Άρθρο 11 Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. (α) Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή έχουν νομίμως εξαιρεθεί από την υποχρέωση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, καθώς και σε όσους έχει χορηγηθεί και ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή χορηγείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται η Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, νοείται η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων αντίστοιχα κατά τις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, οι οποίες αναφέρονται στην Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας νοείται ότι αναφέρονται και στη Βεβαίωση καθώς και στη Βεβαίωση Ειδικών Έργων.
2. Η Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται από τον Φορέα Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση κατόπιν υποβολής αιτήσεως στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την πρώτη έως και τη δεκάτη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων). Προϋπόθεση για την εξέταση αιτήσεων επόμενου κύκλου αποτελεί η ολοκλήρωση εξέτασης των αιτήσεων του ίδιου κύκλου.
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο διεκπεραιώνει τη συνολική διαδικασία υποβολής κάθε αίτησης, μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος και με ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, οι οποίοι δύναται να συμπίπτουν με κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS).
3. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται σωρευτικώς οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Είναι τυπικά πλήρης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
(β) Συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης του εφάπαξ τέλους του άρθρου 16 του παρόντος.
(γ) Η θέση εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου τελεί σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και ειδικότερα με τις διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο, ώστε να διασφαλίζεται η κατ` αρχήν προστασία του περιβάλλοντος.
(δ) Τηρούνται οι περιορισμοί του μεγέθους των πολυγώνων του προτεινόμενου έργου, οι ελάχιστες και μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των μονάδων παραγωγής του ίδιου του σταθμού και των μονάδων παραγωγής των γειτονικών σταθμών και οι αποστάσεις των μονάδων παραγωγής από τα όρια του πολυγώνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος.
(ε) Το προτεινόμενο έργο απεικονίζεται γεωγραφικά σε ειδική προσβάσιμη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
(στ) Υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος του άρθρου 7 παρ. 3α εδάφιο δ του ν. 4414/2016, όπως ισχύει για τις περιπτώσεις σταθμών που αφορά, κατά τις κείμενες διατάξεις.
(ζ) Οι μέτοχοι/εταίροι νομικών προσώπων, πλην των εισηγμένων εταιρειών, γνωστοποιούνται μέχρι φυσικού προσώπου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
4. Εφόσον η αίτηση της παρ. 2 υποβάλλεται παραδεκτώς κατά τα ανωτέρω, περίληψη αυτής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κύκλου υποβολής αιτήσεων.
Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της περίληψης, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον του Φορέα Αδειοδότησης σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.
Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπροθέσμως ή από πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δεν συνοδεύονται από στοιχεία για την τεκμηρίωσή τους, απορρίπτονται χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια ως απαράδεκτες.
Ο Φορέας Αδειοδότησης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά της αίτησής του. Ο αιτών δύναται να υποβάλει τις απόψεις του επί των αντιρρήσεων αυτών εντός προθεσμίας που τάσσεται από τον Φορέα Αδειοδότησης, η οποία δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών.
Σε περίπτωση διαδικασίας ελέγχου αντιρρήσεων κατά τα ανωτέρω, συνεχίζει να δεσμεύεται ο φυσικός χώρος που καταλαμβάνει το προτεινόμενο έργο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου.
5. Η Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται σωρευτικώς οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Δεν τίθενται θέματα που έχουν γνωστοποιηθεί στο Φορέα Αδειοδότησης με οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με:
(i) Την εθνική ασφάλεια,
(ii) Τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.
(β) Η αίτηση δεν αφορά περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως κορεσμένο δίκτυο με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 13 του παρόντος.
(γ) Ο αιτών δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε (ειδική) εκκαθάριση, αναγκαστική και ειδική διαχείριση, παύση πληρωμών, συνδιαλλαγή-εξυγίανση και δεν έχει κατατεθεί αίτηση ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.
(δ) Υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής του τέλους του άρθρου 17 του παρόντος.
6. Η Βεβαίωση εκδίδεται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις για το εν λόγω έργο, άλλως εντός είκοσι (20) ημερών από το πέρας της προθεσμίας του αιτούντος να υποβάλει τις απόψεις του κατά των αντιρρήσεων κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
Η Βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης.
Η Βεβαίωση φέρει ψηφιακή υπογραφή κατά την έννοια του Κανονισμού 2014/910/ΕΕ, όπως ισχύει, και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
(α) Το όνομα/επωνυμία του καταχωρούμενου Παραγωγού ή Αυτοπαραγωγού.
(β) Την τεχνολογία ή μορφή Α.Π.Ε. ή και το πρωτογενές καύσιμο προκειμένου για σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α..
(γ) Την Εγκατεστημένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του σταθμού.
