Άρθρο 41 Μητρώο Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Φορέων

1. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ καταρτίζει μητρώο των περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων της επομένης παραγράφου που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 37 ή Μνημόνια Συνεργασίας του άρθρου 38 του παρόντος, αναλαμβάνοντας είτε την υλοποίηση δράσεων των Σχεδίων Διαχείρισης, για τις οποίες είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση δικαιούχοι, είτε την υποστήριξη υλοποίησης δράσεων λοιπών δικαιούχων χρηματοδότησης.
2. Στο μητρώο του ΟΦΥΠΕΚΑ εγγράφονται Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), εφόσον περιλαμβάνουν στους καταστατικούς σκοπούς τους την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής, καθώς και συμπράξεις όλων των ανωτέρω φορέων μεταξύ τους, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
3. Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και η λειτουργία του καθορίζονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ. Το Μητρώο δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΟΦΥΠΕΚΑ. Στο Μητρώο του ΟΦΥΠΕΚΑ εγγράφονται μόνον οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία τους, δεν έχουν ως μέλη Δ.Σ. κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές, δημάρχους ή περιφερειάρχες, αρχηγό πολιτικού κόμματος ή ανώτατους λειτουργούς εκκλησιών. Προϋποθέσεις για την εγγραφή περιβαλλοντικής οργάνωσης στο Μητρώο είναι η ύπαρξη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η τήρηση διπλογραφικών βιβλίων και η μη καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της περιβαλλοντικής οργάνωσης.
4. Οι δράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν πρέπει να αντιβαίνουν στα αναφερόμενα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, την Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ, το Σύνταγμα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ίση μεταχείριση.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:34 | Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης

  Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, συμφωνεί απόλυτα με τις θέσεις που κατέθεσε η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας επί του άρθρου 41, στις οποίες προτείνει να προστεθεί στην παράγραφο 2 η πρόταση:
  «Στο Μητρώο του ΟΦΥΠΕΚΑ εγγράφονται οι συνεργαζόμενες και εποπτευόμενες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Κυνηγετικές Οργανώσεις.»
  Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις πέρα από τον εποπτικό ρόλο που ασκεί σε αυτές το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αναπτύσσουν μία τέτοια πληθώρα φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων σε όλη την επικράτεια, που είναι βέβαιο ότι με την εγγραφή τους στο Μητρώο, έχουν να συνεισφέρουν και ουσιαστικά και αποτελεσματικά.
  Εκπροσωπώντας 200.000 πολίτες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ύπαιθρο ως χρήστες των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, μπορούν να συνεισφέρουν την πολύτιμη ειδική γνώση τους, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό τους, για την καλύτερη εφαρμογή μέτρων και ενεργειών που αφορούν στις Προστατευόμενες Περιοχές και την προστασία της φύσης.

