Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις – Αιτήματα μέχρι και τον κύκλο Ιουνίου 2018

1. Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018, αξιολογούνται από τον Φορέα Αδειοδότησης σύμφωνα το άρθρο 3 ν. 3468/2006 και την απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (Β’ 2373/2011), όπως ισχύει, και εκδίδεται απόφαση απόρριψης ή χορήγησης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης, τίθεται προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ημέρες, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν τα αιτήματα τους και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος.
3. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβεβαίωσης ή επικαιροποίησης εντός του προβλεπόμενου στην ανακοίνωση χρονικού διαστήματος, τα αιτήματα απορρίπτονται άμεσα και άνευ ετέρου. Ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά στην ιστοσελίδα του τον πίνακα των απορριφθεισών αιτήσεων.
4. Κατά τα λοιπά, οι Άδειες Παραγωγής οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 ή 19 κατά περίπτωση, καθώς και του άρθρου 12 του παρόντος.
5. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής του παρόντος άρθρου, για τα οποία δεν απαιτείται τροποποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 του παρόντος, οι κάτοχοι αυτών προβαίνουν οποτεδήποτε σε απλή γνωστοποίηση της σχετικής μεταβολής στοιχείων προς τον Φορέα Αδειοδότησης.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:46 | ΤΕΡΖΗΣ Κ.

  Να πρέπει να θεσπιστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προς τη ΡΑΕ, προκειμένου να χορηγήσει τις άδειες αυτών των αιτήσεων (6/18), πριν δώσει άδειες αιτήσεων επόμενων κυκλων.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:51 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Άδειες που υποβλήθηκαν τον κύκλο Ιουνίου του 2018 πρέπει να εξεταστούν σύμφωνα με τις παλιές διατάξεις χωρίς να υφίσταται η υποχρέωση των άρθρων 2 και 3. Όλες οι αιτήσεις πριν την εφαρμογή του παρόντος θα πρέπει να διέπονται από την παρ. 5 του άρθρου 25. Μην ξεχνάμε ότι με βάση τον ισχύοντα κανονισμό αδειών η ΡΑΕ θα έπρεπε είτε να έχει εκδώσει είτε να απορρίψει των σύνολο των εκκρεμών αιτήσεων.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.