(δ) Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, τον αριθμό των ανεμογεννητριών και τη διάμετρο της φτερωτής της κάθε ανεμογεννήτριας, καθώς και τον αριθμό των ισοδυνάμων τυπικών ανεμογεννητριών που αντιστοιχούν στο πλήθος και τα χαρακτηριστικά των Α/Γ του έργου, για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης της φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ εγκατάστασής τους.
(ε) Τη θέση εγκατάστασης του σταθμού.
(στ) Τη διάρκεια ισχύος της Βεβαίωσης.
(ζ) Τυχόν ειδικούς όρους.
Ειδικά σε περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., η ανωτέρω Βεβαίωση εκδίδεται με απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ.
7. Σε περίπτωση απόρριψης από το Φορέα Αδειοδότησης αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης, ο αιτών λαμβάνει γνώση μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και η σχετική πράξη δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης.
Κατά της Βεβαίωσης, καθώς και κατά της απόρριψης αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης, χωρεί αίτηση αναθεώρησης κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011 (Α’ 179). Σε περίπτωση αίτησης αναθεώρησης συνεχίζει να δεσμεύεται ο φυσικός χώρος που καταλαμβάνει το προτεινόμενο έργο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασής της.
Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος για χορήγηση Βεβαίωσης, νέα αίτηση για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται από τον ίδιο αιτούντα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη μετοχική/εταιρική σύνθεση του αιτούντος, μετά την παρέλευση δύο (2) κύκλων από τη γνωστοποίηση της απόρριψης της αίτησης.
8. Η Βεβαίωση τροποποιείται οποτεδήποτε εκτός κύκλου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό και:
(α) Εφόσον δεν μεταβάλλονται στοιχεία που επηρεάζουν την αποδοχή ή μη της αίτησης κατά τις παραγράφους 3 και 5 ανωτέρω.
(β) Εφόσον η σκοπούμενη τροποποίηση δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μετάπτωση του έργου στην κατηγορία των Ειδικών Έργων.
(γ) Εφόσον η σκοπούμενη τροποποίηση δεν έχει ως συνέπεια τη μη συμμόρφωση του σταθμού με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περίπτωση 3 (γ) του παρόντος άρθρου.
(δ) Σε περίπτωση αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής όχι μεγαλύτερη από 10% της αρχικής Άδειας ή Βεβαίωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος.
(ε) Σε περίπτωση μεταβολής της μετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης του νομικού προσώπου που κατέχει την Άδεια Παραγωγής ή τη Βεβαίωση, εφόσον, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό, δεν επηρεάζεται η συμμόρφωση του αιτούντος και των διοικητών, μετόχων ή εταίρων του με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 ,.
9. Η Βεβαίωση δύναται να τροποποιείται αποκλειστικά εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, κατόπιν αίτησης του κατόχου, η οποία υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό, στις εξής περιπτώσεις:
(α) Όταν μεταβάλλονται τα όρια του πολυγώνου, εκτός από τις περιπτώσεις μείωσης εντός των εγκεκριμένων ορίων,
(β) Σε περιπτώσεις αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής σε ποσοστό άνω του 10% της αρχικής Άδειας ή Βεβαίωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος,
(γ) Σε περιπτώσεις αποξήλωσης και αντικατάστασης του σταθμού Α.Π.Ε..
10. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Βεβαίωσης ως προς την πρωτογενή μορφή Α.Π.Ε..
11. Η αίτηση για τροποποίηση Βεβαίωσης εντός κύκλου συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου τέλους του άρθρου 16 του παρόντος.
Για την αποδοχή τροποποίησης Βεβαίωσης καταβάλλεται το τέλος του άρθρου 17 του παρόντος.
12. Η τροποποίηση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης. Η ισχύς της τροποποίησης άρχεται από την αποτύπωση της μεταβολής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
13. Ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής μπορεί να προβαίνει σε κατάτμηση Βεβαίωσης σε επιμέρους σταθμούς που ανήκουν στον ίδιο κατόπιν απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης άπαξ και εφόσον τα νέα γήπεδα εγκατάστασης των σταθμών που προκύπτουν είναι υποσύνολα του αρχικού και δεν προκύπτουν σταθμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύος παραγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. υπό το εκάστοτε καθεστώς στήριξης αυτών.
14. Ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής μπορεί να μεταβιβάζει τη Βεβαίωση του σε άλλα πρόσωπα, εφόσον υποβληθεί οποτεδήποτε αίτηση στον Φορέα Αδειοδότησης από τον ίδιο και τον υποψήφιο αποκτώντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο για τις αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό. Η μεταβίβαση δεν συνιστά λόγο παράτασης των προθεσμιών του άρθρου 12 του παρόντος. Σε περίπτωση κατά την οποία γίνεται αποδεκτό αίτημα μεταβίβασης υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εν λόγω Άδεια αντικαθίσταται από τη Βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά στο όνομα του νέου κατόχου.
15. Κατά της μεταβίβασης ή τροποποίησης καθώς και κατά της απόρριψης αίτησης για τροποποίηση ή μεταβίβαση χωρεί αίτηση αναθεώρησης κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011 και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
16. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής του παρόντος άρθρου, για τα οποία δεν απαιτείται τροποποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 του παρόντος, οι κάτοχοι αυτών προβαίνουν οποτεδήποτε σε απλή γνωστοποίηση της σχετικής μεταβολής στοιχείων προς τον Φορέα Αδειοδότησης.
17. Στον Κανονισμό του άρθρου 18 του παρόντος εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά και στοιχεία, τα οποία υποβάλλει ο αιτών, καθώς και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, των άρθρων 11 έως 17 καθώς και των άρθρων 19 και 21 έως 25 του παρόντος.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:32 | EREN HELLAS Α.Ε.