 • 18 Μαρτίου 2020, 07:03 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΗΡΟΦΥΛΥΛΑΚΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Σε σχέση με το Σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 4.3.2020 και μέχρι τις 18.3.2020, το Σωματείο Θηροφυλάκων Κυνηγετικών Οργανώσεων έχει τα ακόλουθα σχόλια.
  Παρότι το εν λόγω Σχέδιο νόμου φέρει τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» εμφανίζει ένα σημαντικό έλλειμμα καθώς απουσιάζει οποιαδήποτε παρέμβαση σε ένα σημαντικό τμήμα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που είναι η νομοθεσία για τη θήρα.
  Έτσι απομακρύνεται για ακόμη μία φορά μία ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν χρόνια προβλήματα σχετικά με την άσκηση της θηρευτικής πολιτικής και ταυτόχρονα μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στα περιβαλλοντικά ζητήματα.
  Ωστόσο δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο ειδικά σήμερα που έχουν μειωθεί σημαντικά τα έσοδα της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (Κ.Σ.Ε.) και κινδυνεύει η συνέχιση λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, το γεγονός ότι ενώ το υπουργείο στο Σχέδιο νόμου αποφάσισε να μην ασχοληθεί με εκκρεμότητες του νόμου περί θήρας, παρεμβαίνει σε ένα ζωτικό θέμα που είναι τα έσοδα από τις άδειες θήρας που έχει το κράτος. Και παρότι όπως ενημερώθηκε το υπουργείο από το Σωματείο, έχουν ξεκινήσει απολύσεις θηροφυλάκων από Κυνηγετικές Ομοσπονδίες με την επίκληση της μείωσης των εσόδων, το υπουργείο αποφάσισε για ακόμη μία φορά να μην ασχοληθεί με τα προβλήματα αυτά και έχει σχεδιάσει μέρος των εσόδων από τις άδειες θήρας να διατίθενται ως πόροι για της στήριξη ουσιαστικά των Φορέων Διαχείρισης (συγκεκριμένα του ΟΦΥΠΕΚΑ).
  Έτσι για ακόμη μία φορά βλέπουμε νομοθετική ρύθμιση στην οποία τα έσοδα από το κυνήγι θα κατευθύνονται μεταξύ των άλλων και σε άσχετους με τους σκοπούς που τέθηκαν για πρώτη φορά όταν οργανώθηκε το σημερινό καθεστώς θήρας στην Ελλάδα (1968 – 1969) και ιδρύθηκε (το ήδη κατηργημένο) «Κεφάλαιο Θήρας» που προέβλεπε η διάθεση των εσόδων από το κυνήγι να εκπληρώνουν αποκλειστικά φιλοθηραματικούς σκοπούς και την εξυπηρέτηση της θηραματικής πολιτικής, απαγορευομένης της διάθεσης των εσόδων αυτών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
  Είναι σημαντικό το υπουργείο μέσω της νομοθετικής πρωτοβουλίας που είναι σε εξέλιξη να δώσει επιτέλους λύση στο πρόβλημα της βιωσιμότητας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και να διευθετήσει σημαντικές εκκρεμότητες για τη λειτουργία της, προς όφελος του κυνηγιού και του περιβάλλοντος.
  Η στήριξη της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής είναι αναγκαία καθότι αποτελεί:
  • Το μοναδικό ολοκληρωμένο – οργανωμένο και μετρήσιμα αποτελεσματικό ελεγκτικό μηχανισμό υπαίθρου που λειτουργεί σε μόνιμη βάση και όλο το χρόνο, για τον έλεγχο και την αστυνόμευση με ανακριτικά και αστυνομικά καθήκοντα, της θηρευτικής διαδικασίας καθώς και την προστασία των θηραματικών πληθυσμών, της άγριας πανίδας γενικότερα και των βιοτόπων της. Αυτό το αποδεικνύει η πληθώρα των καταγεγραμμένων ελέγχων στην ύπαιθρο πολιτών, κυνηγών, κλπ., η αναγνώριση του ρόλου της από πολίτες αλλά και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας, διάσωσης, κλπ της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και από τον μεγάλο αριθμό των διαπιστωμένων παραβάσεων και των μηνύσεων που έχουν κατατεθεί από τους θηροφύλακες στις αρμόδιες Δασικές, Αστυνομικές και Εισαγγελικές αρχές.
