Άρθρο 14 Περιοχές με κορεσμένα δίκτυα

1. Οι περιοχές με κορεσμένα δίκτυα και η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε αυτές διαπιστώνονται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μέχρι τον Νοέμβριο κάθε έτους, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή ή κοινή εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστών, η οποία υποβάλλεται στη ΡΑΕ μέχρι τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.
Η απόφαση της ΡΑΕ περιλαμβάνει μία σαφώς ορισμένη περιοχή του Δικτύου ή και του Συστήματος που είναι κορεσμένη και καθορίζει την τυχόν δυνατότητα απορρόφησης ισχύος ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
2. Με τον Κανονισμό ορίζονται ειδικότερα θέματα για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα διακριτά για περιοχές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τα οποία περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
α) Την κατανομή του διαθέσιμου περιθωρίου απορρόφησης μεταξύ κατηγοριών παραγωγών.
β) Τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και της χορήγησης αυτών.
γ) Τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης καθώς και χορήγησης προσφορών σύνδεσης.
δ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού εφαρμόζονται οι ισχύουσες αποφάσεις της ΡΑΕ σχετικά με τις περιοχές με κορεσμένα Δίκτυα.
3. Για σταθμούς για τους οποίους έχει εκδοθεί Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων και οι οποίοι εγκαθίστανται σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα ισχύουν τα κάτωθι:
α) Για τις νησιωτικές περιοχές, εξαιρούμενης της Εύβοιας, δεν επιτρέπεται η αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού.
β) Για τις λοιπές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας επιτρέπεται η αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι 10% της ισχύος παραγωγής της αρχικής Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων.
4. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δύναται να τροποποιούνται με τον Κανονισμό.

 • 18 Μαρτίου 2020, 07:54 | Χρήστος Σώκος

  προτείνω να εξεταστεί εάν είναι εφικτή η ενημέρωση σε επίπεδο 6μήνου

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:18 | Enel Green Power Hellas

  Παράγραφος 2
  Θεωρούμε αυτονόητο πως η απόφαση της ΡΑΕ θα πρέπει να είναι οριζόντια για όλες τις τεχνολογίες και απαραιτήτως να λαμβάνει υπόψη την επίδραση που θα έχει κάθε νέο περιθώριο ισχύος σε υφιστάμενες επενδύσεις. Συγκεκριμένα να μην επιτρέπεται ένταξη νέας ισχύος μη ελεγχόμενων ΦΒ στις περιπτώσεις ΜΔΝ όπου λειτουργούν Α/Π τα οποία λαμβάνουν εντολές περικοπών παραγωγής.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:56 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

  Προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:
  Παρ. 1 (στο τέλος):
  Επίσης, η απόφαση της ΡΑΕ, στηριζόμενη σε στατιστικά στοιχεία και προβλέψεις των αρμόδιων διαχειριστών, ορίζει ανά περιοχή πρόσθετες δυνατότητες απορρόφησης ισχύος σε περιόδους της ημέρας κατά τις οποίες βάσει ιστορικών δεδομένων η τάση κορεσμού του συστήματος δεν είχε υπερβεί κατά τα προηγούμενα έτη το 90% του ορίου κορεσμού.
  Παρ. 2
  Βάσει των εκάστοτε δυνατοτήτων απορρόφησης εκτός περιόδων αιχμής, είναι δυνατόν να δοθούν άδειες σε σταθμούς Βιοαερίου και ΣΗΘΥΑ που θα δεσμεύονται να λειτουργούν μόνον σε προκαθορισμένες εκτός αιχμής περιόδους της ημέρας και θα υπόκεινται σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας αν εμφανιστούν έκτακτες συνθήκες κορεσμού.