  (i)Στην παρ. 3 του άρθρου προτείνεται η συμπερίληψη πρόβλεψης συγκεκριμένης προθεσμίας (π.χ. 15 ημερών), εντός της οποίας συμπληρωματικά στοιχεία δύνανται να υποβληθούν στον Φορέα Αδειοδότησης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του τελευταίου και για περαιτέρω συμπλήρωση του φακέλου.

  (ii) Προτείνεται η τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 ως ακολούθως:
  «Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος για χορήγηση Βεβαίωσης, νέα αίτηση για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται, μετά την παρέλευση δύο (2) κύκλων από τη γνωστοποίηση της απόρριψης της αίτησης».

  (iii) Σχετικά με την περίπτωση (ε) της παρ. 8 προτείνεται να μην απαιτείται τροποποίηση όταν δεν επηρεάζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις της περίπτωσης 3α του άρθρου 7 του Ν.4414/2016, αλλά απλή γνωστοποίηση.

 • 18 Μαρτίου 2020, 07:32 | juwi Hellas AE

  Άρθρο 11:

  Θα πρέπει να προβλεφθεί η περίπτωση στην οποία το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο καταθέτει αίτηση για Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας για περισσότερα από ένα έργα με κοινό όμως σημείο διασύνδεσης (Υ/Σ)το οποίο μάλιστα θα προβλέπεται να κατασκευαστεί από τον αιτούντα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει ειδική κατηγορία που να μπορεί εξαρχής ο αιτών να δηλώνει ότι τα έργα θα συνδεθούν σε κοινό σημείο διασύνδεσης και έτσι να άξιολογούνται οι αιτήσεις υπό αυτό το πρίσμα. Θα πρέπει τόσο το εφάπαξ τέλος για την υποβολή αίτησηςτου Άρθρου 16 όσο και το εφάπαξ τέλος έκδοσης βεβαίωσης (Άρθρο 17) να υπολογίζεται με βάση τη συνολική ισχύ των έργων και όχι την αυτόνομη ισχύ του κάθε έργου. Είναι προφανές ότι ο αιτών θα πρέπει να δεσμεύεται εξαρχής ότι τα έργα αυτά θα συμμετέχουν στην κατηγορία των κοινών ανταγωνιστικών διαδικασιών.

  Άρθρο 11, Παράγραφος 3 (ζ):

  Στην περίπτωση εταιρείας με Ελληνικό ΑΦΜ η οποία είναι θυγατρική εισηγμένου ομίλου εταιρειών της αλλοδαπής, θα πρέπει να απαιτείται μόνο βεβαίωση μετοχικής σύνθεσης.

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:38 | Enel Green Power Hellas

  Παράγραφος 11.14
  Η μεταβίβαση θα πρέπει να είναι άμεση και εκτός κύκλου. Στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται εκ νέου χρέωση του τέλους βεβαίωσης. Σε περίπτωση ενδοομιλικής μεταβίβασης από και προς >80%, ή έστω 100% ελεγχόμενη εταιρεία θα πρέπει να είναι αυτόματη, χωρίς δυνατότητα αντιρρήσεων από τρίτους και χωρίς καμία εφαρμογή χρέωσης του τέλους βεβαίωσης.

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:15 | Enel Green Power Hellas

  Παράγραφος 11.9.γ
  Προτείνεται να διαγραφεί. Οι περιπτώσεις του “repowering” αντιμετωπίζονται με προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία των ΑΠΕ 2018/2001. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η περίπτωση αποξήλωσης και αντικατάστασης σταθμού ΑΠΕ, ο οποίος ικανοποιεί τα γενικά κριτήρια της παραγράφου 8, θα πρέπει να αξιολογείται εκτός του κύκλου υποβολής αιτήσεων, δεδομένης μάλιστα της διαφορετικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των συμβάσεων.

  Παράγραφος 11.10
  Προτείνεται να επιτρέπεται τροποποίηση Βεβαίωσης ως προς την πρωτογενή μορφή ΑΠΕ. Επίσης να δύναται έργο που προκύπτει από κατάτμηση να τροποποιείται παράλληλα ως προς την πρωτογενή μορφή ΑΠΕ. Δεν υπάρχει λόγος περιορισμού εφόσον η Βεβαίωση δεν εδράζεται σε τεχνοοικονομική ανάλυση του έργου.

