με βάση το άρθρ. 153 του Ν.4389/16 δεν λαμβάνεται καθόλου υπ’όψιν ο Ν.4280/14 που έλυνε προβλήματα αλλά αναφέρεται μόνο στον Ν. 3889/10 που τον τροποποιεί και δημιουργεί προβλήματα. Όλα αυτά γίνονται από μια ορισμένη συντεχνία Δασολόγων του βαθέως Κράτους που θέλουν να επεμβαίνουν και να στραγγαλίζουν οποιαδήποτε λύση προβλημάτων και αναπτυξιακή πορεία.
  Δεν είναι τυχαίο ότι στις 27-5-2016 που δημοσιέυτηκε σε ΦΕΚ ο Ν.4389/16 την ίδια μέρα 27-5-2016 υπεγράφει η 125/16 απόφαση του Ν.Σ.Κ. που αφορά μελέτη Περιβάλλοντικών επιπτώσεων της εταιρίας Ε.Α. που αναφαίρεται σε Αιολικό πάρκο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  Την παραπάνω απόφαση & το σκεπτικό της υιοθετει αμέσως την ίδια μέρα με το 231/2628/101428/27-5-16 έγγραφο του νομικού συμβούλου του Υ.Π.ΕΝ. ο τότε υπουργός κος Ι. Τσιρώνης και ούτε λίγο ούτε πολύ καταργεί προυφιστάμενες νόμιμες πράξεις με σκοπό κάθε αναπτυξιακή διαδικασία να μπορεί να εξαρτάται από την συγκεκριμένη συντεχνεία η οποία στηρίζει τις αποφάσεις της σε αποφάσεις του Ν.Σ.Κ. που αφορούν άλλη υπόθεση και σε έγγραφα νομικών συμβούλων που γνωρίζουμε ότι γράφονται κατά παραγγελία από την πολιτική ηγεσία.
  Δηλαδή ενορχηστρωμένα στις 27-5-2016 δημοσιένεται ο Ν.4389/16 υπογράφεται η 125/27-5-2016 απόφαση του Ν.Σ.Κ. και το 231-2628/101428/27-5-2016 απόφαση έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Υ.Π.ΕΝ. αν όλα αυτά δεν είναι ενορχηστωμένα τι είναι;
  Δηλαδή μετά τον Ν.4280/14 που έλυνε προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαν άλλο να στραγγαλίσουν προέβησαν στις παραπάνω πράξεις οργανωμένα.
  Με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για οποιαδήποτε απάντηση από το Δασαρχείο τη Δ/ση Δασών και τον Γ.Γ. Δασών δεν ορίζεται χρόνος μέσα στον οποίο απαιτείται απάντηση, ενώ στο προηγούμενο νομικό καθεστώς αν δεν υπήρχε απάντηση εντός εξαμήνου προχωρούσαν οι μελέτες και τα έργα χωρίς την έγκρισή τους.
  Δηλαδή οι Δασικές υπηρεσίες του βαθέως κράτους μπορεί να μην απαντήσουν και ποτέ χωρίς να έχουν επιπτώσεις και να στραγγαλίζουν τα έργα επ’ άπειρο και να χάνονται χρηματοδοτήσεις από χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ)
  Το πρώτο χαστούκι ο κος Τσιρώνης το έφαγε με την 2585/2016 ΣΤΕ που δικαίωσε τον σύλλογο των Οικισμών της Ιπποκράτειου Πολιτείας που μπήκε στο σχέδιο με το Π.Δ./23-11-77 ΦΕΚ 482Δ/25-11-77 & ακυρώνει την υπ.αρ. 129182/4530/27-08-15 απόφαση.
  Το σκεπτικό της απόφασης στηρίζεται στις πράξεις της διοίκησης που έχουν γίνει από το 1977, μέχρι το 2016 (αγορές, πωλήσεις, άδειες οικοδομών, εφορίες, έργα, οικοδομές κλπ.) Δημόσιο Συμφέρον & Ασφάλεια Δικαίου.
  Δεν καταλαβαίνω κάθε φορά με κάποιο νέο νόμο το βαθύ κράτος θα καταργεί νόμιμες πράξεις και θα ξεκινά τις διαδικασίες από την αρχή.
  Δηλαδή με το Π.Δ. 21-11/1-12-1979 έγγραφο καταργεί κάθε νόμιμη πράξη και επιβάλλει νέα διαδικασία για νομιμοποίηση της όπως και με το 144568/4102/28-2016 καταργεί ο τότε Αναπληρωτής υπουργός νόμιμες πράξεις και επιβάλει να γίνουν νόμιμες σύμφωνα με μεταγενέστερες διατάξεις;
  Με βασει τα παραπάνω στον Άγιο Στέφανο από τους οικιστές έχει γίνει προσφυγή κατά των αναδασώσεων από τις Δασικές υπηρεσίες που είναι παράνομες η οποία θα εκδικαστεί την Πέμπτη 19-3-2020 αν δεν αναβληθεί.
  Λαμβάνοντας υπ’όψιν την 2014/18 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που μπορεί να απορρίπτει την προσφυγή αλλά με την παραδοχή των Δασικών υπηρεσιών ότι δεν νοείται αναδάσωση εντόε των ορίων οικισμού του Αγ. Στεφάνου.
  Επίσης έχουν γίνει περίπου 100 αγωγές αποζημιώσεως από τους οικιστές του Αγίου Στεφάνου κατά του Δήμου Διονύσου που ζητούν αποζημειώσεις από 300.000 € εώς 500.000 € περίπου έκαστως συνολικά 10.000.000 € περίπου και υπάρχει προδικαστική που φαίνεται ότι θα δικαιωθούν.
  Σημειωτέον ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές κατά του Δημοσίου των θιγόμενων σε όλους τους οικισμούς της επικρατείας που είναι περίπου 12.000 εώς 15.000 οικισμοί.
  Τελικά αυτές τις αποζημειώσεις ποιός θα τις πληρώσει ο Δήμος ή το Δημόσιο ή η συντεχνία των Δασολόγων & ο Ι. Τσιρώνης.
  Επειδή το άρθρο 153 του Ν.4389/16 δεν δίνει λύση στα προβλήματα πρέπει να νομοθετήσετε με ρεαλισμό και με βάση τον Ν.4280/14 τον οποίο θα βελτιώσεται και να εντάξεται όλους τους οικισμούς της χώρας στο σχέδιοχωρίς συνυπογραφή της Δασικής Υπηρεσίας.
  Άλλωστε αποκλειστικά υπεύθυνη για την σημερινή κατάσταση είναι η πολιτεία που από το 1923 μέχρι σήμερα δεν προχώρησε να εντάξει τους οικισμούς στο σχέδιο και δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση.
  Σας ενημερώνουμε για όλες τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας που απαιτούνται έχουμε επεξεργασμένες λύσεις που σε συνεργασία με τις τεχνικές και τις νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου σας θα βρούμε λύση για το πρόβλημα των οικισμών προ του 1923.
  Οι δασικοί χάρτες μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς πράξεις χαρακτηρισμού για τις εκτάσεις όλων των εντός των ορίων οικισμού όπως και αν έχουν προκύψει αλλά μόνον για τις εκτός σχεδίου περιοχές .
  Θεωρώ ότι οι Δασικές υπηρεσίες δεν θέλουν να ολοκληρωθούν πουθενά οι Δασικοί χάρτες γιατί θα τους δεσμεύουν και δεν θα μπορούν να απαντούν όπως θέλουν. Και να ελέγχουν κάθε λύση προβλήματος και κάθε αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

  Με τιμή