  • Ένα ουσιαστικό – καθοριστικής σημασίας πολύτιμο σύμμαχο της Πολιτείας και των δασικών υπηρεσιών για όλο το πλέγμα των διατάξεων για το φυσικό περιβάλλον. Εκτός των θεμάτων προστασίας της άγριας πανίδας ελέγχου του κυνηγιού οι θηροφύλακες ασκούν τα καθήκοντά τους και για θέματα λαθροϋλοτομίας καθώς έχουν και την αρμοδιότητα άσκησης προανακριτικών πράξεων και για τα ζητήματα αυτά και επιπλέον τους έχει ανατεθεί και η αρμοδιότητα της εφαρμογής του νόμου για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα με τη διαπίστωση των παραβάσεων, τη βεβαίωση των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων και την παραπομπή των ποινικών παραβατών στη δικαιοσύνη.
  Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν για να στηριχθεί και να ενισχυθεί η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή και γενικά ι φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων είναι:
  1. Να εξασφαλιστεί το ποσοστό των εσόδων που εισπράττονται από την Κ.Σ.Ε. για τη λειτουργία των φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών (Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή), όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός του υπουργείου με την οποία ιδρύθηκε το 1999. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πάλι δυνατή η παρακολούθηση των οικονομικών ροών υπέρ Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και δεν θα συγχέονται τα ποσά αυτά με τις υπόλοιπες φιλοθηραματικές δράσεις των κυνηγετικών οργανώσεων. Ταυτόχρονα να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα χρηματοδότησης της Κ.Σ.Ε. από το Πράσινο Ταμείο όταν αυτό είναι αναγκαίο, για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.
  2. Να προβλεφθεί ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των θηροφυλάκων μπορεί να γίνεται μόνο αιτιολογημένα ώστε να υπάρχει βάσιμος λόγος απόλυσης. Με το σημερινό καθεστώς οι θηροφύλακες ενώ καλούνται να ασκήσουν αστυνομική εξουσία με ειδικά ανακριτικά καθήκοντα με επιβολή προστίμων, μηνύσεις, κατασχέσεις, που σημαίνει δικαστικές διώξεις, δημεύσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία τις περισσότερες φορές αυτά γίνονται μέσα στις μικρές κλειστές κοινωνίες όπου ζούνε, μπορούν και απολύονται αναιτιολόγητα, χωρίς οι κυνηγετικοί σύλλογοι ή οι ομοσπονδίες να είναι υποχρεωμένες να έχουν λόγο απόλυσης. Αυτό αποτελεί μία σοβαρή αδικία που εκτός του ότι είναι εντελώς ασυμβίβαστο με τα ασκούμενα καθήκοντα δημιουργεί και τις προϋποθέσεις αθέμιτης άσκησης τους.
  3. Να εξορθολογηθεί το ηλικιακό όριο για τις προσλήψεις που σήμερα είναι το 35ο έτος και σε περίπτωση τριετούς προϋπηρεσίας το 40ο έτος. Με τη ρύθμιση αυτή δημιουργείται μία αδικία σε βάρος των ήδη υπηρετούντων συναδέλφων των Κυνηγετικών Συλλόγων που εργάζονται με συμβάσεις είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου και πλησιάζουν ή έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και δεν μπορούν έτσι να διεκδικήσουν στην περίπτωση προκήρυξης αντίστοιχες «μόνιμες» θέσεις στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες. Έτσι αποκλείονται από την πρόσληψη αξιόλογοι και έμπειροι θηροφύλακες που εργάζονται για πολλά χρόνια. Αντίστοιχα στους δημόσιους δασοφύλακες με τους οποίους εξομοιώνονται ως προς τα καθήκοντα και τα δικαιώματα οι θηροφύλακες, δεν ισχύει τέτοιο όριο ηλικίας πρόσληψης. Συνεπώς εκτός της καταφανούς άδικης μεταχείρισης υπαλλήλων με ίδια καθήκοντα, χάνεται και η δυνατότητα αξιοποίησης πολύτιμης εμπειρίας και τυχόν επωφελούς κατάρτισης που έχει αποκτηθεί στο διάστημα αυτό, μακροχρόνια πετυχημένων θηροφυλάκων.
  Η πρόταση του Σωματείου είναι να επανέλθει το καθεστώς που προέβλεπε η η αριθ. 103351/2412/09-07-2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1377/2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με την οποία «Κατώτατο όριο πρόσληψης ορίζεται το 21ο έτος της ηλικίας και ανώτατο το 35ο έτος. Στην περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον το ανώτατο όριο ηλικίας επιμηκύνεται ως το 45ο έτος. Από τον περιορισμό του ανώτατου ορίου ηλικίας εξαιρούνται οι έχοντες προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας σε κυνηγετικές οργανώσεις».