  Παράγραφος 11.11
  Θα πρέπει να προβλεφθούν περιπτώσεις επιστροφής του τέλους. Για παράδειγμα θα πρέπει να υφίσταται τέτοια δυνατότητα σε περίπτωση κορεσμού ή σε περίπτωση που το κόστος της προτεινόμενης διασύνδεσης είναι δυσβάστακτο (λ.χ. >200k€/MW). Σε περίπτωση κοινής διασύνδεσης διαφορετικών φορέων το κόστος θα υπολογίζεται ως το πλήρες κόστος διασύνδεσης για το κάθε έργο ξεχωριστά.

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:01 | Enel Green Power Hellas

  Νέα παράγραφος 11.3.η
  Υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος ότι η γη έχει εξασφαλιστεί.

  Παράγραφος 11.4.α
  Να εξακολουθήσει να περιγράφεται η Μετοχική Σύνθεση για λόγους διαφάνειας. Τυχόν τροποποίηση αυτής να γίνεται εκτός κύκλου και χωρίς δυνατότητα αντιρρήσεων.

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:21 | ΙΤΑ

  Στη παρούσα φάση ωριμότητας κατασκευής επενδύσεων αιολικής ενέργειας αλλά και της ήδη σημαντικής δραστηριότητας αιτημάτων Α/Π που έχουν κατατεθεί και εκκρεμούν προς έκδοση Άδειας Παραγωγής, θα έπρεπε να δοθεί βαρύτητα στη κατάθεση αποκλειστικά νέων αιτημάτων με επαρκώς τεκμηριωμένο δείκτη βιωσιμότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Θα έπρεπε ακριβώς ως αρμοδιότητα του εθνικού Ρυθμιστή της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να προβλέπεται η έστω και αυτοματοποιημένη πρόκριση για την έκδοση της βεβαίωσης εκείνων αποκλειστικά των αιολικών επενδύσεων με επαρκώς υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, όπως το ΕΣΕΚ προδιαγράφει με τους απαιτητικούς ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί και θα έπρεπε να κρίνονται μόνο επί τη βάσει αυξημένου ικανού συντελεστή απόδοσης των νέων προς αδειοδότηση αιολικών πάρκων. Τα ανωτέρω θα ήταν εφικτά στα πλαίσια της αξιολόγησης των στοιχείων που προβλέπονται προς κατάθεση στη παράγραφο 5 του άρθρου 11 μόνο με την επιπρόσθετη πρόβλεψη προσκόμισης ανεμολογικών μετρήσεων κατά ISO 17025 και μάλιστα αυστηρά εντός του πολυγώνου χωροθέτησης του αιτήματος ως αντικειμενικό κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου ακριβώς λόγω του ορεινού σύνθετου αναγλύφου της χώρας που καθιστά τις ανεμολογικές μετρήσεις εκτός του πολυγώνου χωροθέτησης ενός έργου ως τεχνικά αναξιόπιστες. Το χαμηλό τέλος για την υποβολή νέων αιτημάτων Α/Π στη ΡΑΕ χωρίς ανεμολογικές μετρήσεις προφανώς ευνοεί όσο ποτέ τη κατάθεση καιροσκοπικών αιτημάτων εις βάρος σοβαρών ενεργειακά αποδοτικών αιτημάτων Α/Π που θα έπρεπε να αποτελούν το μόνο ζητούμενο της Πολιτείας για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ έως το 2030. Η προσκόμιση ανεμολογικών μετρήσεων με πιστοποίηση κατά ISO 17025 και μάλιστα αυστηρά εντός του πολυγώνου χωροθέτησης του αιτήματος Α/Π θα ήταν η μόνη στοχευμένη μεθόδευση (και μάλιστα διαφανούς για τους επενδυτές) δίκαιης αδειοδότησης της ενεργειακά αποδοτικότερης αιολικής ενέργειας και θα μπορούσε μάλιστα να μεθοδευτεί είτε με αναστολή νέων αιτήσεων επί ένα έτος είτε με παροδική υποβολή νέων αιτημάτων με υποχρέωση προσκόμισης ανεμολογικών μετρήσεων μετά από έτος για την έκδοση της βεβαίωσης.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:38 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Παρ.3. Θα πρέπει να προβλεφθεί η απαίτηση μαζί με την αίτηση να υποβάλλεται τεχνική, ενεργειακή και υδρολογική μελέτη του έργου (κατάλληλα τεκμηριωμένες) που θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα σχέδια, τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες. Θα ελέγχεται μόνο η καταχώρηση των παραπάνω μελετών στο πληροφοριακό σύστημα, ενώ η χρήση τους θα γίνεται μόνο στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης λόγω επικάλυψης χωρίς να δίνεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων εκτός αν αυτό απαιτηθεί από το φορέα αδειοδότησης.
