Άρθρο 22 Μεταβατικές διατάξεις – Έκδοση Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων μέχρι τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου, χορηγείται η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων από τον Φορέα Αδειοδότησης κατόπιν υποβολής αίτησης σε αυτόν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Φορέα Αδειοδότησης από την πρώτη έως και τη δεκάτη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων).
2. Στοιχεία των αιτήσεων καταχωρούνται από τον Φορέα Αδειοδότησης στο γεωπληροφοριακό σύστημα του Φορέα και επιβεβαιώνονται από τους αιτούντες μέσω εισόδου στο σύστημα με τη χρήση κωδικών χρήσης και πρόσβασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxis), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
3. Η αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 αντιστοίχως του παρόντος.
4. Εφόσον η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται παραδεκτώς, περίληψη αυτής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κύκλου υποβολής αιτήσεων. Από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης και εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον του Φορέα Αδειοδότησης, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τις αντιρρήσεις στο άρθρο 11.
5. Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται από τoν Φορέα Αδειοδότησης εντός τριάντα (30) και εξήντα (60) ημερών αντιστοίχως από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις για το εν λόγω έργο. Εφόσον έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται εντός τριάντα (30) και εξήντα (60) ημερών αντιστοίχως από το πέρας της προθεσμίας υποβολής απόψεων επί των αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 11.
6. Η Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων περιλαμβάνουν τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρο 11 και άρθρο 19 αντιστοίχως του παρόντος.
7. Η Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Αδειοδότησης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.
8. Σε περίπτωση μη χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, ο Φορέας Αδειοδότησης κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον ενδιαφερόμενο και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11.
9. Σε περίπτωση μη χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, νέα αίτηση για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται από τον ίδιο αιτούντα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη μετοχική/εταιρική σύνθεση του αιτούντος, μετά την παρέλευση δύο (2) κύκλων από την κοινοποίηση της απόρριψης χορήγησης.
10. Τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την πλήρωση των οροσήμων του άρθρου 12 υποβάλλονται στον Φορέα Αδειοδότησης από τον κάτοχο της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίτευξη του οροσήμου.
11. Στις περιπτώσεις παύσης ισχύος ή ανάκλησης της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ενημερώνεται το γεωπληροφοριακό σύστημα του Φορέα Αδειοδότησης και αποδεσμεύεται ο φυσικός χώρος που είχε δηλωθεί ως θέση εγκατάστασης.
12. Τα αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλονται στον Φορέα Αδειοδότησης εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων ή εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 αντιστοίχως του παρόντος.
Τα αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία υποβάλλονται εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων εξετάζονται από τον Φορέα Αδειοδότησης εντός των προθεσμιών, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
13. Τα αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής τα οποία μπορούν να υποβάλλονται εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων εξετάζονται από τον Φορέα Αδειοδότησης εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από τη συμπλήρωση του. Ο φάκελος θεωρείται πλήρης εάν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή του, ο Φορέας Αδειοδότησης δεν ζητήσει εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωματικά στοιχεία.
14. Η τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων αναρτάται με επιμέλεια του Φορέα Αδειοδότησης στην ιστοσελίδα της και τα στοιχεία της καταχωρούνται στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ.
15. Προκειμένου ο Φορέας Αδειοδότησης να χορηγήσει Βεβαίωση ή τροποποίηση αυτής, καλεί τους αιτούντες, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με απόδειξη παραλαβής για την καταβολή του Ειδικού Τέλους του άρθρου 17.
16. Ο κάτοχος Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων μπορεί να προβαίνει σε κατάτμηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων σε επιμέρους σταθμούς που ανήκουν στον ίδιο κατόπιν απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης, άπαξ και εφόσον τα νέα γήπεδα εγκατάστασης των σταθμών που προκύπτουν είναι υποσύνολα του αρχικού και δεν προκύπτουν σταθμοί που ένεκα των τεχνικών τους χαρακτηριστικών και ιδίως της εγκατεστημένης τους ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής τους εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύος παραγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. υπό το εκάστοτε καθεστώς στήριξης αυτών.
17. Η Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων μπορεί να μεταβιβάζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 και 19 και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό. Η μεταβίβαση δεν συνιστά λόγο παράτασης των προθεσμιών του άρθρου 12 του παρόντος. Σε περίπτωση κατά την οποία γίνεται αποδεκτό αίτημα μεταβίβασης υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εν λόγω Άδεια αντικαθίσταται από τη Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικού Έργου κατά περίπτωση, η οποία εκδίδεται, στο όνομα του νέου κατόχου.
18. Για την τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαίωσης υποβάλλεται το αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου τέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος.

  • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

    Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

    Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.