  Αιτιολόγηση τροποποιήσεων:
  Η κήρυξη ηλεκτρικών υποσυστημάτων σε κορεσμό έχει αποστερήσει επί πολλά έτη από τη δυνατότητα περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ και εξισορρόπησης, ειδικά των μη διασυνδεδεμένων συστημάτων. Στην κήρυξη σε κορεσμό δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των ΑΠΕ μη ελεγχόμενης παραγωγής που σε περιόδους συγχρονισμού των αιχμών παραγωγής προκαλούν την υπέρβαση των ορίων αντοχής και ανοχής του τοπικού κλειστού συστήματος και των ΑΠΕ ελεγχόμενης παραγωγής, που είναι δυνατόν να αναπληρώνουν τα ελλείμματα παραγωγής σε περιόδους χαμηλής ή μηδενικής παραγωγής των πρώτων. Υπάρχει δυνατότητα καθορισμού χρονικών παραθύρων παραγωγής όπου οι σταθμοί Βιοαερίου και ΣΗΘΥΑ, που η ηλεκτροπαραγωγή τους προέρχεται από ευέλικτες μονάδες συμπαραγωγής, μπορούν να λειτουργούν στη μέγιστη ισχύ τους χωρίς διακινδύνευση λειτουργίας του συστήματος σε συνθήκες κορεσμού. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η διείσδυση ΑΠΕ σε συστήματα με πολυετή αποκλεισμό από ανάπτυξη ΑΠΕ λόγω αρχικής υπερβολικής ανάπτυξης των ΑΠΕ μη ελεγχόμενης παραγωγής

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:52 | Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΣΠΑΒ

  Άρθρο 14
  Επί της αρχής.
  Η κήρυξη ηλεκτρικών υποσυστημάτων σε κορεσμό έχει αποστερήσει επί πολλά έτη από τη δυνατότητα περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ και εξισορρόπησης, ειδικά των μη διασυνδεδεμένων συστημάτων. Στην κήρυξη σε κορεσμό δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των ΑΠΕ μη ελεγχόμενης παραγωγής που σε περιόδους συγχρονισμού των αιχμών παραγωγής προκαλούν την υπέρβαση των ορίων αντοχής και ανοχής του τοπικού κλειστού συστήματος και των ΑΠΕ ελεγχόμενης παραγωγής, που είναι δυνατόν να αναπληρώνουν τα ελλείμματα παραγωγής σε περιόδους χαμηλής ή μηδενικής παραγωγής των πρώτων. Υπάρχει δυνατότητα καθορισμού χρονικών παραθύρων παραγωγής όπου οι σταθμοί Βιοαερίου και ΣΗΘΥΑ, που η ηλεκτροπαραγωγή τους προέρχεται από ευέλικτες μονάδες συμπαραγωγής, μπορούν να λειτουργούν στη μέγιστη ισχύ τους χωρίς διακινδύνευση λειτουργίας του συστήματος σε συνθήκες κορεσμού. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η διείσδυση ΑΠΕ σε συστήματα με πολυετή αποκλεισμό από ανάπτυξη ΑΠΕ λόγω αρχικής υπερβολικής ανάπτυξης των ΑΠΕ μη ελεγχόμενης παραγωγής
  Επί του άρθρου.
  Προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:
  Παρ. 1 (στο τέλος):
  Επίσης, η απόφαση της ΡΑΕ, στηριζόμενη σε στατιστικά στοιχεία και προβλέψεις των αρμόδιων διαχειριστών, ορίζει ανά περιοχή πρόσθετες δυνατότητες απορρόφησης ισχύος σε περιόδους της ημέρας κατά τις οποίες βάσει ιστορικών δεδομένων η τάση κορεσμού του συστήματος δεν είχε υπερβεί κατά τα προηγούμενα έτη το 90% του ορίου κορεσμού.
  Παρ. 2
  Βάσει των εκάστοτε δυνατοτήτων απορρόφησης εκτός περιόδων αιχμής, είναι δυνατόν να δοθούν άδειες σε σταθμούς Βιοαερίου και ΣΗΘΥΑ που θα δεσμεύονται να λειτουργούν μόνον σε προκαθορισμένες εκτός αιχμής περιόδους της ημέρας και θα υπόκεινται σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας αν εμφανιστούν έκτακτες συνθήκες κορεσμού.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 16 Μαρτίου 2020, 17:11 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Άρθρο 14 Περιοχές με κορεσμένα δίκτυα. Δια νόμου περιορίζεται η υποχρέωση επέκτασης των δικτύων από τους Διαχειριστές. Με το υπάρχον δίκτυο, δεν επιτυγχάνεται ο υψηλός στόχος διείσδυσης των ΑΠΕ και οι επεκτάσεις των δικτύων και η ενίσχυση των υποσταθμών είναι απολύτως αναγκαία αντί του φραγμού «κορεσμένο δίκτυο».