  Παρ.3.γ. Συμμόρφωση με το ειδικό χωροταξικό. Είναι επιτακτική η ανάγκη επανεξέτασης και αναθεώρησης των βασικών κανόνων χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ΜΥΗΕ που τέθηκαν με την ΥΑ 196978/2011 (ΦΕΚ B518_05.04.11), με την οποία τέθηκαν πρόσθετα κριτήρια χωροθέτησης για τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, επιπλέον αυτών που είχαν τεθεί με το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ (ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ, ΚΥΑ 49828/3.12.2008-ΦΕΚ 2464 Β΄), διότι η εν λόγω ΥΑ έχει οδηγήσει στην ουσιαστική αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΜΥΗΕ, σε αδυναμία απόκτησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, σε ουσιαστικό μηδενισμό της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος των ΜΥΗΕ από το 2012 και μετά, στην αδειοδότηση έργων τα οποία καλούνται να ικανοποιήσουν ανεφάρμοστες ρυθμίσεις, στην αποτροπή κατασκευής έργων πολλαπλής χρήσης νερού η στην ενσωμάτωση Μ.Υ.Η.Ε. σε υφιστάμενα αρδευτικά ή υδρευτικά δίκτυα, στη ματαίωση της δυνατότητας αδειοδότησης και άρα υλοποίησης έργων μικρής ισχύος, σε σημαντικές στρεβλώσεις στον σχεδιασμό των έργων, σε σημαντική μείωση του συντελεστή χρησιμοποίησης, δηλαδή της ενεργειακής αποδοτικότητας των έργων και είναι σε απόλυτη δυσαρμονία με την δηλωμένη κατεύθυνση του υπουργείου και της πολιτείας, όπως αυτή έχει εκφραστεί μέσω του πορίσματος της επιτροπής υδατικών πόρων της Βουλής (με το οποίο η επιτροπή δηλώνει ότι θεωρεί απολύτως αναγκαία την προώθηση της ανάπτυξης των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων και την άρση των αντεπιστημονικών αδειοδοτικών εμποδίων και τάσσεται επισήμως υπέρ της ανάπτυξης των ΜΥΗΕ, δηλώνοντας ότι η ανάπτυξη των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη χώρα.
  Παρ.4. Η υποβολή αντιρρήσεων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν τεκμηρίωσης του νόμιμου συμφέροντος και όχι λαμβάνονται αντιρρήσεις χωρίς τεκμηρίωση και για γενικούς λόγους.
  Παρ.8. Είναι απαραίτητο να δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στην εξέταση αιτήσεων τροποποίησης αδειών έργων που κατέχουν άδεια εγκατάστασης και/ή βρίσκονται σε φάση κατασκευής. Προτεραιότητα έναντι άλλων έργων θα πρέπει να δίνεται και σε έργα που κατέχουν ΑΕΠΟ και άρα θεωρούνται ώριμα για υλοποίηση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:56 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Με την παράγραφο 13 του άρθρου 11 προβλέπεται η δυνατότητα της κατάτμησης βεβαίωσης σε επιμέρους σταθμούς που ανήκουν στον ίδιο κατόπιν απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης άπαξ και εφόσον τα νέα γήπεδα εγκατάστασης των σταθμών που προκύπτουν είναι υποσύνολα του αρχικού και δεν προκύπτουν σταθμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύος παραγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. υπό το εκάστοτε καθεστώς στήριξης αυτών. Είναι σημαντικό να υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για την ένωση βεβαιώσεων ή υφιστάμενων αδειών παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση ή κατάργηση των υφιστάμενων πολυγώνων.
  Προτείνεται η πρόσθεση
  Επίσης ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής μπορεί να προβαίνει σε ένωση σταθμών που ανήκουν στον ίδιο. Η ένωση πραγματοποιείται με ταυτόχρονη μείωση ή κατάργηση πολυγώνων. Η ενοποιημένη Βεβαίωση που θα προκύψει κατέχει τα στοιχεία της παλαιότερης άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης.

 • Σχόλιο επί παρ. 3: Να συμπεριληφθούν ως προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης η υποβολή των παρακάτω:
  1) Να ορίζονται σαφώς οι χωματουργικές εργασίες καθώς και η τοποθεσία εναπόθεσης των χωμάτων, οι οποίες θα προκύψουν από τις αναγκαίες εκσκαφές για τη διάνοιξη οδών προσπέλασης, με γνώμονα την προστασία του τοπίου.
  2) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών είναι σε θέση, από οικονομικής και τεχνικής απόψεως, να αποξηλώσει όλο το έργο (όπως π.χ. βάσεις στήριξης, πυλώνες, πτερύγια κ.α.), να αποσύρει τόσο τεχνικά όσο και νομικά και διοικητικά τις οδούς προσπέλασης και να αποκαταστήσει πλήρως το τοπίο μετά το πέρας λειτουργίας τους – σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής του. Εις απόδειξη των ανωτέρω, να δοθεί τραπεζική εγγύηση.