 • 18 Μαρτίου 2020, 05:45 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Σε σχέση με το Σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 4.3.2020 και μέχρι τις 18.3.2020, το Σωματείο Θηροφυλάκων Κυνηγετικών Οργανώσεων έχει τα ακόλουθα σχόλια.
  Παρότι το εν λόγω Σχέδιο νόμου φέρει τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» εμφανίζει ένα σημαντικό έλλειμμα καθώς απουσιάζει οποιαδήποτε παρέμβαση σε ένα σημαντικό τμήμα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που είναι η νομοθεσία για τη θήρα.
  Έτσι απομακρύνεται για ακόμη μία φορά μία ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν χρόνια προβλήματα σχετικά με την άσκηση της θηρευτικής πολιτικής και ταυτόχρονα μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στα περιβαλλοντικά ζητήματα.
  Ωστόσο δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο ειδικά σήμερα που έχουν μειωθεί σημαντικά τα έσοδα της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (Κ.Σ.Ε.) και κινδυνεύει η συνέχιση λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, το γεγονός ότι ενώ το υπουργείο στο Σχέδιο νόμου αποφάσισε να μην ασχοληθεί με εκκρεμότητες του νόμου περί θήρας, παρεμβαίνει σε ένα ζωτικό θέμα που είναι τα έσοδα από τις άδειες θήρας που έχει το κράτος. Και παρότι όπως ενημερώθηκε το υπουργείο από το Σωματείο, έχουν ξεκινήσει απολύσεις θηροφυλάκων από Κυνηγετικές Ομοσπονδίες με την επίκληση της μείωσης των εσόδων, το υπουργείο αποφάσισε για ακόμη μία φορά να μην ασχοληθεί με τα προβλήματα αυτά και έχει σχεδιάσει μέρος των εσόδων από τις άδειες θήρας να διατίθενται ως πόροι για της στήριξη ουσιαστικά των Φορέων Διαχείρισης (συγκεκριμένα του ΟΦΥΠΕΚΑ).
  Έτσι για ακόμη μία φορά βλέπουμε νομοθετική ρύθμιση στην οποία τα έσοδα από το κυνήγι θα κατευθύνονται μεταξύ των άλλων και σε άσχετους με τους σκοπούς που τέθηκαν για πρώτη φορά όταν οργανώθηκε το σημερινό καθεστώς θήρας στην Ελλάδα (1968 – 1969) και ιδρύθηκε (το ήδη κατηργημένο) «Κεφάλαιο Θήρας» που προέβλεπε η διάθεση των εσόδων από το κυνήγι να εκπληρώνουν αποκλειστικά φιλοθηραματικούς σκοπούς και την εξυπηρέτηση της θηραματικής πολιτικής, απαγορευομένης της διάθεσης των εσόδων αυτών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
  Είναι σημαντικό το υπουργείο μέσω της νομοθετικής πρωτοβουλίας που είναι σε εξέλιξη να δώσει επιτέλους λύση στο πρόβλημα της βιωσιμότητας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και να διευθετήσει σημαντικές εκκρεμότητες για τη λειτουργία της, προς όφελος του κυνηγιού και του περιβάλλοντος.
  Η στήριξη της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής είναι αναγκαία καθότι αποτελεί:
  Το μοναδικό ολοκληρωμένο – οργανωμένο και μετρήσιμα αποτελεσματικό ελεγκτικό μηχανισμό υπαίθρου που λειτουργεί σε μόνιμη βάση και όλο το χρόνο, για τον έλεγχο και την αστυνόμευση με ανακριτικά και αστυνομικά καθήκοντα, της θηρευτικής διαδικασίας καθώς και την προστασία των θηραματικών πληθυσμών, της άγριας πανίδας γενικότερα και των βιοτόπων της. Αυτό το αποδεικνύει η πληθώρα των καταγεγραμμένων ελέγχων στην ύπαιθρο πολιτών, κυνηγών, κλπ., η αναγνώριση του ρόλου της από πολίτες αλλά και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας, διάσωσης, κλπ της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και από τον μεγάλο αριθμό των διαπιστωμένων παραβάσεων και των μηνύσεων που έχουν κατατεθεί από τους θηροφύλακες στις αρμόδιες Δασικές, Αστυνομικές και Εισαγγελικές αρχές.
  Ένα ουσιαστικό – καθοριστικής σημασίας πολύτιμο σύμμαχο της Πολιτείας και των δασικών υπηρεσιών για όλο το πλέγμα των διατάξεων για το φυσικό περιβάλλον. Εκτός των θεμάτων προστασίας της άγριας πανίδας ελέγχου του κυνηγιού οι θηροφύλακες ασκούν τα καθήκοντά τους και για θέματα λαθροϋλοτομίας καθώς έχουν και την αρμοδιότητα άσκησης προανακριτικών πράξεων και για τα ζητήματα αυτά και επιπλέον τους έχει ανατεθεί και η αρμοδιότητα της εφαρμογής του νόμου για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα με τη διαπίστωση των παραβάσεων, τη βεβαίωση των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων και την παραπομπή των ποινικών παραβατών στη δικαιοσύνη.
  Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν για να στηριχθεί και να ενισχυθεί η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή και γενικά ι φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων είναι:
  Να εξασφαλιστεί το ποσοστό των εσόδων που εισπράττονται από την Κ.Σ.Ε. για τη λειτουργία των φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών (Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή), όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός του υπουργείου με την οποία ιδρύθηκε το 1999. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πάλι δυνατή η παρακολούθηση των οικονομικών ροών υπέρ Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και δεν θα συγχέονται τα ποσά αυτά με τις υπόλοιπες φιλοθηραματικές δράσεις των κυνηγετικών οργανώσεων. Ταυτόχρονα να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα χρηματοδότησης της Κ.Σ.Ε. από το Πράσινο Ταμείο όταν αυτό είναι αναγκαίο, για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.
  Να προβλεφθεί ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των θηροφυλάκων μπορεί να γίνεται μόνο αιτιολογημένα ώστε να υπάρχει βάσιμος λόγος απόλυσης. Με το σημερινό καθεστώς οι θηροφύλακες ενώ καλούνται να ασκήσουν αστυνομική εξουσία με ειδικά ανακριτικά καθήκοντα με επιβολή προστίμων, μηνύσεις, κατασχέσεις, που σημαίνει δικαστικές διώξεις, δημεύσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία τις περισσότερες φορές αυτά γίνονται μέσα στις μικρές κλειστές κοινωνίες όπου ζούνε, μπορούν και απολύονται αναιτιολόγητα, χωρίς οι κυνηγετικοί σύλλογοι ή οι ομοσπονδίες να είναι υποχρεωμένες να έχουν λόγο απόλυσης. Αυτό αποτελεί μία σοβαρή αδικία που εκτός του ότι είναι εντελώς ασυμβίβαστο με τα ασκούμενα καθήκοντα δημιουργεί και τις προϋποθέσεις αθέμιτης άσκησης τους.
  Να εξορθολογηθεί το ηλικιακό όριο για τις προσλήψεις που σήμερα είναι το 35ο έτος και σε περίπτωση τριετούς προϋπηρεσίας το 40ο έτος. Με τη ρύθμιση αυτή δημιουργείται μία αδικία σε βάρος των ήδη υπηρετούντων συναδέλφων των Κυνηγετικών Συλλόγων που εργάζονται με συμβάσεις είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου και πλησιάζουν ή έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και δεν μπορούν έτσι να διεκδικήσουν στην περίπτωση προκήρυξης αντίστοιχες «μόνιμες» θέσεις στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες. Έτσι αποκλείονται από την πρόσληψη αξιόλογοι και έμπειροι θηροφύλακες που εργάζονται για πολλά χρόνια. Αντίστοιχα στους δημόσιους δασοφύλακες με τους οποίους εξομοιώνονται ως προς τα καθήκοντα και τα δικαιώματα οι θηροφύλακες, δεν ισχύει τέτοιο όριο ηλικίας πρόσληψης. Συνεπώς εκτός της καταφανούς άδικης μεταχείρισης υπαλλήλων με ίδια καθήκοντα, χάνεται και η δυνατότητα αξιοποίησης πολύτιμης εμπειρίας και τυχόν επωφελούς κατάρτισης που έχει αποκτηθεί στο διάστημα αυτό, μακροχρόνια πετυχημένων θηροφυλάκων.
  Η πρόταση του Σωματείου είναι να επανέλθει το καθεστώς που προέβλεπε η αριθ. 103351/2412/09-07-2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1377/2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με την οποία «Κατώτατο όριο πρόσληψης ορίζεται το 21ο έτος της ηλικίας και ανώτατο το 35ο έτος. Στην περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον το ανώτατο όριο ηλικίας επιμηκύνεται ως το 45ο έτος. Από τον περιορισμό του ανώτατου ορίου ηλικίας εξαιρούνται οι έχοντες προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας σε κυνηγετικές οργανώσεις».