 • 16 Μαρτίου 2020, 12:17 | Νέστορας Κολοβός

  Το γεγονός της ύπαρξης πολλών περιοχών με κορεσμένα δίκτυα δείχνει τα αδιέξοδα της αθρόας ανάπτυξης των συγκεκριμένων μορφών “Α”ΠΕ, που προώθησε το δήθεν “Εθνικό” Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Η θηριώδης μονάδα φυσικού αερίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη ακόμα δεν έχει δουλέψει στην ονομαστική της ισχύ, αλλά ουδείς φαίνεται να προβληματίζεται για τη συνεχιζόμενη ζημιά της ΔΕΗ και των μετόχων της. Οι καταναλωτές καλούμαστε να πληρώσουμε για αχρείαστη ανάπτυξη δικτύων, με λεφτά που δεν υπάρχουν, προκειμένου να μπουν κι άλλες ηλεκτροδοτικά αναξιόπιστες “Α”ΠΕ, την ώρα που δεν δουλεύει πλήρως η Μεγαλόπολη 5 και δεν έχει δουλέψει ποτέ το ήδη πληρωμένο υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας. Μάλιστα, ακριβώς λόγω των κορεσμένων δικτύων, αντί για πολλά μικρά φωτοβολταϊκά στις στέγες προωθούνται θηριώδη φωτοβολταϊκά έργα, που συνδέονται κατευθείαν στο δίκτυο μεταφοράς, καλύπτοντας βοσκότοπους και καλλιεργημένες εκτάσεις σε βάρος της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Επιπλέον, η καθίζηση της οικονομικής δραστηριότητας που έφερε ο κορονοϊός καθιστά εντελώς αβέβαιη την υλοποίηση επενδύσεων, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος επέκτασης δικτύων σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης 10% της μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι 10% της ισχύος παραγωγής της αρχικής Άδειας Παραγωγής.

 • Το ιστολόγιο «Λιγνίτης, ο δικός μας μαύρος χρυσός» συμφωνεί καταρχήν με όλους όσους ζητούν παράταση της διαβούλευσης, ωστόσο, λόγω και των ειδικών συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία κορονοϊού, προτείνει τη συνολική απόσυρση του εντελώς προβληματικού νομοσχέδιου.

  Ειδικά για το Άρθρο 14:
  Το γεγονός της ύπαρξης πολλών περιοχών με κορεσμένα δίκτυα δείχνει τα αδιέξοδα της αθρόας ανάπτυξης των συγκεκριμένων μορφών “Α”ΠΕ, που προώθησε το δήθεν “Εθνικό” Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Η θηριώδης μονάδα φυσικού αερίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη ακόμα δεν έχει δουλέψει στην ονομαστική της ισχύ, αλλά ουδείς φαίνεται να προβληματίζεται για τη συνεχιζόμενη ζημιά της ΔΕΗ και των μετόχων της. Οι καταναλωτές καλούμαστε να πληρώσουμε για αχρείαστη ανάπτυξη δικτύων, με λεφτά που δεν υπάρχουν, προκειμένου να μπουν κι άλλες ηλεκτροδοτικά αναξιόπιστες “Α”ΠΕ, την ώρα που δεν δουλεύει πλήρως η Μεγαλόπολη 5 και δεν έχει δουλέψει ποτέ το ήδη πληρωμένο υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας. Μάλιστα, ακριβώς λόγω των κορεσμένων δικτύων, αντί για πολλά μικρά φωτοβολταϊκά στις στέγες προωθούνται θηριώδη φωτοβολταϊκά έργα, που συνδέονται κατευθείαν στο δίκτυο μεταφοράς, καλύπτοντας βοσκότοπους και καλλιεργημένες εκτάσεις σε βάρος της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Επιπλέον, η καθίζηση της οικονομικής δραστηριότητας που έφερε ο κορονοϊός καθιστά εντελώς αβέβαιη την υλοποίηση επενδύσεων, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος επέκτασης δικτύων σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης 10% της μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι 10% της ισχύος παραγωγής της αρχικής Άδειας Παραγωγής.

 • Δεδομένης της έκτασης του νομοσχεδίου, της πληθώρας από διατάξεις που χρήζουν σοβαρής ανάλυσης, του εντοπισμού σειράς από πολύ προβληματικές διατάξεις, και των τομέων που αγγίζει το νομοσχέδιο, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

 • Δεν είναι σαφές από το εδάφιο 3 εάν η πρόβλεψη του σημείου 3β (Εύβοια) αναφέρεται σε αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής της αρχικής άδειας παραγωγής κατά 10% για σταθμούς για τους οποίους έχει εκδοθεί η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δεν έχουν κατασκευασθεί ακόμη ή ισχύει και για τις περιπτώσεις σταθμών που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Παρακαλούμε για διευκρίνιση του σημείου αυτού.