  Σχόλιο επί παρ. 5: Να συμπεριληφθεί ως προϋπόθεση χορήγησης της βεβαίωσης η κατάθεση τραπεζικής εγγύησης προκειμένου ν’ αποξηλωθεί το έργο, να καταργηθούν (τεχνικά, νομικά και διοικητικά) οι οδοί προσπέλασης και να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον μετά το πέρας λειτουργίας του. Σε περίπτωση διάλυσης ή χρεοκοπίας της εταιρείας, ή ακόμα και διακοπής της λειτουργίας της επένδυσης, η τραπεζική εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:34 | ΕΣΗΑΠΕ

  Άρθρο 11, παρ. 3

  Η απαίτηση για υποβολή πιστοποιητικού μετρήσεων για αιολικούς σταθμούς θα πρέπει να διατηρηθεί για όλα τα σχετικά έργα, και όχι μόνο τα ειδικά.

  Η απαίτηση αυτή εξασφαλίζει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει επενδύσει ένα ελάχιστο επίπεδο πόρων για την προετοιμασία του έργου το οποίο αιτείται, και το οποίο, εάν λάβει Βεβαίωση Παραγωγού ΑΠΕ, δεσμεύει, για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολύτιμο, και εν ανεπαρκεία, ηλεκτρικό χώρο και περιβαλλοντική φέρουσα ικανότητα. Σχετική με το ως άνω πιστοποιητικό αιολικών μετρήσεων πρόταση, έχει υποβληθεί επίσημα στο ΥΠΕΝ, τόσο από τον ΕΣΗΑΠΕ όσο και από την ΕΛΕΤΑΕΝ. Η πρόταση αυτή προβλέπει αναλυτικότερα ότι, για αιολικούς σταθμούς, θα πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό ανεμολογικών μετρήσεων κατά IEC17025 από μετεωρολογικό ιστό, με ετήσια διάρκεια, πληρότητα άνω του 85% και μέση ταχύτητα ανέμου στο ύψος μέτρησης τουλάχιστον 5m/sec. Ειδικά εάν η ανωτέρω μέση ταχύτητα ανέμου είναι πάνω από 7,5m/sec, αρκούν μετρήσεις εξάμηνης διάρκειας. Στην περίπτωση χερσαίων αιολικών σταθμών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ο μετεωρολογικός ιστός πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 30 m και να είναι εγκατεστημένος σε απόσταση μικρότερη από 7 χλμ. από τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των ανεμογεννητριών.

  Άρθρο 11, παρ. 6 (γ)

  Δεν υπάρχει κανένας τεχνικός ή άλλος λόγος για να αναφέρεται στη Βεβαίωση Παραγωγού ΑΠΕ η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού, παρά μόνο η μέγιστη ισχύς παραγωγής του. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και στις, συνδεδεμένες με το θέμα αυτό, διατυπώσεις των παραγράφων 8(δ) και 9(β).

  Στο Άρθρο 14, εξάλλου, ο νομοθέτης αναγνωρίζει ότι το στοιχείο που αποτελεί το σημείο αναφοράς για την επαύξηση της ισχύος είναι η μέγιστη ισχύς, και όχι η εγκατεστημένη. Κατ’ αναλογία, θα πρέπει σε όλο το νομοσχέδιο να καθίσταται σαφές ότι η μέγιστη ισχύς είναι το τεχνικό εκείνο χαρακτηριστικό του σταθμού που οφείλει να τον χαρακτηρίζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.

  Επιπρόσθετα, οι περιπτώσεις του “repower” αντιμετωπίζονται με προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία των ΑΠΕ 2018/2001. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η περίπτωση αποξήλωσης και αντικατάστασης σταθμού ΑΠΕ, ο οποίος ικανοποιεί τα γενικά κριτήρια της παραγράφου 8, θα πρέπει να αξιολογείται εκτός του κύκλου υποβολής αιτήσεων.

  Άρθρο 11, παρ. 8

  Είναι απαραίτητο να υπάρξει προτεραιότητα, σε όλο το φάσμα της αδειοδοτικής διαδικασίας (βεβαίωση παραγωγού, περιβαλλοντική αδειοδότηση, προσφορά σύνδεσης, κλπ.), αναφορικά με την εξέταση αιτήσεων τροποποίησης αδειών για σύνθετα, αδειοδοτικώς ώριμα, έργα ΑΠΕ, καθώς και για έργα ΑΠΕ τα οποία έχουν επιτυχώς συμμετάσχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ.

  Πολλά από τα προαναφερόμενα ώριμα έργα – τόσο τα σύνθετα όσο και τα επιτυχόντα σε διαγωνισμούς – και ιδιαίτερα τα αιολικά, βρίσκονται στη φάση της έγκρισης αναγκαίων τροποποιήσεων του σχεδιασμού τους (λιγότερες, μεγαλύτερες και αποδοτικότερες Α/Γ) από τους αρμόδιους φορείς, όπου σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να αργεί η έναρξη της κατασκευής τους.

