Άρθρο 56 Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα Σχέδια Διαχείρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και εξειδικεύονται στο άρθρο 35, καλύπτουν χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών, αξιολογούνται τουλάχιστον ανά πενταετία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται με την διαδικασία των άρθρων 23 και 35.».
2. Το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, που εκπονούνται σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του παρόντος, εγκρίνονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των εκάστοτε συναρμόδιων Υπουργών εγκρίνονται ειδικά σχέδια διαχείρισης για ρεύματα αποβλήτων των οποίων κρίνεται αναγκαία η ειδικότερη αντιμετώπιση της διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο.».
3. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) εγκρίνεται από την Περιφέρεια με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εντός δύο μηνών από τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν ελέγχου ουσίας και συμβατότητας με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
4. Μετά την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 , όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση γ ως εξής:
«γ) Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και σε έκτακτες περιπτώσεις όταν απειλείται άμεσα η δημόσια υγεία ή το περιβάλλον, ο τρόπος διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) δύναται να καθορίζεται κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος των ενδιαφερομένων εμπλεκομένων μερών. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι περιπτώσεις δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012.

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:28 | Γιώργος Μαυριάς, Γεν. Δ/ντής ECOELASTIKA A.E. (ΣΕΔ ελαστικών)

  Πολύ σωστό.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:25 | Νίκος Βουδούρης, Διευθύνον Σύμβουλος Elbisco Α.Ε.

  Πολύ σωστό

 • 13 Μαρτίου 2020, 15:06 | Ι.ΜΑΧΑΙΡΑΣ

  Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων δεν πρέπει να εγκρίνονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν υπάρχει λόγος, αλλά με μια απλή ΚΥΑ ΥΠΕΝ & ΥΠΕΣ. Η έγκριση με ΠΥΣ είναι βαριά νομοθετική διαδικασία, είναι δύσκαμπτη, οι όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και αναθεωρήσεις που εκ των αξιολογήσεων (ανά πενταετία) ενδεχόμενα θα προκύψουν θα είναι δύσκολες και χρονοβόρες.

 • 13 Μαρτίου 2020, 14:06 | Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου

  Σύμφωνα με το άρθ. 28 της Κ.Υ.Α. 8197/90920/22-7-2013 («Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος»), σχετικά με τη διαχείριση των κενών συσκευασιών γ. φαρμάκων αναφέρεται:
  «Η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών που προκύπτουν μετά τη χρήση του περιεχομένου τους και εμπεριέχουν κατάλοιπα αυτού (κωδικός ΕΚΑ 15 01 10*), πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (Α΄179), όπως ισχύει».
  Ωστόσο, δεν έχει θεσπιστεί ακόμη καμία διαδικασία διαχείρισης των κενών συσκευασιών, πολλές εκ των οποίων καταλήγουν σε αρδευτικές τάφρους από ασυνείδητους χρήστες, ακόμη και αν παραπλεύρως του σημείου γεμίσματος των ψεκαστικών μηχανημάτων έχει τοποθετηθεί κάδος από τον οικείο Δήμο.
  Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί σύστημα διαχείρισης των κενών συσκευασιών γ. φαρμάκων, καθώς τα σημεία γεμίσματος των ψεκαστικών μηχανημάτων λειτουργούν ως τόποι σημειακής ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.