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:54 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

  Στο Σ.Ν. (Άρθρο 41.2) θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους Φορείς που θα εγγράφονται στο Μητρώο του ΟΦΥΠΕΚΑ και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (ΑΕΙ) καθώς και τα Ερευνητικά Κέντρα τα οποία διαθέτουν Σχολές/Τμήματα και Εργαστήρια/Ερευνητικές Ομάδες συναφούς αντικειμένου με την Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας και αυτό περιλαμβάνεται στους καταστατικούς σκοπούς των ΦΕΚ ίδρυσής τους.

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Φ.Δ. των Π.Π.: Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, Καθηγητής Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Καθηγητής Γ. ΑΡΑΠΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Ν. Πελοποννήσου-Κυθήρων, Διευθυντής Ερευνών Γ. ΚΑΡΕΤΣΟΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Πάρνηθας, Δρ. Γ. ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα, Υμηττού & Νοτιοανατολικής Αττικής

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:28 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ

  Στο Άρθρο 41, παράγραφος 1 ορίζει τους Φορείς που μπορεί να συμμετέχουν στο Μητρώο. Αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες στο Μητρώο Φορείς μπορούν να συμμετέχουν σε ΠΣ σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38 που όμως αφορούν Φορείς του Δημοσίου. Θα πρέπει να γίνει σχετική αναφορά τι δράσεις μπορούν να υλοποιήσουν αυτοί οι Φορείς και με τι Επάρκεια και Τεχνογνωσία από την στιγμή που δεν είναι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά συμμετέχουν σε σχήματα με Φορείς της γενικής Κυβέρνησης. θα μπορούν οι Φορείς αυτοί να ακολουθούν τις Κοινοτικές Οδηγίες για την υλοποίηση των δράσεών τους? Από την άλλη (όπως αναφέρεται) θα μπορούν να υποστηρίζουν Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και με ποιό Νομοθετικό πλαίσιο?

 • Άρθρο 41
  Μητρώο Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Φορέων

  Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας προτείνει να προστεθεί στην παράγραφο 2 η πρόταση:
  «Στο Μητρώο του ΟΦΥΠΕΚΑ εγγράφονται οι συνεργαζόμενες και εποπτευόμενες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Κυνηγετικές Οργανώσεις.»
  Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις πέρα από τον εποπτικό ρόλο που ασκεί σε αυτές το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αναπτύσσουν μία τέτοια πληθώρα φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων σε όλη την επικράτεια, που είναι βέβαιο ότι με την εγγραφή τους στο Μητρώο, έχουν να συνεισφέρουν και ουσιαστικά και αποτελεσματικά.
  Εκπροσωπώντας 200.000 πολίτες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ύπαιθρο ως χρήστες των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, μπορούν να συνεισφέρουν την πολύτιμη ειδική γνώση τους, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό τους, για την καλύτερη εφαρμογή μέτρων και ενεργειών που αφορούν στις Προστατευόμενες Περιοχές και την προστασία της φύσης.