  Για τη δραστική μείωση/αποφυγή των καθυστερήσεων αυτών, προτείνεται τα συγκεκριμένα έργα να εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι άλλων που δεν έχουν επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο αδειοδοτικής ωριμότητας (π.χ. δεν έχουν λάβει ΑΕΠΟ) και, επομένως, έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες υλοποίησης στο εγγύς μέλλον.

  Σημειωτέον ότι για τα εν θέματι έργα έχουν καταβληθεί πολυετείς προσπάθειες να φθάσουν σε ένα προχωρημένο επίπεδο αδειοδοτικής ωριμότητας και έχουν αναληφθεί σοβαρές δεσμεύσεις για την υλοποίησή τους σε διάφορα επίπεδα (π.χ. για τα επιτυχόντα σε διαγωνισμούς έργα έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές για την εμπρόθεσμη λειτουργία τους εντός των ασφυκτικών προθεσμιών της νομοθεσίας).

  Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η ακόλουθη νομοθετική ρύθμιση:

  «1. Αιτήματα που αφορούν την τροποποίηση αδειών ή εγκρίσεων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίοι εντάσσονται σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  α) Έχουν επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του
  ν.4414/2016 όπως ισχύει ή μέσω της διαδικασίας χορήγησης μεμονωμένης
  ενίσχυσης της παρ. 12 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 όπως ισχύει,

  β) Eντάσσονται στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10,
  του άρθρου 8, του Ν.3468/2006 (Α’129), όπως ισχύει, και τα οποία
  διαθέτουν αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,

  γ) Πρόκειται να λειτουργήσουν βάσει σύμβασης σύμπραξης δημοσίου –
  ιδιωτικού τομέα ή άλλου είδους δημόσιας σύμβασης,

  εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένων
  της ΡΑΕ, του ΑΔΜΗΕ, των περιβαλλοντικών αρχών και των γνωμοδοτούντων
  υπηρεσιών και φορέων

  2. Κατά την εξέταση των αιτημάτων της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις, άδειες ή εγκρίσεις για άλλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή δεν έχουν ενταχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις εφόσον απαιτείται, οι οποίες προσαρμόζονται κατάλληλα προκειμένου να μην κωλύουν την αποδοχή των αιτημάτων του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας».

  Άρθρο 11, παρ. 13

  Στην παράγραφο αυτή, ναι μεν προβλέπεται η δυνατότητα «εφ’ άπαξ» κατάτμησης Βεβαίωσης σε επιμέρους σταθμούς ΑΠΕ, αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις για τη μεταφορά ισχύος και τη συνένωση αδειών, διατάξεις των οποίων η αναγκαιότητα έχει τεκμηριωθεί από όλους τους φορείς των ΑΠΕ, και έχει γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή που έχει συστήσει το ΥΠΕΝ για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ.

  Προτείνεται, λοιπόν, στην υπάρχουσα παράγραφο 13 του Άρθρου 11 να προστεθεί νέα παράγραφος, ως εξής:

  «Κάτοχοι επιμέρους Βεβαιώσεων ή αδειών παραγωγής αιολικών πάρκων συγκροτήματος κατά την έννοια της παρ. 31 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, τα οποία χωροθετούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος τους, στον ίδιο ΟΤΑ, μπορούν να προβαίνουν, είτε στη μεταφορά μέρους ή όλης της Εγκατεστημένης ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεταξύ των Βεβαιώσεων ή των αδειών τους, είτε στη συνένωση κάποιων ή του συνόλου των Βεβαιώσεων ή των αδειών τους υπό τον ίδιο φορέα που μπορεί να είναι ένας από τους αρχικούς κατόχους ή τρίτος φορέας είτε στην απορρόφηση μιας Βεβαίωσης ή άδειας ή μέρους αυτής ή περισσοτέρων Βεβαιώσεων ή αδειών ή μέρους αυτών από άλλη Βεβαίωση ή άδεια του συγκροτήματος. Οι Βεβαιώσεις ή άδειες που εμπλέκονται στις μεταβολές του προηγούμενου εδαφίου, δεν απαιτείται να είναι όμορες. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και μεταξύ Βεβαιώσεων ή αδειών αιολικών πάρκων που ανήκουν σε συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα και τα γήπεδά τους απέχουν έως 7 χιλιόμετρα».

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 16 Μαρτίου 2020, 17:37 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Άρθρο 11, παρ.13 και 14. Δια νόμου υποστηρίζεται η εμπορία των αδειών και η κατάτμηση της εγκατεστημένης ισχύος καταστρατηγώντας τους κανόνες των εφαρμογών. Προτείνεται η κατάργηση ή κατηγορηματικά η απαγόρευση.

 • 12 Μαρτίου 2020, 17:37 | Νίκος Στεφανάτος, ΚΑΠΕ

  Αρθρο 11 – Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

  Προτείνεται, για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση αιολικής ενέργειας, να παραμείνει η απαίτηση για μετρήσεις αιολικού δυναμικού από πιστοποιημένο φορέα.
  Το διαθέσιμο αιολικό δυναμικό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την θέση εγκατάστασης. Η τεκμηρίωση του αιολικού δυναμικού στην περιοχή εγκατάστασης του αιολικού πάρκου ενισχύει και υποστηρίζει την διαδικασία αδειοδότησης.
  Η απαίτηση αυτή μπορεί να παραμείνει και στην προτεινόμενη νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία έγκρισης με κατάλληλη διαμόρφωση των στοιχείων υποβολής έτσι ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη αξιολόγησή τους. Η πλήρης μελέτη θα κατατίθεται στην διαδικασία λήψης άδειας εγκατάστασης / περιβαλλοντικών όρων και η ορθότητα των δηλούμενων στοιχείων μπορεί να ελέγχεται δειγματοληπτικά.
  Τα στοιχεία που προτείνεται να δηλώνονται στην αίτηση για την λήψη της βεβαίωσης παραγωγού είναι

  1. Επωνυμία φορέα μετρήσεων
  2. Επωνυμία φορέα διαπίστευσης
  3. Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του φορέα μετρήσεων (χορηγείται από τον φορέα διαπίστευσης)
  4. Ελάχιστη απόσταση θέσης μέτρησης από τα όρια του Α/Π [km]
  5. Διάρκεια μετρήσεων [μήνες[
  6. Πληρότητα μετρήσεων [%]
  7. ‘Υψος μέτρησης [m]
  7. Μέση ετήσια τιμή [m/s]

  Με εκτίμηση
  Νίκος Στεφανάτος

 • Δεδομένης της έκτασης του νομοσχεδίου, της πληθώρας από διατάξεις που χρήζουν σοβαρής ανάλυσης, του εντοπισμού σειράς από πολύ προβληματικές διατάξεις, και των τομέων που αγγίζει το νομοσχέδιο, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

 • 11 Μαρτίου 2020, 23:12 | Χάρης Τσορμπατζούδης

  Είναι αναγκαίο τα Φ/Β < 10MB σε ιδιόκτητες εκτάσεις να μετακινηθούν από την κατηγορία Α2 στην κατηγορία Β, καθώς η επίδραση στο περιβάλλον είναι μέτρια.

 • 10 Μαρτίου 2020, 13:09 | Λουκία Κοτσιμπού – Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

  Δεδομένου ότι το εθνικό πλαίσιο που θα διέπει την αποθήκευση ενέργειας σε συμμόρφωση με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες τελεί υπό διαμόρφωση, και δεδομένου ότι η συμπερίληψη συστημάτων αποθήκευσης σε σταθμούς αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω σταθμών μέσω αύξησης του ποσοστού ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης ανανεώσιμης ενέργειας και συνακόλουθης μείωσης των συναλλαγών ενέργειας με το Σύστημα/ Δίκτυο, προτείνουμε όπως στο μεσοδιάστημα είναι δυνατή η χορήγηση Βεβαίωσης σε σταθμούς αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ στους οποίους περιλαμβάνονται συστήματα αποθήκευσης χωρίς να μεταβάλλεται η οντότητα των σταθμών αυτών και ο τρόπος μεταχείρισής των. Η έννοια αυτών των σταθμών δεν ταυτίζεται με την έννοια των Υβριδικών Σταθμών.

  Επιπροσθέτως, για την ως άνω εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης σε σταθμό αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ προτείνουμε να απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στον αρμόδιο Διαχειριστή Συστήματος/ Δικτύου, χωρίς να τίθεται όριο χωρητικότητας του αποθηκευτικού μέσου. Το σύστημα αποθήκευσης να αποτελεί τμήμα της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού και η εγκατάστασή του, κατόπιν έγκρισης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εθνικά και διεθνή αντίστοιχα πρότυπα και κανόνες.

 • 4 Μαρτίου 2020, 11:04 | Καρύπογλου Βασίλης

  Παρακαλώ, το όριο απαλλαγής από ΠΠΔ των φβ σταθμών να οριστεί στο 1MWp.

  Γιατί:

  1. Ο χώρος που καταλαμβάνουν τα φβ ισχύος 1MWp σήμερα είναι περίπου ο ίδιος με τον χώρο που καταλαμβάνουν οι φβ σταθμοί ισχύος 500kWp που κατασκευάστηκαν πριν 7 με 10 χρόνια.
  2. Διεθνώς το όριο είναι 1MWp.
  3. Τις περισσότερες βεβαιώσεις που ζητάει η ΠΠΔ είσαι υποχρεωμένος να τις αιτηθείς από τις υπηρεσίες στα πλαίσια έκδοσης της άδειας εργασιών μικρής κλίμακας (ΑΜΚ). Άρα καταθέτεις μια παραπλήσια με την ΠΠΔ μελέτη (την ΑΜΚ) ακόμα και για 500kWp αλλά σε δεύτερο χρόνο.
  4. Οικονομία κλίμακας

  Με εκτίμηση,
  Β.Καρύπογλου