 • Η διατύπωση είναι πολύ αφηρημένη και αόριστη. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη για περισσότερη δημόσια διαβούλευση.
  Κατ’ αρχάς θα πρέπει το Υπουργείο να διασαφηνίσει ποιες δράσεις Περιβαλλοντικών Οργανώσεων μπορεί να αντιβαίνουν στα αναφερόμενα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, της Οικουμενικής Διακήρυξης του ΟΗΕ, του Συντάγματος και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επίσης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιος θα κρίνει την κάθε υπόθεση και ποιες συνέπειες θα μπορεί να έχει για μια ΜΚΟ που ήδη συμμετέχει σε Προγραμματική Συμφωνία κατά την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • – Παράγραφος 3: «δεν έχουν ως μέλη Δ.Σ.» να προστεθεί «ή Γενικής Συνέλευσης» καθώς οι ΑΜΚΕ δεν έχουν ΔΣ αλλά ΓΣ. Και παρακάτω «στα μέλη του Δ.Σ.» να προστεθεί «ή της ΓΣ» για τον ίδιο λόγο.
  – Παράγραφος 4: Μένει ασαφές πώς προβλέπεται να τεκμηριώνονται αυτά που προβλέπονται.

 • 16 Μαρτίου 2020, 13:37 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΔΠΠ

  Το άρθρο αυτό είναι το «τυρί στη φάκα» για τις Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, ώστε να δώσουν την συναίνεσή τους στο παρόν νομοσχέδιο ή έστω να μετριάσουν τις αντιδράσεις τους. Η διάταξη του άρθρου 26, παρ. 5 του παρόντος «το Σύστημα Διακυβέρνησης ΠΠ επικουρείται κατά την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εγγράφονται στο Μητρώο του ΥΠΕΝ» είναι καταφανέστατα αντισυνταγματική. Πραγματικά ελπίζουμε το τυρί να μείνει στη φάκα.

 • 16 Μαρτίου 2020, 12:14 | Νέστορας Κολοβός

  Η δημιουργία Μητρώου Περιβαλλοντικών ΜΚΟ θα πρέπει να συνδυαστεί με ξεκαθάρισμα του χώρου, καθώς και άμεσο και ταχύτατο έλεγχο των οικονομικών και των πηγών χρηματοδότησης αυτών των ΜΚΟ. Π.χ. στις οικονομικές καταστάσεις μιας απ’ τις πιο μεγάλες και γνωστές ΜΚΟ του χώρου είχαμε δει το 2018 παρατήρηση Ορκωτού Ελεγκτή πως «οι φορολογικές υποχρεώσεις του ιδρύματος δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1998/1999 έως 2016/2017», δηλαδή επί μια 20ετία. Η κατάσταση αυτή είναι εντελώς απαράδεκτη για ευνομούμενο κράτος και παραβιάζει τη Συνταγματική πρόβλεψη για φορολογική συμβολή όλων.

 • Το ιστολόγιο «Λιγνίτης, ο δικός μας μαύρος χρυσός» συμφωνεί καταρχήν με όλους όσους ζητούν παράταση της διαβούλευσης, ωστόσο, λόγω και των ειδικών συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία κορονοϊού, προτείνει τη συνολική απόσυρση του εντελώς προβληματικού νομοσχέδιου.

  Ειδικά επί του Άρθρου 41:
  Η δημιουργία Μητρώου Περιβαλλοντικών ΜΚΟ θα πρέπει να συνδυαστεί με ξεκαθάρισμα του χώρου, καθώς και άμεσο και ταχύτατο έλεγχο των οικονομικών και των πηγών χρηματοδότησης αυτών των ΜΚΟ. Π.χ. στις οικονομικές καταστάσεις μιας απ’ τις πιο μεγάλες και γνωστές ΜΚΟ του χώρου είχαμε δει το 2018 παρατήρηση Ορκωτού Ελεγκτή πως «οι φορολογικές υποχρεώσεις του ιδρύματος δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1998/1999 έως 2016/2017», δηλαδή επί μια 20ετία (https://greeklignite.blogspot.com/2018/10/20.html). Η κατάσταση αυτή είναι εντελώς απαράδεκτη για ευνομούμενο κράτος και παραβιάζει τη Συνταγματική πρόβλεψη για φορολογική συμβολή όλων.

 • 13 Μαρτίου 2020, 17:30 | The Green Tank

  1. Το Μητρώο των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Φορέων πρέπει να περιλαμβάνει και οργανώσεις και φορείς των οποίων το αντικείμενο αφορά στην κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.